mobile header image

logo-nieuw-jezus-komt-spoedig-1024x210

STOP DE NEERGANG

Al wat hij onderneemt, gelukt.

Psalm 1:3

Door Roy Mac Donald

Surinaamse-dollarsLaatst brachten mijn vrouw en ik een bezoek aan de Agrobeurs.

En het viel ons vrij snel op, dat er veel minder stands waren dan voorgaande jaren.

Die avond hoorden we in het nieuws,

dat honderden bedrijven het hadden opgegeven in Suriname,

vanwege de heersende crisis.

 

We leven in een tijd van economische neergang.

Kleine bedrijven geven het op.

 

De wat grotere bedrijven nemen allerlei maatregelen

om te overleven,

 • zoals inkrimping,
 • minder bestellingen van goederen uit het buitenland,
 • ontslagen enzovoorts. 
 • De prijzen stijgen enorm, vanwege de inflatie.

 

Pom-maken-3

 

 

 

 

 

 

handyman

Zelfs de huisvlijt loopt terug,

 • omdat er niet genoeg geld is

 

 • voor grondstoffen om te bakken

 

 • of andere dingen te maken.

 

                                                                     En er zijn weinig kopers.

 

En als een klein land als dat van ons in zo een situatie verkeert,

heeft dit een enorme impact op de bevolking.

Er worden weinig of geen grote inkopen meer gedaan.

Men geeft minder uit.

 

Er wordt veel geklaagd, en van de overheid verwacht men niet veel.

In tegendeel, sommigen willen politieke acties om verandering te brengen.

 

Maar hoewel dit alles begrijpelijk is,

lijkt het alsof alles niet veel uitricht.

 

Toch is er hoop!

Zolang er een liefdevolle God  in de hemel is,

en Jezus, die alle macht heeft in de hemel en op de aarde (Matteus 28:18)

kan de duivel met zijn

economische machten tekeer gaan,

 

totdat de Allerhoogste ingrijpt.

als jij je relatie met Hem vestigt en onderhoudt

 

wanhoop

Als je je onderneming of bedrijf uit het slop

van de neergang wilt halen,

moet je dat dan ook doen

volgens Bijbelse principes

                                                    en de aanwijzingen van God.

 

Er zijn vele bedrijven, klein en groot,

die op dit moment stagnatie ondervinden.

 

Om wat voor macro of nationale economische redenen ook

is er soms weinig of geen groei te merken.

Er vindt zelfs afbouw en afvloeiing plaats.
neergangEr schijnen economische wetmatigheden in werking te zijn,

zoals crises in het economisch en financieel leven

die het bedrijfsleven beïnvloeden

en die voor stagnatie en zelfs neergang zorgen.

 

 

 

Ondernemers zijn huiverig

 • om investeringen te doen,
 • om geld of kapitaal uit te geven voor uitbreiding
 • en zelfs voor reclame.

Ze proberen om te overleven

totdat er een keer komt in de neerwaardse economische spiraal.

Je kunt niet anders verwachten.

 

Maar er is een andere kant van de zaak.

Laat me dit zeggen:

er is een natuurlijke economie

die onderworpen is aan economische wetmatigheden.

 

bijvoorbeeld de wet van vraag en aanbod,

waardoor een product goedkoper of duurder kan worden.

 

Of economische groei en werkgelegenheid.

 

Men heeft reeds langeen wetmatigheid  ontdekt,

dat er een zevenjarige economische cyclus bestaat,

die in het zevende jaar economische crises kan brengen.

 

 

De financiële deskundigen van Wallstreet

en van de grote beurzen in de wereld

hebben dit principe reeds lang ontdekt.

 

 

                                                                                           Jonathan Cahn, een Joods-Christelijke rabbi en pastor,

en tevens een shemitahBijbelgeleerde van groot formaat

heeft het ook, vanuit de Bijbel verklaard

als de zevenjarige cylus die God heeft ingesteld,

met als zevende jaar het Shemitah jaar, het jaar van de afrekening.

 

 

Deze afrekening vindt plaats

als de mensen niet leven

naar de geboden en eisen van God.

 

En dit Bijbelse principe komt exact overeen

met de economische cycli

die de financiële deskundigen hebben ontdekt.

 

 

69955-welk-effect-heeft-stress-op-het-lichaam

Wat we nu weten, is dat we momenteel leven

in de uitwerking van het laatste Shemitah jaar

dat in september 2015 eindigde,

zoals de wereldwijde lage goud- en olieprijzen,

die voor grote economische problemen en rampspoed hebben gezorgd.

 

 

Na deze vaststelling moeten we ook vermelden,

dat er buiten de natuurlijke economie met haar

soms grillige wetmatigheden

 

ook een Goddelijke economie bestaat,

die volgens andere wetten

geregeerd wordt.

 

 

Een economie die niet onderhevig is

aan steeds terugkerende crises,

maar die levend en krachtig is,

dwars door alles heen.

 

kamelen schapen

Laat me dit uitleggen

aan de hand van een Bijbels-historisch verslag in Genesis 26.

 

In dit verslag wordt Isaak bedreigd door een grote droogte.

Isaak is de zoon van Abraham, de aartsvader.

 

En hij woont als vreemdeling in het land Kanaän in tenten.

Hij is de zoon van de belofte

(zoals ook echte Christenen zonen en dochters zijn van de belofte)

 

Hij was zelf een ondernemer met een grote veestapel en vele dienstknechten.

Deze aanhoudende en moordende droogte zou funest voor hem kunnen zijn,

 • want zijn kudden zouden dat niet overleven

 

 • en zijn mannen zouden opstandig kunnen worden.

 

Als we het verslag goed lezen, bespeuren wij een reactie van paniek.

Hij denkt er in eerste instantie aan

 

 • om op te breken en naar Egypte te gaan,

 

 • waar men door de jaarlijkse overstroming van de Nijl

 

 • geen last heeft van periodieke droogten.

 

Daarnaast gaat hij naar de koning van de Filistijnen,Abimelech,

waarschijnlijk om als vreemdeling gunst te zoeken,

zodat zijn veestapel kan overleven

en zijn mensen water hebben.

 

Dus twee zaken: Egypte en de Filistijnen,

waarvan de Here niet wil,

dat deze zoon van de belofte gunsten gaat zoeken.

Zoals God ook niet graag ziet,

dat Zijn kinderen (Christenen) zich in eerste instantie laten leiden

door de zichtbare omstandigheden van de wereld

en daar hun gunst gaan zoeken.

 

Velen van ons zoeken het

 • via de vakbond,

 

 

 • politieke leiders,

 

 • geldschieters

 

 • ontslagen

 

 • of leningen

 

 • of zelfs wereldse adviesbureaus.

 

Dan spreekt God tot Isaak. In Genesis 26:2 staat:

 

Toen verscheen hem de Here en zeide:

Trek niet naar Egypte,

woon in het land dat Ik u zeggen zal,

vertoef in dit land als een vreemdeling,

 

dan zal Ik met u zijn en u zegenen.

 

Het gevolg van Isaaks gehoorzaamheid:

 

En Isaak zaaide in dat land

en oogste in dat jaar honderdvoudig;

want de Here zegende hem.

En die man werd rijk,

ja gaandeweg rijker,

totdat hij zeer rijk geworden was.

 

Hij had kudden kleinvee en runderen

en een talrijke slavenstoet,

zodat de Filistijnen hem benijdden. Vers 12-14.

 

Wat we hiermee willen zeggen is,

dat er in de beloften van God

en in Zijn economie

geen schaarste en afzwakking voorkomen,

als we in de gerechtigheid Gods blijven.

Wat betekent dit voor ons?

We weten dat Jezus gisteren en heden dezelfde is,

dat God niet verandert

en dat Zijn beloften altijd ja en amen zijn.

En als we ons geloof net als Isaak op Hem gaan stellen,

Hij zijn genade en bovennatuurlijke voorzieningen

ook aan ons zal doen toekomen.

Als we beseffen, dat we zondaars zijn,

dan kan alleen Jezus ons helpen,

indien we ons stellen onder Zijn heerschappij,

als onze Heiland en Verlosser.

 

Aan het kruis heeft Hij het gehele werk van onze Verlossing reeds volbracht.

Daarom hebben we Jezus nodig.

 

Hij heeft de prijs voor onze schuld reeds betaald.

Hij heeft onze armoede en nederlagen aan het kruis gebracht

Hij is onze Rijke Voorziener

We kunnen nu in Christus vrij uitgaan.

 

 

man-praying-dark

Als we Hem aannemen

en belijden dat we verloren zondaars zijn,

die Jezus nodig hebben,

dan komen wij in een nieuwe relatie tot God.

Dan worden we kinderen van de Allerhoogste

en kunnen op Zijn genade rekenen.

 

Dat is in de eerste plaats het eeuwig leven in Christus.

 • We ontvangen dan Zijn Heilige Geest die bij ons komt inwonen

 

 • en die ons helpt om een vruchtbaar leven te leiden als Christen.

 

 • We worden een nieuwe schepping en we kunnen nu door de Geest een bovennatuurlijk leven leven,

 

 • een leven van voorziening, zegen en overvloed,

 

 • maar ook een leven van dagelijks sterven aan je oude ik,

 

 • je oude natuur.

 

Jezus zegt in Lucas 9:23:

Indien iemand achter Mij wil komen,

die verloochene zichzelf

en neme dagelijks zijn kruis op

en volge Mij.

 

Indien u het zondaarsgebed wilt bidden, klik hier

 

Dan is het tijd geworden om niet meer in de “Egyptische slavernij” te leven

met haar immorele levensstijlen

en haar strenge economische wetmatigheden,

die periodieke neergang brengen

en die niet anders zijn

dan de toorn van God

over een wereld van Goddeloosheid.

 

Laten we met Jozua (Yeshua ha Machiach – Jezus Christus)

het beloofde land betreden

en niet meer in de denkwijzen en levensstijlen

van Egypte (beeld van de wereld) vertoeven.

 

In dit alles wordt het dan ook belangrijk,

 

 • om als ondernemer je bedrijf op te dragen (af te staan) aan Jezus.

 

 • Laat Hem de Directeur-Eigenaar worden en jij een verstandige rentmeester, die Zijn goederen goed en juist beheert. Laat hebzucht plaatsmaken voor aanbidding.

 

 • Leg iedere morgen je bedrijfsactiviteiten in Zijn handen. Draag je arbeiders op aan Hem en leg al je externe contacten in Zijn hand, laat Jezus ze screenen en ziften.

 

 • Sta jezelf niet toe om ongepaste afspraken te maken, immorele of onethische deals te sluiten.

 

 • Laten er geen zaakjes zijn, die het daglicht niet kunnen verdragen. Zelfs als deze zaken je voordeel zouden opleveren,

 

 • blijf ver van elke vorm van corruptie of immoraliteit.

 

 • Laat integriteit altijd je leidraad zijn.

 

 • Betaal je schulden zo snel mogelijk af,

 

 • knoei niet met je belastingen aan de overheid,

 

 • geef je arbeiders stipt hun loon

 

 • en motiveer ze,

 

 • draag je tienden af aan de Heer.

 Geen gemakkelijke zaken, maar door steeds te bidden en Jezus op dagelijkse basis te betrekken bij je zaken,    zal het goed gaan.

 

veldhoenIn Jeremia 17:11 geeft de Here een ernstige vermaning:

Een veldhoen, dat eieren uitbroedt,

die het niet gelegd heeft,

zó is wie zich rijkdom verwerft,

maar op onrechtmatige wijze;

op de helft zijner dagen

zal hij die moeten achterlaten,

en bij zijn einde zal hij een dwaas zijn.

biddende-mannenEr zijn bedrijfsleiders die elke dag

samen met hun arbeiders het bedrijf

en hun families opdragen voor God in de Naam van Jezus.

Dit laat zien van Wie het bedrijf in feite is.

God zal Zijn zegen ten volle uitstorten op zo een bedrijf.

 

 

 

 

Als een bedrijfsleider een ware Christen is,

en zich ook zo opstelt,

zal zijn onderneming niet langer

onder de onzekerheden van economische wetmatigheden vallen.

 

Hij zal in perioden van grote (economische) droogte

blijven zaaien en groeien. (Lees Psalm 1: 1-3).

Zijn bedrijf of onderneming zal

dwars door crises heen bloeien en zich uitbreiden.

 

Het is natuurlijk niet een rechtlijnige ontwikkeling,

maar een proces,

waarbij ook het geloof van de ondernemer getest wordt,

zodat Jezus tot hem kan zeggen:

U geschiede naar uw geloof. Matteὒs 8:13

 

Ondernemer, sta jezelf niet meer toe om slachtoffer te worden van omstandigheden. Je hebt een geweldige taak, en er is veel potentie.

kale struikWees dan niet als een kale struik in de steppe, die het niet merkt, als er iets goeds komt, maar staat in dorre oorden in een woestijn, een ziltachtig, onbewoond land.

 

 

 

 

 

_boom_aan_water_hvl

 

 

 

 

Maar wees als de man die op de Here biddervertrouwt,

wiens betrouwen de Here is;

hij toch zal zijn als een boom, aan het water geplant,

die zijn wortels tot aan een beek uitslaat,

en het niet merkt, als er hitte komt,

maar welks loof groen blijft,

die in een jaar van droogte

geen zorg heeft

en niet nalaat vrucht te dragen. (Jeremia 17:6-8).

 

God wil je zegenen

en je een goede bijdrage laten leveren in het economisch leven

en in het leven van je werknemers.

Neem de uitdaging aan.

Het zal vooral van gewicht zijn voor jouw persoonlijk leven.

God heeft je lief.

 

Dr Cindy Trimm heeft zeer krachtige gebeden en proclamaties op video gezet, speciaal voor ondernemers, zakenlieden en andere entrepreneurs.

Entrepreneurial Declaration > klik hier

Declare Your Home And Business Blessed > klik hier

Financial breakthrough (Mind power) > klik hier


Roy Mac Donald

Paramaribo, mei 2017


like_us_facebook-200 50

UITGELICHTE ARTIKELEN:

 


 130rlg

BENT U EEN NIEUWE WIJNZAK VOOR DE NIEUWE WIJN?

Door de nieuwe wijn kunnen de oude wijnzakken scheuren en dan gaat de wijn verloren.

Lezen en herlezen!

door Roy Mac Donald

KLIK HIER


argeloos als duiven

ARGELOOS ALS DUIVEN ALS SCHAPEN ONDER DE WOLVEN

 

 

hoe kan je effectief evangeliseren?

door Roy Mac Donald


JOEYS MOOISTE MOMENT

door Roy Mac Donald

De zanger met die prachtige warme stem, Joey is niet meer onder ons. Maar vooral zijn zangtalent zal nog lang ons hart blijven opvrolijken.
Waarom dit artikel? Omdat het verhaal van Joey nog  niet is afgelopen. Over dit en het aandeel van de muziek gaat dit artikel.
Veel leesplezier

klik hier


cf411a2024_1400764298_Luiaards-slapen-tussen-de-15-en-20-uur-per-dag__list-noup

 

DE LUIAARD.

VOEL JE JE AANGESPROKEN? IK SOMS WEL!

door Roy Mac Donald

klik hier


kracht van lofprijs en aanbidding

 

 

 

 

 

LOFPRIJS EN AANBIDDING ONSCHATBAAR EN KRACHTIG

door Roy Mac Donald

klik hier


LAST VAN BEGEERTENHEB JE OOK LAST VAN VERKEERDE BEGEERTEN?

 

Zijn er sterke verkeerde emoties en eigenschappen die je vrede en evenwicht steeds verstoren?

Hier volgt een Bijbelse oplossing voor het vraagstuk waar de hele mensheid in zit.

door Roy Mac Donald

 vergevenVERBITTERING HOUDT ONS GEVANGEN. HOE KAN IK IEMAND VERGEVEN?

door Roy Mac Donald

klik hier

 


volledige bevrijding miniatuur youtube.pub

 

 

GEBED VOOR VOLLEDIGE BEVRIJDING

Audio gebed met Nederlandse ondertiteling. Krachtig en om bij regelmaat te bidden.

Klik hier

 


liefdesbriefDE EERSTE LIEFDESBRIEF – HET BLIJFT JE ALTIJD BIJ

 

God is verliefd en heeft dan ook de mooiste liefdesbrief geschreven!

door Roy Mac Donald,

klik hier


 

WAT NEbagageEM JE MEE NAAR DE HEMEL? Kun je in feite bij de Opname of als je bent gestorven wel dingen meenemen? Lees hier over de how’s en why’s.

door Roy Mac Donald

klik hier

 


What-is-the-Roman-Road-to-Salvation-750x400

“THE ROMAN ROAD”, EEN ROUTE VOOR BEKERING UIT DE BRIEF AAN DE ROMEINEN. – bewerkt door Roy Mac Donald

klik hier


BijbelLuister Bijbel

De Nieuwe Bijbel Vertaling, gesproken en gedramatiseerd door Surinaamse Christenen. Romeinen 10:17 zegt: Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Het gehele Nieuwe Testament is hierin opgenomen. Veel luisterplezier en geestelijke groei!

Klik hier


Na Nyun Teluisterenstamenti, wan Yere Bijbel fu arki en leysi in Sranan Tongo

 

 

 

 


Nieuw: MANNENAANGELEGENHEDEN artikelen, video’s etc. voor mannen (in het menu). 

aankondiging mannen

→ mannen & hun rol

→ mannen & hun struggles

 

 

wat men niet wil horen 2

smartblock warroom

smartblock zondaarsgebed

 

healing room smartblock

surinaamse vlag smartblock

smartblock profetieen

smartblock goede preken

website logo

Aanbevolen websites om je geestelijk te verrijken: