mobile header image

logo-nieuw-jezus-komt-spoedig-1024x210

IS HET BEELD VAN NEBUKADNESSAR’S DROOM WERKZAAM IN UW LEVEN?

 

Door Roy Mac Donald

Wat een ongewone vraag, die u waarschijnlijk ontkennend zult antwoorden.

Maar wacht even, laten we Gods supercreativiteit niet onderschatten,

die een Bijbels “beeld” kan toepassen op elk van ons.

 

Laten we eerst Gods Woord laten spreken,

alvorens we deze zaak verder uitwerken.

Lees deze passages met volle aandacht.

Laat niets u ontsnappen.

 

EEN ZELDZAME DROOM

13-King-cant-sleepDe koning van Babel, Nebukadnessar kreeg in zijn tweede regeringsjaar een vreemde droom,

waardoor zijn geest verontrust werd

en hij de slaap niet meer kon vatten.

 

Het hield hem zodanig bezig, dat hij

alle geleerden, tovenaars en waarzeggers die hem dienden liet roepen

en ze vroeg om hem te vertellen wat hij gedroomd had

en wat die droom inhield.

 

esther898Natuurlijk waren ze niet in staat hem te vertellen wat hij gedroomd had en konden ze hem zo ook geen uitleg geven.

Hij bedreigde ze met de dood als ze in gebreke bleven.

Toen kwam Daniël in actie.

Hij raadpleegde samen met zijn 3 vrienden zijn hemelse God en….hij kreeg het antwoord van de Heer!

 

DE VERBORGENHEID GEOPENBAARD

In Daniël 2:19-22 staat:

“Toen werd de verborgenheid (de hele geheimzinnigheid rondom de onbekende droom en de uitleg ervan, R.M.)

aan Daniël in een nachtgezicht geopenbaard.

Daarop loofde Daniël de God des hemels.

 

indexDaniël hief aan en zeide:

Geprezen zij de naam Gods van eeuwigheid tot eeuwigheid, want Hem behoort de wijsheid en de kracht!

Hij toch verandert tijden en stonden

(dus seizoenen, maanden, jaren, maar ook uren, tijdstippen, zoals de morgenstond staan onder Zijn directe controle; R.M.)

Hij zet koningen af en stelt koningen aan.

(Dus elke gezagsdrager, ook jij en ik die vaak denken gezag te hebben over ons eigen leven. R.M.).

 

Hij verleent wijsheid aan wijzen en kennis aan hen die inzicht hebben.

Hij openbaart ondoorgrondelijke en verborgen dingen.

Hij weet wat in het duister is, en het licht woont bij Hem.”

 

Tegen de koning zei Daniël (in hoofdstuk2:27-28):

“De verborgenheid waarnaar de koning vraagt,

kunnen geen wijzen, bezweerders, geleerden of waarzeggers de koning te kennen geven.

woordvankennisMaar er is een God in de hemel, die verborgenheden openbaart.

Hij heeft de koning Nebukadnessar bekend gemaakt

wat in de toekomende dagen geschieden zal.”

 

Daniël vertelde de koning, dat hij zich voor het slapen gaan

zorgen maakte over de toekomst.

En toen gaf God hem een droom. Hij zeide:

 

daniel1EEN GROOT EN SCHRIKWEKKEND BEELD

31Gij, o koning, hadt een gezicht, en zie, er was een groot beeld!

Dit beeld was hoog, en de glans ervan was buitengewoon;

het stond vóór u, en de aanblik ervan was schrikwekkend.

32Het hoofd van dat beeld was van gedegen goud,

zijn borst en armen waren van zilver, zijn buik en lendenen van koper,

33zijn benen van ijzer, zijn voeten deels van ijzer deels van leem.

 

 34Terwijl gij bleeft toezien, raakte, zonder toedoen van mensenhanden, een steen los,

die het beeld trof aan de voeten van ijzer en leem en deze verbrijzelde;

35toen werden tegelijkertijd het ijzer, het leem, het koper, het zilver en het goud verbrijzeld,

en zij werden gelijk kaf op een dorsvloer in de zomer,

en de wind voerde ze mee, zodat er geen spoor meer van te vinden was;

 

maar de steen die het beeld getroffen had,

werd tot een grote berg, die de gehele aarde vulde. Daniël 2:31-35

betekenispuzzelDE UITLEG

In de rest van deze geschiedenis geeft Daniël de koning de uitleg,

dat het gaat over GROTE RIJKEN, die elkaar zouden opvolgen, wat in werkelijkheid ook gebeurde:  het Babylonische van Nebukadnessar (goud), het rijk van de Meden en de Perzen (zilver), het Griekse rijk van Alexander de grote en zijn generaals (koper), de twee benen van het gesplitste Romeinse rijk (ijzer, dwz hard, weerbarstig en vernietigend) en Voeten van Leem en IJzer (het in onze tijd herleefde Romeinse Rijk die zowel een innerlijke hardheid en een innerlijke zwakte heeft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dream of Nebukadnezar 1DE STEEN

En dan raakt een goddelijke steen los, die vanaf de voeten het gehele beeld verbrijzelde. En de steen groeide tot een grote berg, die de gehele aarde vervulde. Dat wil zeggen, dat Jezus, de Rots, de Steen die de bouwlieden hadden afgekeurd, het koningschap zal verwerven over de gehele aarde en dat er geen spoor van de oude rijken en hun culturen en gewoontes zal overblijven.

Dat is de voor de hand liggende Bijbelse verklaring van dit gedeelte van Daniël.

 

 

 

 

 

 

MIJN DROOM

Wat heeft dat met ons persoonlijk leven te maken?

muurstickers-interieurstickers-ik-slaap-600x600Ik kreeg vannacht een vreemde droom (steeds meer mensen krijgen in onze tijd speciale dromen en gezichten van God, met een profetische boodschap of een aanwijzing dat ze iets moeten doen of meedelen aan anderen). Het was alsof ik op een werkplek was, met mensen, die in verschillende fasen van mijn leven een of andere rol hadden gespeeld. Er was echter ook iemand bij, die ik niet kende en die zich op een of andere manier aan mij vastklampte.

Toen werd ik wakker. En tijdens mijn Stille Tijd las ik Daniël 2, en toen sloeg een regel mij in het gezicht:

Toen werd de verborgenheid aan Daniël geopenbaard”.

Daniel's beeldEn terwijl ik met mijn vrouw devotion hield, en ik haar mijn droom vertelde, openbaarde de Heer mij deze droom.

Het had te maken met verschillende stadia in mijn leven,

zoals de verschillende scholen en opleidingen die ik had bezocht,

of waar ik werkzaam was geweest.

Ook de andere activiteiten waarmee ik kortere of langere tijd was bezig geweest.

Bij sommige van deze zaken was er een gezag boven mij (bijv een onderwijzer) of was ik zelf the captain of the ship, dus mijn eigen koning. Vers 21 zegt:

Hij toch verandert tijden en stonden. Hij zet koningen af en stelt koningen aan”.

 

 

 

Ook waren er vele onverkwikkelijke zaken die door mij of anderen waren  gepleegd,

en die vaker in het verborgene lagen of al lang vergeten waren.

Vers 22 zegt:

Hij openbaart ondoorgrondelijke en verborgen dingen.

Hij weet wat in het duister is, en het licht woont bij Hem.”

suripop.pngSommige van deze momenten of seizoenen waren “VAN GOUD OF ZILVER”, dat wil zeggen, dat ik uitblonk, of goede prestaties leverde.

Toen zat ik als koning op mijn eigen kroon en nam alle eer voor mezelf,

zonder de Schepper enige eer te geven.

 

En andere waren van “mindere kwaliteit”, zoals KOPER (afwijzing, verworpenheid, conflicten, nijd). Je bent niet in tel. In andere gevallen was er sprake van ijzer (meedogenloosheid, liefdeloosheid, koppigheid, hardheid van hart).

 

En in weer andere momenten of tijden waren IJZER EN LEEM, (zwakte en hardheid dominant. De lijst is natuurlijk zeer onvolledig.

U kunt het voor uzelf aanvullen, want wij hebben allen allerlei positieve en negatieve ervaringen in ons leven gehad.

HET VERLEDEN KAN ZICH NOG STEEDS AAN ONS VASTKLAMPEN.

Maar in mijn droom was er ook iemand die zich aan mij vastklampte.

Ik begon te begrijpen, dat veel van deze seizoenen

en momenten uit mijn “oude” leven

nog steeds een impact op mij hadden of wensten.

 

handen touwDaarom moest ik mezelf gaan lossnijden

van al deze oude banden met instellingen, personen en gebeurtenissen.

Ik moest de oude “koningen” vervangen door Die Ene Koning der koningen: Jezus;

Hij alleen is in staat om al deze banden te vernietigen.

De steen die niet door mensen handen gemaakt was, kon  het gehele beeld van mijn oude leven verpulveren

en werd tot een grote berg die de gehele wereld en mijn gehele wezen kon omspannen.

Aan het kruis had Hij dit alles voor mij reeds volbracht.

Ik moest ze slechts in geloof toe-eigenen

 

 

 

 

 

 

GEBED OM AF TE REKENEN

Het volgende gebed kan ons helpen om met het verleden af te rekenen en in de nieuwheid van Christus te wandelen.

Vader in de hemel, dank U, dat u alle verborgenheden in mijn leven openbaart en dat U op de hoogte bent van elk onderdeel, elke duistere kant en alle mensen die invloed hebben gehad op mij. Ik dank U ook, dat U in staat bent elke impact of zuigkracht van mijn verleden te vernietigen. Ook de momenten waarop ik mij minderwaardig heb gevoeld of superieur aan anderen. De momenten waarop ik anderen schade of leed heb toegebracht. De vele keren dat ik ontrouw ben geweest en mijn beloften niet ben nagekomen. Dat ik geen hulp heb geboden waar dat nodig was. Dat ik anderen heb afgewezen.

En in de autoriteit die ik heb gekregen in de naam van Jezus van Nazareth maak ik mezelf los van alle instellingen, seizoenen, momenten en personen die invloed hebben uitgeoefend op mijn leven en misschien nog steeds uitoefenen.

Ik verbreek in Jezus Naam elke band met personen, situaties en instellingen of instituten die hun greep op mij hebben of hebben gehad. Ook vraag ik vergeving voor alle kwaad die ik anderen heb aangedaan. Onderwijzers, medeleerlingen, broers, zusters, mijn ouders, groepsleiders, collega’s, vrienden en vriendinnen. En Ik geef mijn leven volledig over aan mijn Heiland en Verlosser Jezus Christus, die al deze oude hebi’s aan het kruis heeft genageld, en ze zo heeft weggedaan. Dank U Jezus voor deze bevrijding en voor de vrijheid die ik in U mag hebben. Om Uws Naams wil Amen.

Bid dit gebed zo vaak als je dat nodig acht.


 

 

like_us_facebook-200 50

 NIEUW OP DEZE WEBSITE:


JOEYS MOOISTE MOMENT

door Roy Mac Donald

De zanger met die prachtige warme stem, Joey is niet meer onder ons. Maar vooral zijn zangtalent zal nog lang ons hart blijven opvrolijken.
Waarom dit artikel? Omdat het verhaal van Joey nog  niet is afgelopen. Over dit en het aandeel van de muziek gaat dit artikel.
Veel leesplezier

klik hier

 

 

 


az geeltjeEEN NIEUWE WIND DOOR HET AZ?

Hoe kunnen we veranderingen brengen in een onhoudbare situatie?

door Roy Mac Donald

Maart 2018

KLIK HIER

 

 


130rlgBENT U EEN NIEUWE WIJNZAK VOOR DE NIEUWE WIJN?

Door de nieuwe wijn kunnen de oude wijnzakken scheuren en dan gaat de wijn verloren.

Lezen en herlezen!

door Roy Mac Donald

februari 2018

 

KLIK HIER

 


 

 

he's the bossWIE IS DE BAAS?

Hoe oefen je geestelijk gezag uit?

door Roy Mac Donald

3 oktober 2017

 

 


cf411a2024_1400764298_Luiaards-slapen-tussen-de-15-en-20-uur-per-dag__list-noupDE LUIAARD. VOEL JE JE AANGESPROKEN? IK SOMS WEL!

door Roy Mac Donald

 

 

 

 

 


 

 

 

 

  • argeloos als duiven

ARGELOOS ALS DUIVEN ALS SCHAPEN ONDER DE WOLVEN

hoe kan je effectief evangeliseren?

door Roy Mac Donald

 

door Roy Mac Donald

 

 

 

door Roy Mac Donald

 

 

 

 

Zijn er sterke verkeerde emoties en eigenschappen die je vrede en evenwicht steeds verstoren?

Hier volgt een Bijbelse oplossing voor het vraagstuk waar de hele mensheid in zit.

door Roy Mac Donald

 

– door Roy Mac Donald

Een helder artikel over de kenmerken van een lauwe Christen. Zo kun je voor jezelf bepalen of je tot die groep behoort en besluiten het roer om te gooien. Het artikel sluit af met 2 krachtige gebeden.

 

– door Roy Mac Donald

God is liefdevol, maar Hij haat de zonde. In onze dagen wordt niet vaak meer gesproken over Gods Heiligheid en de vreze Gods.

 

 

– door Roy Mac Donald

Ieder mens heeft zijn of haar tekortkomingen, ook Christenen. Maar God en de wereld stellen hogere eisen aan Christenen in hun gedrag.  Hoe kunnen we hieraan voldoen? In dit artikel staat een sleutel en vijf gouden regels.– door Roy Mac Donald

 

door Roy Mac Donald 0ktober 2016    Klik hier

 

 

  • volledige bevrijding miniatuur youtube.pub

GEBED VOOR VOLLEDIGE BEVRIJDING

Audio gebed met Nederlandse ondertiteling. Krachtig en om bij regelmaat te bidden.  Klik hier

 

DE EERSTE LIEFDESBRIEF – HET BLIJFT JE ALTIJD BIJ

 

God is verliefd en heeft dan ook de mooiste liefdesbrief geschreven!  – door Roy Mac Donald, 24 september 2016

 

door Roy Mac Donald en Kim Cash Tate

 

 

 

 

door Roy Mac Donald 2 september 2016

 

 

 

  • genezen 3Many Will Be Healed While Watching This Video! | Sid Roth’s It’s Supernatural!

    Met engelse ondertiteling

    Klik hier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • doDE CRISIS EN ONS AANDEEL DAARIN – 4 DON’TS  – door Roy  Mac Donald 8 maart 2016

 

 

 

 

 

De Nieuwe Bijbel Vertaling, gesproken en gedramatiseerd door Surinaamse Christenen. Romeinen 10:17 zegt: Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Het gehele Nieuwe Testament is hierin opgenomen. Veel luisterplezier en geestelijke groei!

Klik hier

 

 

 

 

 

  • Nieuw: MANNENAANGELEGENHEDEN artikelen, video’s etc. voor mannen (in het menu). 

aankondiging mannen

→ mannen & hun rol

→ mannen & hun struggles

 

 

 

 

 

 

 

 

wat men niet wil horen 2

smartblock warroom

smartblock zondaarsgebed

 

healing room smartblock

surinaamse vlag smartblock

smartblock profetieen

smartblock goede preken

website logo

Aanbevolen websites om je geestelijk te verrijken: