mobile header image

logo-nieuw-jezus-komt-spoedig-1024x210

Neem je plaats in: Tracht een goede Ambassadeur of Ambassadrice te zijn.

Door Roy Mac Donald,
Paramaribo febr 2016
quiet-sign-hi-213x300We komen te vaak Christenen tegen, die goed bedoeld hun positie uitleggen, waarbij hun getuigenis voor Jezus neerkomt op een voorbeeldig gedrag tegenover vrienden, familieleden, collega’s en kennissen. Dan, als ze gevraagd worden, of ze wel eens met hen over Jezus of over het gebed hebben gesproken, bijvoorbeeld als ze in een grote nood zitten, dan is hun antwoord meestal: “Dat heb ik niet gedaan, maar ik tracht steeds een goed voorbeeld te geven en ik hoop, dat het voorbeeld wordt opgepakt. Meer kan ik niet doen. Er is weinig ruimte.”
Sommigen zeggen zelfs dat ze zich niet geroepen voelen om het evangelie te brengen. Dat wordt klaarblijkelijk aan anderen overgelaten, die wel die roeping hebben. Of aan de voorganger en de ouderlingen, die vanwege hun functie speciaal toebereid zouden zijn dit te doen.
Maar is dit wel de Bijbelse visie, of is dit een van de zovele misleidingen waaraan Christenen blootstaan?

 

Is het wel zo, dat sommige Christenen niet hoeven te getuigen, maar dit specifiek wordt opgedragen aan anderen? Natuurlijk zijn er predikers en evangelisten. Natuurlijk is het zo, dat ziet men wel, dat sommige Christenen een vuur schijnen te hebben om het evangelie te verkondigen, of om een woord uit de Bijbel door te geven aan anderen. “Maar ik zie mezelf niet in die rol, ik geef gewoon een goed voorbeeld. En het ligt aan de ander om het voorbeeld op te pakken.”
freindliness.flondersteuDeze “logica” snijdt geen hout, omdat er ook wel mensen zijn, die geen Christenen zijn, en die beslist wel een goed voorbeeld geven, door vriendelijk, mededeelzaam en behulpzaam te zijn. Sommigen geven zelfs een beter voorbeeld dan vele Christenen, waarvoor we ons dan ook oprecht kunnen schamen, omdat we Jezus te schande maken.
Jezus spreekt ons in Matteὒs 5:20 aan: Indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die der schriftgeleerden en farizeeën, zult gij het koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan.

 

KRACHT GODS

 

Paulus zegt in Romeinen 1:16 16 Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft,

Dat wil zeggen, dat alleen wanneer wij Jezus (en Zijn redding) verkondigen, mensen tot geloof zullen komen en behouden worden. Anders kunnen zij, als wij nalatig zijn, verloren gaan. Daarom moeten we een moedige positie gaan innemen om deze job voor de Here aan te pakken bij degenen die God aan ons heeft toevertrouwd.

 

 

 

 

amba

 

In 2 Korintiërs 5:20 legt Paulus de functie van de Christen uit in deze wereld: 20 Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande; in naam van Christus vragen wij u: laat u met God verzoenen.
Gelukkig laat de Heer ons niet zonder hulp bij deze bijzondere onderneming als gezanten of ambassadeurs. We hebben een geweldige Coach gekregen om ons te helpen, de Heilige Geest, die in ons woont en ons wil bijstaan. Hij weet, dat er in onze relaties vaker machten aanwezig zijn van onverschilligheid, van intimidatie, van geestelijke blindheid, van misleiding en ook nog allerlei obstakels om Jezus te verkondigen, al is het maar voor even.
Maar de Heer belooft ons in Matteὒs 10:19: Maakt u dan niet bezorgd, hoe of wat gij spreken zult; want het zal u in die ure gegeven worden wat gij spreken moet.

 

 
stille tijd jezusDaarom ook heeft God ons een kostbare tijd gegeven om met Hem door te brengen en ons in Hem te sterken. Dat is de tijd die vele Christenen Stille Tijd noemen. Een half uurtje of langer, waarbij je, meestal in alle vroegte, quality-time met de Here doorbrengt, door het lezen van Zijn Woord en gebed.
Deze dagelijkse tijd in Gods aanwezigheid geeft veel kracht om het werk te doen waartoe hij jou heeft geroepen. Hij zal je ook bekrachtigen door het Woord dat je leest en overdenkt. Pas dit woord toe op je leven.

 

 

 

gods-stem-verstaanIn deze Stille Tijd kun je aan de Here vragen
1. Om je meer vrijmoedigheid en durf te geven, zodat je met anderen kunt bidden of ze over de geweldige hoop te vertellen die we in Christus hebben.
2. Om gelegenheden voor je te scheppen, zodat je aan bepaalde personen (noem ze eventueel bij naam) de goede boodschap kan brengen.
3. Om deze week iemand op je weg te brengen, waarmee je het goede nieuws kan delen of waarvoor je kan bidden. God gaat geen doorgewinterde atheïst op jou afsturen waar je niet tegen opgewassen bent, maar vaak wel iemand die open staat voor je boodschap.

 

spijt3Laat je niet overkomen wat menigeen tot zijn/haar groot en blijvend verdriet heeft ervaren: je hebt nooit de gelegenheid genomen om het evangelie te brengen aan je broer, vriend/vriendin, en dan krijg je het bericht dat deze is heengegaan. En dan raak je in shock of paniek of ongerustheid, dat die persoon waarschijnlijk op weg is naar de hel, de eeuwige straf, de nooit ophoudende ellende. En dat alleen omdat je je hebt laten intimideren, of omdat je op een of andere manier nooit ertoe kwam of geen gelegenheden hebt gezocht om met hem/haar over Jezus te praten. Jij was de persoon, die God had gehoopt te kunnen gebruiken om de overledene naar Hem te kunnen trekken. En je hebt je job niet gedaan. Wat een ellendige ervaring.

 

rechterstoelBovendien, en dat is net zo ernstig, zullen we straks allemaal als wedergeboren Christenen moeten verschijnen voor de Rechterstoel van Christus, om verantwoording af te leggen over hoe we onze toegewezen tijd hebben besteed. Hebben we gebruik gemaakt van de ons geboden gelegenheden om het werk van Christus op aarde te doen? (2 Korintiërs 5:10).
Let wel, bij deze zaak gaat het niet om je behoudenis, want daarvoor hoefde je niet te werken, dat was reeds voor jou volbracht door het werk van Christus aan het kruis en toen je Hem hebt aangenomen als je Heiland.

 

Neen, het gaat hier uitsluitend om beloningen en de kronen die je verdiend hebt door te volharden tot het einde. Als je dan met lege handen (geen of te weinig verdiensten) bij de Heer komt, en de Heer je vraagt, wat je voor Hem hebt gedaan op aarde, zal dat voor jou een verschrikkelijk moment zijn, met groot verdriet. Je wordt met je Heiland geconfronteerd, die jou gered heeft door Zichzelf voor je over te geven, en die je zoveel genade heeft gegeven en je zal geen enkele uitvlucht kunnen bedenken. De ellende en de schande die je zal doormaken zal onbeschrijfelijk zijn!

 

 

10 pondenpondenMaar daarna zal er vertroosting zijn, weliswaar zonder de mooie en grote beloningen voor geredde zielen of woorden van opbouw en zegen die we aan anderen hadden kunnen geven. En ook zonder de geweldige posities van heerschappij, die worden beloofd aan trouwe dienstknechten.

Zie De Gelijkenis van de Ponden in Lucas 19:11-27.

 

Bedenk, wat Paulus heeft gezegd:
16 Want indien ik het evangelie verkondig, heb ik geen stof tot roemen. Immers, ik ben ertoe genoodzaakt. Want wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig! 17 Want doe ik dit gewillig, dan heb ik aanspraak op loon; maar doe ik het niet uit eigen beweging, de taak blijft mij toch opgedragen.
1 Korintiers 9:16-17
Paulus spreekt hier over een verplichting die tegelijkertijd een voorrecht is. We zullen ervoor beloond worden en ook heeft Jezus ons opgedragen: Gaat dan henen en maakt al de volken tot Mijn discipelen. Matteὒs 28:19
Nogmaals, vraag de Here om vrijmoedigheid en om gelegenheden. Hij zal je zeker bijstaan, want Hij verlangt, dat niet één ziel verloren gaat maar dat allen tot erkentenis der waarheid komen. De liefde van Christus dringt ons. Laten wij acht geven op Zijn liefderoep!

 

Als deze boodschap je als Christen heeft aangesproken en je een beslissing wilt maken om deze lifestyle, dit nieuwe leven in Christus, te gaan leven, na een periode van lauwheid en onverschilligheid, dan raad ik je aan:

 

• Je voor de Here te verootmoedigen en Hem te vragen je te vergeven, dat je je taak als ambassadeur/ambassadrice niet echt hebt uitgeoefend. Hij zal je nooit afwijzen.

 

de ogen des heren• Vraag de Here om je krachtig bij te staan bij deze nieuwe lifestyle van gehoorzaamheid, faith and love.
2 Kronieken 16:9 geeft jou deze sterke belofte: 9 Want des Heren ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat.

 

 

 

 

 

Arrow with word Faith breaking brick wall. Concept 3D illustration.

• Lees dagelijks bij je Stille Tijd de Proclamaties van Sid Roth voor 2016, die je grote kracht zullen schenken uit Gods Woord, en die je kunt vinden op onze website www.jezuskomtspoedig.com of als je hier klikt.

 

• Lees ook het artikel Op Ziekenbezoek (een gouden gelegenheid om over Jezus te praten) Klik hier.

 

• Voor de leiding van de Heilige Geest in je leven en werk, hebben we op onze site een speciale tab: De Heilige Geest: onze behulpzame Vriend, alsook een artikel: Wat zegt de Bijbel over de Heilige Geest? Klik hier

 

doorbraak2• Als je je vaak geïntimideerd voelt om Jezus te bespreken of te verkondigen, luister dan naar een goede, inspirerende videoboodschap van John Bevere: Breaking Intimidation. Klik hier voor deze boodschap.

 

 

 

 

 


 

like_us_facebook-200 50

 NIEUW OP DEZE WEBSITE:


JOEYS MOOISTE MOMENT

door Roy Mac Donald

De zanger met die prachtige warme stem, Joey is niet meer onder ons. Maar vooral zijn zangtalent zal nog lang ons hart blijven opvrolijken.
Waarom dit artikel? Omdat het verhaal van Joey nog  niet is afgelopen. Over dit en het aandeel van de muziek gaat dit artikel.
Veel leesplezier

klik hier

 

 

 


az geeltjeEEN NIEUWE WIND DOOR HET AZ?

Hoe kunnen we veranderingen brengen in een onhoudbare situatie?

door Roy Mac Donald

Maart 2018

KLIK HIER

 

 


130rlgBENT U EEN NIEUWE WIJNZAK VOOR DE NIEUWE WIJN?

Door de nieuwe wijn kunnen de oude wijnzakken scheuren en dan gaat de wijn verloren.

Lezen en herlezen!

door Roy Mac Donald

februari 2018

 

KLIK HIER

 


 

 

he's the bossWIE IS DE BAAS?

Hoe oefen je geestelijk gezag uit?

door Roy Mac Donald

3 oktober 2017

 

 


cf411a2024_1400764298_Luiaards-slapen-tussen-de-15-en-20-uur-per-dag__list-noupDE LUIAARD. VOEL JE JE AANGESPROKEN? IK SOMS WEL!

door Roy Mac Donald

 

 

 

 

 


 

 

 

 

  • argeloos als duiven

ARGELOOS ALS DUIVEN ALS SCHAPEN ONDER DE WOLVEN

hoe kan je effectief evangeliseren?

door Roy Mac Donald

 

door Roy Mac Donald

 

 

 

door Roy Mac Donald

 

 

 

 

Zijn er sterke verkeerde emoties en eigenschappen die je vrede en evenwicht steeds verstoren?

Hier volgt een Bijbelse oplossing voor het vraagstuk waar de hele mensheid in zit.

door Roy Mac Donald

 

– door Roy Mac Donald

Een helder artikel over de kenmerken van een lauwe Christen. Zo kun je voor jezelf bepalen of je tot die groep behoort en besluiten het roer om te gooien. Het artikel sluit af met 2 krachtige gebeden.

 

– door Roy Mac Donald

God is liefdevol, maar Hij haat de zonde. In onze dagen wordt niet vaak meer gesproken over Gods Heiligheid en de vreze Gods.

 

 

– door Roy Mac Donald

Ieder mens heeft zijn of haar tekortkomingen, ook Christenen. Maar God en de wereld stellen hogere eisen aan Christenen in hun gedrag.  Hoe kunnen we hieraan voldoen? In dit artikel staat een sleutel en vijf gouden regels.– door Roy Mac Donald

 

door Roy Mac Donald 0ktober 2016    Klik hier

 

 

  • volledige bevrijding miniatuur youtube.pub

GEBED VOOR VOLLEDIGE BEVRIJDING

Audio gebed met Nederlandse ondertiteling. Krachtig en om bij regelmaat te bidden.  Klik hier

 

DE EERSTE LIEFDESBRIEF – HET BLIJFT JE ALTIJD BIJ

 

God is verliefd en heeft dan ook de mooiste liefdesbrief geschreven!  – door Roy Mac Donald, 24 september 2016

 

door Roy Mac Donald en Kim Cash Tate

 

 

 

 

door Roy Mac Donald 2 september 2016

 

 

 

  • genezen 3Many Will Be Healed While Watching This Video! | Sid Roth’s It’s Supernatural!

    Met engelse ondertiteling

    Klik hier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • doDE CRISIS EN ONS AANDEEL DAARIN – 4 DON’TS  – door Roy  Mac Donald 8 maart 2016

 

 

 

 

 

De Nieuwe Bijbel Vertaling, gesproken en gedramatiseerd door Surinaamse Christenen. Romeinen 10:17 zegt: Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Het gehele Nieuwe Testament is hierin opgenomen. Veel luisterplezier en geestelijke groei!

Klik hier

 

 

 

 

 

  • Nieuw: MANNENAANGELEGENHEDEN artikelen, video’s etc. voor mannen (in het menu). 

aankondiging mannen

→ mannen & hun rol

→ mannen & hun struggles

 

 

 

 

 

 

 

 

wat men niet wil horen 2

smartblock warroom

smartblock zondaarsgebed

 

healing room smartblock

surinaamse vlag smartblock

smartblock profetieen

smartblock goede preken

website logo

Aanbevolen websites om je geestelijk te verrijken: