mobile header image

logo-nieuw-jezus-komt-spoedig-1024x210

SRANANMAN GEEF! GEEF VAN WAT JE HEBT EN GOD ZAL JE BELONEN

door Roy Mac Donald

 

honger2In onze tijd is er een groeiend aantal mensen, die het zeer moeilijk hebben en die hulp nodig hebben. Er zijn kinderen in arme gezinnen, die met een hongerige maag gaan slapen. Er zijn senioren die zo weinig inkomsten hebben, dat ze zeer onregelmatig eten.

Help mee om ze in hun noden tegemoet te komen. 

Geven is iets moois, waarin veel zegen zit. Kijk wat je werkelijk kan missen, zijn het alleen kwartjes of dubbeltjes…of toch wel wat meer?

Ontdek de zegen van het geven met een blijmoedig hart, al ben je niet rijk!

 

 

meisje bij graf

Maar laten we bij het begin beginnen

Er zijn ook in onze tijd gebeurtenissen van reddingsacties en heldenmoed. En zelf weet ik van een brandweerman die een klein meisje uit een brandend huis gered heeft, terwijl hij wist, dat hij het niet zou maken. Zij werd gered, hij stierf in de vlammenzee. Hij heeft alles gegeven om dat jonge leventje te redden. Elk jaar brengt deze jonge vrouw een bos bloemen naar het graf van de man aan wie ze haar leven dankte.

Deze man heeft zijn leven, dus alles gegeven om een ander in nood te helpen. Gelukkig, dat de meesten van ons niet voor zo een keuze komen te staan. Jezus heeft het voor jou en mij gedaan, wij die in de grootste nood waren, de macht van de zonde. Hij gaf zijn leven voor jou. Hij stierf voor jouw zonden! “De straf, die ons de vrede aanbrengt, was op Hem.” Jesaja 53:5

 

 

seniors in need2Maar in onze tijd is er een groeiend aantal mensen, die het zeer moeilijk hebben en die hulp nodig hebben. Als ik dit schrijf, heb ik nog in gedachten, de directrice van een stichting voor kinderen, die aangaf, dat deze kinderen vanwege het uitblijven van de subsidie slechts rijst met zout zullen moeten eten. Er zijn kinderen in arme gezinnen, die met een hongerige maag gaan slapen. Er zijn senioren die zo weinig inkomsten hebben, dat ze zeer onregelmatig eten.

 

 

 

eten

Ik weet, dat er Surinamers zijn, die geven, en sommigen geven werkelijk veel. Maar er zijn nog velen, die rustig hun goede maaltijden verorberen, zonder zich maar ook te bekommeren om anderen die honger  lijden.

Ik kan niet nalaten te denken aan de gebeurtenis waarover Jezus vertelde van de Rijke man en de arme Lazarus, zeer waarschijnlijk volgens sommige Bijbelverklaarders een waar gebeurd verhaal. De traditie noemt zelfs de naam van de rijke man: Dives.

 

 

lazarus-01En er was een rijk man, die gekleed ging in purper en fijn linnen en elke dag schitterend feest hield.  En er was een bedelaar, Lazarus genaamd, vol zweren, nedergelegd bij zijn voorportaal, die verlangde zijn honger te stillen met wat van de tafel van de rijke afviel; zelfs kwamen de honden zijn zweren likken. 22 Het geschiedde, dat de arme stierf en door de engelen gedragen werd in Abrahams schoot. 23 Ook de rijke stierf en hij werd begraven. En toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg onder de pijnigingen, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. 24 En hij riep en zeide: Vader Abraham, heb medelijden met mij en zend Lazarus, opdat hij de top van zijn vinger in water dope en mijn tong verkoele, want ik lijd pijn in deze vlam. (Matteὒs 16:19-24)

 

 

Overvloed

 

In Lucas 6:36,38 staat een opmerkelijk Schriftgedeelte:  Weest barmhartig, gelijk uw Vader barmhartig is. Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u wedergemeten worden.

De Bijbel hecht grote waarde aan geven. Handelingen 20:35c geeft de Woorden van onze Heiland: Het is zaliger te geven dan te ontvangen. God zelf heeft de grootste daad van geven verricht, toen Hij zijn eniggeboren Zoon Jezus gegeven heeft, om voor ons aan het Kruis te sterven, zodat een ieder die in Hem gelooft, eeuwig leven heeft.

Wat kunnen we geven?  Hoe deed Jezus het met de hongerende massa’s? Eerst het brood des levens. Geef Gods Woord door en vertel van de liefde die Jezus  gegeven heeft aan het Kruis. Geef dan het natuurlijke brood. Natuurlijk, als mensen smachten naar eten, getuigt het van wijsheid om eerst daarin te voorzien. Punt is, dat het Woord van God, als levensbrood niet mag ontbreken! Want dat zal hun echte redding zijn en niet het voedselpakket.

 

poor widow2

Daarom verwacht Hij ook van ons, dat wij geven. Velen zouden gemakkelijk kunnen geven, omdat ze veel hebben. Bij anderen gaat dit wat moeilijker, en soms is er een beetje geloof voor nodig, wetende, dat God op grote schaal vergoedt. Jezus zat in de tempel en  Toen Hij opkeek, zag Hij de rijken hun gaven in de offerkist werpen. 2 Hij zag ook een behoeftige weduwe twee koperstukjes daarin werpen, 3 en zeide: Waarlijk, Ik zeg u, deze arme weduwe heeft meer dan allen daarin geworpen. 4 Want deze allen hebben van hun overvloed iets bij de gaven geworpen, maar zij heeft van haar armoede haar ganse levensonderhoud erin geworpen. (Lucas 21:1-4).

 

Deze arme weduwe maakt ons allen te schande, omdat zij alles wat zij had in de offerkist zette! Ze hield niets over, maar ze wist in geloof, dat haar God haar nooit in de steek zou laten.

 

children eat

Laten wij hiervan leren en in ieder geval beseffen, dat we een offergave behoren te brengen aan anderen, die in nood zijn. Er is in sommige kerken in ons land de mogelijkheid om bijdragen te leveren, zodat arme mensen kunnen worden voorzien van pakketten met levensbehoeften en andere zaken. Paulus maant ons in Romeinen 12:13  ten sterkste aan om bij te dragen in de noden der heiligen. En in vers 20 zegt hij zelfs: Indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten; indien hij dorst heeft, geef hem te drinken

Als het goed is, moeten deze paketten vergezeld gaan van goede traktaten of boodschappen van de liefde van Jezus

Talm niet om te geven, hoe weinig je ook in je portemonnee of je keuken hebt. God ziet het en zal je rijkelijk belonen. En je zult hongerige magen van wat brood en voedsel voorzien. En als het even kan, geef niet karig!

 

 

bidden bij de maaltijdVoor degenen die een relatie met Christus hebben is er daarnaast nog de geweldige mogelijkheid om, bijvoorbeeld bij je eigen maaltijd, steeds weer te bidden voor Gods voorziening voor allen, die honger of andere tekorten hebben, en dat Hij ook voor jou en anderen gelegenheden schept om anderen te voorzien.

Bidden is een prachtige gelegenheid om God in beweging te brengen als Jehova Jire, de Here die voorziet in al onze behoeften. Hij kan door jouw gebeden mensen op het hart geven om te geven aan anderen in nood, maar vaak schakelt Hij Zijn engelen in, om de leveranties te doen of de pakketten te bezorgen! Onze gebeden kunnen dit alles bewerkstelligen. Doe het dan ook dagelijks, bij elke maaltijd.

 

 

jezus en de kinderen

 

En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief. (2 Korintiërs 9:7)

Maak in ieder geval jezelf vrij van iedere macht van de Mammon, dat is de macht die je gebonden houdt aan je geld, waardoor je niet blijmoedig kan geven. no gridi! Get rid of this ugly demon!

 

 

 

like_us_facebook-200 50

 

 

AANBEVELINGEN

  • Lees ook het artikeltje “HERE ZEGE DEZE SPIJZE EN DRANKE, AMEN”. Klik hier.

 

 

  • Wil je een relatie met Jezus beginnen door het ZONDAARSGEBED te bidden? Klik hier

 

  • Wil je vrij zijn van alle gebondenheden, zoals geldzucht of hebzucht? Klik hier voor een vrijzettingsgebed. (Engels)

 

 


 

 

like_us_facebook-200 50

UITGELICHTE ARTIKELEN:

 


 130rlg

BENT U EEN NIEUWE WIJNZAK VOOR DE NIEUWE WIJN?

Door de nieuwe wijn kunnen de oude wijnzakken scheuren en dan gaat de wijn verloren.

Lezen en herlezen!

door Roy Mac Donald

KLIK HIER


argeloos als duiven

ARGELOOS ALS DUIVEN ALS SCHAPEN ONDER DE WOLVEN

 

 

hoe kan je effectief evangeliseren?

door Roy Mac Donald


JOEYS MOOISTE MOMENT

door Roy Mac Donald

De zanger met die prachtige warme stem, Joey is niet meer onder ons. Maar vooral zijn zangtalent zal nog lang ons hart blijven opvrolijken.
Waarom dit artikel? Omdat het verhaal van Joey nog  niet is afgelopen. Over dit en het aandeel van de muziek gaat dit artikel.
Veel leesplezier

klik hier


cf411a2024_1400764298_Luiaards-slapen-tussen-de-15-en-20-uur-per-dag__list-noup

 

DE LUIAARD.

VOEL JE JE AANGESPROKEN? IK SOMS WEL!

door Roy Mac Donald

klik hier


kracht van lofprijs en aanbidding

 

 

 

 

 

LOFPRIJS EN AANBIDDING ONSCHATBAAR EN KRACHTIG

door Roy Mac Donald

klik hier


LAST VAN BEGEERTENHEB JE OOK LAST VAN VERKEERDE BEGEERTEN?

 

Zijn er sterke verkeerde emoties en eigenschappen die je vrede en evenwicht steeds verstoren?

Hier volgt een Bijbelse oplossing voor het vraagstuk waar de hele mensheid in zit.

door Roy Mac Donald

 vergevenVERBITTERING HOUDT ONS GEVANGEN. HOE KAN IK IEMAND VERGEVEN?

door Roy Mac Donald

klik hier

 


volledige bevrijding miniatuur youtube.pub

 

 

GEBED VOOR VOLLEDIGE BEVRIJDING

Audio gebed met Nederlandse ondertiteling. Krachtig en om bij regelmaat te bidden.

Klik hier

 


liefdesbriefDE EERSTE LIEFDESBRIEF – HET BLIJFT JE ALTIJD BIJ

 

God is verliefd en heeft dan ook de mooiste liefdesbrief geschreven!

door Roy Mac Donald,

klik hier


 

WAT NEbagageEM JE MEE NAAR DE HEMEL? Kun je in feite bij de Opname of als je bent gestorven wel dingen meenemen? Lees hier over de how’s en why’s.

door Roy Mac Donald

klik hier

 


What-is-the-Roman-Road-to-Salvation-750x400

“THE ROMAN ROAD”, EEN ROUTE VOOR BEKERING UIT DE BRIEF AAN DE ROMEINEN. – bewerkt door Roy Mac Donald

klik hier


BijbelLuister Bijbel

De Nieuwe Bijbel Vertaling, gesproken en gedramatiseerd door Surinaamse Christenen. Romeinen 10:17 zegt: Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Het gehele Nieuwe Testament is hierin opgenomen. Veel luisterplezier en geestelijke groei!

Klik hier


Na Nyun Teluisterenstamenti, wan Yere Bijbel fu arki en leysi in Sranan Tongo

 

 

 

 


Nieuw: MANNENAANGELEGENHEDEN artikelen, video’s etc. voor mannen (in het menu). 

aankondiging mannen

→ mannen & hun rol

→ mannen & hun struggles

 

 

wat men niet wil horen 2

smartblock warroom

smartblock zondaarsgebed

 

healing room smartblock

surinaamse vlag smartblock

smartblock profetieen

smartblock goede preken

website logo

Aanbevolen websites om je geestelijk te verrijken: