mobile header image

logo-nieuw-jezus-komt-spoedig-1024x210

STRATEGIE VOOR DE BIDSTOND / DEEL 2 The Place to be

door Roy Mac Donald

In dit gedeelte van onze studie verplaatsen we ons naar de  bidstond zelf, waar met gebed en voorbede de genade van de Heer en Zijn ingrijpen worden afgesmeekt en aangeroepen. Hier worden de tactische en strategische gebedswapens getoond, die de overwinningen zullen verzekeren.

Hier stellen we de Bijbelse principes en de machtsmiddelen ter beschikking om te gebruiken tegen verkeerde omstandigheden, ziektemachten, machten van kwelling en wraakzucht, en alle overige boosheden die de Here aan ons openbaart.

Hier worden eredienst en voorganger, gemeentebezoekers, regering, land en volk en onze persoonlijke petities in de Hand gelegd van een sterke God, die optreed ten gunste van wie Hem vrezen en Zijn aangezicht zoeken. Neem de tijd en laat je bijdrage de bidstond versterken door de kracht van Christus.

INHOUDSOPGAVE

klik op een hoofdstuk om er naar toe te gaan  / klik hier om naar deel 1 te gaan

I.              TACTIEKEN,  STRATEGIEËN, GEESTELIJKE WAPENS EN BIJBELSE PRINCIPES

II.            DE STRATEGIE VAN DE VOLGORDE (GODS ORDE) IN DE BIDSTOND

III.          DE TACTIEK VAN DE KOPPELING VAN PETITIES AAN GODS WOORD

IV.           HET WAPEN-ARSENAAL VAN DE GELOVIGE (een mobiele magazijn

                 vol explosief materiaal)

V.            DE STRATEGIE VAN HET MOMENTUM. Een beweging met instap.

VI.          EEN ANDERE STRATEGIE IS DIE VAN DE GELEGENHEID (open deur)

VII.        DE TACTIEK VAN HET BINDEN VAN DE STERKE MAN

VIII.      DE TACTIEK VAN HET SPREKEN TOT DE OMSTANDIGHEDEN

IX.         DE TACTIEK VAN HET INZETTEN VAN ENGELEN VOOR BEWAKING VAN JE INGANGEN

X.           DE TACTIEK VAN HET INZETTEN VAN ENGELEN TEGEN OBSTAKELS

XI.         DE TACTIEK VAN HET BINNENDRINGEN (waar je normaal geen toegang hebt)

XII.       DE TACTIEK VAN HET OPHEFFEN EN DRAGEN DOOR MOEILIJKE OMSTANDIGHEDEN

XIII.     DE STRATEGIE VAN DE GEESTELIJKE ONDERSTEUNING

XIV.     DE STRATEGIE VAN HET BETREDEN EN BEZETTEN VAN EEN DOMEIN

XV.       DE TACTIEK VAN HET CLAIMEN 

XVI.     DE TACTIEK VAN HET VERMENIGVULDIGEN

XVII.   DE STRATEGIE VAN HET PROCLAMEREN VAN GODS WOORD OVER JE LEVEN

XVIII. DE STRATEGIE OM ONBEKEERDEN TE CONFRONTEREN MET DE LIEFDE VAN GOD EN REDDING DOOR JEZUS

              DOOR MIDDEL VAN DE “ROMAN ROAD”,  een route tot bekering in de Brief aan de Romeinen

XIX.    DE STRATEGIE VAN DE VERWACHTING VAN DE KOMST VAN JEZUS

XX.     DE STRATEGIE VAN HET INVULLEN VAN DE LEEGTE (GAP)

XXI.   DE TACTIEK VAN HET BESTRAFFEN VAN DE WRAAKGEESTEN

VOOR MEER INFORMATIE – LINKS

 

Sphere with the word strategy on white background.

I.   TACTIEKEN,  STRATEGIEËN, GEESTELIJKE WAPENS EN BIJBELSE PRINCIPES

 

WAT WE ALLEMAAL KUNNEN DOEN

De bidstond wordt thuis goed voorbereid, in de eerste plaats door de gebedsleiders.

Maar ook de deelnemers kunnen thuis dezelfde Nehemia-voorbereiding doen, of gewoon voor een krachtige bidstond bidden,

want ook zij hebben hierin een belangrijke taak.

Daarom is ons advies, dat ook de overige Christenen zowel deel 1 als deel 2 van deze korte serie lezen en overdenken.

God kan ze goede, creatieve ideeën geven.

Ook kunnen ze zo betrokken zijn in de geestelijke voorbereiding van de bidstond.

Hun bijdrage is van groot belang!

 

Overigens kunnen de hieronder beschreven “gebedstechnieken” altijd gebruikt worden, in het persoonlijk gebed, de voorbede, gebedsgroepen enzovoort.

 

bidstondMAAR DAN IS ER DE BIDSTOND ZELF

En het eerste waarmee we geconfronteerd worden is de volgorde van de onderdelen van de bidstond

Ook bij de volgorde van de onderdelen van de bidstond is strategie van grote waarde.

 

terug naar het begin ↑

opeenvolgend-stappen

II.   DE STRATEGIE VAN DE VOLGORDE (GODS ORDE) IN DE BIDSTOND Zie 2 Kronieken 20:1-29

 

 

 

shofar21 DE PROCLAMATIE

Na de opening in gebed, door de gebedsleider

beginnen we met een sterke proclamatie uit Gods Woord, om de toon te zetten en het gezag van God over dit gebeuren te bevestigen. Hier volgen 2 voorbeelden.

 

Jesaja 51:4-5

Luistert naar Mij, mijn volk, en mijn natie, neig uw oor tot Mij. Want een wet zal van Mij uitgaan en mijn recht zal Ik stellen tot een licht der volken. 5 Mijn zege is nabij, mijn heil treedt te voorschijn, en mijn armen zullen de volken richten; op Mij zullen de kustlanden wachten en op mijn arm zullen zij hopen.

Of:

Jewish-hornHebreeën 12:18-24

22 Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen, 23 en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben, 24 en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, en tot het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel.

Overigens kan zo een proclamatie tijdens het verloop van de bidstond nog een keer herhaald worden.

Andere Bijbelgedeelten die gebruikt kunnen worden om een krachtige opening te maken.

Jes 40:28-31 / Jes 40:3-5 / Jes 45:22-25 / Jes 46:9-11 / Hebr 12:28-29 / Hebr 10:19-23

 

 

Dan volgt een tijd van

bij het kruis2 VEROOTMOEDIGING

Zodat we de Here de gelegenheid geven ons hart te doorgronden en eventueel herstel te brengen, ons te trekken uit het slijk en ons te brengen in Zijn rechte sporen. Tijdens deze verootmoediging identificeren we ons ook met de zonden van onze medegelovigen, met die van het land. (Here, we hebben uw geboden niet onderhouden, bij u is gerechtigheid, en bij ons een beschaamd gelaat. Vergeef ons Here, reken ons de zonden niet aan, want U bent barmhartig)

Vergeef ons onze zonden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren

Als u wilt leren op Bijbelse wijze te verootmoedigen, dan geven we hier enkele Bijbelgedeelten met diepe verootmoediging: U kunt ze luid op lezen tijdens uw verootmoediging. Psalm 51; Nehemia 1:6-9; Daniël 9:3-10; Hebreeën 12:4-12.

 

 

sta op23 LOFPRIJS EN AANBIDDING

Daarna zingen we een of enkele goed gekozen liederen, die kunnen eindigen met gezamenlijke lofprijs en aanbidding. Laat het krachtig zijn en de aandacht van Jahwe Nissi (de Here mijn Banier) naar ons richten.

 

spreken4 OVERDENKING

Dan volgt een woord van bemoediging en opbouw uit het Woord, of een persoonlijke getuigenis. Liefst iets dat met gebed te maken heeft. Wat de Here geeft om te spreken.

Bij dit onderdeel kunnen we ook ruimte maken voor informatie over gebedsverhoringen. Gebedsverhoringen zijn belangrijk om minstens 2 redenen

1 Ze demonstreren Gods trouw en Almacht en verhogen Zijn naam.

2 Ze zijn een geweldige bemoediging voor de bidders, omdat ze het resultaat laten zien van hun gebedsinspanningen.

Daarom moeten de gebedsleiders steeds informeren naar de resultaten en steeds een verslag bij de hand hebben.

 

vo israel5 GEBED VOOR  ISRAËL

Belangrijk voor de bidstond is ook om tijd te nemen voor een effectief gebed voor Israël

Dit maakt de special blessing van de Heer los naar de deelnemers, de bidstond en de gemeente

Opdat meerdere mensen een goed gebed voor Israël kunnen bidden, heb ik een artikel geschreven dat op deze website is geplaatst: “Als men je vraagt om voor Israël te bidden? 10 punten.” Zie de link onderaan deze studie” 

 

Oso 2012 I love Su

 

6 GEBED VOOR REGERING, LAND EN VOLK.

Hierbij moet er een duidelijke visie zijn, gebaseerd op Gods Woord en gegeven door Zijn Geest. Daarom moet zo een gebed van tevoren worden voorbereid. We moeten niet maar onze pijlen doelloos afschieten, maar doel treffen. Daarvoor is het nodig Gods wil te kennen ( Romeinen 13:1; 1 Timotheüs 2:1-3) en de situatie van land en volk in het licht van Gods woord te zien. Zo zal er effectief kunnen worden gebeden. Misschien kan de leiding de info schriftelijk doen toekomen aan de bidders. Het kost wat moeite, maar het zal ruimschoots beloond worden. We hebben speciale gebedspunten voor land, volk en regering opgesteld op deze website. Zie de link ondeaan deze studie

 

 

 

congregation7 BIDDEN VOOR DE EREDIENST EN DE VOORGANGER

Dit is een van de belangrijkste redenen voor de bidstond van de gemeente. Laat dit dan ook een krachtig gebed zijn, dat de Here de volle gelegenheid geeft:

 • Om de voorganger en zijn gezin onder de bescherming en de zegen van God te plaatsen.

 

 

 • preacher
 • Om de geestelijke leiders van de gemeente te zegenen en krachtig te maken in hun bedieningen en verantwoordelijkheden
 • Met de komende erediens tot Zijn doel te komen en zo Zijn Naam te verheerlijken. Vraag in gelovig gebed, dat de mensen zullen komen met een verwachting en dat ze ook zullen ontvangen, en veranderd de week in zullen gaan.
 • Dat de mensen met een hart van lofprijzing en jubel het Huis van God zullen binnentreden en Hem de eer geven die Hem toekomt. Psalm 42:5 Hieraan wil ik denken hoe ik optrok in de dichte drom, voor hen uit schreed naar Gods huis, bij jubelklank en lofgezang – een feestvierende menigte. Voor een goede voorbereiding op de preek zie de link onderaan deze studie: HAAL MEER UIT DE PREEK.

 

 • impact-world
 • Dat het Woord een diepe impact zal hebben in de levens van de mensen.

Handelingen 19:20 Zo wies het woord des Heren krachtig en het werd sterker.

 • Dat nieuwelingen een aanraking zullen ervaren met de Levende God en dat hun leven volledig zal veranderen.

Handelingen 2:47 en zij loofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk. En de Here voegde dagelijks toe aan de kring, die behouden werden.

 • prison
 • Dat er genezing, bevrijding, loslating uit de gevangenis en herstel van relaties zullen plaatsvinden doordat de Heer Zijn werken van barmhartigheid en genade doet.

(Lees Jesaja 61:1-3)

 • Dat er wonderen en tekenen zullen zijn die de mensen zullen overtuigen van Gods aanwezigheid in hun midden. Exodus 7:3 Ik zal mijn tekenen en wonderen talrijk maken in het land Egypte.

 

Een goed en strategisch gebed op de bidstond kan ons een geweldige eredienst geven die in alle opzichten uitstijgt.

 

biddenhelpt8 DAN KOMEN DE OVERIGE GEBEDEN/PETITIES

bidden helpt2Deze kunnen steeds worden gelinkt  aan de beloften en principes uit Gods Woord. In Jacobus 5:16 staat: Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt. Ik voeg eraan toe: door het Woord van God eraan te koppelen.

Het vereist natuurlijk enige kennis van Gods Woord, en dus een dagelijkse tijd van Bijbellezen, overdenking en Bijbelstudie

 

the end29 EN ALS LAATSTE DE AFSLUITING

blessingLaat de afsluiting even indrukwekkend zijn als het begin. Geef als gebedsleider aan, dat God onze gebeden heeft gehoord en dat we in geloof mogen vasthouden, dat de petities zullen worden ingewilligd en dat Gods wil zal zegevieren.

Laat de gebedsleider de zegen uitspreken over de aanwezige gemeente.

 

Eindig dan met een overwinningslied, bijvoorbeeld: Wini de tide of: A de wan bigi sani fu dini masra.

 

 

Daarmee hebben we een bepaalde orde in de gebedsdienst gebracht, die zijn uitwerking niet zal missen. Zoals men in Christelijke kringen vaak zegt: God is geen God van wanorde, maar van orde. Wat betekent, dat Hij in de ordelijke wijze waarop wij de dingen doen, een stuk van de excellency ziet, die Hij van ons verwacht, als Hij zegt: Wandel voor mijn aangezicht en wees onberispelijk. Genesis 17:1.

 

tactiek2

 

TACTIEKEN,  STRATEGIEËN, GEESTELIJKE WAPENS EN BIJBELSE PRINCIPES

Tijdens de bidstond, tijdens de voorbeden moeten we waar nodig, principes van tactiek en strategie toepassen.

 

terug naar het begin ↑

 

www.fokus.net

Inbus_koppelingenIII. DE TACTIEK VAN DE KOPPELING VAN PETITIES AAN GODS WOORD

Een van de beste manieren om petities te versterken is de tactiek van de koppeling van de petitie aan Gods Wood. Het zal Gods gunst verkrijgen, omdat Hij herinnerd word aan een belofte of een Bijbels principe. In deze studie worden er veel voorbeelden gegeven.

terug naar het begin ↑

 

arsenaal3IV. HET WAPEN-ARSENAAL VAN DE GELOVIGE (een mobiele magazijn vol explosief materiaal)

Tijdens de bidstond hebben we de beschikking over een volledig wapen-arsenaal, een wapendepot waaruit we kunnen putten om de strijd succesvol te strijden. We laten de Heilige Geest ons daarbij leiden.

1 Het Bloed van Jezus kan onreine machten verdrijven. We kunnen daar veel gebruik van maken.

2 de Waarheid kan ons vrijmaken van een leugengeest of een geest van eigengereidheid of kritiek

3 Het kleed der gerechtigheid (ook wel een pantser genoemd) kan ons vrijmaken van verkeerde daden en verkeerde motieven. Daarbij is het nodig om steeds weer jezelf te onderzoeken. David bad, wat wij steeds moeten bidden:  Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, toets mij en ken mijn gedachten; zie, of bij mij een heilloze weg is, en leid mij op de eeuwige weg. Psalm 139:23-24

4 de helm des heils kan onze gedachten behoeden voor de influisteringen van de vijand en voor de leugens van de wereld. Ik haal deze bolwerken van onreinheid neer en ik bescherm mijn/zijn gedachten met de helm des heils, Jezus is Mijn Heil, mijn Redder.

5 Het zwaard des Geestes, dat is het Woord van God, kan de vijand zware slagen toebrengen, mits effectief gebruikt. Ook bij de koppeling van het Woord met een petitie.

6 God kan ons geven om het goede uit te spreken en hij kan een wacht plaatsen voor onze mond. Soms kan de Geest ons geven om dit te bidden voor iemand.

7 smeking kan Gods Geest heel sterk in beroering brengen. (Vader, ik smeek u om in te grijpen in deze kwestie)

8 dankzegging kan God in beweging brengen om meer te doen. We laten God onze dankbaarheid zien en Zijn antwoord daarop kent geen grenzen! Ook als dat, wat we hebben ontvangen maar weinig of nietszeggend is. Hij kan vermenigvuldigen. Wij moeten dankbaar zijn.

Over de wapenrusting van de gelovigen, waarin al deze onderdelen worden behandeld zie de link onderin deze studie

 

terug naar het begin ↑

Momentum4V. DE STRATEGIE VAN HET MOMENTUM. Een beweging met instap.

 

 

 

 

 

momentum2Dan wil ik een strategie met u bespreken, die ik de strategie van het momentum noem.

Momentum is een periode waarin een duidelijke beweging te zien is, of vaak ook een kansrijke of gunstige situatie die maar kort duurt.

 

 

 

Bijvoorbeeld,

je hebt een tijd lang gebeden voor Wilfred, dat hij tot bekering komt.

En op een dag zie je hem de kerk binnenstappen.

Dan is er sprake van een momentum.

En je gaat je gebed voor Wilfred weer oppakken en intensiveren.

(Heer laat Wilfred niet los)

 

wilfred1Hij komt steeds weer naar de kerk,

en uiteindelijk gaat hij naar het altaar voor gebed.

Hij bekeert zich.

Een nieuwe fase in het momentum

 

en je gebed is nu, dat de Heer het werk in Wilfred gaat uitbouwen.

Je bidt dat hij een honger zal krijgen naar Gods woord

en dat hij dagelijks zal bidden.

Dat is de strategie van het momentum.

 

Een ander voorbeeld van momentum.

Je bidt reeds een tijdje voor je familie of je werk.

adult education: signing the deal

En je begint de hand van de Heer te zien:

situaties veranderen, ten goede of ten kwade!

Wees dan gevoelig voor de aanwijzingen van de Heilige Geest.

Mis de juiste gelegenheden en momenten niet.

Weest alert als het momentum zich aandient.

Vraag de Heer om strategie.

Vraag de Heer welke tactische manoeuvres Hij van jou verwacht,

bid voor wijsheid.

Lees je Bijbel en laat de Heer spreken.

Zo hebben alle dingen een bepaald verloop, en door je gebed kan je het verloop van een zaak of een situatie beïnvloeden.

 

 

Laatste voorbeeld van momentum:

jozef1God heeft je iets op het hart gelegd,

of je een droom of visie gegeven.

Iets dat nog moet worden verwezenlijkt.

 

 

Het kan een bediening zijn of een job

of een bepaalde missie of meedoen met een zending.

 

Maar de omstandigheden zijn nog niet gunstig

en er is nog wat onzekerheid.

 

bidden5Blijf bidden voor die zaak,

totdat het erop lijkt dat er momentum komt

en je beslissingen zal moeten nemen.

 

 

Het kan zijn op termijn of in termijnen.

Bid en vraag om bevestiging.

 

Praat met ervaren Christenen.

ANP_volle_trein_ns_drukte_1Als je vrede hebt met de situatie, neem dan je beslissing.

Dat is strategie, dat is instappen in de trein, dat is invoegen in het momentum.

Toen Jozef onderkoning werd in Egypte, was het een hoogtepunt in het momentum dat jaren daarvoor begon met zijn dromen, dat alle broers voor hem zouden buigen. Het momentum had vele trajecten en eindigde pas, toen hij de redder werd van zijn familie (Jacob en 70 familieleden) van de hongerdood en hen liet wonen in het beste deel van Egypte. Genesis 37-50.

 

 

terug naar het begin ↑

 

 

welkom-23499679VI.  EEN ANDERE STRATEGIE IS DIE VAN DE GELEGENHEID (open deur)

God kan omstandigheden en gelegenheden scheppen,  of gebruik maken van de wilde acties van de vijand, waardoor we de liefde van Christus kunnen delen met anderen. De Bijbel spreekt van het openen van deuren.

 

 

Bijvoorbeeld, Randy, een Christen ontdekt toevallig,

dat een kennis thuis zit met een gebroken been, zonder hulp.

En Randy neemt het op zich

om regelmatig voor zijn kennis naar de supermarkt te gaan voor zijn levensmiddelen,

en zijn broodje voor hem klaar te maken.

roelstoel_wandelen_ouderenzorgOok brengt hij hem naar de dokter.

Onderwijl bidt Randy voor gelegenheden om Jezus te delen met die kennis die nu een goede vriend is geworden. Randy brengt deze zaak naar de bidstond, waardoor er meer kracht wordt verleend aan het goede verloop van de zaak.

 

 

 

Zo kan ook iemand de bidstond binnenstappen met een “onoplosbaar” probleem.

En Christenen grijpen de gelegenheid

om het contact met deze persoon te blijven houden.

Ze wisselen celnummers uit en blijven het contact onderhouden.

Na een tijdje kan hij worden uitgenodigd om naar de eredienst te komen.

Desnoods wordt hij opgehaald.

God schept gelegenheden. Wij moeten ze grijpen. We moeten de strategie van de heilige Geest volgen, en dan zullen er geweldige resultaten volgen!

De strategie is, dat we goede gelegenheden aangrijpen om te bidden en de problemen als gebedspunten naar de bidstond te brengen. Gelegenheden worden vaak door de Heer gegeven, maar ook als ze van de vijand komen, kunnen ze een ziel tot redding brengen door het gebed van de rechtvaardigen.

hulp2

 

We krijgen genoeg gelegenheden om iets te betekenen voor een andere. Zolang er kindertehuizen, ouden van dagen, ernstige zieken en hulpbehoevenden zijn, zolang er plotselinge situaties kunnen ontstaan binnen de familie of bij oude vrienden, kunnen gelegenheden ons aanzetten om iets voor ze te betekenen en samen met anderen Gods Troon te bestormen.

Voor enkele bijbelplaatsen die hierover spreken: zie Openbaring 3:8; 1 Korinthiers 16:9; Galaten 6:10; Efeze 5:16

terug naar het begin ↑

 

sterke manVII.   DE TACTIEK VAN HET BINDEN VAN DE STERKE MAN

Het is ook een kwestie van tactiek om op de bidstond steeds weer de “sterke man” (Lucas 11:21) dat wil zeggen de demonische macht die het probleem in stand houdt, te identificeren en dan te binden, opdat de persoon in kwestie bevrijding kan ontvangen. Het kan zijn

een demon die zijn financiën wegrooft

of die zijn geldzucht in stand houdt,

of die haar kinderen achter houd,

of die een kwaal in stand houdt.

 

 

Daarbij maken we gebruik van ons wettelijk recht als gelovigen

om op aarde te binden en te ontbinden,

zodat alles in de hemel zijn beslag en vervulling krijgt.

Voor een uitgebreide studie over HET BINDEN VAN DE STERKE MAN zie de link onderin.

terug naar het begin ↑

 

VIII.   DE TACTIEK VAN HET SPREKEN TOT DE OMSTANDIGHEDEN

storm2Jezus bestrafte de zee en de wind. (Marcus 4:39).

 

Ook wij kunnen slechte omstandigheden aanspreken en veranderen.

Bijvoorbeeld

binnen een bedrijf of familie is er grote verdeeldheid onder de mensen.

Ze kunnen elkaar niet “luchten”.

En je spreekt deze omstandigheid aan, je zegt bijvoorbeeld:

Op het gezag dat aan mij is verleend van de Naam van Jezus

gebied ik deze omstandigheid van verdeeldheid om te wijken.

Elke demon van verdeeldheid bind ik

en stuur ik naar dorre plaatsen.

Ik gebied deze verdeeldheid

om plaats te maken voor eenheid en samenwerking.

 In Jezus naam!

Als je dit in geloof doet, zal de omstandigheid ook veranderen.

Soms zal je dit meerdere keren moeten doen.

En de Bijbel spreekt je zalig als vredestichter (Matteὒs 5:9)

 

Zo kun je ook verkeerde situaties in je gezin of in de gemeente aanspreken.

Ook kun je omstandigheden creëren om je kinderen te laten studeren op een bepaalde opleiding,

 

 

Bezettingsoverzicht

 

of om je werkrooster te laten aanpassen, zodat je je bijbelstudie of bidstond kan bezoeken.

Zelfs de situatie van de vuilophaaldienst kun je veranderen

 

 

 

kuilen

 

en de kuilen in je straat omzetten in asfalt of goede bestrating.

Jezus heeft je die macht gegeven, toen Hij in Johannes 15:7 zei: Indien je in Mij blijft en mijn woorden in je blijven, vraag wat je maar wilt, en het zal je geworden.

 

terug naar het begin ↑

 

angel-02

 

IX.   DE TACTIEK VAN HET INZETTEN VAN ENGELEN VOOR BEWAKING VAN JE INGANGEN

Je kunt de Here vragen voor een engelenwacht om over je huis te waken.

Als de mannen in Israël driemaal per jaar allemaal naar Jeruzalem moesten trekken

om daar de feesten van God te vieren,

 

zorgde God ervoor, dat hun huizen en gezinnen bewaakt bleven.

De God van Israël sluimert noch slaapt.

Voor engelenbewaking, zie Psalm 91:9-11.

terug naar het begin ↑

 

angel warrior2

 

 

X.  DE TACTIEK VAN HET INZETTEN VAN ENGELEN TEGEN OBSTAKELS

Als de vijand of de natuurlijke omstandigheden grote belemmeringen op je weg hebben geplaatst, kun je in Jezus naam de engelen aanzeggen om de obstakels te verwijderen. Zacharia 4:7  Wie zijt gij, grote berg? Voor het aangezicht van Zerubbabel wordt gij een vlakte.

Als het verkeer vastzit, wil het wel eens helpen om de Heer te vragen Zijn engelen op te dragen het verkeer te laten regelen.

Er zijn ook bepaalde verkeerslocaties, waar er vaker ongelukken gebeuren. Ook daar kan de permanente inzet van engelen goede diensten verrichten.

Voor de kracht waarmee engelen obstakels kunnen verwijderen, zie Matteus 28:2, waarin een engel de enorme steen voor het graf van Christus wegnam om Maria toegang te verschaffen.

terug naar het begin ↑

 

 

 

minidroneXI.  DE TACTIEK VAN HET BINNENDRINGEN (waar je normaal geen toegang hebt)

Soms heb je geen toegang tot een bepaalde groep of gebeurtenis.

Bijvoorbeeld er zal een belangrijke vergadering plaatsvinden, waarop jij niet bent uitgenodigd,

of waarvan jij uitgesloten bent.

Of: Je bent om welke redenen dan ook buiten spel gezet,

 

of je kan wegens je geloof niet op een bepaalde plaats zijn,

bijvoorbeeld een winti prey

of een religieuze bijeenkomst

of een bespreking van een drugsbende.

Of je kunt gewoon door overmacht niet aanwezig zijn.

 

dronesDan kun je door het gebed “binnendringen” en je invloed laten gelden.

Het is soms nodig om verwarring te brengen in een vijandelijk kamp,

zoals onder de vijanden van Israël,

of onder verkeerde vrienden.

 

Soms is het nodig, dat de Heer ons openbaring geeft

over bepaalde (besloten) kringen en hoe we moeten bidden.

In vele gevallen geldt dat de Here van ons verwacht,

dat we opbouwen, dus het goede bewerken.

In Jeremia 1:9-10 zegt de Here:

Zie, Ik leg mijn woorden in uw mond, merk op,

Ik stel u heden over de volken en de koninkrijken

(dus over elke congregatie en machtsgroep,

over elke bijeenkomst en persoon)

om te verdelgen en te verwoesten,

om te bouwen en de planten.

 

piece for deptchore - time

Daarbij gaat het om het vernietigen van het rijk van satan

en het vestigen van Gods Koninkrijk.

In Daniel 2 wordt een opmerkelijke openbaring van God aan Daniël gegeven, als deze aan koning Nebukadnessar doorgeeft wat de koning gedroomd heeft en wat deze droom betekent. Dan staat er: Toen werd de verborgenheid (namelijk de droom van Nebukadnessar en de betekenis ervan)  aan Daniël geopenbaard. (vers 19). Toen gaf Daniël over God te kennen: Hij openbaart ondoorgrondelijke en verborgen dingen. Hij weet wat in het duister is, en het licht woont bij Hem. (vers 22). Daniël was door  gebed, ondersteund door zijn drie vrienden, doorgedrongen tot in de droomwereld van een koning en kreeg van God ook nog door, wat de verregaande betekenis van die droom was! Alleen de Heilige Geest kan ons, als we ons hart erop zetten, in de geest brengen naar de verborgen plaatsen.

Overigens gebruik ik deze tekst van Daniel 2:22 vaak, als ik iets kwijt ben geraakt, en het moet vinden. Het werkt meestal.

 

 

aram2 Koningen 6:11-12 geeft ons

een mooi voorbeeld van het binnendringen.

De koning van Aram ergerde zich,

omdat zijn aanvalsplannen tegen Israël steeds werden verijdeld.

Hij riep zijn bevelhebbers bij zich en vroeg hun:

‘Zeg me: wie van onze mensen heult met de koning van Israël?’ 

 

Een van de bevelhebbers antwoordde: ‘

Niemand, mijn heer en koning,

maar de profeet Elisa in Israël weet de koning van Israël zelfs te vertellen

wat u in uw slaapkamer zegt. (NBV)

 

terug naar het begin ↑

hijskraan-XII.  DE TACTIEK VAN HET OPHEFFEN EN DRAGEN DOOR MOEILIJKE OMSTANDIGHEDEN

Soms gaat iemand door werkelijk moeilijke omstandigheden,

zoals rouw, beschuldigingen, groot verlies,

reclassering, een proces van revalidatie of rehabilitatie,

een na traject van een periode van verslaving,

dan heeft die persoon de Heer nodig om hem/haar erdoor te brengen en te herstellen.

 

David kwam na de aanval op Ziklag in grote benauwdheid,

omdat zijn eigen mannen hem wilden doden.

Dan staat er “En David geraakte zeer in het nauw,

omdat het volk ervan sprak hem te stenigen,

want het gehele volk was bitter gestemd, ieder om zijn zonen en dochters.

Maar David sterkte zich in de Here, zijn God.” 1 Samuel 30:60

 

dak

Het gebed kan als een heftruck, hefboom of hijskraan iemand optillen

en als een vrachtvliegtuig de persoon dragen naar Gods zorg.

 

Er worden engelen ingeschakeld om hierin bij te staan.

Het eind-traject is,

 

 

dat de persoon in de volle vrede van God

volledig wordt hersteld

en dat de persoon weer normaal kan functioneren. Lees ook Matteus 9:1 en Marcus 2:2-12.

 

Het gebed is bij dit proces van opheffen en dragen van groot belang.

 

Vader, we brengen deze persoon voor uw aangezicht.

Hij heeft veel te dragen Vader,

maar bij U is veel genade.

We vragen U als God van alle vertroosting (2 Korintiërs 1:3)

om hem te vertroosten en te dragen in deze moeilijke uren.

Breng mensen op zijn weg, die zich over hem kunnen ontfermen

en breng volledig herstel in zijn situatie.

Laat Uw naam in dit alles verheerlijkt zijn, in Jezus naam.

 

terug naar het begin ↑

ondersteuning4XIII.  DE STRATEGIE VAN DE GEESTELIJKE ONDERSTEUNING

Soms moet iemand een moeilijke of lastige of belangrijke klus klaren,

of een solicitatiegesprek aangaan,

een vermaning aan iemand geven,

Soms moet iemand een inleiding of overdenking verzorgen,

of voor een onderzoek naar de dokter.

Dan kan die persoon gedragen worden door de voorbede van een ander.

 

Joshua-Bible-Battles

 

Josua moest de moordlustige  Amalekieten bestrijden,

 

 

 

 

mozes bidten Mozes, Aaron en Hur deden voorbede voor hem,

zodat hij zijn taak met succes kon volbrengen,

omdat door voorbede God direct erbij werd betrokken! (Exodus 17:8-13).

 

Zo kunnen we ook anderen (in de bidstond) vragen

om ons te ondersteunen in gebed voor een bepaald project of een zaak.

Paulus vroeg vaker aan de gemeenten en vrienden om voor hem te bidden, zoals in Efeze 6:18-19, waarin hij vraagt om ook voor hem te bidden, “dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het evangelie bekend te maken.”

Elke Christen heeft tijdens de eredienst

of de bidstond of op andere momenten in zijn leven

voldoende gelegenheid om met ondersteunend gebed

zaken goed tot hun recht te laten komen.

terug naar het begin ↑

 

lopen3XIV.   DE STRATEGIE VAN HET BETREDEN EN BEZETTEN VAN EEN DOMEIN

Vaak is het nodig om een domein (een gebied) geestelijk in bezit te nemen,

nog voordat de inbezitneming een fysiek feit is.

 

Die macht heeft de Heer ons gegeven in Josua 1:3-5.

 

Elke plaats die uw voetzool betreden zal, geef ik ulieden. Niemand zal voor u standhouden.

 

Pastor Tony Evans gaf een getuigenis,

dat hij op zoek was naar een klein stuk land om er een kerkje te bouwen.

En hij kwam “bij toeval” op een plek met een uitgestrekt nog niet ontgonnen stuk land.

En de Heer legde hem op het hart om het gebied in bezit te nemen.

Hij had het kapitaal niet om zelfs maar te kopen.

Laat staan een grote kerk te bouwen.

 

Maar hij begon regelmatig langs het domein en erop te lopen en het geestelijk in bezit te nemen.

 

Kort daarna boden twee mensen aan om zijn project ten volle te financieren.

Het ging om een paar miljoen dollars!

God had hem het hele gebied gegeven dat hij geestelijk had toegeëigend,

door erop te stappen en te wandelen en in  bezit te nemen.

Er kwam een grote, bloeiende kerk!

 

jericho

Zo kun jij het bedrijf of de onderneming of de school waar je werkt

tot je geestelijk eigendom maken,

door er te lopen en het toe te eigenen.

Dat betekent wel, dat je de verantwoordelijkiheid op je hebt genomen

om Gods Koninkrijk aldaar te laten doordringen.

 

Zo hebben Christelijke studenten hele universiteitscomplexen

geestelijk in bezit genomen

door er Jericho-wandelingen te maken rondom het complex.

Daarna konden ze vrijwel ongehinderd

het evangelie verkondigen en studenten tot geloof brengen.

 

Ook een perceel die je persoonlijk wilt bezitten of huren,

of voor onbepaalde tijd mag gebruiken om er iest nuttigs mee te doen,

te wonen of er een speelplaats voor kinderen te laten bouwen.

 

schoenenLet wel, elke plaats die je voetzool betreed,

kun je je toe-eigenen in gebed.

De mogelijkheden zijn onbeperkt,

als je je Schepper de eerste plaats in je leven geeft,

door Zijn Woord te onderhouden. (Zie Josua 1:7-8)

terug naar het begin ↑

 

claim2XV.   DE TACTIEK VAN HET CLAIMEN 

claimHet begrip claimen is een juridische term die inhoudt: eisen waar je wettelijk recht op hebt, vorderen, zoals bij een schade claim. In de Christelijke praktijk komt het neer op een geestelijke toe-eigening van iets dat je nog niet bezit, maar dat je tot jouw bezit maakt.

Gods woord leert ons in 1 Korinthiërs 2:21 Alles is immers het uwe.

En in Romeinen 8:32 nog duidelijker: Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?

 

 

Dus je kunt door Christus alles claimen (wettelijk vorderen) dat je wilt hebben of nodig hebt. Alleen, doe dit vanuit een gereinigd hart en een zuiver geweten en niet vanuit pure hebzucht en verkeerde begeerte.

opIk gebruik deze techniek vaak, als ik weet, dat er niet veel meer over is, of als het op dreigt te raken. Maar ook als er andere kapers op de kust zijn en ik dit echt nodig heb.

Of als ik niet zeker ben of ik volgend week nog een kans maak, dan leg ik nu reeds een claim op dat bewuste ding.

Schatten-uit-de-duisternis-Trijnie-van-EijkAan Kores heeft God in Jesaja 45:3 een vermetele belofte gedaan, die wij ook kunnen claimen (ja, je kunt ook alle 8000+ beloftes van de Heer claimen): Ik zal u geven de schatten der duisternis en de rijkdommen der verborgen plaatsen. Ik zie dit meestal als de verloren zielen die als schatten uit de duisternis kunnen worden gepakt of geclaimd. Broeder, zuster, je bent schatrijk in Christus. Je kunt met David zeggen: Mij ontbreekt niets Psalm 23:1

Een ander beroemd voorbeeld van claimen is John Knox, een Godsman uit de 16e eeuw, die elke avond tot diep in de nacht bad: Here geef me Schotland of ik sterf. Hij bleef dat bidden, totdat de Here Schotland in zijn handen gaf, om er een grote geestelijke opwekking te bewerkstelligen. Hoewel Schotland een konigin had (Mary Stuart) erkende deze het grotere gezag van John Knox. Wij hoeven dan niet uit hetzelfde geestelijk hout gesneden te zijn als Knox, maar we kunnen veel claimen bij de Heer, die zelfs aan de overwinnaars de morgenster (een planeet!) belooft. (Openbaring 2:28). Let wel, claimen gaat ook samen met verantwoordelijkheid, goed rentmeesterschap!

 

terug naar het begin ↑

 

 

 

vermenigvuldigen

 

XVI.   DE TACTIEK VAN HET VERMENIGVULDIGEN

God houdt van vermenigvuldigen. In de alledaagse praktijk zien we, hoe hij uit een zaadje, dat we zaaien, een  plant vol vruchten met veel zaad voortbrengt. Binnen een aantal  generaties maakt hij uit één echtpaar honderden mensen. Maar wist u, dat onze Heer het vermenigvuldigen ook op zeer kort termijn kan doen? In één dag (Genesis 1:16) schiep Hij het heelal met zijn miljarden sterrenclusters.  Jezus vermenigvuldigde op één moment vijf broden en drie vissen in voedsel voor meer dan 1000 mensen. Zie Matteüs 14:15-21.

 

 

 

x_044253_Multiplication

 

 

Ook wij mogen van deze geestelijke wet gebruik maken. Petrus bidt in zijn eerste brief, vers 2 tot de gelovigen Genade en vrede worde u vermenigvuldigd.

 

 

 

 

vermenigvuldigingEn Elisa de profeet vraagt als gunst aan Elia om hem het dubbele (2x) te geven van zijn geestelijke kracht, wat God ook toestond, gezien het feit dat Elisa twee maal  zoveel wonderen heeft gedaan dan zijn voorganger!

Als ik door omstandigheden te laat ga slapen en weer vroeg uit de veren moet, maak ik gebruik van deze geestelijke tactiek om de Heer te vragen mijn slaaptijd te vermenigvuldigen, zodat ik goed kan uitrusten.

 

Tijdens de Bijbelstudies die ik verzorgde in een plaatselijke gemeente beleefden we het opmerkelijk avontuur van Goddelijke vermenigvuldiging. Met het aanvangsbedrag van 25 srd per cursist konden we ze meer dan 8 maanden lang wekelijks voorzien van gemiddeld 5 copieën materiaal (A4) per persoon plus nog andere onkosten.

En het geld raakte niet op, net als de olie en het meel van de arme weduwe in 1 Koningen 17:16.

In deze tijd van schaarste en gebrek zouden Christenen veel gebruik moeten maken van Gods macht om te vermenigvuldigen en toe te voegen.

Ik zie een schooljuffrouw reeds vragen aan de Heer om het aantal bekeerde kinderen te vermenigvuldigen, alsook voor meer betere schoolresultaten. The Lord loves mutiplying! It shows his love and capabilities.

 

terug naar het begin ↑

Gods-woord-kracht-en-gezag-Derek-Prince-9789075185706

 

XVII.   DE STRATEGIE VAN HET PROCLAMEREN VAN GODS WOORD OVER JE LEVEN

Dit is een gewelige “zitoefening” met vèrrijkende resultaten voor persoonlijke geestelijke groei. Het gaat erom een belofte van God zodanig te lezen of te herschrijven, dat deze voor jou persoonlijk  is bedoeld, wat ook Gods bedoeling is.

 

 

 

 

 

 

proclamaties-41Bijvoorbeeld Matteus 6:31,33 zegt: Maakt u dan niet bezorgd. Maar zoekt eerst zijn Koninkrijk en zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.

Dat zet je om in de volgende proclamatie, die je dagelijks hardop kan lezen of zeggen:

Ik maak me geen zorgen over wat dan ook, maar Ik zoek eerst en vooral (of: mijn eerste prioriteit is) Gods Koninkrijk en ik zal wandelen in de gerechtigheid van dit Koninkrijk. En aan mij zal alles wat ik nodig heb door mijn hemelse Vader geschonken worden.  

Ik heb dit een strategie genoemd, omdat het samen kan gaan met meerdere proclamaties en het kan op speciale momenten, wanneer dat nodig mocht zijn, worden gezegd en geloofd. Zo zal Gods Woord binnendringen in je geest en je helpen om Christ-like te worden. Het zal blijken een proces te zijn van groei.

Over de kracht van  proclameren hebben we onderin deze studie een link geplaatst, een artikel van Derek Prince uit onze War Room.

terug naar het begin ↑

 

XVIII.   DE STRATEGIE OM ONBEKEERDEN TE CONFRONTEREN MET DE LIEFDE VAN GOD EN REDDING DOOR JEZUS

DOOR MIDDEL VAN DE “ROMAN ROAD”,  een route tot bekering in de Brief aan de Romeinen.

Temple of Juno, Agrigento, Sicily, Italy

Het gaat om een 7-tal strategisch gekozen teksten, die de onbekeerde kunnen wijzen op zijn hopeloze toestand en de hoop die God hem biedt. Dit vindt plaats onder gebed en door de werking van Gods Geest in het hart van de persoon, alsook in de kracht die Hij aan jouw woorden geeft.

 

romans-8-28

 

Ik noem hieronder alleen de tekstplaatsen, bij gebrek aan ruimte. Maar ik wil wel vermelden, dat ik hierover een artikel heb geschreven voor onze website: www.jezuskomtspoedig.com getiteld “THE ROMAN ROAD” EEN ROUTE VOOR BEKERING UIT DE BRIEF AAN DE ROMEINEN.  Daarin heb ik de hele strategie beschreven, alsook een zondaarsgebed.

 

 

 

 

 

roman-road-banner

 

 

Rom 3:23 / Rom 6:23 / Rom 5:8 / Rom 10:9 / Rom 5:1 / Rom 8:1 / Rom 8:38-39

 

Voor het artikel over “DE ROMAN ROAD” is er onderaan deze studie een link geplaatst.

 

 

terug naar het begin ↑

 

 

jezus-komt-plots_thumbXIX.   DE STRATEGIE VAN DE VERWACHTING VAN DE KOMST VAN JEZUS

Jezus komt eraan! In onze tijd zijn er overduidelijke tekenen, dat het niet lang meer kan duren. Tekenen die God zelf heeft gegeven om ons wakker en alert te houden, zodat we klaar staan bij Zijn komst. De verwachting van de aanstaande komst van onze Bruidegom helpt ons, om ons biddend voor te bereiden.

Laten we elke gelegenheid, die wijst op deze geweldige gebeurtenis aangrijpen om hierover te bidden. Onze gebeden zullen dit proces helpen versnellen.

Is het u niet opgevallen, dat de tijd (dagen, weken, maanden, jaren) nu steeds sneller gaat dan ooit?

 

cover_jezuskomt_magIk zie met mijn geloofs-ogen God het tijdwiel steeds sneller draaien, naarmate we bidden: Here Jezus, kom!  Zie Matteüs 24:22 over de inkorting van dagen door God.

Van dag tot dag worden we verrast en geconfronteerd met allerlei zaken, die onze aandacht opeisen. Het goede van God wordt steeds zichtbaarder in de geweldige getuigenissen van mensen en van Zijn Kerk.

Maar ook de verdorvenheid van de wereld wordt steeds duidelijker. De corruptie, de leugen, de begerigheid, de immoraliteit, de valsheid, de criminaliteit, de onwil om het kwade te bestrijden, de Godsvijandigheid, dit alles komt in ongekende mate naar boven gedreven, zoals de inhoud van alle  beerputten bij een grote overstroming. Openbaring 22:11 zegt:  Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd.

Dit zijn de tekenen van het einde. En in Openbaring 3:10 wordt ons beloofd:  Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.

Daarom getuigt het van strategisch inzicht om ons biddend voor te bereiden op de spoedige komst van Jezus! Vraag de Heilige Geest om je daarin bij te staan. Laat dit dan ook een krachtige plaats innemen in de bidstond.

Over de komst van Christus, deze laatste dagen en de oOpname van de Gemeente heb ik onderin een link geplaatst met veel goede artikelen, video’s en presentaties.

terug naar het begin ↑

 

leegte2XX.  DE STRATEGIE VAN HET INVULLEN VAN DE LEEGTE (GAP)

Dan wil ik een strategisch gebed met u bespreken dat belangrijk kan worden

als er een leegte ontstaat, doordat iemand er niet meer is, of, doordat iemand zich eenzaam en verlaten voelt.

 

 

 

mosesjoshua

Toen Mozes stierf, ontstond er een geestelijk vacuum in het leidersschap onder het volk van de Israelieten

dat gevaarlijk kon zijn,

omdat de sterkste en meest meedogenloze avonturiers deze politieke leegte zouden kunnen invullen.

Daarom zorgde God ervoor, dat Jozua kon overnemen en het volk naar Kanaän (het beloofde land) kon leiden.

Toen Abraham stierf, nam Izaak zijn plaats in als aartsvader,

en daarna Jacob, die de twaalf stammen ter wereld bracht,

zodat in dit proces het  volk van Israël zich kon ontplooien.

Er is steeds voorzien in de opengevallen plaatsen.

hemelvaart18

In deze heilsgeschiedenis kwam een belangrijk moment van een geestelijk vacuum,

toen Jezus na Zijn opstanding uit de dood terugkeerde naar de hemel.

Dat was de kans van de satan om het ontstane geestelijke vacuum op te vullen,

maar hij moest  toen met zijn hele leger nog de zware nederlaag van Golgotha verwerken

en tien dagen na de hemelvaart kwam de Heilige Geest naar de aarde (Pinksteren)

om door de Gemeente de plaats van Jezus in te nemen. Hierdoor konden Gods plannen zonder onderbreking verder worden uitgevoerd.

Jezus had in Johannes 16:7 beloofd:

Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden.

Zo kan het gebeuren, dat er in uw leven, in de familie of op uw werk een plaats openvalt. Dat kan gebeuren door vertrek, overlijden, tijdelijke afwezigheid, overplaatsing of hoe dan ook. Dan onstaat er een vacuum dat opnieuw gevuld moet worden.

Als wij dit vacuum, deze leegte niet gaan claimen voor de Heer, dan kan de vijand deze gaan invullen door een boosdoener of door een boze geest van onzekerheid, eenzaamheid of verlorenheid te sturen, waardoor zaken verergeren.

Laten we gebedsstrategie gebruiken om een opengevallen plaats geestelijk te bezetten, de Heer uit te nodigen om deze plaats te vullen.

In Jesaja 6:1 staat het zo mooi opgetekend:

zomenIn het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Here zitten op een hoge en verheven troon en zijn zomen vulden de tempel.       (Zing: den engel e bari santa)

Als wij erom bidden, kan God de opengevallen plaats volledig innemen en ervoor zorgen, dat de juiste persoon of personen de plaats kunnen bezetten. Zo kan Gods Plan ongestoord verder gaan en maakt de vijand geen enkele kans!

Dit geld ook voor mensen, die naar een partner uitkijken, gezinnen waar een vader ontbreekt, opengevallen posten of ambten. Laat de Heer als eerste deze gap bezetten en vraag hem vervolgens om te voorzien in een goede vervanging.  Als je de Heer hebt uitgenodigd om Zijn plaats in te nemen, dan is het belangrijk om deze geestelijke realiteit dagelijks te erkennen en te belijden. Dus geen geklaag van eenzaamheid en onzekerheid, maar weten “De Heer is met ons, en Hij zal ons nimmer  verlaten of begeven.”    Maar wèl getrouw is de Here, die u sterken zal en u bewaren voor de boze. 2 Tessalonicenzen 3:3.

Dan wil ik tot slot nog een grote leegte bespreken, die zal komen als de Gemeente en de Heilige Geest van de aarde zijn weggenomen in de Opname.

De Heilige Geest en de Gemeente zijn de weerhoudende macht, die het kwaad ervan weerhouden om volledig over te nemen.

Pas als de Opname heeft plaatsgevonden, kan satan zijn man, de anti-christ naar voren schuiven.

Zolang wij nog hier zijn, om de wil van God uit te voeren,

kan de anti-christ alleen nog vol ongeduld wachten.

antichristPas als de Christenen vertrokken zijn kan hij zich openbaren en aan de wereld presenteren als de werelddictator.

Alles is reeds voor hem in gereedheid gebracht,

de economische en politieke chaos zijn reeds op volle sterkte,

de technologie voor de 666 chip en het electronisch kopen en verkopen zijn reeds in place (Openbaring 13;16-17),

over de One World Government is de hele elite reeds eensgezind.

Ook het bouwen van de structuren voor ÉÉN WERELD RELIGIE (DE GROTE HOER uit Openbaring 17) nadert zijn voltooiing.

Het wachten is slechts op de sterke man, de wereldleider die het vacuum, door het vertrek van de Heilige Geest en de Gemeente,  zal gaan vullen.

Hij, de anti-christ zal onvoorstelbare leed, ellende, rampspoed en volledige vernietiging en ontreddering  brengen die iedereen over de hele wereld treffen zal.

Vergeleken met hem zullen Nero, Hitler, Stalin en Mao slechts koorknaapjes zijn!

Salt shaker with metal lid

Tot die tijd zijn wij het zout der aarde en het licht der wereld, en kunnen wij de anti-christ en zijn boze machten en hun impact buiten het woongebied houden, door de ruimten te vullen met Gods aanwezigheid.

Laten we bidden dat God ons de wijsheid geeft om waar we kunnen,

het zout der aarde te zijn en het licht van Christus te laten schijnen.

Zo zullen we als weerhouders de aarde behoeden en velen de weg naar Jezus Christus wijzen.

Neem alle opengevallen plaatsen geestelijk in!

terug naar het begin ↑

 

boze duivelrebukeXXI.   DE TACTIEK VAN HET BESTRAFFEN VAN DE WRAAKGEESTEN

De duivel kan het niet hebben, dat een Christen hem nederlagen toebrengt, of dat een Christen succes heeft. Daarom zal hij steeds weer proberen om zijn vreugde te stelen door wraak te nemen of roet in het eten te gooien. Dan stuurt hij zijn special forces op hem/haar af, of op zijn geliefden. Dat zijn de wraaknemende geesten of geesten van repressaille. Of geesten van rampspoed of ziekte.

 

 

rebuke2Ze kunnen reeds bij voorbaat worden bestraft, zodat ze hun sinistere daden niet kunnen uitvoeren.

Bid dan:

We komen op tegen elke geest van represaille en verijdelen elk plan van de vijand tegen ons en onze gezinnen. We roepen het bloed van Jezus aan om ons huis en onze familie, onszelf en onze vervoersmiddelen te bedekken en te beschermen. Laat een engelenmacht waken over onze eigendommen, in Jezus naam.

 

Zo kunnen we van vele tactieken en strategieën, geestelijke wapens en principes gebruik maken om krachtige gebedsverhoringen te bewerkstelligen en te verkrijgen. God is getrouw en Hij zal ons in alles bijstaan.

En zo zal de bidstond in kracht en betekenis toenemen en haar taak als hoofdkwartier in de strijd tegen een meedogenloze vijand met succes kunnen volbrengen.

18 april 2016

terug naar het begin ↑

klik hier om naar deel 1 te gaan

 

VOOR MEER INFORMATIE

 • Voor het artikel “Als men je vraagt om voor Israel te bidden, hier zijn 10 gebedspunten Klik hier.

 

 • Voor het Artikel HAAL MEER UIT DE PREEK van Roy Mac Donald, klik hier

 

 • Voor de gebedsonderwerpen voor Land en volk Klik hier

 

 

 

 • Over DE KRACHT VAN PROCLAMATIE, een artikel van Derek Prince Klik hier

 

 • Voor het artikel “DE ROMAN ROAD”, een route voor bekering uit de Romeinenbrief” Klik hier

 

 

terug naar het begin ↑

klik hier om naar deel 1 te gaan


 

 

like_us_facebook-200 50

UITGELICHTE ARTIKELEN:

 


 130rlg

BENT U EEN NIEUWE WIJNZAK VOOR DE NIEUWE WIJN?

Door de nieuwe wijn kunnen de oude wijnzakken scheuren en dan gaat de wijn verloren.

Lezen en herlezen!

door Roy Mac Donald

KLIK HIER


argeloos als duiven

ARGELOOS ALS DUIVEN ALS SCHAPEN ONDER DE WOLVEN

 

 

hoe kan je effectief evangeliseren?

door Roy Mac Donald


JOEYS MOOISTE MOMENT

door Roy Mac Donald

De zanger met die prachtige warme stem, Joey is niet meer onder ons. Maar vooral zijn zangtalent zal nog lang ons hart blijven opvrolijken.
Waarom dit artikel? Omdat het verhaal van Joey nog  niet is afgelopen. Over dit en het aandeel van de muziek gaat dit artikel.
Veel leesplezier

klik hier


cf411a2024_1400764298_Luiaards-slapen-tussen-de-15-en-20-uur-per-dag__list-noup

 

DE LUIAARD.

VOEL JE JE AANGESPROKEN? IK SOMS WEL!

door Roy Mac Donald

klik hier


kracht van lofprijs en aanbidding

 

 

 

 

 

LOFPRIJS EN AANBIDDING ONSCHATBAAR EN KRACHTIG

door Roy Mac Donald

klik hier


LAST VAN BEGEERTENHEB JE OOK LAST VAN VERKEERDE BEGEERTEN?

 

Zijn er sterke verkeerde emoties en eigenschappen die je vrede en evenwicht steeds verstoren?

Hier volgt een Bijbelse oplossing voor het vraagstuk waar de hele mensheid in zit.

door Roy Mac Donald

 vergevenVERBITTERING HOUDT ONS GEVANGEN. HOE KAN IK IEMAND VERGEVEN?

door Roy Mac Donald

klik hier

 


volledige bevrijding miniatuur youtube.pub

 

 

GEBED VOOR VOLLEDIGE BEVRIJDING

Audio gebed met Nederlandse ondertiteling. Krachtig en om bij regelmaat te bidden.

Klik hier

 


liefdesbriefDE EERSTE LIEFDESBRIEF – HET BLIJFT JE ALTIJD BIJ

 

God is verliefd en heeft dan ook de mooiste liefdesbrief geschreven!

door Roy Mac Donald,

klik hier


 

WAT NEbagageEM JE MEE NAAR DE HEMEL? Kun je in feite bij de Opname of als je bent gestorven wel dingen meenemen? Lees hier over de how’s en why’s.

door Roy Mac Donald

klik hier

 


What-is-the-Roman-Road-to-Salvation-750x400

“THE ROMAN ROAD”, EEN ROUTE VOOR BEKERING UIT DE BRIEF AAN DE ROMEINEN. – bewerkt door Roy Mac Donald

klik hier


BijbelLuister Bijbel

De Nieuwe Bijbel Vertaling, gesproken en gedramatiseerd door Surinaamse Christenen. Romeinen 10:17 zegt: Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Het gehele Nieuwe Testament is hierin opgenomen. Veel luisterplezier en geestelijke groei!

Klik hier


Na Nyun Teluisterenstamenti, wan Yere Bijbel fu arki en leysi in Sranan Tongo

 

 

 

 


Nieuw: MANNENAANGELEGENHEDEN artikelen, video’s etc. voor mannen (in het menu). 

aankondiging mannen

→ mannen & hun rol

→ mannen & hun struggles

 

 

wat men niet wil horen 2

smartblock warroom

smartblock zondaarsgebed

 

healing room smartblock

surinaamse vlag smartblock

smartblock profetieen

smartblock goede preken

website logo

Aanbevolen websites om je geestelijk te verrijken: