mobile header image

logo-nieuw-jezus-komt-spoedig-1024x210

STRATEGIE VOOR DE BIDSTOND / DEEL 1 De Home-Start

door Roy Mac Donald

De bidstond is een belangrijke event, die vaak wordt onderschat. Toch is het de plaats waar God aanwezig wil zijn om Zijn machtige hand uit te strekken en wegen voor ons te openen, gevangenen vrij te zetten, zieken te genezen, ongerechtigheid te bestrijden, relaties te herstellen en veel meer. De bidstond kan zo een plaats zijn waar een geweldige impact van uit gaat.

We geven in deze twee studies vanuit Gods Woord een aantal wegen en middelen, om geestelijke doelen te realiseren, om gebeden met nieuwe kracht voor de Here te brengen, zodat er grote en spectaculaire verhoringen plaatsvinden.

INHOUDSOPGAVE

klik op een hoofdstuk om er naar toe te gaan / klik hier om naar deel 2 te gaan

I.           DE GEMEENTE ALS LEGER VAN GODS KONINKRIJK

II.         DE BIDSTOND, EEN NIEUW CONCEPT

III.       HOE KUNNEN WE EFFECTIEF BIDDEN?

IV.        VOORSTELLEN VOOR TAKTIEK EN STRATEGIE BIJ HET BIDDEN

V.          WELKE TEKENEN IN ONZE DAGEN?

VI.        GODS SOEVEREINITEIT EN ZIJN WELBEHAGEN: HET UITGANGSPUNT

VII.       GOD’S PRIORITEIT IS DOORSLAGGEVEND

VIII.     BIDDEN EN PLANNING VOOR DE BIDDERS, EEN NOODZAAK VOOR DE GOEDE STRIJD

 

I.         DE GEMEENTE ALS LEGER VAN GODS KONINKRIJK

battleship texas near by houston in usa

In de Gemeente van Christus begint door Gods leiding een geestelijk bewustwordingsproces door te dringen. Ook in ons land wordt het steeds duidelijker, dat de kerk geen plezierjacht of touringcar, geen cruise-ship is, maar een battle-ship. Het is een Bijbels gegeven, dat de gemeente van Jezus niet in de eerste plaats moet worden beschouwd als een plaats van geestelijke entertainment en persoonlijke vervulling voor het moment.

 

De situatie is niet zonder grote gevaren, al zien velen dit gevaar niet. En zelfs als een supergevechtsvloot niet alert is, maar indoezelt in eigengereidheid en zelfverzekerdheid, kan het volkomen verkeerd aflopen.

 

marines feast

 

De aanval van de Japanse luchtmacht op de Amerikaanse oorlogsvloot in Pearl Harbor in Hawaii is een klassiek voorbeeld, hoe een sterke vloot werd uitgeschakeld, omdat men niet verwachtte dat ze daar aangevallen zouden worden, hoewel de 2e wereldoorlog reeds begonnen was.

 

1386370654000-AP-Pearl-Harbor-AnniversaryHet Japanse luchtbombardement vond plaats op 7 december 1941.

Om 14:45 waren

18 van de 96 Amerikaanse schepen in de haven gezonken of zwaar beschadigd.

188 van de 394 vliegtuigen waren vernietigd en 159 waren beschadigd.

Hierbij vonden 2.403 Amerikaanse militairen de dood en raakten er 1.178 gewond.

 

Jezus zei, nog voordat de gemeente een historisch feit was:

Op deze petra (rots) zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen.  Matteüs 16:18

 

huis op de rots3DE VISIE VAN JEZUS

Deze statement van onze Here geeft reeds aan, dat het Zijn hemelse visie is,

dat Zijn Gemeente een versterking, een geestelijk fort moest zijn, gebouwd op de eeuwige Rots (Jezus!). In moderne termen zouden wij ons dit kunnen voorstellen als een aanvallende, gepantserde oorlogsvloot; ook dat Zijn Gemeente geconfronteerd zou worden met de machten van hel en duisternis, kortom, met satan en zijn agressieve horden.

 

gods army 2Efeziërs 6:12 leert ons: “ want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 13 Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.

En als de gemeente zich slechts bezig houdt met allerlei leuke en sociale evenementen, zonder te beseffen, dat het war-time is, dat de gemeente dus geen stand houd, zoals haar bevolen is, dan zouden de poorten van het dodenrijk net als de aanval op Pearl Harbor wel eens een groot gevaar kunnen vormen voor haar en voor de individuele Christenen.

 

 

terug naar het begin ↑

 

II.     DE BIDSTOND, EEN NIEUW CONCEPT

Binnen dit gegeven kunnen we nu duidelijk zien dat de bidstond van de gemeente niet zomaar een traditioneel groepje mensen is dat zich geroepen voelt om te bidden voor allerlei zaken die de gemeente, land en volk betreffen.

 

headquarterDe bidstond of gebedsdienst is in dit concept van een slagvaardig leger van Jahwe Sebaoth

het hoofdkwartier, de commandopost als het ware, waar door voorbede de weg wordt gebaand

generale stafvoor een goede eredienst,

voor de voorganger en de leiders zodat hun arbeid met kracht wordt bekleed,

voor de bedieningen, voor het goede verloop van de projecten,

voor de geestelijke groei en opbouw van allen in de gemeente

voor de bekering van familieleden,

voor de genezing van zieken,

een goed verloop van het onderwijs en de examens,

voor regeringsactiviteiten,

voor de bekering van ons volk enzovoort.

 

An army soldier takes position during an operation at Alemao slum in Rio de Janeiro November 28, 2010. Police positioned armored vehicles on the edge of a Rio de Janeiro slum at dusk on Saturday in preparation for a possible offensive to root out drug traffickers behind a wave of urban violence that has killed at least 46 people. REUTERS/Sergio Moraes (BRAZIL - Tags: MILITARY CRIME LAW CIVIL UNREST SOCIETY)

Het is de plaats, waar we aan de strijd van de Heer der heerscharen kunnen deelnemen om Zijn doelen met de gemeente, de buurt, de stad en het land te verwezenlijken en Zijn Plan met de wereld te volvoeren.

De deelnemers aan de bidstond hebben de geestelijke verantwoordelijkheid op zich genomen om de bevelen van Jezus uit te voeren en om de machten, die de gemeente belagen, een halt toe te roepen en zelfs terug te dringen, alsook gebieden te veroveren.

Zij zijn de actieve commando-troepen en de leiders,

die de koers van het oorlogsschip helpen bepalen.

Hiertoe te behoren, in het hoofdkwartier je positie in te nemen,

is het voorrecht van elke Christen,

en zelfs niet Christenen kunnen de bidstond bezoeken, als ze dat wensen. Anders dan bij het Amerikaanse leger en de Zeemacht is deze locatie open en toegankelijk voor iedereen, uiteraard na afstemming met de leiding.

terug naar het begin ↑

 

III     HOE KUNNEN WE EFFECTIEF BIDDEN?

Natuurlijk zijn er altijd gebedslijsten met allerlei noden, projecten en zaken van de gemeente. Dat hoort ook zo te zijn.

strategic-planning-methodsMaar is er een algemeen kader, is er een aanvalsplan, zijn er protocollen, is er strategie en zijn er tactieken?

warplanesAls we praten over een oorlogssituatie, dan moeten we deze dingen in overweging nemen, willen we de slagen winnen en de goede strijd strijden onder het absolute gezag van onze Opper Commandant Jezus Christus, die nooit een strijd verliest!

 

ONVOORBEREID ZIJN KAN VERKEERD AFLOPEN

Dat betekent, strijden volgens de richtlijnen van het Handboek (de Bijbel) en onder de leiding van de Heilige Geest. Als we dat niet doen, als we onvoorbereid aan de kamp (de strijd) gaan deelnemen, lopen we risico’s van onnodige nederlagen en schaduwgevechten, zelfs als we bidden in de naam van Jezus!

 

Paulus zegt in 1 Korintiërs 9:26

boxingIk loop dan ook niet maar in de blinde en ik ben geen vuistvechter, die zomaar in de lucht slaat. Neen, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang, om niet, na anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden.

Dus, om aan de geestelijke kamp (de strijd) deel te nemen, moet ik mij aan de regels houden, anders kan het voor mij erop uitlopen, dat ik word afgewezen, dus dat ik de onvergankelijke erekrans mis. (Zie ook vers 25).

Ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang” geeft aan, dat Paulus zich degelijk voorbereidt op de strijd.

 

Als hij een stad gaat innemen voor de Here (dat is toch het doel van het corporatief gebed?)

neemt hij de tijd om zich geestelijk goed voor te bereiden

en zichzelf te dwingen zich aan de Bijbelse regels en principes te houden.

 

the-sword-of-the-spiritAls hij de strijd ingaat is hij dan ook zwaar bewapend en heeft hij een dodelijk zwaard, het Woord van God! (Efeze 6:12-19).  Hij gaat om te overwinnen. De vijand krijgt rake slagen. Geen missers, geen verkeerd gerichte kanonschoten of missiles!

Kortom, we dienen een goede strategie en de juiste tactieken te verwerven

en volgens de richtlijnen van de Bijbel en Gods Geest te handelen.

Zo kunnen we gerichte slagen aan de vijand toebrengen

en strategische gebieden veroveren.

terug naar het begin ↑

 

IV.    VOORSTELLEN VOOR TAKTIEK EN STRATEGIE BIJ HET BIDDEN.

 

Laat mij enkele voorstellen doen, die kunnen helpen

en die in de praktijk zeker ook toegepast worden in sommige gemeenten.

 

NOODZAKELIJKE VOORBEREIDING

Om te beginnen: de Bidstond moet door de leiding degelijk voorbereid worden.

gods-woord-licht2Het betekent dat we dagelijks intensief met Gods Woord moeten bezig zijn.

Dat is dus een ongoing process, dat voor elke Christen geldt.

 

We kunnen zeggen, dat de bidstond haar begin heeft in de bidkamer of de werkkamer of achter het bureau van de leider(s), dus thuis of in een speciale ruimte in de kerk.

 

HOME-START

nehemiaNehemia, de Joodse schenker van de koning van Perzië, is ons grote voorbeeld van geestelijke Home-start. In het eerste hoofdstuk van zijn verslag staat het allemaal. Het begint met de berichten, die hij verneemt over de ellendige toestand van de bevolking van Jeruzalem, die in grote rampspoed en smaad verkeren. En de muur van Jeruzalem is afgebroken, en zijn poorten zijn met vuur verbrand.

Dan zegt deze diep getroffen man: (vers 4)  Zodra ik deze woorden hoorde, zette ik mij neder, en weende en bedreef rouw, dagen lang. Ook vastte en bad ik voor het aangezicht van de God des hemels.

En dan volgt een verootmoediging en een gepassioneerd gebed ten gunste van zijn geliefde stad en zijn volk. En dan eindigt hij met de woorden:

Doe uw knecht heden slagen en laat hem erbarming vinden bij deze man. Ik was namelijk schenker van de koning. (vers 11)

 

Dus, nog voordat Nehemia enige actie ondernam, voordat hij met zijn verzoeken naar de koning ging, voordat hij de bouw van de muur (tevens een Bijbels beeld van het machtig, gezamenlijk gebed) zou starten in het geteisterde Jeruzalem, zocht hij zijn God in diep en ernstig gebed

om de gunst en de volle steun van de machtige koning te verkrijgen. Dat was zijn Home-Start.

Nehemia had dus van tevoren de berichten vernomen en had samen met de Heer zijn plannen gemaakt. Dat was de voorwaarde voor het welslagen van zijn moeilijke missie, met veel tegenstanders!

 

OOK WIJ MOETEN DIT VOORBEELD VAN NEHEMIA VOLGEN ALS WE WILLEN SLAGEN.

Reeds vóór de bidstond moet de strategie voor de komende bidstond duidelijk zijn.

AJSLP_ResearchTuesdayfig0We moeten trachten om achter de plannen en strategieën van de vijand te komen.

Wat speelt er in deze weken?

Hoe hunnen we het beste bidden voor deze zaken?

Wat is het doel van de tegenstander?

Hoe gaat hij nu tewerk?

 

Als we onwetend blijven hierover,

zullen we gemakkelijk de vijand kunnen onderschatten

en voor verassingen komen te staan.

 

Hosea 4:6 waarschuwt ons: Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis.

Laat dat niet van u gezegd hoeven te worden, gebedsleiders!

 

In de praktijk betekent dit, dat we

Op de hoogte moeten zijn wat er in het land en in de wereld gebeurt, en dit alles zien vanuit een Bijbels perspectief.

zoeklicht 2Lees goede Christelijke eindtijd-gerichte tijdschriften als “HET ZOEKLICHT”, volg het nieuws van CBN

bezoek regelmatig onze website www.jezuskomtspoedig.com,

maar volg ook de plaatselijke en internationale berichten).

 

cbn-news-logoEen Bijbelse visie over de laatste dagen vinden we in verschillende Bijbelgedeelten, zoals Zacharia, Psalm 83; Ezechiël 37,38,39; Daniël, Joël; Matteὒs 24; Marcus 13; Lucas 21 vanaf vers 5; de Nieuwtestamentische brieven en de Openbaring.

 

 

 

terug naar het begin ↑

 

V.     WELKE TEKENEN IN ONZE DAGEN?

We kunnen hierbij een korte (onvolledige) samenvatting geven:

In onze generatie voltrekken zich machtige tekenen van God,

Aliyah

 • namelijk  de stichting van de staat Israël in 1948

 

 • en de terugkeer van het joodse volk (vaak in golven) naar Israël,

 

 • alsook de pogingen van de vijand om deze staat te vernietigen.

 

 • De Kerk van Christus beweegt zich op alle fronten van charity (hulpverlening bij rampen), evangelisatie, gebedsbewegingen en gebedsketens. Ondanks grote vijandigheid en vervolging waaraan Christenen blootstaan.

 

 • De Bijbel wordt in steeds grotere aantallen gedrukt, verspreid en gekoesterd door steeds meer mensen uit de gehele wereld.

 

 • De (onzichtbare) Gemeente van Christus groeit als geen andere religieuze gemeenschap.

 

 • Gigantische aantallen mensen verlaten de oude religieuze “huizen” en de wereld van crisis en ongeïnteresseerdheid, het atheïsme en ze komen naar Jezus.

 

 • In Latijns Amerika, Afrika, China, India, Iran, Indonesië en in de Arabische landen vinden geestelijke opwekkingen plaats en kiezen honderdduizenden voor Jezus.

 

Dan kijken we uit naar de volgende grote gebeurtenis in Gods Plan,

de opname

 

 de Opname van de Gemeente (de Bruid).

Dit houdt in,

dat de Gemeente op deze komst moet worden voorbereid

en zich klaar houdt.

 

 

 

 

 • syrie
 • Verder zien we, dat de wereld verscheurd wordt door financiële, economische en sociale chaos.

 

 • Europa, de VS, China en Azië worden geteisterd door onoplosbare problemen.

 

 • Denk daarbij ook aan het probleem van de massa vluchtelingen

 

 • en de terreuracties.
FIFA president Sepp Blatter looks on with fake dollars note flying around him throw by a protester during a press conference at the football's world body headquarter's on July 20, 2015 in Zurich. FIFA said Monday that a special election will be held on February 26 to replace president Sepp Blatter. AFP PHOTO / FABRICE COFFRINI

FIFA president Sepp Blatter looks on with fake dollars note flying around him throw by a protester during a press conference at the football’s world body headquarter’s on July 20, 2015 in Zurich. FIFA said Monday that a special election will be held on February 26 to replace president Sepp Blatter. AFP PHOTO / FABRICE COFFRINI

 • Dan is er ook een totale morele verloedering,
 • niet alleen bij de jeugd,
 • maar zelfs bij toonaangevende mensen die in onsmakelijke corruptieschandalen geraken.
 • De mega bedrijfssluitingen en ontslagen enzovoort
 • Velen zien het niet meer zitten. Sommigen gaan de weg van de criminaliteit op,
 • Anderen worden drugsverslaafden
 • Velen plegen zelfmoord!
 • Het wemelt van de pornoverslaafden, vooral onder de mannen, maar ook onder vrouwen!

 

De duivel gaat tekeer als een brullende leeuw, en hij maakt talloze slachtoffers!

 

ONE-WORLD-GOVERNMENTDan is er een wereldelite, die de weg bereidt voor de One World Government,

de zetel van de anti-christ,

en die een groot deel van de wereldbevolking wil uitroeien.

 

 

 

parbo

 

EN IN ONS LAND

En nu worden ook wij in Suriname sedert enige tijd geconfronteerd met steeds dieper wordende crises, waarop men geen direct antwoord weet.

 

 

 

 

terug naar het begin ↑

 

VI.     GODS SOEVEREINITEIT EN ZIJN WELBEHAGEN: HET UITGANGSPUNT

Dat is het algemene kader van de situatie in de wereld. “Onoplosbare” problemen. Waar zit onze God hierin? Zijn dit toestanden die Hij niet in de hand heeft en waar Hij machteloos tegenover staat?

Heeft bidden wel zin? Is God in staat in te grijpen in onze persoonlijke situatie en in het land?

el shaddaiHier volgen enkele Bijbelgedeelten die ons Gods soevereiniteit laten zien.

We moeten weten, dat niets Hem verrast of overvalt.

Hij zit niet te denken: dit probleem is te groot of te ingewikkeld, dit kan Ik niet aan.

 

el-shaddai-ascension-of-the-metatron-20110816013417485Jesaja 46:10

Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen;

Amos 3:6

Geschiedt er een ramp in een stad, zonder dat de Here die bewerkt?

 

Joël 1:4-5  

insectenplaagWat de knager had overgelaten, heeft de sprinkhaan afgevreten;

wat de sprinkhaan had overgelaten, heeft de verslinder afgevreten;

 en wat de verslinder had overgelaten, heeft de kaalvreter afgevreten. 

sprinkhanenplaag-Egypte-2013Wordt wakker, gij dronkaards en huilt,

en jammert allen, gij wijndrinkers, om de jonge wijn, want hij is van uw mond weggerukt.

 

Jesaja 59:1-4

Geen verlossing zonder bekering 

de handZie, de hand des Heren is niet te kort om te verlossen,

en zijn oor niet te onmachtig om te horen;  

maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God,

en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn,

zodat Hij niet hoort.  

Want uw handen zijn met bloed bezoedeld

en uw vingers met ongerechtigheid;

uw lippen spreken leugen, uw tong prevelt onrecht.

Er is niemand die een gegronde aanklacht indient,

en niemand die naar waarheid richt;

zij vertrouwen op ijdelheid, spreken valsheid, gaan zwanger van moeite en baren onheil.

 

2 Petrus 3:9

owuor

 

De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken,

maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil,

dat sommigen verloren gaan,

doch dat allen tot bekering komen.

 

 

 

 

GEBEDSLIJSTEN

De Bijbel gaat dus uit van de doctrine van de absolute soevereiniteit van God. Het begint dan ook met: In den beginne schiep God de hemel en de aarde.

absolutesoevereiniteit

 Gods soevereiniteit betekent Zijn volledige macht, greep en gezag over alle dingen, de zichtbare en de onzichtbare. Zijn absolute heerschappij over het verleden, het heden en de toekomst.

 

 

We kunnen uitgaande van de doctrine van de absolute soevereiniteit van God

enkele statements geven

die van belang kunnen zijn bij het bepalen van een gebedsstrategie

en het samenstellen van gebedslijsten.

 

Zo kunnen we gebedslijsten samenstellen die grote relevantie hebben voor het helpen verwezenlijken van Gods plannen voor deze tijd.

terug naar het begin ↑

 

VII.     GOD’S PRIORITEIT IS DOORSLAGGEVEND

Priority-ListLaten we bij het samenstellen van de lijsten rekening houden met Gods prioriteit;

en dat is niet in de eerste plaats een leven zonder crisis,

 

maar het redden van zielen

en het volmaken van het Christelijk leven.

 

Over het redden van zielen kunnen we verwijzen naar de vorige aanhaling uit 2 Petrus 3:9

 daar Hij niet wil,

dat sommigen verloren gaan,

doch dat allen tot bekering komen.

Dat wil zeggen, dat de Heer de belofte van Zijn komst enigszins heeft vertraagd, vanwege Zijn grote liefde voor de verloren zielen.

 

 

Over het vervolmaken van het leven van de gelovigen leert de Bijbel ons het volgende:

1 Petrus 1:6-7

temptation-of-christ Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus.

 Handelingen 14:22

(Paulus beijverde zich) om de zielen der discipelen te versterken en hen te vermanen om te blijven bij het geloof, en dat wij door vele verdrukkingen het Koninkrijk Gods moeten binnengaan.

 

Let wel: de verzoekingen, de verdrukkingen, de crises, dienen een doel van God met ons leven, namelijk om ons dichter bij Hem te brengen, om ons geestelijk te laten groeien en zo Zijn eer en heerlijkheid openbaren. Om als een volmaakte Bruid toebereid te zijn voor onze Bruidegom Jezus.

 

Ons gebed zou dus moeten inhouden,

zinkend schipHeer, laat deze crisis voorbij trekken, (leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze),

 

maar Here, gebruik ondertussen deze crisis om

Verloren zielen op uw weg te brengen en zo Uw naam te verheerlijken.

 

Heer, gebruik deze crisis  dat we het evangelie van hoop kunnen brengen aan een verloren wereld;

 

Heer gebruik deze crisis om ons als gelovigen dichter bij U te brengen en steeds meer van U vervult te worden.

 

problemsproblemaAls we voor zieken bidden of voor mensen die een medische procedure moeten ondergaan of die voor een moeilijke situatie staan, dan vragen we de Heer natuurlijk voor Zijn ingrijpen,

 

maar het is zeer strategisch om de Heer ook te vragen om in deze situatie Zijn naam te verheerlijken en tot Zijn doel te komen in het leven van die persoon.

 

 • Misschien heeft de persoon in kwestie meer geloof nodig,
 • of moet hij/zij wereldse dingen afleggen die hem/haar van God afhouden
 • of breken met ongezonde relaties die de persoon alleen omlaag kunnen trekken.
 • of meer gaan leren bidden.
 • Of regelmatig zijn/haar Bijbel te lezen
 • Of misschien moet de oplossing van deze situatie dienen om zijn/haar familie te overtuigen van de kracht van Christus.

 

 

 • Als het een ongelovige betreft is het belangrijk dat die persoon door tekenen van God uiteindelijk komt tot levend geloof in Jezus. Dat moeten we dus ook in ons gebed verwerken.

 

DjinnVraag de Heer tijdens deze home-start,

of Hij nu of tijdens de bidstond

de achterliggende situaties en de demonische impact wil blootleggen,

demons

zodat er gericht kan worden gebeden en gestreden.

 

 

 

 

terug naar het begin ↑

 

VIII.     BIDDEN EN PLANNING VOOR DE BIDDERS, EEN NOODZAAK VOOR DE GOEDE STRIJD

 

De leiders moeten de bidders geestelijk in een positie plaatsen, waarin hun effectiviteit en gevechtskracht kan worden vergroot. Zo zullen ze uiteindelijk over een goed getraind gevechtskader beschikken, waarmee ze de grote overwinningen voor de Heer kunnen binnenhalen.

 

DE REGELMATIGE DEELNEMERS

prayer_corporate-prayer-300x200

Enige observatie leert ons, dat er trouwe deelnemers zijn, die niet zo vlot naar voren zullen stappen om te bidden. Ze hebben niet de vrijmoedigheid om hun angst te overwinnen. Vele van ons (waaronder schrijver dezes) hebben dat vroeger ook gehad. Maar door gebed en smeking heeft de Heer ons deze vrijmoedigheid geschonken om voor te gaan in gebed of getuigenis of het delen van een woord.

 

Daarom is het een goede zaak, als de leiders thuis de tijd nemen om te bidden voor vrijmoedigheid en geestelijke groei voor degenen die dat nodig hebben.

Als het kan, noem zelf wat namen. God houdt ervan, als we specifiek zijn, indien dat mogelijk is. Laten we Paulus als voorbeeld nemen, die veel namen noemde in zijn brieven.

 

Wees als een “Epafras, die één der uwen is, een dienstknecht van Christus,

altijd in zijn gebeden voor u worstelende,

dat gij moogt staan,

volmaakt en verzekerd bij alles wat God wil.”  Kolossenzen 4:12

 

DE VOORBIDDERS

PRAYER-WARRIOR-600x400Het is ook van belang, dat de gebedsleiders bidden voor de voorbidders,

dat zij een krachtig en doeltreffend gebed mogen opsturen naar de Troon van God.

 

Dat de gebedsleiders ook bidden dat de groep voorbidders steeds meer wordt uitgebreid. Vraag om te ontvangen! De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig, bidt daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzende in Zijn oogst

 

 

VOORBEREID ZIJN GEEFT MEER

Ik geloof, dat het de kwaliteit van de bidstond enorm ten goede komt,

als de voorbidders reeds van tevoren weten,

waarvoor ze op de bidstond moeten bidden,

zodat ze zich geestelijk en praktisch kunnen voorbereiden.

 

Hierdoor zullen er krachtigere gebeden worden opgezonden.

Vraag desnoods aan twee mensen voor hetzelfde onderwerp,

zodat dit onderwerp voor minstens twee weken gecoverd is.

 

Vooral gebeden als die voor Israël en voor land en volk of voor bijzondere situaties

kunnen een goede voorbereidingstijd gebruiken. Over het bidden voor Israël heb ik een artikel geschreven: “Als men je vraagt om voor Israël te bidden – 10 gebedspunten voor effectieve voorbede”.  

En voor land en volk heb ik ook een gebedslijst opgesteld in het blok: “SURINAME” (Klik hier)

 

giving-instructions-13267378En als een voorbidder (of iemand anders) ook enige instructie krijgt om een kleine research te doen voor een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld over de kidzchurch, zou dit kunnen inhouden om te praten met de leiding van kidzchurch om enkele problemen of wensen te inventariseren, zodat de voorbidder gericht kan bidden. Dat zal een effectiever gebed opleveren dan een algemeen gebed voor die groep, zonder dat de “werkelijke zaken” aan de orde komen.

 

 

Bij bijzondere situaties lijkt een van te voren getypte nota met korte maar duidelijke info zeer aanbevelingswaardig. Het geeft duidelijkheid aan de persoon die voor zo een situatie moet bidden. Het zal hem/haar ervan weerhouden om een zeer algemeen gebed te bidden, maar wat concreter zijn in de aan God gerichte petities. Dat kan resulteren in meer en duidelijkere gebedsverhoringen.

 

Gebedsleiders, vraag de Here voor alle deelnemers aan de bidstond, dat Hij Zijn Geest van gebeden en voorbede over hen uitstort. Dit zal hun gebedsleven krachtiger maken en hun voorbede versterken; tevens zal het de bidstond in kracht en intensiteit laten toenemen.

 

Dit alles kan in de voorbereiding, de Home-start, worden bewerkt, zodat de effectiviteit van de bidstond enorm kan worden vergroot.

Het is als het ware het aanvalsplan, dat aan de officierstafel wordt voorbereid, in samenspraak met de Bevelhebber voordat het in het hoofdkwartier wordt gelanceerd.

 

Vóór de bidstond moet deze event door de gebedsleiders opgedragen worden aan de Heer.

Laat Zijn koningschap heersen over deze bijeenkomst.

Doe gebed, smeking en dankzegging.

 

En luister naar wat de Heer eventueel te zeggen heeft, terwijl je je Bijbel gebruikt en je geest openhoudt.

Zo zal de Here Zijn wil bekend maken voor de bidstond.

Het kan thuis geschieden, of een uur vóór de bidstond begint.

 

De leiders kunnen eventueel anderen vragen om deze week of volgende week mee te doen.

 

005-moses-joshuaDe home-start zal de kwaliteit van de bidstond zeker verhogen.

De vijand is nu reeds behoorlijk zenuwachtig!

Laat deze activiteit niet na een tijdje doodbloeden, maar pak de draad steeds weer op!

Het zal alleen winst opleveren

 

Deuteronomium 31:8 geeft ons de verzekering:

Want de Here zelf zal vóór u uit trekken, Hij zelf zal met u zijn, Hij zal u niet begeven en u niet verlaten; vrees niet en word niet verschrikt.

 

terug naar het begin ↑

Paramaribo 11 april 2016

 

klik hier om naar deel 2 te gaan


 

 

 

like_us_facebook-200 50

UITGELICHTE ARTIKELEN:

 


 130rlg

BENT U EEN NIEUWE WIJNZAK VOOR DE NIEUWE WIJN?

Door de nieuwe wijn kunnen de oude wijnzakken scheuren en dan gaat de wijn verloren.

Lezen en herlezen!

door Roy Mac Donald

KLIK HIER


argeloos als duiven

ARGELOOS ALS DUIVEN ALS SCHAPEN ONDER DE WOLVEN

 

 

hoe kan je effectief evangeliseren?

door Roy Mac Donald


JOEYS MOOISTE MOMENT

door Roy Mac Donald

De zanger met die prachtige warme stem, Joey is niet meer onder ons. Maar vooral zijn zangtalent zal nog lang ons hart blijven opvrolijken.
Waarom dit artikel? Omdat het verhaal van Joey nog  niet is afgelopen. Over dit en het aandeel van de muziek gaat dit artikel.
Veel leesplezier

klik hier


cf411a2024_1400764298_Luiaards-slapen-tussen-de-15-en-20-uur-per-dag__list-noup

 

DE LUIAARD.

VOEL JE JE AANGESPROKEN? IK SOMS WEL!

door Roy Mac Donald

klik hier


kracht van lofprijs en aanbidding

 

 

 

 

 

LOFPRIJS EN AANBIDDING ONSCHATBAAR EN KRACHTIG

door Roy Mac Donald

klik hier


LAST VAN BEGEERTENHEB JE OOK LAST VAN VERKEERDE BEGEERTEN?

 

Zijn er sterke verkeerde emoties en eigenschappen die je vrede en evenwicht steeds verstoren?

Hier volgt een Bijbelse oplossing voor het vraagstuk waar de hele mensheid in zit.

door Roy Mac Donald

 vergevenVERBITTERING HOUDT ONS GEVANGEN. HOE KAN IK IEMAND VERGEVEN?

door Roy Mac Donald

klik hier

 


volledige bevrijding miniatuur youtube.pub

 

 

GEBED VOOR VOLLEDIGE BEVRIJDING

Audio gebed met Nederlandse ondertiteling. Krachtig en om bij regelmaat te bidden.

Klik hier

 


liefdesbriefDE EERSTE LIEFDESBRIEF – HET BLIJFT JE ALTIJD BIJ

 

God is verliefd en heeft dan ook de mooiste liefdesbrief geschreven!

door Roy Mac Donald,

klik hier


 

WAT NEbagageEM JE MEE NAAR DE HEMEL? Kun je in feite bij de Opname of als je bent gestorven wel dingen meenemen? Lees hier over de how’s en why’s.

door Roy Mac Donald

klik hier

 


What-is-the-Roman-Road-to-Salvation-750x400

“THE ROMAN ROAD”, EEN ROUTE VOOR BEKERING UIT DE BRIEF AAN DE ROMEINEN. – bewerkt door Roy Mac Donald

klik hier


BijbelLuister Bijbel

De Nieuwe Bijbel Vertaling, gesproken en gedramatiseerd door Surinaamse Christenen. Romeinen 10:17 zegt: Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Het gehele Nieuwe Testament is hierin opgenomen. Veel luisterplezier en geestelijke groei!

Klik hier


Na Nyun Teluisterenstamenti, wan Yere Bijbel fu arki en leysi in Sranan Tongo

 

 

 

 


Nieuw: MANNENAANGELEGENHEDEN artikelen, video’s etc. voor mannen (in het menu). 

aankondiging mannen

→ mannen & hun rol

→ mannen & hun struggles

 

 

wat men niet wil horen 2

smartblock warroom

smartblock zondaarsgebed

 

healing room smartblock

surinaamse vlag smartblock

smartblock profetieen

smartblock goede preken

website logo

Aanbevolen websites om je geestelijk te verrijken: