mobile header image

logo-nieuw-jezus-komt-spoedig-1024x210

Hoe kunnen we een nieuwe toewijding maken voor Jezus?

Toewijding-RM-1

 

Het is ongetwijfeld een voorrecht om in deze dagen te leven. We leven in een wereld waarin de kennis elke anderhalf jaar verdubbelt. We worden verwend met allerlei high tech. De smart-apparatuur is zelfs de huishoudens binnen gedrongen. Vrijwel iedereen heeft een smartphone, en het internet is voor velen een dagelijkse aangelegenheid. De medische voorzieningen zijn geweldig en het onderwijs gaat steeds meer digitaal.

Toewijding-RM-2Dat wordt allemaal als zegen voor de moderne mens gezien. En als we wijs omgaan met al deze zaken, kunnen ze zeker ook opbouwen. God kan al deze zaken gebruiken om met ons te communiceren en om ons leven te veraangenamen.

Toewijding-RM-3Maar er is een minder lichte zijde aan dit alles. We kunnen zo in beslag genomen worden door dit alles, dat er veel ruis kan komen in onze relatie met de Heer. Als we ze niet onder de controle brengen van Gods Geest, kunnen ze ons afhouden van de eenvoudige toewijding aan Jezus en aan onze Hemelse Vader. Niemand kan twee heren dienen. Laat er maar één Meester zijn over je leven. Jezus zegt in Matteὒs 6:24 dat je geen twee meesters kunt dienen. Letterlijk zegt Hij: Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.
Dat wil zeggen, dat als je iets anders boven Jezus plaatst in je leven, dat andere je meester zal zijn (je afgod), en dat je uiteindelijk je Heiland zal verloochenen en verwerpen. Jacobus noemt Christenen die wereldgezind zijn overspeligen. Jacobus 4:4. Dan zegt hij verder:

 

De geest die Hij (God) in ons deed wonen, begeert Hij met jaloersheid. Maar hij geeft dan ook des te groter genade (als we Hem boven alles liefhebben, in geest en in waarheid).

Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weestand aan de duivel, en hij zal van u vlieden (wegvluchten).
Nadet tot God en Hij zal u naderen. Reinigt uw handen, zondaars en zuivert uw harten, gij die innerlijk verdeeld zijt. Beseft uw ellende, treurt en weent; uw gelach moet veranderen in treurigheid en uw vreugde in neerslachtigheid. Vernedert u voor de Here en Hij zal u verhogen. (Jacobus 4:5-10).

De geest die Hij (God) in ons deed wonen, begeert Hij met jaloersheid. Maar hij geeft dan ook des te groter genade (als we Hem boven alles liefhebben, in geest en in waarheid).
Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden (wegvluchten).
Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt. Beseft uw ellende, treurt en weent; uw gelach moet veranderen in treurigheid, en uw vreugde in neerslachtigheid. Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen.
(Jacobus 4:5-10).

Toewijding-RM-4

Hoe kunnen we deze wereldgezindheid verbreken in ons leven?
Wat moeten we doen om uit deze dronkenschap te ontkomen?
Wat kunnen we doen om uit de greep van de vijand over ons leven te komen?

Het gaat om niets minder dan een volledige ommekeer uit de weg van het verderf naar de weg van het eeuwig heil. Het gaat om een echte toewijding aan Jezus.
Iedere Christen weet (of vermoedt) voor zichzelf wel, hoe diep hij of zij is gezonken uit de relatie met Jezus. We weten voor onszelf wel welke plaats Hij inneemt in ons dagelijks leven. Als u op de goede weg bent, ga daarin voort en wordt elke dag krachtiger in de liefde en toewijding.
Maar als u weet, dat u met zondige gewoonten of neigingen moet afrekenen, of als het nodig is om een nieuwe toewijding te maken, geef ik u hier enkele punten om aandacht aan te schenken.

Wat het vasten kan uitwerken

Toewijding-RM-5-1

Het zal zeker nodig zijn om in deze laatste dagen perioden van vasten te nemen. Dat wil zeggen dat u gedurende de dag (of een deel ervan) u onthoudt van vast voedsel, of van smakelijk spijzen (dus droog brood), en slechts water, sap of bouillon neemt.
Bepaal voor uzelf hoeveel dagen achtereen u wilt vasten. Doe het na gebed. Het kan een dag zijn, een ochtend en middag, twee of drie dagen, een week of langer. In die tijd van vasten kunt u veel tijd doorbrengen met Bijbellezen en bidden: praten tot God. U snapt wel, dat in uw vastenperiode de TV en andere afleidingen niet passen.

Toewijding-RM-6Toewijding-RM-8

 

Vasten is een machtig middel om de Here te laten zien, hoe ernstig je het meent met je toewijding, en dat je Hem wilt gehoorzamen. Hij zal dan ook geweldige doorbraken geven, zaken in je leven aan het licht brengen en je helpen om godvruchtig te leven. Hij zal naar je smekingen luisteren en je tegemoet komen (Jacobus 4:8) Lees tijdens het vasten Jacobus 4:4-10. Laat de Here je zelf leiden naar andere Bijbelpassages.
Belijd tijdens het vasten je zonden en tekortkomingen. Vraag de Here om alles te openbaren wat verkeerd is.

Hernieuwing van gedane beloften

Een ander aandachtpunt is de hernieuwing van je beloften aan de Heer. Vaak, als getrouwde koppels een rond getal vieren, dan hernieuwen ze hun huwelijksbeloften aan elkaar. Dat is een goede gewoonte, om zaken in herinnering te houden. Zo moeten ook wij steeds weer onze geloften van trouw aan onze Schepper geven. Dat zal ons steeds herinneren aan onze verplichtingen. God komt Zijn beloften van zorg altijd na, maar wij zijn vaak zo ontrouw! En in deze laatste dagen is het van eminent belang om dit te blijven doen. Zo ziet de Here, dat Zijn kinderen naar Hem uitkijken.
Toewijding-RM-9

Je zou kunnen bidden:

 

Lieve Vader in de Hemel,

 

Geprezen zij Uw grote Naam om zoveel redenen, maar ook, omdat U een vergevende God bent, die onze zwakheden kent en onze ongerechtheden veelvuldig vergeeft. Vader, Uw beloften zijn ja en amen en U wijkt nimmer van ze. Ik wil op dit moment mijn toewijding naar U hernieuwen.

Vader, ik wil vanaf dit moment U erkennen als degene die mij heeft verkozen en geroepen en bevestigd.  En dat U mij heeft gegeven aan Uw Zoon Jezus, Hij is voor mij aan het kruis gestorven en heeft zo de volle prijs betaald voor al mijn zonden en ongerechtigheden. Ik erken Hem dan ook als mijn Heiland en Heer. Ik doe plechtige gelofte dat ik Jezus steeds zal erkennen als de Heer over mijn leven, want mijn leven behoort Hem toe. Vader, ik besef dat ik deze belofte niet zal kunnen houden door mijn eigen krachte en inzet. Daarom vraag ik U,  Heilige Geest om mij hierin tegemoet te komen en te helpen. Ik wil in Uw kracht, Geest van God, de rest van mijn aards bestaan wijden om Jezus te dienen en Hem lief te hebben. Dank u Vader voor dit voorrecht om U te kennen, dank U Jezus, dat U voor mij bent gestorven en mij hebt gered en dat U heeft beloofd, dat ik altijd bij U zal zijn. Dank U Heilige Geest, dat ik bij alles mag rekenen op Uw hulp en Uw gebeden voor mij. 

 

In Jezus Naam,  amen. 

 

We leven in de laatste dagen. Franklin Graham, de zoon van de bekendste evangelist Billy Graham, zei enkele dagen geleden:
We leven niet in de laatste dagen, zelfs niet in de laatste uren, maar in de laatste minuten!
Toewijding-RM-11

De aftel is begonnen. Dit is de tijd om te volharden in de godsvrucht. Bid dan ook dat je niet in verleiding komt. Begin nooit de dag zonder contact met je hemelse Vader. Ga nooit van huis zonder eerst een passage of een woord uit je Bijbel te hebben gelezen. Vraag de Heer dagelijks om je te sterken en om vrijmoedigheid om te getuigen. Houd vol, het beslissende uur komt eraan, wanneer de trompetten zullen luiden en de Opname een feit zal zijn. Dan zul je beloond worden zoals nog niemand op aarde ooit is beloond! Het zal geweldig en overrompelend zijn. Strek je er naar uit!

Roy Mac Donald

1 september 2015

like_us_facebook-200 50

 NIEUW OP DEZE WEBSITE:


JOEYS MOOISTE MOMENT

door Roy Mac Donald

De zanger met die prachtige warme stem, Joey is niet meer onder ons. Maar vooral zijn zangtalent zal nog lang ons hart blijven opvrolijken.
Waarom dit artikel? Omdat het verhaal van Joey nog  niet is afgelopen. Over dit en het aandeel van de muziek gaat dit artikel.
Veel leesplezier

klik hier

 

 

 


az geeltjeEEN NIEUWE WIND DOOR HET AZ?

Hoe kunnen we veranderingen brengen in een onhoudbare situatie?

door Roy Mac Donald

Maart 2018

KLIK HIER

 

 


130rlgBENT U EEN NIEUWE WIJNZAK VOOR DE NIEUWE WIJN?

Door de nieuwe wijn kunnen de oude wijnzakken scheuren en dan gaat de wijn verloren.

Lezen en herlezen!

door Roy Mac Donald

februari 2018

 

KLIK HIER

 


 

 

he's the bossWIE IS DE BAAS?

Hoe oefen je geestelijk gezag uit?

door Roy Mac Donald

3 oktober 2017

 

 


cf411a2024_1400764298_Luiaards-slapen-tussen-de-15-en-20-uur-per-dag__list-noupDE LUIAARD. VOEL JE JE AANGESPROKEN? IK SOMS WEL!

door Roy Mac Donald

 

 

 

 

 


 

 

 

 

  • argeloos als duiven

ARGELOOS ALS DUIVEN ALS SCHAPEN ONDER DE WOLVEN

hoe kan je effectief evangeliseren?

door Roy Mac Donald

 

door Roy Mac Donald

 

 

 

door Roy Mac Donald

 

 

 

 

Zijn er sterke verkeerde emoties en eigenschappen die je vrede en evenwicht steeds verstoren?

Hier volgt een Bijbelse oplossing voor het vraagstuk waar de hele mensheid in zit.

door Roy Mac Donald

 

– door Roy Mac Donald

Een helder artikel over de kenmerken van een lauwe Christen. Zo kun je voor jezelf bepalen of je tot die groep behoort en besluiten het roer om te gooien. Het artikel sluit af met 2 krachtige gebeden.

 

– door Roy Mac Donald

God is liefdevol, maar Hij haat de zonde. In onze dagen wordt niet vaak meer gesproken over Gods Heiligheid en de vreze Gods.

 

 

– door Roy Mac Donald

Ieder mens heeft zijn of haar tekortkomingen, ook Christenen. Maar God en de wereld stellen hogere eisen aan Christenen in hun gedrag.  Hoe kunnen we hieraan voldoen? In dit artikel staat een sleutel en vijf gouden regels.– door Roy Mac Donald

 

door Roy Mac Donald 0ktober 2016    Klik hier

 

 

  • volledige bevrijding miniatuur youtube.pub

GEBED VOOR VOLLEDIGE BEVRIJDING

Audio gebed met Nederlandse ondertiteling. Krachtig en om bij regelmaat te bidden.  Klik hier

 

DE EERSTE LIEFDESBRIEF – HET BLIJFT JE ALTIJD BIJ

 

God is verliefd en heeft dan ook de mooiste liefdesbrief geschreven!  – door Roy Mac Donald, 24 september 2016

 

door Roy Mac Donald en Kim Cash Tate

 

 

 

 

door Roy Mac Donald 2 september 2016

 

 

 

  • genezen 3Many Will Be Healed While Watching This Video! | Sid Roth’s It’s Supernatural!

    Met engelse ondertiteling

    Klik hier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • doDE CRISIS EN ONS AANDEEL DAARIN – 4 DON’TS  – door Roy  Mac Donald 8 maart 2016

 

 

 

 

 

De Nieuwe Bijbel Vertaling, gesproken en gedramatiseerd door Surinaamse Christenen. Romeinen 10:17 zegt: Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Het gehele Nieuwe Testament is hierin opgenomen. Veel luisterplezier en geestelijke groei!

Klik hier

 

 

 

 

 

  • Nieuw: MANNENAANGELEGENHEDEN artikelen, video’s etc. voor mannen (in het menu). 

aankondiging mannen

→ mannen & hun rol

→ mannen & hun struggles

 

 

 

 

 

 

 

 

wat men niet wil horen 2

smartblock warroom

smartblock zondaarsgebed

 

healing room smartblock

surinaamse vlag smartblock

smartblock profetieen

smartblock goede preken

website logo

Aanbevolen websites om je geestelijk te verrijken: