mobile header image

logo-nieuw-jezus-komt-spoedig-1024x210

WAT IS VOLGENS JEZUS EEN LAUWE CHRISTEN? EEN ERNSTIGE MAAGAANDOENING!

door Roy Mac Donald

 

In deze tijd worden we steeds weer geconfronteerd met enorme branden

die hele gebieden teisteren.

Vuur kan veel kwaad bewerkstelligen,

zoals verbranding, verwoesting, verhitting, you name it.

Maar vuur kan in het natuurlijk leven ook een zegen zijn.

Het zorgt ervoor, dat je een lekkere warme maaltijd kan eten,

’s morgens een kopje warme chocola, melk of koffie kan drinken,

en het houdt je temperatuur op zijn juiste niveau.

 

Maar er is ook een ander vuur:

www.wallpapersxplore.blogspot.com

 

Het Vuur van God! Daarmee worden duistere machten vernietigd,

en als Hij je dat Vuur geeft,

heb je een wapen, waartegen niets is opgewassen.

Iedere Christen behoort in zijn geloofsleven dit vuur te hebben.

 

 

HALFHARTED

Eén van de dingen, die God ernstig verafschuwt, is een Christen, die het vuur van het geloofsleven kwijt is.

De Bijbel noemt zo iemand een lauwe Christen.

En als God iets verafschuwt, als Hij iets haat, zoals de zonde (vreemd genoeg heeft Hij de zondaar lief),

dan weerhouden we Hem ervan om ons Zijn zegen te geven,

om ons welwillend te zijn,

                                                              om ons Zijn gunsten te bewijzen.

 

Jezus heeft een afkeer van lauwe Christenen,   althans, Hij blijft van ze houden, maar hun lauwheid wijst Hij resoluut af. Zeker ook, omdat hun lauwheid zich van Hem afkeert, de deur voor Hem dicht doet, en dus Zijn zegen buiten sluit. Lees maar, wat Hij aan de gemeente van Laodicea zegt:

 

 

doorknocking 20 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet! 16 Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen. Openbaring 3: 20,15, 16

 

el-vomitoIn feite geloof ik, dat Jezus wil zeggen, dat Zijn maag volkomen overstuur raakt door de lauwheid van sommige van zijn kinderen, en dat Hij daardoor, met respect gesproken, braakneigingen krijgt. Lauwe Christenen veroorzaken een ernstige maagaandoening bij de Meester.

Deze lauwe gemeente die in onze dagen op grote schaal voorkomt, heeft Jezus buiten gesloten uit Zijn eigen kerk en is een gemeente geworden die het Vuur van God niet heeft.

In zo een gemeente of kerk zijn er dan ook weinig gebedsverhoringen en zijn er veel verborgen en openlijke zonden. De liefde ontbreekt meestal.

Hetzelfde geld voor individuele Christenen, die vaak ook deel uitmaken van zo een gemeente.

 

Wat zijn de kenmerken van een lauwe Christen?

 • loving the world2WERELDGEZINDHEID: hij/zij heeft de wereld lief en haar begeerten,

terwijl de wereld een grote vijand is van God. (1 Johannes 2:15-17).

De echte, vurige Christen heeft God lief

en neemt een gepaste afstand van de wereld.

Hij/zij gelooft Gods Woord

en niet wat mensen zeggen of beweren.

 

 • tv 2JEZUS IS NIET OP DE EERSTE PLAATS. Deze Christen heeft bezigheden die belangrijker zijn dan zijn/haar relatie met Jezus.

De TV of de social media of sport enz. komen vóór of in plaats van de Bijbel.

Je dag behoort te beginnen met bidden en Bijbellezen,

met praten met Jezus.

En gedurende de dag moet je contact met Jezus er steeds zijn.

Hij moet je beste vriend of je buddy zijn.

 

 

 • heilige-geest1-720x420HIJ/ZIJ IS NIET GEESTVERVULD  Een lauwe Christen is misschien bekeerd,

maar is niet vervuld met Gods Geest,

zodat hij/zij in het vlees wandelt en denkt. (Galaten 5:16-21, Efeziers 5:18).

Vraag de Heer reeds bij het begin van de dag om je te vervullen met Zijn Geest

en laat Hij je door de dag leiden door Zijn Geest.

Alleen zo zal je een overwinnend en bruisend Christen kunnen zijn.

Alleen met Gods Geest zul je niet in de valkuilen van de duivel terecht komen.

 

 

 • bijbel-lichtHIJ/ZIJ LEEST NIET ZELF DE BIJBEL

maar accepteert alleen wat de voorganger en de geestelijke leiders zeggen.

De Bijbel is het Woord, waardoor God zelf persoonlijk tot je spreekt.

Als je niet dagelijks met je Bijbel bezig bent,

dan zul je Gods leiding missen in je “Christelijk” leven. De vijand zal je pakken!

 

 

 

firegirl

 • HET VUUR VAN JAHWEH ONTBREEKT. 

Christus is gekomen om ons te dopen met de Heilige Geest en met vuur (Matteüs 3:11).

Als het vuur van Christus ontbreekt in ons leven,

dan zal ons Christelijk leven gekenmerkt worden door

slapte, stagnatie, mislukking, weinig zin om te evangeliseren,

en geen neiging om Jezus te aanbidden.

 

 

 

 • dagtekstenHIJ/ZIJ WORDT BEHEERST DOOR TRADITIE.

Een lauwe Christen zal slechts het minimale doen om door te gaan voor Christen.

Hij/zij zal naar de kerk gaan, regelmatig of bij speciale hoogtijdagen.

Misschien leest deze zelfs dagelijks een dagteksten boekje, of een Bijbeltekst,

maar er is geen overdenking, meditatie en toepassing van de tekst erbij.

Ook wordt de Bijbel vaak niet opengeslagen om de context, de totale omgeving, waarin iets zijn betekenis krijgt, te zien.

De traditionele Christen is Christen, omdat hij/zij in een Christelijk gezin is opgevoed, of op een Christelijke school is gegaan. Zijn Christen-zijn is skin-deep.

Dit is niets anders dan religie en heeft niet veel te maken met de relatie met Jezus! Zie de link onder dit artikel over religie.

 

 

 • gewoonteHIJ/ZIJ WORDT TEN AANZIEN VAN HET GEESTELIJK LEVEN GELEID DOOR GEWOONTE.

Dit kan insluipen in het leven van een Christen, als hij/zij zich niet dagelijks richt op Jezus,

de Leidsman en Voleinder van het geloof. (Hebreeën 12:3).

Gewoonte zal het Vuur en de Godsvrucht ernstig kunnen schaden.

Vaak wil de Heilige Geest een andere weg met je opgaan, en moeten oude gewoonten worden doorbroken.

Worship/aanbidding in de kerken brengt mensen in een bepaalde “mood”,

die na de kerkdienst uiteindelijk uitdooft.

Daarna wordt de ziel weer teruggedrukt door de omstandigheden.

Men maakt zich weer druk

om problemen in de familie, ziekte, rampen, financiële problemen enzovoorts.

De aanbeden Jahwe of Jezus wordt er niet meer bij betrokken.

Ondanks dat je “amen” hebt gezegd.

 

 

 • uiterlijk vertoon 2ER IS SPRAKE VAN UITERLIJK VERTOON, geen innerlijke ontferming, liefde en godsvrucht. (Galaten 5:16, 22)

Laat God je hart doorzoeken en veranderen,

zodat je een bruikbaar gereedschap kan zijn voor Hem.

Doe niet alsof, maar wees eerlijk en oprecht. Doe alles in de liefde.

 

 

 • 300px-Culinary_fruits_front_viewWE ZIEN BIJ LAUWE CHRISTENEN GEEN VRUCHTEN VAN BEKERING,

zoals dat ze mensen over Jezus vertellen

of werkzaamheden in de gemeente doen

of liefdebetoon aan anderen, al zijn ze niet jouw “vrienden”.

 

 

 

 

 • Hoogmoedig-bedenkelijk_largeER IS VAAK GEEN SPRAKE VAN NEDERIGHEID MAAR EERDER VAN HOOGMOED. 

Je bent niet bereid om je door God of door anderen te laten vermanen of terechtwijzen.

Je  denkt het zelf wel beter te weten.

Er wordt vaak op anderen neergekeken..

Jacobus 4:6 leert ons: “God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade.” Dus, de hoogmoedige krijgt onherroepelijk God tegenover zich staan, en dan ben jij de verliezende partij!

De Bijbel spreekt van rebellie, namelijk het overtreden van de regels van het gezag.

Geen goede raad aannemen, ingaan tegen wat je zelf hebt beloofd.

 

 

 

 • Jesus-and-meWEINIG EERBIED VOOR GEZAG.

Daarmee begint ongehoorzaamheid of rebellie.

De duivel is de eerste rebel geweest, en God gaat alle ongehoorzaamheid afstraffen. (2 Korintiërs 10:6)

Laten we het gezag van Christus, van de Overheid, van de ouders, van je man, van de werkgever respecteren

Zo komen we in een right standing met God.

En dan zal God ons ook gezag en autoriteit schenken over anderen.

 

 

 

 • boekkaft
 • HIJ/ZIJ HEEFT GEEN GETUIGENIS.

Lauwe Christenen hebben geen eigen story over de liefde, toewijding en zorg van Christus.

Als ze die hebben, dan praten ze er niet eens over met anderen.

Daardoor is zo een Christen niet erg bruikbaar in Gods Koninkrijk.

Hij/zij helpt niet mee aan de verspreiding van de goede boodschap

door een openlijk godvruchtig leven.

 

Schep mogelijkheden, vraag God om gelegenheden om anderen te vertellen over Gods liefde.

Haal voorbeelden uit je leven of ervaringen van anderen.

 

 

 

 

 

 • gebed10GEBEDLOOOSHEID.

Lauwe Christenen hebben geen contact met hun Heer,

omdat ze er niet aan toe komen om te bidden.

Ze maken dus geen gebruik van het machtigste wapen en instrument

dat God ze heeft toevertrouwd.

Ze zijn daardoor een gemakkelijke prooi voor de duivel.

 

 

 • gebed-1024x580WEINIG ZONDEBESEF,

Er is geen plaats voor verootmoediging.

Het hart van de lauwe Christen is zo verhard,

dat hij/zij zondigt zonder te beseffen,

dat God het allemaal ziet en weet en verdriet heeft.

Ook heeft hij/zij niet door dat onbeleden zonden uiteindelijk onder het oordeel van God komen.

 

 

 • handsprayerHIJ/ZIJ WIL WEL DE ZEGEN EN WELVAART DIE GOD BELOOFT,

ZONDER OFFERS TE BRENGEN.

Lauwe Christenen gaan slechts naar de Kerk

om een zegen te ontvangen van God,

en door lofprijzing te hopen, dat hij/zij in welvaart of rijkdom zal toenemen.

Ze zijn niet bereid om echte lofoffers naar de eis van God te brengen

aan Hem, en om naar Zijn vermaningen te luisteren.

 

 

 • vasten2LAUWE CHRISTENEN VASTEN NIET. 

In Matteüs 9:15 zegt Jezus:

“Er zullen echter dagen komen, dat de bruidegom van hen weggenomen is, en dan zullen zij vasten.”

Daarmee gaf onze Heiland aan, dat Christenen regelmatig dienen te vasten, vooral, maar niet alleen in crisisperioden.

Neem een dagje vasten, als je het gevoel krijgt, dat je geestelijk aan het verslappen bent.

Gebruik deze tijd om je stem goed en duidelijk te laten horen in de hemel.

Laat God hierdoor weten, dat je het een ernstige zaak vindt en dat je Hem nodig hebt om weer op Zijn spoor te komen..

Veel serieuze Christenen vasten op regelmatige basis,

bijvoorbeeld 1x per week of 2x per maand.

That makes powerful Christians!

Zelf vasten Karin en ik door Gods genade meestal 2x per week,

wat een noodzaak is voor geestelijke leiders,

of mensen met een speciale bediening.

Er zijn grote voordelen verbonden aan het vasten. Lichamelijk, psychisch en geestelijk.

 

Herken je een aantal van deze tekortkomingen bij jezelf?

Dan ben je vast en zeker een lauwe Christen.

Je zal dan moeten corrigeren

of zelf instaan voor de ernstige gevolgen.

 

 

Jezus te volgen is geen goedkope zaak.

 

1

 

Ten eerste heb je je leven aan Jezus gegeven, en dat was het kostbaarste wat je had en dat niet meer aan jou of de duivel toebehoort. Realiseer je je dat?

 

 

 

2

 

Ten tweede heb je alles wat je had, ter beschikking van Jezus gesteld. Dat wil zeggen, dat Hij het recht heeft om gebruik te maken van je geld, je tijd, je materiële goederen, je talenten enz.

Toen je tot bekering kwam, heb je Hem tot je Heer en Meester gemaakt. Dat wil zeggen, dat Hij absolute macht over je heeft gekregen.

 

 

3

 

Ten derde kan Hij je voor de keus stellen, om Hem te dienen in plaats van een lucratieve baan te behouden. Hij doet dat niet met iedereen, maar het is vaak gebeurd. Hij zal nooit falen in Zijn zorg voor jou en je gezin.

 

 

 

4 a

 

Ten vierde kan Jezus je vragen om iets te doen, dat helemaal ingaat tegen de belangen van je familie en gezin. Denk daar maar eens diep over na, want het kan je voor de meest vervelende en soms pijnlijke situaties brengen. Daarbij moet je wel beseffen, Wie je gered heeft van de weg naar de verdoemenis en Wie je naar de hemel gaat brengen.

 

Hebreeën 12:3  wijsvinger-16179059

“Vestigt uw aandacht dan op Hem, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt.”

 

 

 

like_us_facebook-200 50

 

 

HIER ZIJN ENKELE ZEER WAARDEVOLLE ADVIEZEN

DIE JE LEVEN KUNNEN VERRIJKEN

 

 • GEBED OM EEN VURIG CHRISTEN TE WORDEN EN TE BLIJVEN: Klik hier

 

 • GEBEDEN TOT VRIJZETTING VAN HET VUUR VAN GOD  : Klik hier:

 

 • BRUISEND CHRISTEN ZIJN IN DE PRAKTIJK/ GOEDE INFO, VIDEO’S EN TEACHINGS, Klik hier

 

 • BENT U RELIGIEUS OF HEEFT U EEN RELATIE MET GOD? Voor dit artikel, een eye-opener, klik hier

 

 • GEBED VOOR VOLLEDIGE BEVRIJDING (Audio met Nederlandse ondertiteling): Klik hier.:

 

 • ZONDAARSGEBED / Om een relatie met Jezus te beginnen, Klik hier.

 

 

 

 

like_us_facebook-200 50

 NIEUW OP DEZE WEBSITE:


JOEYS MOOISTE MOMENT

door Roy Mac Donald

De zanger met die prachtige warme stem, Joey is niet meer onder ons. Maar vooral zijn zangtalent zal nog lang ons hart blijven opvrolijken.
Waarom dit artikel? Omdat het verhaal van Joey nog  niet is afgelopen. Over dit en het aandeel van de muziek gaat dit artikel.
Veel leesplezier

klik hier

 

 

 


az geeltjeEEN NIEUWE WIND DOOR HET AZ?

Hoe kunnen we veranderingen brengen in een onhoudbare situatie?

door Roy Mac Donald

Maart 2018

KLIK HIER

 

 


130rlgBENT U EEN NIEUWE WIJNZAK VOOR DE NIEUWE WIJN?

Door de nieuwe wijn kunnen de oude wijnzakken scheuren en dan gaat de wijn verloren.

Lezen en herlezen!

door Roy Mac Donald

februari 2018

 

KLIK HIER

 


 

 

he's the bossWIE IS DE BAAS?

Hoe oefen je geestelijk gezag uit?

door Roy Mac Donald

3 oktober 2017

 

 


cf411a2024_1400764298_Luiaards-slapen-tussen-de-15-en-20-uur-per-dag__list-noupDE LUIAARD. VOEL JE JE AANGESPROKEN? IK SOMS WEL!

door Roy Mac Donald

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 • argeloos als duiven

ARGELOOS ALS DUIVEN ALS SCHAPEN ONDER DE WOLVEN

hoe kan je effectief evangeliseren?

door Roy Mac Donald

 

door Roy Mac Donald

 

 

 

door Roy Mac Donald

 

 

 

 

Zijn er sterke verkeerde emoties en eigenschappen die je vrede en evenwicht steeds verstoren?

Hier volgt een Bijbelse oplossing voor het vraagstuk waar de hele mensheid in zit.

door Roy Mac Donald

 

– door Roy Mac Donald

Een helder artikel over de kenmerken van een lauwe Christen. Zo kun je voor jezelf bepalen of je tot die groep behoort en besluiten het roer om te gooien. Het artikel sluit af met 2 krachtige gebeden.

 

– door Roy Mac Donald

God is liefdevol, maar Hij haat de zonde. In onze dagen wordt niet vaak meer gesproken over Gods Heiligheid en de vreze Gods.

 

 

– door Roy Mac Donald

Ieder mens heeft zijn of haar tekortkomingen, ook Christenen. Maar God en de wereld stellen hogere eisen aan Christenen in hun gedrag.  Hoe kunnen we hieraan voldoen? In dit artikel staat een sleutel en vijf gouden regels.– door Roy Mac Donald

 

door Roy Mac Donald 0ktober 2016    Klik hier

 

 

 • volledige bevrijding miniatuur youtube.pub

GEBED VOOR VOLLEDIGE BEVRIJDING

Audio gebed met Nederlandse ondertiteling. Krachtig en om bij regelmaat te bidden.  Klik hier

 

DE EERSTE LIEFDESBRIEF – HET BLIJFT JE ALTIJD BIJ

 

God is verliefd en heeft dan ook de mooiste liefdesbrief geschreven!  – door Roy Mac Donald, 24 september 2016

 

door Roy Mac Donald en Kim Cash Tate

 

 

 

 

door Roy Mac Donald 2 september 2016

 

 

 

 • genezen 3Many Will Be Healed While Watching This Video! | Sid Roth’s It’s Supernatural!

  Met engelse ondertiteling

  Klik hier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • doDE CRISIS EN ONS AANDEEL DAARIN – 4 DON’TS  – door Roy  Mac Donald 8 maart 2016

 

 

 

 

 

De Nieuwe Bijbel Vertaling, gesproken en gedramatiseerd door Surinaamse Christenen. Romeinen 10:17 zegt: Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Het gehele Nieuwe Testament is hierin opgenomen. Veel luisterplezier en geestelijke groei!

Klik hier

 

 

 

 

 

 • Nieuw: MANNENAANGELEGENHEDEN artikelen, video’s etc. voor mannen (in het menu). 

aankondiging mannen

→ mannen & hun rol

→ mannen & hun struggles

 

 

 

 

 

 

 

 

wat men niet wil horen 2

smartblock warroom

smartblock zondaarsgebed

 

healing room smartblock

surinaamse vlag smartblock

smartblock profetieen

smartblock goede preken

website logo

Aanbevolen websites om je geestelijk te verrijken: