mobile header image

logo-nieuw-jezus-komt-spoedig-1024x210

WILT U OOK DE BESTE WIJN VOOR UW LEVEN PROEVEN?

door Roy Mac Donald

Jezus’ eerste wonder.

Toen op de bruiloft in het dorpje Kana de Nieuwe Wijn werd geschonken,

gebeurden er opvallende dingen, die niemand kon ontgaan.

Niemand werd dronken,

en die reeds bedwelmd waren vanwege de oude wijn, werden op slag nuchter.

 

 

Er waren dot’movo’s, en tappers van vieze moppen

die een meer beschaafd taalgebruik begonnen te bezigen

en God te loven en te eren.

 

 

bijbel lezen.pubMaar laat me eerst de Bijbel aan het woord laten,

voordat ik mijn gedachten de vrije loop laat.

Zo heb je  een Bijbels kader,

en kun je zelf zien, hoe spaarzaam onze God is met Zijn woorden.

Hij laat veel aan ons over om zelf in te vullen.

 

HET BRUILOFTSFEEST

En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea.

En de moeder van Jezus was daar.

En ook Jezus en zijn discipelen waren ter bruiloft genodigd.

En toen er gebrek aan wijn kwam, zeide de moeder van Jezus tot Hem:

Zij hebben geen wijn….Zijn moeder zeide tot hen, die bedienden:

Wat Hij u ook zegt, doet dat!

 

the-first-miracle-large-image-zoomNu waren daar zes (grote) stenen watervaten neergezet….Jezus zeide tot hen:

Vult de vaten met water. En zij vulden ze tot de rand.

 

En Hij zeide tot hen: Schept nu en brengt het aan de leider van het feest.

En zij brachten het.

 

VERBAZING

cover final smallToen nu de leider van het feest het water proefde, dat wijn geworden was

– en hij wist niet, waar deze vandaan kwam, maar de bedienden, die het water geschept hadden, wisten het –

riep de leider van het feest de bruidegom, en hij zeide tot hem:

iedereen zet eerst de goede wijn op

en als er goed gedronken is, de mindere;

gij echter hebt de goede wijn tot dit ogenblik bewaard.

Dit heeft Jezus gedaan als begin van zijn tekenen te Kana in Galilea

en Hij heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard

en zijn discipelen geloofden in Hem.” Johannes 2:1-11.

 

EEN NIEUWE OPENBARING

Zoals ik al eerder aangaf, heeft de Bijbel niet alle details gemeld tijdens dit eerste wonder.

Stel je voor, dat je zelf aanwezig was op die bruiloft en getuige was van dat wonder. Hoe zou het toegegaan zijn?

Dit is mijn voorstelling hoe het gebeurd zou kunnen zijn:

 

finding-the-joy-of-the-lord_wide_t_nv1Men dronk van de nieuwe wijn,

en niemand wist wat over hem of haar was gekomen.

Het leek een soort overrompeling, een overval uit de hemel.

Met deze gebeurtenis begon Gods heerlijkheid zich te openbaren.

Gezichten begonnen te stralen. Een nieuwe blijdschap brak door.

Sommigen begonnen God te loven.

Dat ging achter elkaar en soms ook door elkaar.

 

 

 

nootMen begon God te eren met prachtige liederen.

Sommige van deze liederen waren volkomen nieuw en ontstonden ter plaatse.

 

De taarten waren overheerlijk

en er waren lekkernijen van ongekende smaken.

De viadu’s en baka bana’s waren heerlijker dan ooit.

 

Er was een grote vreugde en feestgevoel.

Het leek er veel op,

dat de versieringen en gekleurde slingers waren toegenomen.

DE IMPACT

De wijn van Jezus had een ongehoorde impact

op allen die daar op het feest waren.

 

Harten werden diep geraakt.

Mensen begonnen op te staan om luide zegeningen uit te spreken

aan het bruidspaar.

Gierigaards staken hun hand in hun beurs,

om met blijdschap alsnog een goed geschenk aan de voeten te leggen

van dit jonge stel.

 

Er werd gelachen en gedanst met opgeheven handen.

Iedereen zag, dat zijn of haar kleding nog meer schitterde

met prachtige kleuren en motieven dan waarmee men gekomen was.

 

Ik denk, dat God zo blij was met Zijn Zoon

en zoveel liefde had voor de mensen,

dat Hij dit eerste wonder heel bijzonder wilde laten zijn.

Het waren de eerste tekenen van een nieuwe bedeling,

die van Jezus, die de Nieuwe Wijnzak vertegenwoordigde,

en Zijn nieuwe boodschap, die als Nieuwe Wijn werd ingebracht.

BEWONDERING EN LIEFDE

funny-black-man-face-shocked-e1337411871915De discipelen, die Jezus nog maar 3 dagen kenden en volgden,

en ook op het feest waren,

waren stomverbaasd over hun nieuwe Rabbi.

 

En door deze liefdesdaad van de nieuwe Meester

nam hun liefde en geloof in Hem reusachtig toe.

 

Zij begrepen, dat er met de nieuwe wijn

een Goddelijk ingrijpen had plaatsgevonden,

dat allen ter plekke had geraakt.

 

JEZUS OVER DE NIEUWE WIJN

Jezus doet over de nieuwe wijn een heel opmerkelijke uitspraak in Lucas 5:37,38:

En niemand doet jonge wijn in oude zakken;

anders zal de jonge wijn de zakken scheuren en weglopen

en de zakken gaan verloren.

Maar jonge wijn moet men in nieuwe zakken doen.

En niemand, die de oude gedronken heeft,

wil jonge, want hij zegt: De oude is voortreffelijk.”

 

vraagtekenWat bedoelt onze Heer met oude zakken en met nieuwe wijn?

De oude zakken waren de bedeling van het Oude Testament, de Wet van Mozes. Zolang de vele Joden, die Jezus volgden, deze oude bedeling van wetten en gewoonten niet hadden afgelegd, de mantel van Mozes, konden ze een tijdlang Jezus bewonderen en volgen. Maar nadat Hij ze de kern van de Nieuwe Wijn had uitgelegd verlieten velen Jezus. Johannes 6:66 zegt: “Van toen af keerden vele van Zijn descipelen terug en gingen niet langer met Hem mede.”  (Lees vanaf Joh 6:22-66). 

En in 70 na Christus scheurde die oude wijnzak volkomen, doordat de tempel van de Joodse eredienst volledig werd verwoest door het Romeinse leger onder Titus. Jeruzalem en Israël werden vernietigd, en het Joodse volk werd verspreid over de gehele wereld. De oude wijnzak was gescheurd, en de nieuwe wijn stroomde weg.

Ik geloof dat de Bijbel het in onze tijd  heeft over Christenen, die hechten aan het oude en geen oog hebben voor de nieuwe dingen die de Heer aan het doen is in deze tijd, dat is de nieuwe wijn.

De beste wijn ter wereld is het evangelie. En om een nieuwe wijnzak te worden, moeten we Christus aandoen. Hoe? Kolossenzen 3:5-12 geeft ons enkele richtlijnen.

Maar pas op, dat jouw visie op het evangelie niet veroudert of dor wordt, want dan word je een oude wijnzak.

De nieuwe wijn, dat zijn de plannen van de Heer voor de tijd waarin we nu leven, kan alleen in een nieuwe wijnzak. De oude zal zeker gaan scheuren.

 

Christenen  kunnen vaak oude wijnzakken zijn,

dat wil zeggen, dat ze wel het evangelie aanhangen,

maar ze zijn ergens achtergebleven en vastgelopen. Ze wandelen in hun oude ik, in hun vlees. In feite hebben ze hun eerste liefde, Jezus, verlaten.

Hun gedachten over Gods plan met hun leven,

over de veranderende tactieken van de vijand

en over Gods nieuwe strategieën zijn sterk verouderd.

 

In een seizoen van verhoogde activiteiten van de satan en zijn boosaardige medewerkers

zijn  deze Christenen nog bezig te genieten van hun Goddelijke zegeningen.

Ze merken niet, dat de vijand om hun heen zit en strikken voor ze spant,

of ze in een diepe slaap sust:

OUDE WIJNZAKOUDE WIJNZAKKEN

 

 

Ze zijn oude wijnzakken, waarin de oude wijn

van een verouderde visie op Gods werk zich comfortabel voelt.

 

 

 

 

 

 

iZe moeten niets hebben van de actuele boodschap,

dat we ons klaar moeten maken voor de spoedige komst van Christus,

om Zijn bruidsgemeente te komen ophalen.

 

 

 

 

 

 

Drunk-People-11Er is in deze levenshouding veel religie en wereldgezindheid.

Dat is de oude wijn die zo voortreffelijk smaakt,

maar funest is voor de geestelijke gezondheid.

 

 

 

 

 

 

 

oudstediehet afval weggooienwegdoen!!

Daartegenover staan de Christenen, die de oude zakken hebben weggedaan,

toen de Heilige Geest ze daartoe aanspoorde. Ze hebben weer vrede met Jezus.

Ze begrepen, door Gods genade,

dat ze in een nieuw seizoen,

een nieuw geestelijk tijdperk waren aangekomen.

En dat ze aanpassingen moesten plegen in hun hele denkwijze.

 

Ze werden geconfronteerd

met het Woord in Romeinen 12:2

 

En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar

wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken,

                                                                                                                        opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is,

                                                                                                                        het goede, welgevallige en volkomene.”

 

NIEUWE WIJNZAKKEN

Zo werden ze door de werking van Gods Geest

tot Nieuwe Wijnzakken gemaakt,

die in staat waren om het evangelie en de nieuwe dingen van God te kunnen

vatten, verwerken en uitvoeren.

 

HET PROBLEEM VAN DE OUDE WIJN

De oude wijn kan voortreffelijk smaken,

maar zal ons in oude religieuze vormen vasthouden.

We blijven leven in een roes van oude dingen die reeds voorbij zijn.

 

En als er nieuwe wijn komt,

nieuwe profetische boodschappen van onze  Heer,

nieuwe ontwikkelingen (waarop we scherp moeten letten,

want er zijn ook vele nieuwe misleidingen!),

dan zijn we niet eens in staat om deze nieuwe wijn

te drinken en voor anderen te schenken!

 

EEN NIEUWE SCHEPPING

Gods Woord leert ons niet voor niets in 2 Korintiërs 5:17:

“Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping:

het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is gekomen.”

 

Christenbroeder en zuster, laat dat diep in u zinken.

U bent een nieuwe schepping,

 

ploegen2016U behoort uw hand net als Paulus aan de ploeg te slaan

en niet achterom te kijken. Hij zegt in Filippenzen 3:14

 

“Maar één ding doe ik: vergetende hetgeen achter mij ligt

en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt,

jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods,

die van boven is, in Christus Jezus…

 

 

                                                                                                                  En indien u op enig punt anders gezind zijt, God zal u ook dat openbaren;

                                                                                                                  maar hetgeen wij bereikt hebben, in dat spoor dan ook verder!

 

bidden-gebed-oprecht-hartHet oude is voorbij gegaan. Laat in vurig gebed de Heilige Geest uw oude wijnzak weg doen, opdat u een nieuwe wijnzak mag zijn, dat door God gebruikt kan worden om anderen van deze kostelijke nieuwe wijn te voorzien, dit evangelie van behoudenis, genezing, bevrijding en vernieuwing en van de vreugde in de Heer.

 

De grote oogst aan zielen moet worden binnengehaald, that’s the Father’s Business!

Het is nu de tijd dat de mensen Gods reddingsplan horen en accepteren. De velden zijn wit om te oogsten.

De nieuwe wijn moet rijkelijk gaan stromen in nieuwe wijnzakken!

 

LAATSTE ADVIES

Laat me tenslotte nog iets zeggen over deze wijn.

Paulus geeft aan zijn geestelijke zoon Timoteüs

in 1 Timoteüs 5:22: het volgende advies:

 

Maar gebruik voortaan ook een weinig wijn voor uw maag

en voor uw gedurige ongesteldheden.

 

Ik geloof, dat Paulus hier in de eerste plaats een zeer praktisch advies heeft gegeven

om wat wijn te gebruiken om zijn maag en zijn

steeds terugkerende gezondheidsproblemen te verzachten.

 

Maar ook weet ik zeker,

dat deze Godsman tevens bedoelde,

dat Timoteüs wat meer tijd moest nemen

 

om Gods Woord (de nieuwe wijn) te lezen en erover te mediteren.

Ook voor ons geldt, dat op de dagen, dat we niet lekker zitten in ons vel, dat naast een goede vitamine-booster het Woord van God als nieuwe wijn wonderen kan doen. Maar dan moeten we nieuwe zakken zijn!

Paramaribo februari 2018

 


 

 

like_us_facebook-200 50

UITGELICHTE ARTIKELEN:

 


 130rlg

BENT U EEN NIEUWE WIJNZAK VOOR DE NIEUWE WIJN?

Door de nieuwe wijn kunnen de oude wijnzakken scheuren en dan gaat de wijn verloren.

Lezen en herlezen!

door Roy Mac Donald

KLIK HIER


argeloos als duiven

ARGELOOS ALS DUIVEN ALS SCHAPEN ONDER DE WOLVEN

 

 

hoe kan je effectief evangeliseren?

door Roy Mac Donald


JOEYS MOOISTE MOMENT

door Roy Mac Donald

De zanger met die prachtige warme stem, Joey is niet meer onder ons. Maar vooral zijn zangtalent zal nog lang ons hart blijven opvrolijken.
Waarom dit artikel? Omdat het verhaal van Joey nog  niet is afgelopen. Over dit en het aandeel van de muziek gaat dit artikel.
Veel leesplezier

klik hier


cf411a2024_1400764298_Luiaards-slapen-tussen-de-15-en-20-uur-per-dag__list-noup

 

DE LUIAARD.

VOEL JE JE AANGESPROKEN? IK SOMS WEL!

door Roy Mac Donald

klik hier


kracht van lofprijs en aanbidding

 

 

 

 

 

LOFPRIJS EN AANBIDDING ONSCHATBAAR EN KRACHTIG

door Roy Mac Donald

klik hier


LAST VAN BEGEERTENHEB JE OOK LAST VAN VERKEERDE BEGEERTEN?

 

Zijn er sterke verkeerde emoties en eigenschappen die je vrede en evenwicht steeds verstoren?

Hier volgt een Bijbelse oplossing voor het vraagstuk waar de hele mensheid in zit.

door Roy Mac Donald

 vergevenVERBITTERING HOUDT ONS GEVANGEN. HOE KAN IK IEMAND VERGEVEN?

door Roy Mac Donald

klik hier

 


volledige bevrijding miniatuur youtube.pub

 

 

GEBED VOOR VOLLEDIGE BEVRIJDING

Audio gebed met Nederlandse ondertiteling. Krachtig en om bij regelmaat te bidden.

Klik hier

 


liefdesbriefDE EERSTE LIEFDESBRIEF – HET BLIJFT JE ALTIJD BIJ

 

God is verliefd en heeft dan ook de mooiste liefdesbrief geschreven!

door Roy Mac Donald,

klik hier


 

WAT NEbagageEM JE MEE NAAR DE HEMEL? Kun je in feite bij de Opname of als je bent gestorven wel dingen meenemen? Lees hier over de how’s en why’s.

door Roy Mac Donald

klik hier

 


What-is-the-Roman-Road-to-Salvation-750x400

“THE ROMAN ROAD”, EEN ROUTE VOOR BEKERING UIT DE BRIEF AAN DE ROMEINEN. – bewerkt door Roy Mac Donald

klik hier


BijbelLuister Bijbel

De Nieuwe Bijbel Vertaling, gesproken en gedramatiseerd door Surinaamse Christenen. Romeinen 10:17 zegt: Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Het gehele Nieuwe Testament is hierin opgenomen. Veel luisterplezier en geestelijke groei!

Klik hier


Na Nyun Teluisterenstamenti, wan Yere Bijbel fu arki en leysi in Sranan Tongo

 

 

 

 


Nieuw: MANNENAANGELEGENHEDEN artikelen, video’s etc. voor mannen (in het menu). 

aankondiging mannen

→ mannen & hun rol

→ mannen & hun struggles

 

 

wat men niet wil horen 2

smartblock warroom

smartblock zondaarsgebed

 

healing room smartblock

surinaamse vlag smartblock

smartblock profetieen

smartblock goede preken

website logo

Aanbevolen websites om je geestelijk te verrijken: