mobile header image

logo-nieuw-jezus-komt-spoedig-1024x210

OMGAAN MET DE BIJBEL

Door Roy Mac Donald / 21 januari 2016

Hebreeën 4:12-13

Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard

zwaard des geestes

Een van de belangrijkste activiteiten in het leven van een Christen behoort te zijn zichzelf vertrouwd te maken met Gods Woord. Wat dus betekent, dat je er dagelijks mee bezig moeten zijn, net zoals je elke dag eet, of je klaarmaakt om naar het werk of naar school te gaan, of zoals je op je werk iets moet leren om goed te kunnen functioneren. Als we daarvan overtuigd zijn, rijst de vraag: hoe kunnen we dat op een goede manier doen?

Er zijn vele manieren om op systematische wijze met Gods Woord om te gaan. We zullen enkele van deze aangeven en bij één van ze wat uitvoeriger stilstaan.

 

 

Om te beginnen, ik zie drie randvoorwaarden, drie zaken die belangrijk zijn bij het omgaan met dit levende woord.

1. Een biddend hart. Laat er, vanaf het moment dat je de Bijbel in je hand neemt, gebed door je heen stromen. “Here, help me om Uw Woord te lezen en te verstaan, Heilige Geest, wil me door deze passage onderwijzen, in Jezus Naam”.

2. Een verwachting, dat je iets van God gaat ontvangen. Verwachting is een krachtige motivatie, want dan werk je naar iets toe, dan ben je doelgericht bezig en zal je ook datgene wat je hebt verwacht, of waar je naar uitkijkt beter kunnen appreciëren of vasthouden. Bid ook voor een hart van verwachting, of (sterk in het engels) expectation. Hierdoor zal de Heer je met Zijn Woord op krachtige wijze kunnen zegenen en bedienen.

vrucht dragen3. Ook moet het voornemen aanwezig zijn om datgene wat God je laat zien toe te passen in je leven. Want dat is de uiteindelijke bedoeling van het bezig zijn met Gods Woord. Zo zal je geloof een levend geloof zijn.
De apostel Jacobus zegt in Jacobus 2:17,26 (Klik). Als het geloof niet met werken gepaard gaat, is het, op zichzelf genomen, dood…Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood.

 

 

 

 

 

Enkele manieren om met Gods Woord bezig te zijn als een leerling die van zijn Meester wil leren:

 • De Bijbel lezen. Dit is de meest voor de hand liggende manier
  om met Gods Woord om te gaan. Je hebt besloten, na enige overweging en gebed, om een bepaald Bijbelboek of een passage te lezen. Als het kan, begin er reeds eerder op de dag erover na te denken. Zo kweek je ook je verwachting. Ook kan je volgens een Bijbelrooster door je hele Bijbel heengaan gedurende het jaar.
  Het geeft de Heer de gelegenheid om op een bijzondere wijze tot jou persoonlijk te spreken.

 

 • Daarnaast kunnen we ons focussen op een passage uit de Bijbel,
  een vers of een perikoop (samenhangend geheel).
  Het gaat dan om een gedeelte dat je bij het lezen aangesproken heeft.

bijbelstudie4Je bekijkt zijn context (de samenhang met het omliggende gedeelte, met andere bijbelgedeelten, de historische en de geografische samenhang en
je gaat naar de kruisverwijzingen, dus andere Bijbelteksten waarnaar wordt verwezen in je Bijbel.
Zo zal Gods Geest je diepere dingen openbaren die je zullen verrijken
en je geest versterken. Je kunt ook aan de hand van een speciaal onderwerp (klik) een aantal Bijbelteksten opzoeken die daarmee te maken hebben.

 • Memoriseren. Dan kun je besluiten om zo een passage, of een van de andere gevonden teksten te gaan memoriseren, dus uit het hoofd te leren.
  Dit is een belangrijke discipline die we ons eigen moeten maken. Zo zal Gods Woord in ons beklijven, ingebakken worden.
  Het is overigens een belangrijk Bijbels gebruik. Jezus zelf citeerde uit het Woord, toen de duivel Hem in de woestijn verzocht. Aan het kruis haalde Hij Psalm 22:2 aan, toen Hij uitriep: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?
  Het is voor memorisatie van groot belang, dat onze Heer zegt in Johannes 14:7
  Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden.

 

Wat bedoelde Jezus specifiek met ´mijn woorden”? Waren het alleen die woorden die Hij tot Zijn discipelen heeft gesproken? Het gaat om veel meer! De hele Bijbel, Gods Woord, is Jezus. Dit kunnen we laten zien met twee teksten.
Johannes 1:1,3,14 zegt: In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Het is voor iedereen duidelijk dat hiermee Jezus wordt bedoeld, die als Gods Woord, alles wat er is geschapen heeft.

Dus, vanaf Genesis 1:1: “In den beginne schiep God” tot Openbaring 22:21: “Ja, Ik kom spoedig. De genade van de Here Jezus zij met allen.” is Jezus het Woord Gods.
Zoek hierover ook op: Openbaring 19:11-13, met volle aandacht voor de laatste regel! Meer over memoriseren, klik hier.

 

 • Parafrase.
  Een andere manier om met Gods Woord om te gaan is: om van het Bijbelgedeelte een eigen omschrijving te maken, dat wil zeggen, dat je met jouw eigen woorden datgene gaat zeggen, wat je denkt te hebben begrepen van die tekst of passage. Het wordt met een mooi woord “parafrase” genoemd. Je gaat het gedeelte dus parafraseren.
  Neem even de tijd om zelf een parafrase te maken van Johannes 3:16 Want alzo lief. ( Omdat God Zijn liefde wilde geven aan iedereen….)

Dus we hebben 4 manieren gezien om met Gods Woord bezig te zijn. Nogmaals: er zijn er veel meer.
1 De Bijbel lezen
2 Een passage of tekst bestuderen
3 Een tekst of gedeelte memoriseren
4 Een gedeelte parafraseren
Maar ik wil nu een wijze van omgaan met de Bijbel behandelen, waar ik wat dieper op zal ingaan.

 • De Bijbel bidden
  de bijbel biddenDit is een heel effectieve manier om met de Bijbel om te gaan, en die in onze dagen weer door velen wordt aanbevolen en ook toegepast.
  Stormie Omartian en Elizabeth More, om er enkele te noemen, hebben er boeken over geschreven, die goed verkocht worden.
  Op onze website: Jezus komt spoedig.com hebben we YouTube filmpjes gelinkt, die ons de waarde en het hoe van de Bijbel te bidden leren. Niets ingewikkelds, lezen, leren, toepassen.

Ik wil hier enkele voorbeelden geven, hoe je de Bijbel kunt bidden.
1. Allereerst kan je in jouw persoonlijk gebed of voorbede Bijbelgedeelten opnemen, zoals beloften of uitspraken van God.

Je hebt een speciale nood, je wilt iets van grote waarde voor jou
en je neemt de tijd om je goed voor te bereiden met je Bijbel.
Bij het volgend gebed zijn de gedeelten tussen haakjes mijn commentaren.

Dan bidt je bijvoorbeeld

Vader in de Hemel, ik wil beginnen met u groot te maken.
Want u bent de schepper van hemel en aarde. (In den beginne schiep God …..)
Uw wil is wet in de Hemel,
laat dit ook zo zijn hier op aarde. (Uw wil geschiede in de hemel, alzo ook …..)

(En dan wil je de Here iets kostbaars vragen,
en je zegt)
Vader u zegt in Psalm 50:12
Mij behoort de wereld en haar volheid
En u spoort ons in Johannes 15:7 aan:
Vraag wat gij maar wilt.

Daarom vraag ik u om die laptop, die ik graag wil gebruiken bij mijn studie en voor mijn plezier, en een eventuele internet aansluiting.

Of: Ik vraag u om te voorzien in een vliegticket om mijn zieke oom te gaan bezoeken in Nederland.
Of: Ik vraag u om te voorzien in het geld om die opleiding te betalen.
Of: Ik zou graag die studiebijbel of die concordantie willen hebben voor mijn Bijbelstudies.
Of: Ik zou graag over een shofar/gitaar/keyboard willen beschikken om U daarmee te kunnen dienen. Kunt u de financiën daarvoor vrijmaken?
Als je zo bidt
en in Gods wegen wandelt,
en blijft volharden (aanhouden, niet stoppen) (klik) in het gebed,
kun je er staat op maken, dat God je gebeden zal verhoren. Want God is een waar-maker van Zijn Woord.
Hij kan namelijk zichzelf niet verloochenen.
gods woord bidden2. Gods Woord bidden. Daarnaast kun je ook – ik zou willen zeggen: moet je ook – met de Bijbel voor je, vanuit Gods Woord bidden,
niet vanuit wat jij wilt, maar vanuit Gods wil voor jou, wat altijd het beste is. Het is goed om God om gunsten te vragen, maar het is toch wel het beste om de Heer te vragen, wat zijn wil voor jou is voor deze dag of voor dit seizoen, of wat er in jou moet veranderen in je leven om te groeien in de gerechtigheid van God.
Bidden we niet: Uw wil geschiede, gelijk in de hemel,
alzo ook op de aarde? Dat betekent alzo ook in mijn leven.

Een voorbeeld: Je bent bij Romeinen 12 en je voelt duidelijk aan dat vers 2 tot jou persoonlijk spreekt.

“En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken.”

Dan kun je die tekst eventueel opzoeken in een andere vertaling: Bijv: NBV, Groot Nieuws of Het Boek.bookworm

Overdenk die tekst (mediteren →Klik hierop/ op Gods Woord is ook een van de manieren om met Gods Woord om te gaan). Laat het tot je doordringen. Bekijk de context. Check de kruisverwijzingen.

Bijvoorbeeld: 1 Johannes 2:15 Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem.

Als het goed is, dan moet hiermee de schrik je reeds van je stuk hebben gebracht, om daarmee je gebed heel urgent te maken! Maak daarna eventueel van deze tekst een parafrase.

Ik heb deze stappen erbij gezet voor de volledigheid, maar je hebt natuurlijk de vrijheid ze bij gebrek aan tijd over te slaan en direct of alvast het gebed doen.

Hoe zet je dit om in een gebed?
Het kan kort
en het kan wat uitgebreider.
Kort: Vader, help me om niet gelijkvormig te worden aan deze wereld.
Want vriendschap met de wereld is vijandschap tegen God.
Neem mijn denken en mijn gedachten over,
en help me Bijbels te denken
en in geloof te wandelen,
zodat mijn denken zal worden vernieuwd. In Jezus naam Amen.
dagboekopschrijvenEen goed advies, schrijf je gebed op in een speciaal schrift, zodat je het regelmatig kan bidden. Denk eraan, volharding beloont!
God zal je helpen en je gebed verhoren, zeker omdat Hij zelf dit van je verlangt.
Het kan ook iets uitgebreider:
Vader, U alleen weet wat het beste voor mij is.

Ik wil belijden dat ik nog vast zit aan enkele wereldse dingen die ik moet loslaten.
Ik kijk nog naar allerlei wereldse films die vaak tegen uw wetten ingaan. (of welke vormen van wereldgezindheid er nog bij je zijn)
Help me Vader, om deze neigingen los te laten.
Help me om niet gelijkvormig te worden aan deze wereld
met haar vijandige houding tegen U.
Help me om mijn denken te vernieuwen
door steeds weer Uw Woord tot me te nemen.
Dan zal Romeinen 12:2 mijn deel zijn.
Ik dank U Vader, dat U ondanks al mijn tekortkomingen
van mij blijft houden.
En dat U mij steeds weer wilt helpen.
In Jezus naam, Amen,

 

Meer over Gods Woord bidden, met veel voorbeelden? Klik hier
Ik hoop hiermee iemand te hebben geholpen om serieus met de Bijbel bezig te zijn. Zo krijgt de Geest de volle gelegenheid
om je te onderwijzen, en je te vormen naar het beeld van jouw Schepper.
Ook zal jouw gebedsleven krachtiger worden en veel vrucht dragen.

Voor onderwerpen voor serieuze Bijbelstudie, ga naar ons Menu – Bijbelstudie – Studie van het Woord (klik hier)

Je kunt eventueel deze overdenken kopiëren naar Word, en een print-out maken. We werken aan een printvriendelijke versie voor de site.
God bless

 


 

 

like_us_facebook-200 50

UITGELICHTE ARTIKELEN:

 


 130rlg

BENT U EEN NIEUWE WIJNZAK VOOR DE NIEUWE WIJN?

Door de nieuwe wijn kunnen de oude wijnzakken scheuren en dan gaat de wijn verloren.

Lezen en herlezen!

door Roy Mac Donald

KLIK HIER


argeloos als duiven

ARGELOOS ALS DUIVEN ALS SCHAPEN ONDER DE WOLVEN

 

 

hoe kan je effectief evangeliseren?

door Roy Mac Donald


JOEYS MOOISTE MOMENT

door Roy Mac Donald

De zanger met die prachtige warme stem, Joey is niet meer onder ons. Maar vooral zijn zangtalent zal nog lang ons hart blijven opvrolijken.
Waarom dit artikel? Omdat het verhaal van Joey nog  niet is afgelopen. Over dit en het aandeel van de muziek gaat dit artikel.
Veel leesplezier

klik hier


cf411a2024_1400764298_Luiaards-slapen-tussen-de-15-en-20-uur-per-dag__list-noup

 

DE LUIAARD.

VOEL JE JE AANGESPROKEN? IK SOMS WEL!

door Roy Mac Donald

klik hier


kracht van lofprijs en aanbidding

 

 

 

 

 

LOFPRIJS EN AANBIDDING ONSCHATBAAR EN KRACHTIG

door Roy Mac Donald

klik hier


LAST VAN BEGEERTENHEB JE OOK LAST VAN VERKEERDE BEGEERTEN?

 

Zijn er sterke verkeerde emoties en eigenschappen die je vrede en evenwicht steeds verstoren?

Hier volgt een Bijbelse oplossing voor het vraagstuk waar de hele mensheid in zit.

door Roy Mac Donald

 vergevenVERBITTERING HOUDT ONS GEVANGEN. HOE KAN IK IEMAND VERGEVEN?

door Roy Mac Donald

klik hier

 


volledige bevrijding miniatuur youtube.pub

 

 

GEBED VOOR VOLLEDIGE BEVRIJDING

Audio gebed met Nederlandse ondertiteling. Krachtig en om bij regelmaat te bidden.

Klik hier

 


liefdesbriefDE EERSTE LIEFDESBRIEF – HET BLIJFT JE ALTIJD BIJ

 

God is verliefd en heeft dan ook de mooiste liefdesbrief geschreven!

door Roy Mac Donald,

klik hier


 

WAT NEbagageEM JE MEE NAAR DE HEMEL? Kun je in feite bij de Opname of als je bent gestorven wel dingen meenemen? Lees hier over de how’s en why’s.

door Roy Mac Donald

klik hier

 


What-is-the-Roman-Road-to-Salvation-750x400

“THE ROMAN ROAD”, EEN ROUTE VOOR BEKERING UIT DE BRIEF AAN DE ROMEINEN. – bewerkt door Roy Mac Donald

klik hier


BijbelLuister Bijbel

De Nieuwe Bijbel Vertaling, gesproken en gedramatiseerd door Surinaamse Christenen. Romeinen 10:17 zegt: Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Het gehele Nieuwe Testament is hierin opgenomen. Veel luisterplezier en geestelijke groei!

Klik hier


Na Nyun Teluisterenstamenti, wan Yere Bijbel fu arki en leysi in Sranan Tongo

 

 

 

 


Nieuw: MANNENAANGELEGENHEDEN artikelen, video’s etc. voor mannen (in het menu). 

aankondiging mannen

→ mannen & hun rol

→ mannen & hun struggles

 

 

wat men niet wil horen 2

smartblock warroom

smartblock zondaarsgebed

 

healing room smartblock

surinaamse vlag smartblock

smartblock profetieen

smartblock goede preken

website logo

Aanbevolen websites om je geestelijk te verrijken: