mobile header image

logo-nieuw-jezus-komt-spoedig-1024x210

Jobs op de helling

jobmannetje wanhoop

door Roy Mac Donald

 

Het is een feit: er heerst grote onzekerheid bij vele landgenoten. Hoe zal het verder gaan met mijn werkkring? Heb ik morgen of volgende maand mijn baan nog? Of zal ik ook moeten afvloeien? Er is bezorgdheid, maar er is zeker ook hoop! Hier volgen 3 sleutels om deze situatie aan te pakken.

 

suralco

Er heerst een economische crisis in de wereld en dit brengt ook een zekere malaise in ons land. Een bedrijf als Alcoa, ooit de grootste inkosuralco fotomstenbron voor Suriname, gaat zijn onderneming hier beëindigen. Daarmee zullen honderden werknemers hun zekerheden kwijt zijn. Ook vele toeleveringsbedrijven voelen dit nu aan den lijve. Ook hun werknemers komen in het nauw, en zullen hun baan verliezen. Er lijken ijzersterke economische wetten hier in werking te zijn, waartegen niemand iets kan inbrengen, of zoals men zegt: er is geen kruid tegen opgewassen.

 

Als we ons afhankelijk stellen van deze economische wetten, dan worden we op een dag zelf het slachtoffer van ze. Dan komen we terecht in een sfeer van angst en grote bezorgdheid. We zullen niet meer goed kunnen voorzien voor ons gezin, we zullen onze bankschulden niet kunnen afbetalen, met alle verschrikkelijke gevolgen van dien. De toekomst van onze kinderen wordt onzeker. We gaan door een dal van grote onzekerheden.

 

Wat we bij dit alles moetegods handn weten is, dat het niet de wil van God is, dat we in zulke situaties terechtkomen. De Bijbel zegt in Romeinen 8:32 Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?

 

Met alle dingen bedoelt God zeker ook onze economische en sociale zekerheden. We bidden vaak: Geef ons heden ons dagelijks brood, een gebed dat Jezus zelf ons geleerd heeft. Dat betekent dat onze Hemelse Vader bij machte is om ons elke dag te voorzien van alles wat nodig is, als we erom vragen.aarde in hand

 

Hiermee wil ik de Christenen onder ons een belangrijke eerste sleutel in herinnering brengen. Jezus zegt in Matteὒs 6:25,33 Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten of drinken, of over uw lichaam, waarmede gij het zult kleden. Uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft. Maar zoekt eerst zijn Koninkrijk en zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.

 

Dat wil zeggen, dat we in welke situatie we ook verkeren, een radicale keuze moeten maken, naar wie we zullen opkijken: de omstandigheden, die vaak tegen ons werken, of naar onze Hemelse Vader en naar Jezus, die ons deze kostbare beloften geeft. Als we God niet vertrouwen, dan maken we Hem tot een leugenaar, en dat is een ernstige zonde. In Hebreeën11:6 zegt Paulus: Maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. En in hoofdstuk 10:23 zegt hij: Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij , die beloofd heefstille tijd bijbelt, is getrouw.

 

Wat hopen wij? We verwachtten de hulp van onze Heer in deze benarde situaties, zoals het verlies van je baan of de bedreiging daartoe. Laat deze Bijbelgedeelten vastgeklonken zijn in uw gedachten, uw herinnering en in uw geest. Blijf ze proclameren.

stille tijd

In Matteὒs 6:33 staat ook een duidelijke opdracht Zoekt eerst Zijn Koninkrijk en zijn gerechtigheid. Dat wil zeggen, dat het eerste, waarmee je je dag begint, is God te zoeken. Houd dagelijks trouw je stille tijd met de Heer, lees Zijn Woord en laat Hem tot je spreken. Leg af alle boosheid en handel vanuit de goedheid van Jezus. Leg de Heer alles voor, wat je deze dag wilt gaan doen en vraag om wijsheid. Leer tot Hem te spreken, zoals je tot een goede, betrouwbare vriend zou spreken. Dat is de tweede sleutel.

 

 

Een derde sleutel is: bid voor je werkplek. Kom met bidden op het werkandere Christenen bij elkaar voor regelmatig gebed voor het werk, voor je gezin, voor de collega’s en voor de baas. Geef hiermee God de gelegenheid om in te grijpen en zegen uit te gieten over het bedrijf of de afdeling en haar medewerkers.

 

 

Bij deze sleutel hoort ook een periode van verootmoediging. Belijd je zonden voor de Heer. Een van de zondige dingen, die werknemers vaak plegen is af te geven op het bedrijf en op de baas of de eigenaar. En dat, terwijl hij degenen is die (ondanks zijn fouten en tekortkomingen) voorziet in je inkomsten voor je dagelijks onderhoud! Met dit geklaag en de verwensingen spreek je een vloek uit over je werkplek, en zaag je zo de poten onder je eigen stoel weg. Spreuken 18:21 zegt: Dood en leven zijn in de macht der tong. Wie aan haar toegeeft, zal haar vruchten eten.

Er is een fundamenteel nieuwe kijk nodig op deze zaken. Een Bijbelse manier van tegen deze zaken aanzien. Alle gezag komt van God. Hij zegt in 1 Timoteὒs 2:1-2 : bidt voor alle hooggeplaatsten, dat is ook je baastalk with me!

 

Verder: In Jozua 1:3: belooft de Here aan Jozua en aan allen, die Zijn Woord onderhouden en in de praktijk brengen: Elke plaats die uw voetzool betreden zal, geef ik u.

 

Als u toch uit moet stappen, dan heeft de Heer iets beters voor u, of Hij is bezig om Zijn plan voor jouw leven te bewerkstelligen. Je mag bij dit alles echter weten, dat Hij tegen je zegt: Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.(Jeremia 29:11)

 

Sommige mensen zijn al werkloos en hebben niet veel hoop. Maar ook voor hen is er hoop. Jezus is ook voor u gestorven en God wil jou met Hem ook alle dingen schenken, dus ook een goede baan. Zoek het aangezicht van Jezus en belijd je zonden.

 

Als je de Here Jezus nog niet hebt uitgenodigd in je leven en erkend als je Heer, doe dit dan, maar vanuit een berouwvol hart, dat zich werkelijk wil bekeren. Ben je nog aan het werk, blijf dan het aangezicht van de Here zoeken, die alle angst voor ontslag zal wegnemen, omdat Hij een hoopvolle toekomst voor je heeft.

 

Bid het zondaarsgebed dat in deze website staat en lees het artikel Hoe kunnen wij ons klaarmaken voor de OPNAME? Leer op God te vertrouwen. Hij staat boven elke economische realiteit en kan u te midden van schaarste een goede baan geven, ongeacht uw leeftijd!

 

Ook voor u is er een goede, hoopvolle boodschap van God in Jeremia 29:12-14:

 

Dan zult gij mij aanroepen en heengaan en tot mij bidden, en Ik zal naar u horen; dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart. Dan zal Ik mij door u laten vinden, luidt het woord des Heren, en in uw lot een keer brengen.

god vinden


like_us_facebook-200 50

 NIEUW OP DEZE WEBSITE:


JOEYS MOOISTE MOMENT

door Roy Mac Donald

De zanger met die prachtige warme stem, Joey is niet meer onder ons. Maar vooral zijn zangtalent zal nog lang ons hart blijven opvrolijken.
Waarom dit artikel? Omdat het verhaal van Joey nog  niet is afgelopen. Over dit en het aandeel van de muziek gaat dit artikel.
Veel leesplezier

klik hier

 

 

 


az geeltjeEEN NIEUWE WIND DOOR HET AZ?

Hoe kunnen we veranderingen brengen in een onhoudbare situatie?

door Roy Mac Donald

Maart 2018

KLIK HIER

 

 


130rlgBENT U EEN NIEUWE WIJNZAK VOOR DE NIEUWE WIJN?

Door de nieuwe wijn kunnen de oude wijnzakken scheuren en dan gaat de wijn verloren.

Lezen en herlezen!

door Roy Mac Donald

februari 2018

 

KLIK HIER

 


 

 

he's the bossWIE IS DE BAAS?

Hoe oefen je geestelijk gezag uit?

door Roy Mac Donald

3 oktober 2017

 

 


cf411a2024_1400764298_Luiaards-slapen-tussen-de-15-en-20-uur-per-dag__list-noupDE LUIAARD. VOEL JE JE AANGESPROKEN? IK SOMS WEL!

door Roy Mac Donald

 

 

 

 

 


 

 

 

 

  • argeloos als duiven

ARGELOOS ALS DUIVEN ALS SCHAPEN ONDER DE WOLVEN

hoe kan je effectief evangeliseren?

door Roy Mac Donald

 

door Roy Mac Donald

 

 

 

door Roy Mac Donald

 

 

 

 

Zijn er sterke verkeerde emoties en eigenschappen die je vrede en evenwicht steeds verstoren?

Hier volgt een Bijbelse oplossing voor het vraagstuk waar de hele mensheid in zit.

door Roy Mac Donald

 

– door Roy Mac Donald

Een helder artikel over de kenmerken van een lauwe Christen. Zo kun je voor jezelf bepalen of je tot die groep behoort en besluiten het roer om te gooien. Het artikel sluit af met 2 krachtige gebeden.

 

– door Roy Mac Donald

God is liefdevol, maar Hij haat de zonde. In onze dagen wordt niet vaak meer gesproken over Gods Heiligheid en de vreze Gods.

 

 

– door Roy Mac Donald

Ieder mens heeft zijn of haar tekortkomingen, ook Christenen. Maar God en de wereld stellen hogere eisen aan Christenen in hun gedrag.  Hoe kunnen we hieraan voldoen? In dit artikel staat een sleutel en vijf gouden regels.– door Roy Mac Donald

 

door Roy Mac Donald 0ktober 2016    Klik hier

 

 

  • volledige bevrijding miniatuur youtube.pub

GEBED VOOR VOLLEDIGE BEVRIJDING

Audio gebed met Nederlandse ondertiteling. Krachtig en om bij regelmaat te bidden.  Klik hier

 

DE EERSTE LIEFDESBRIEF – HET BLIJFT JE ALTIJD BIJ

 

God is verliefd en heeft dan ook de mooiste liefdesbrief geschreven!  – door Roy Mac Donald, 24 september 2016

 

door Roy Mac Donald en Kim Cash Tate

 

 

 

 

door Roy Mac Donald 2 september 2016

 

 

 

  • genezen 3Many Will Be Healed While Watching This Video! | Sid Roth’s It’s Supernatural!

    Met engelse ondertiteling

    Klik hier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • doDE CRISIS EN ONS AANDEEL DAARIN – 4 DON’TS  – door Roy  Mac Donald 8 maart 2016

 

 

 

 

 

De Nieuwe Bijbel Vertaling, gesproken en gedramatiseerd door Surinaamse Christenen. Romeinen 10:17 zegt: Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Het gehele Nieuwe Testament is hierin opgenomen. Veel luisterplezier en geestelijke groei!

Klik hier

 

 

 

 

 

  • Nieuw: MANNENAANGELEGENHEDEN artikelen, video’s etc. voor mannen (in het menu). 

aankondiging mannen

→ mannen & hun rol

→ mannen & hun struggles

 

 

 

 

 

 

 

 

wat men niet wil horen 2

smartblock warroom

smartblock zondaarsgebed

 

healing room smartblock

surinaamse vlag smartblock

smartblock profetieen

smartblock goede preken

website logo

Aanbevolen websites om je geestelijk te verrijken: