mobile header image

logo-nieuw-jezus-komt-spoedig-1024x210

Moeten Gelovigen zich houden aan de Sabbat?

Enkele gedachten over de sabbat en de gelovige

door Roy Mac Donald
sabbatHet Achtste gebod dat God aan Mozes gaf op de berg Sinaï is het onderhouden van de Sabbat, een verplichte rust en gedenkdag, een dag om te heiligen, en wel de zevende dag, die in de Joodse traditie de zaterdag is. Het begint op vrijdag 6u n.m. en eindigt op zaterdag op hetzelfde tijdstip. Maar vele Christenen vieren hun “sabbat” op de zondag, door naar de eredienst te gaan en geen zware arbeid te verrichten, maar verder de dag “te plukken” als een speciale rustdag. De vraag is: zouden ook gelovige Christenen zich niet moeten houden aan de sabbatviering op de zaterdag?

 

 

Dit was de vraag die een van huis uit katholieke broeder, Jean-Pierre, mij stelde en hij vroeg mij om mijn mening hierover te geven. In feite vroeg hij mij, hoe het kwam, dat de meeste Christenen zich niet houden aan de sabbat. Hij gaf als overweging mee, dat Jezus toch zelf heeft gezegd, dat er geen jota noch tittel (de kleinste tekens van de Hebreeuwse alfabet) van de Wet van Mozes zal veranderen, ze blijven van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. (Matteὒs 5:18), wat zeer juist is, omdat Jezus de Weg en de Waarheid is.

Daardoor kreeg ik de gelegenheid om mijn gedachten hierover op schrift te stellen. Daarbij zou ik mij willen beperken tot de Tien Geboden, met de focus op het achtste gebod: Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt.

mozes-tien-de-wet-van-bevelen-12514374De Wet

Om te beginnen, dit gebod is specifiek aan het Joodse volk gegeven bij het in werking stellen van de bedeling van de Wet. Dit luidde een nieuw tijdperk in van Gods handelen met de mens.

Dat het in eerste instantie om het Joodse volk ging, blijkt uit de inleiding (Zie Exodus 20:2), waarin staat: Ik ben de Here uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid hebt. Dat waren dus de Israëlieten, die uit de Egyptische slavernij waren geleid door God, via Mozes, die hen in de woestijn de Wet gaf.

 

 

 

Natuurlijk bevatten deze geboden ook fundamentele wetten van God die voor iedereen gelden. Deze heeft God dan ook geplaatst in het hart (het geweten) van elk mens. (zoals niet doodslaan, niet niet echtbreken, niet stelen, niet begeren wat van een ander is en geen valse getuigenis geven, dus niet liegen).
Ben jij ook en dief?
diefMaar het punt is, dat niemand zich heeft kunnen houden aan Gods geboden. Heb jij je aan ze kunnen houden? Zeg niet, dat je nooit hebt gestolen, want dan overtreed je ook het gebod tegen liegen.

  • als je in de baas zijn tijd, zonder zijn toestemming, je eigen ding hebt gedaan, bijvoorbeeld, een vriend hebt gebeld, dan heb je zijn tijd gestolen, waarvoor je ook nog betaling ontvangt.
  • Als je ooit iemand op je hebt laten wachten of een afspraak niet bent nagekomen, heb je roof gepleegd op de persoon zijn kostbare tijd.
  • Als je geld van je ouders hebt geleend en niet terug betaald, ben je een dief!
  • als je iets hebt geleend en niet teruggegeven,
  • als je iets op straat vindt, en je geeft het niet aan bij de politie ………..Ga maar door.

Omdat allen Gods wet (vaker) hebben gebroken, waren en zijn allen op weg naar de hel, het volledig gescheiden zijn van God. De Bijbel zegt in Romeinen 3:23: Want allen hebben gezondigd en derven (missen) de heerlijkheid Gods.

 

thema_veroordeeld_580x260Een speciale Voorziening van God

De veroordeling was dus vast en zeker. Daarom had God voorzieningen getroffen om de mens te hulp te komen, zodat het oordeel kon worden tegengehouden of afgewenteld.

 

 

SlachtofferHet belangrijkste was, dat Hij het het oordeel liet komen op een onschuldig dier, dat als het ware de straf van de wetsovertreder droeg. Het slachten van offerdieren om de zonden (het overtreden van de geboden) te bedekken. Daarvoor was het ook nodig om een priesterdienst (de levitische priesterdienst en het Aäronitische hogepriesterschap) in te stellen, om hierin te assisteren en om voor het gehele volk verzoening te doen. (Lees hierover het Bijbelboek Hebreeën hoofdstuk 9.)

 

 

 

Dit was een voorlopige voorziening, die de zonden niet weghaalde, maar slechts bedekte, totdat het Perfecte Offerlam zou komen om de zonden van de gehele mensheid te verzoenen.

lam godsDat is dan de reden dat God Zijn Zoon naar de aarde heeft gestuurd als Mens, om naar het kruis te gaan om als het echte Offerlam geslacht te worden voor de zonden van alle mensen, inclusief de Joden. Dit nieuwe Hogepriesterschap was niet uit het geslacht van Aäron. Jezus kwam niet als Aäron uit het geslacht van Levi, maar uit Juda, een Joods geslacht aan wie het hogepriesterschap niet was toebedeeld. Jezus Zijn Hogepriesterschap was naar de ordening van Melchizedek, een eeuwig Hogepriesterschap, dat niet wordt overgedragen aan een ander.

 

De instelling van het Nieuwe Verbond – Het Nieuwe testament

laatste avondmaal

Jezus heeft met de instelling van het Avondmaal (de Communion of de Tafel des Heren) een nieuw verbond ingesteld. Daarmee heeft Hij een nieuwe bedeling (dat is een nieuw tijdperk van Gods handelen met de mens) in werking gesteld: namelijk de Bedeling van de Genade.

 

 

 

 

Deze dramatische verandering van positie, van duisternis naar licht, voor de wedergeborenen wordt door de Apostel Paulus zo verwoordt:

Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Romeinen 8:1-2.

 

Hierbij geldt de Wet van God nog steeds voor alle ongelovigen, maar niet meer voor de gelovigen omdat Jezus (als enige in de hele geschiedenis) de hele wet heeft vervuld.

Wij hoeven slechts te geloven in Jezus en in Zijn volbrachte werk, en we zijn vrij van de wet en haar verplichtingen. We worden gerechtvaardigd door het geloof in Hem.

Kol-3-13-vergeef-elkaar-KLliefdeWel heeft Jezus ons een nieuw gebod gegeven, waaraan we ons moeten houden.

Hij zegt in Johannes 13:34

Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt. Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkaar.

 

Ook in de zaligsprekingen in Matteὒs 5:1-16 rept Jezus (de Heer van de Sabbat) met geen woord over de Sabbat, wanneer Hij aangeeft, waar het om gaat in de liefde.

 

Romeinen 10:4 zegt het klaar en helder: Want Christus is het einde der wet, tot gerechtigheid voor een ieder, die gelooft.

D.w.z. in Hem vindt de wet zijn vervulling. “Hij is volmaakt gehoorzaam aan de wet en doet dat in de plaats van zondaren, die het daarin zo vaak laten afweten”, zoals iemand ergens heeft gesteld.

 

Als wij zondigen

Dat wil ook zeggen, dat wij gelovigen in Christus reeds de gehele wet (waaronder de tien geboden) hebben vervuld. En, indien wij soms nog in zonde vervallen, als wij, gelovige Christenen, liegen of stelen, of ontucht toelaten, zal God ons als liefhebbende Vader daarvoor tuchtigen, of de rechte weg wijzen, maar we worden tegelijkertijd gereinigd door het bloed van Jezus (zie 1 Johannes 1:9). Het wordt niet in rekening gebracht tegen ons!

Wat een voorrecht! Toch moeten we zeggen, zoals iemand eens heeft opgemerkt: “Christenen zondigen niet goedkoop.”

overgaveDe tuchtiging bestaat namelijk uit een gemis van Gods heerlijkheid, een weten, dat je je Hemelse Vader hebt teleurgesteld en een ellendig gevoel van verstoring van je relatie met je Heer. Maar, zodra je je zonde hebt beleden en om vergeving hebt gevraagd, komt er herstel van die relatie, want God houdt zielsveel van je.

Dus de geboden, zoals ze in de Tien geboden vervat zijn, gelden slechts om de ongelovigen te laten zien dat ze wetsovertreders en zondaren zijn, die een Verlosser (Jezus) nodig hebben.

 

In Galaten 3:24-25 zegt Paulus: De wet is dus een tuchtmeester voor ons geweest tot Christus, opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden. Nu echter het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester.

En in Romeinen 6:14 zegt hij: Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.

 

Vele bekeerden hielden zich niet aan de sabbat

Natuurlijk waren er ook in die eerste jaren van de gemeente, mensen, vooral Joodse Christenen, die er een probleem mee hadden, dat velen, vooral bekeerden uit de heidenen, zich niet hielden aan de sabbat. Ze kwamen niet uit de Joodse tradities en hadden er dus geen moeite mee om een andere dag als dag van aanbidding te onderhouden.

Daarom gaat Paulus op deze kwestie in, in Romeinen 14:5 en 6.

Hij zegt: Deze stelt de ene dag boven de andere, gene stelt ze alle gelijk. Ieder zij voor zijn eigen besef ten volle overtuigd. Wie aan een bepaalde dag hecht, doet het om de Here.

 

Zondag als dag des Heren

 

leuke zondagNu blijkt, dat reeds vroeg de eerste gemeenten de dag des Heren dus zondag als speciale dag van aanbidding gebruikten. Dan dringt zich de vraag op: waarom zondag?
Wat is de waarde van zondag voor de Christen? Een zeer bijzondere. Op die dag heeft namelijk de grootste gebeurtenis aller tijden plaatsgevonden, waaraan ons heil hangt: de opstanding van Jezus uit de dood! En dat hebben de eerste Christenen (die door Gods Geest geleid werden) gevierd als de dag van hun aanbidding. En deze traditie is gebleven tot de dag van vandaag. Het is een statement van erkenning, wat God in Christus voor ons heeft gedaan. En wij Christenen hebben de vrijheid om op die dag op speciale wijze, in de eredienst Jezus dank en eer te brengen. Natuurlijk kan dat ook op zaterdag. Of op elke andere dag. Sommige evangelische kerken houden ook op de zaterdag hun diensten.

 

 

In Christus zijn we vrij.

echtevrijheidWie de Zoon heeft vrijgemaakt is waarlijk vrij. Wij hoeven ons niet te binden aan allerlei regels. Alleen: De liefde tot de Vader, tot Christus, tot elkander en tot de medemens moet steeds onze leidraad zijn bij alles wat we doen. En in Matteὒs 5:44 roept Jezus ons op om zelfs onze vijanden lief te hebben! Dat kan slechts, als we de hulp van de Heilige Geest inroepen. Hij zal ons in deze nieuwe levenswandel dan ook verder leiden, indien we Hem de volledige ruimte geven.

Bekering een eerste vereiste
Eerst en vooral moeten we ons bekeren en onze zonden belijden. Op onze website www.jezuskomtspoedig.com hebben we een smartblok met het zondaarsgebed (Klik hier). Dat zal het verschil uitmaken in je leven en niet als je je houdt aan deze of gene regel. Die kan voor jouw geloofsleven van belang zijn, maar het is geen noodzaak. Paulus zegt: Alles is het uwe (1 Korintiërs 3:21).
Een laatste opmerking over de sabbatsrust

Dan is er met betrekking tot de sabbat nog een laatste opmerking die ik wil maken.
In Hebreeën 4:9-10 zegt de Heilige Geest: Er blijft dus een sabbatsrust voor het volk van God. Want wie tot zijn rust is ingegaan, is ook zelf tot rust gekomen van zijn werken, evenals God van de zijne.

Wat zou de Here hiermee bedoelen?
Dit betekent, dat de gelovige van Christus een Goddelijke innerlijke rust ontvangt, die zelfs lichamelijke en mentale vermoeidheid en onrust overstijgt.

Het is de innerlijke rust en zekerheid

  • dat je gered bent,
  • dat Jezus altijd bij je is
  • en dat je in Zijn genade mag rusten.

Daarom riep Jezus, toen Hij de ploeterende en zwoegende massa’s zag, tot hen:
Komt tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven;

En dan volgt een uitspraak, die aangeeft, dat het niet de Joodse sabbatsrust was, die Hij bedoelde,

want Hij zegt: neem mijn juk op u….want mijn juk is zacht en mijn last is licht. (Matteὒs 11:28, 30).

Een juk en een last waren dingen die bij de sabbatviering niet hoorden. En toch praat Jezus over ze.

keep kalmIn feite gaat het hier om een permanente geloofshouding van rusten in de Here. En dat is naar mijn inzicht het Nieuwtestamentische idee van de sabbat: een lifestyle van rust, dwars door alle druk, uitdagingen, vervolging, en satanische aanvallen heen. Een leven dat de blik gericht houdt op Jezus. Zijn bevelen zonder morren en klagen uitvoeren als gewillige dienstknechten en dienstmaagden Een leven van overwinning! Een dagelijkse Sabbat.

Ik hoop hiermee mijn visie gegeven te hebben over de Sabbat. Ik hoop tevens dat je er wat aan hebt.
Gods zegen en leiding in je verdere groei naar Christus.
Roy Mac Donald
Paramaribo 30 januari 2016.

 


 

like_us_facebook-200 50

UITGELICHTE ARTIKELEN:

 


 130rlg

BENT U EEN NIEUWE WIJNZAK VOOR DE NIEUWE WIJN?

Door de nieuwe wijn kunnen de oude wijnzakken scheuren en dan gaat de wijn verloren.

Lezen en herlezen!

door Roy Mac Donald

KLIK HIER


argeloos als duiven

ARGELOOS ALS DUIVEN ALS SCHAPEN ONDER DE WOLVEN

 

 

hoe kan je effectief evangeliseren?

door Roy Mac Donald


JOEYS MOOISTE MOMENT

door Roy Mac Donald

De zanger met die prachtige warme stem, Joey is niet meer onder ons. Maar vooral zijn zangtalent zal nog lang ons hart blijven opvrolijken.
Waarom dit artikel? Omdat het verhaal van Joey nog  niet is afgelopen. Over dit en het aandeel van de muziek gaat dit artikel.
Veel leesplezier

klik hier


cf411a2024_1400764298_Luiaards-slapen-tussen-de-15-en-20-uur-per-dag__list-noup

 

DE LUIAARD.

VOEL JE JE AANGESPROKEN? IK SOMS WEL!

door Roy Mac Donald

klik hier


kracht van lofprijs en aanbidding

 

 

 

 

 

LOFPRIJS EN AANBIDDING ONSCHATBAAR EN KRACHTIG

door Roy Mac Donald

klik hier


LAST VAN BEGEERTENHEB JE OOK LAST VAN VERKEERDE BEGEERTEN?

 

Zijn er sterke verkeerde emoties en eigenschappen die je vrede en evenwicht steeds verstoren?

Hier volgt een Bijbelse oplossing voor het vraagstuk waar de hele mensheid in zit.

door Roy Mac Donald

 vergevenVERBITTERING HOUDT ONS GEVANGEN. HOE KAN IK IEMAND VERGEVEN?

door Roy Mac Donald

klik hier

 


volledige bevrijding miniatuur youtube.pub

 

 

GEBED VOOR VOLLEDIGE BEVRIJDING

Audio gebed met Nederlandse ondertiteling. Krachtig en om bij regelmaat te bidden.

Klik hier

 


liefdesbriefDE EERSTE LIEFDESBRIEF – HET BLIJFT JE ALTIJD BIJ

 

God is verliefd en heeft dan ook de mooiste liefdesbrief geschreven!

door Roy Mac Donald,

klik hier


 

WAT NEbagageEM JE MEE NAAR DE HEMEL? Kun je in feite bij de Opname of als je bent gestorven wel dingen meenemen? Lees hier over de how’s en why’s.

door Roy Mac Donald

klik hier

 


What-is-the-Roman-Road-to-Salvation-750x400

“THE ROMAN ROAD”, EEN ROUTE VOOR BEKERING UIT DE BRIEF AAN DE ROMEINEN. – bewerkt door Roy Mac Donald

klik hier


BijbelLuister Bijbel

De Nieuwe Bijbel Vertaling, gesproken en gedramatiseerd door Surinaamse Christenen. Romeinen 10:17 zegt: Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Het gehele Nieuwe Testament is hierin opgenomen. Veel luisterplezier en geestelijke groei!

Klik hier


Na Nyun Teluisterenstamenti, wan Yere Bijbel fu arki en leysi in Sranan Tongo

 

 

 

 


Nieuw: MANNENAANGELEGENHEDEN artikelen, video’s etc. voor mannen (in het menu). 

aankondiging mannen

→ mannen & hun rol

→ mannen & hun struggles

 

 

wat men niet wil horen 2

smartblock warroom

smartblock zondaarsgebed

 

healing room smartblock

surinaamse vlag smartblock

smartblock profetieen

smartblock goede preken

website logo

Aanbevolen websites om je geestelijk te verrijken: