mobile header image

logo-nieuw-jezus-komt-spoedig-1024x210

HOE KAN IK EEN GEBEDSGROEP BEGINNEN?

Door Roy Mac Donald

Paramaribo, 10 febr 2016

 

We leven in moeilijke, onzekere tijden. De mensen om ons heen zijn vaak erg bezorgd, omdat er allerlei bedreigingen zijn. Hoe zal het verder gaan met mijn job of met mijn gezondheid? Welke stormen hangen ons boven het hoofd? Soms is er ook behoorlijk wat ongerechtigheid en zelfs onpasselijk gedrag onder collega’s en vaak laat de leiding het ook afweten. Dan praten we nog niet over de vele verzuimen, maar ook het te laat komen (vooral bij de ambtenarij) en het te vroeg weer vertrekken, en andere vormen van oneerlijkheid, vooral met betrekking tot het bellen en facebooken tijdens werktijd. Het ergste is, dat niet alleen “mensen van de wereld”, maar ook mensen van de Kerk zich aan vele van deze zaken schuldig maken. Allemaal redenen om zaken bij de Here te brengen, dat Hij orde in chaotische situaties kan scheppen en  genade kan geven, gerechtigheid kan laten opbloeien en de leiding wijsheid te schenken., gedragingen kan veranderen van a-sociaal naar meevoelend, van oneerlijkheid naar  meer integer gedrag. Maar het belangrijkste is toch, dat verloren zielen worden gered, dus dat collega’s komen tot een levend geloof in Jezus Christus.

How Can I Pray for You-Maar whatever the situation, whatever the reason, een gebedsgroep aan het werk zal altijd  positieve gevolgen hebben. Zowel voor de bidders, hun collega’s, hun werkplek en de leiding. Er zit iets krachtigs in het gezamenlijk gebed. Jezus zegt in Matteüs 18:19-20: Wederom, [voorwaar] Ik zeg u, dat, als twee van u op aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van Mijn Vader, die in de hemelen is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn naam, daar ben Ik in hun midden.

Daarom lijkt het mij ten zeerste gewenst, en er wordt ook voor gebeden, dat er steeds meer Christelijke gebedsgroepen gaan onstaan in de bedrijven, , op kantoren, op afdelingen, op scholen en faculteitsafdelingen, ja op iedere werkplek.

Is er al zo een groep op je werk? Geweldig! Ben je als Christen nog niet aangesloten? Sluit je zo gauw mogelijk aan, want je wilt je hemelse rewards toch niet missen? Het wordt allemaal netjes bijgehouden door de ijverige engelen van de Heer.

In Maleachi 3:16 staat het: Dan spreken zij die de Here vrezen, onder elkander, ieder tot zijn naaste: De Here bemerkte het toch en hoorde het en er werd een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven, ten goede van hen die de Here vrezen en zijn naam in ere houden.

vingerDan blijven er nog werkplaatsen over, waar er wel Christenen zijn,  maar geen gebedsgroep. Indien dat bij jou (of u) het geval is, denk ik, dat het de hoogste tijd is, om je Christenplicht te vervullen en het initiatief te nemen tot zo een groep. God wacht op je. Je  beloning zal vooral bestaan uit talloze gebedsverhoringen, meehelpen om een goede impact te hebben op je werkplek, en een steeds beter wordende werksituatie, niet alleen voor jou, maar ook voor je collega’s. Als er een gebedsgroep komt, wordt Jezus erbij betrokken op deze werkplek.  Over je hemelse beloningen praat ik niet, maar die zullen meer zijn dan je je nu kunt voorstellen.

 

 

In deze laatste dagen is God een machtig werk begonnen om Zijn heerlijkheid te tonen aan een verloren en zondige wereld. Een wereld die steeds meer in de greep komt van de destructieve macht van satan. En de Here heeft jou en mij nodig om een snel en volledig werk te doen. Daarvoor heeft Hij Zijn profeten gelast om Zijn kinderen te bemoedigen met een goede boodschap. 2 Kronieken 16:9 zegt :  Want des Heren ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat. Profeet John Kilpatrick heeft in zijn befaamde voordracht: The Wind of God een uitgebreide profetie en woord van kennis aan ons doorgegeven  “for 2016 and beyond”. Klik hier om ernaar te luisteren.

 

Het gaat wel wat van je vergen. God is er niet blij mee, dat Zijn werk  een beetje fra fra wordt gedaan of slordig wordt aangepakt. De Heer verwacht na Zijn snoeiwerk een goede oogst!

what prayer can doHet zal betekenen, dat je eerst en vooral zal moeten bidden voor de volgende zaken.

 

 • dat je anderen steeds zal moeten motiveren en aansporen.
 • dat je een hoge mate van zelfdiscipline zal moeten ontwikkelen. Jij moet er altijd zijn en…op tijd!
 • Dat je takt, fijngevoeligheid en wijsheid zal moeten hebben.
 • Dat je liefde zal tonen aan alle anderen, ook degenen die niet tot de groep behoren.
 • Dat je Christelijke  waarden en normen zal moeten vertegenwoordigen, zonder direct anderen te veroordelen.
 • Dat je geduld zal moeten tonen, vooral tegenover mede christenen die het soms zullen laten afweten. (Neem je kruis op!)
 • dat je ook in je prive-gebeden de gebedsgroep regelmatig zal moeten brengen bij de Heer. Het zal bepalend zijn voor de goede gang van zaken!
 • Je zal aan het werk een voorbeeld moeten zijn van ijver, integriteit, behulpzaamheid en meevoelend met de noden en de blijde momenten van anderen. Dat zijn anyway de normale gedragingen, die we kunnen verwachten  van iedere wedergeboren Christen, baby-Christenen natuurlijk niet helemaal meegerekend.

 

Het moet duidelijk zijn, dat je een aantal dingen moet doen, alvorens je zelfs maar de eerste stap zet in die richting om een gebedsgroep bij elkaar te brengen.

 

 • Je zult eerst een periode van verootmoediging en gebed (en misschien zelfs een dag vasten)   in acht moeten nemen.
 • Blijf ervoor bidden en vraag de Here om de harten nu reeds voor te bereiden van degenen die zullen meedoen aan dit project.
 • Vraag de Heer  om je een visie te geven. Zodat je gebeden zullen passen in Zijn plan, effectief zullen zijn en kracht zullen ontvangen omdat ze naar Zijn wil zijn (Jac 5:16 zegt: Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.
 • Vraag om openbaring van Zijn wil voor deze job.
 • Begin (biddend) Bijbelteksten of gedeelten van het Woord te verzamelen, zodat je zelf goed beslagen deze missie kan volbrengen. Deze zaken laten zien, dat het je ernst is om de wil van God te doen. God zal nooit daaraan voorbij gaan.
 • Vraag de Heer je de juiste personen te geven om mee te beginnen. Misschien zullen jullie met z’n tweeën beginnen, geen probleem; Gideon was ook sterk in de minderheid, maar God gaf grote overwinningen. Waar er twee of drie vergaderd zijn in Mijn naam, zegt de Here Jezus.
 • Het zou kunnen zijn dat iemand anders de leiding moet hebben bij deze groep. Aarzel niet om de ander uitnemender te achten dan jezelf! Blijf hem of haar krachtig ondersteunen in organisatie en gebed. Barnabas de Apostel heeft de leiding genomen om Paulus te betrekken in het werk van de Heer. Maar het werd Barnabas steeds duidelijker dat Paulus de leiding moest hebben en hij had daar geen enkele moeite mee. Het gaat niet om jou of om je eer, het gaat om het dienen en om de eer van Jezus!
 • Vraag de Heer om de juiste gebedsplek, de juiste dag (het zal meestal op een maandag zijn, maar dat is geen wet).
 • En… het zal altijd in jullie vrije tijd (schaftentijd) moeten zijn. Zie toe, dat er geen tijd verloren gaat met broodjes halen of andere zaken. Dit is vooral een gebedskwestie, want satan zal elke poging om te bidden willen frustreren of verhinderen. Het kan soms wel behoorlijk mis gaan, maar laat de duivel je niet tot irritatie en boosheid verleiden. Blijf optimistisch. Blijf bidden. The Lord is in control! Je privegebeden zijn zeer belangrijk en vaak zelfs beslissend voor de voortgang van de gebedsgroep. Vraag eventueel andere bidders in je gemeente, of Christenvrienden om voor deze zaak te bidden.

 

Indien de groep reeds is gevraagd en heeft bewilligd, dan is het zaak om bij de eerste bijeenkomst, nadat iemand is voorgegaan in gebed, (vraag eerst wie wil openen met gebed, voordat je zelf begint) en na een kort woord uit de Bijbel, dat je zelf hebt voorbereid of gekozen, dat er een soort werkbespreking volgt, waarbij goede afspraken worden gemaakt.

Welke onderwerpen? je kunt rustig een lijst produceren en eventueel uitdelen.   De volgende zaken zouden erin kunnen voorkomen of worden verwerkt. Neem de tijd om de lijst aandachtig door te nemen.

WPprayerKitBidden voor de baas/directeur/ hoofd/chef: voor wijsheid en integriteit, voor slagvaardigheid en zorgzaamheid, voor hun gezinsleven. (Bedenk dat elk gezag dat er is, door God is geplaatst)

 

Voor zieke collega’s of hun kinderen

 

Voor elkaars noden. (Soms is dit een beetje vertrouwelijk, houd het zo en bid met veel takt.)

 

Voor de zegen van God op  op alle collega’s.

 

Voor een special  blessing van de Here op de bidders en hun gezinnen. Ook voor degenen die niet aanwezig kunnen zijn.

 

Voor ijver en discipline aan het werk en voor het werk van de Heer.

 

Voor goede werkresultaten, zodat het bedrijf of de afdeling kan vooruitgaan.

 

Voor de president, de regering, DNA, en de minister van jouw afdeling (of die daarmee te maken heeft) dat ze in de vreze des Heren het land zullen besturen, de belangen van het volk zullen behartigen en dat we zo een rustig leven mogen hebben

 

Voor de bevolking van ons land, dat deze door alle omstandigheden Jezus gaat vinden.

 

Voor het besef dat we in de laatste dagen leven en dat de komst van Jezus om Zijn Bruid op te halen zeer nabij is.

 

Voor bijzondere omstandigheden en gebeurtenissen (stormen , rampspoed, maar ook verjaringen en promoties)

 

Bid ook steeds, dat de Heer de problemen waarmee iemand worstelt zal wegnemen, maar dat Hij ook tot Zijn doel komt met die persoon, door die problemen. in Jesaja 26:9b staat: Want wanneer Uw gerichten op de aarde zijn, leren de inwoners der wereld gerechtigheid. Soms kunnen mensen juist door een crisis de weg naar het eeuwig leven vinden! Laat me je in alle eerlijkheid vragen, wat is erger: een kankergezwel, en de weg naar Jezus leren kennen of gezond zijn en sterven zonder Jezus?

Maak van tevoren praktische afspraken over het bidden.

 

lijstje

 1. Stel een lijst op van gebedsnoden. (eventueel na overleg, en alleen of gezamenlijk) Doe dit ook na kort gebed. Laat de lijst niet te lang zijn. Sommige punten komen een andere keer aan de orde.
 2. Laat niet 1 persoon alle tijd in beslag nemen om voor een of twee onderwerpen het hele half uur te gebruiken. Maak duidelijke afspraken, en geef bijvoorbeeld iedereen 5  of 10 minuten om zijn gebedspunt te doen.
 3. Laat iedereen die bidt, te horen zijn, dus niet binnenmonds of onhoorbaar bidden, zodat de anderen mee kunnen volgen en het gebed kunnen ondersteunen.
 4. Laat het gebed niet het moment zijn om kritiek te uiten, of te roddelen of anderen te manipuleren. Laat er geen Jezebelgeest binnen sluipen. Deze neigingen kunnen vooral worden voorkomen door in je privegebeden ervoor te waken.

 

 

DetectiveHet zal soms nodig zijn om een week of twee, drie te nemen om eerst goed te observeren,

de leiding van de Heilige Geest te volgen,

je zaak met deze en gene te bespreken,

te achterhalen of iemand bereid is,

en uiteindelijk bidders te recruteren en een dag af te spreken. God zal je naar de juiste personen leiden. Go get them! Wees niet bang voor afwijzing. Dat is erbij inbegrepen, maar dit moet je niet ontmoedigen. Ga moedig door!

 

Anderen zullen je erop attend maken dat een bepaalde persoon ook een Christen is.

Zoek niet alleen mensen van je eigen denominatie of vriendenkring,

en laat geen kerkelijke eigenaardigheden  een belemmering worden om met elkaar samen te bidden.

 

Zolang het om Christenen gaat,  die met elkaar hierin willen meegaan, is dit geweldig.

 

 

Je zult vaker (in veel gevallen altijd) de anderen eraan moeten herinneren, dat er vandaag (of morgen) gaat worden gebeden.

Neem de moeite, velen moeten nog lang  aan de hand gehouden worden, wordt dus niet moe. God heeft ook bij jou veel geduld en lankmoedigheid (longsuffering) getoond.

Het is wel van belang, dat als er aan het werk zal worden gebeden, dat de directeur hiervan op de hoogte moet worden gebracht,

en dat hij/zij ook weet, dat het in de schaftetijd of in de pauze of vóór het werk zal plaatsvinden. No sneaky thing! Bid daarvoor vooral om gunst. Laat God de weg vrijmaken voor dit nobele werk.

 

Als de gelegenheid zich voordoet, kan zelfs aan de direkteur of het hoofd gevraagd worden, of deze speciale wensen heeft waarvoor er kan worden gebeden. Zo zal de Here Zijn naam kunnen verheerlijken, door mooie gebedsverhoringen te geven. Er zijn hierover geweldige getuigenissen.

Nog 2 laatste adviezen.

proclamatie krachtDavid_anointed1.  Als je in overweging neemt om dit te gaan doen, of als de Here je reeds op het hart gegeven heeft dit op te pakken,

   begin  dan dagelijks (bijvoorbeeld aan het begin van je Stille Tijd), de krachtige Proclamaties van Sid Roth voor 2016 hardop of hoorbaar te lezen.

Deze zullen een krachtbron voor je zijn om deze bediening (want dat is het wel) te doen. Klik hier voor deze Proclamaties. Je kan ze ook uitprinten.

 

2.  Als je beslissing is genomen ten gunste van dit project, laat ook je voorganger of een ouderling je zalven voor deze zaak en je in gebed uitsturen.

 

 

 

2013-02-26-17-24-51.Anointing-in-You-series

Dan wil ik deze aanbeveling eindigen met een woord, uit de brief van Paulus aan de Filippenzen, hoofdstuk 4:5-7 en dat ook mijn bede is voor jou

De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten  behoeden in Christus Jezus.

 

 

 

 

P.S. Als je na deze handreiking werkelijk bent begonnen aan een gebedsgroep, waar dan ook, laat ons weten via ons e-mail adres: gadoboen@gmail.com. We willen graag weten wat jouw ervaringen zijn, het kan heel kort of uitgebreid.

 


 

like_us_facebook-200 50

UITGELICHTE ARTIKELEN:

 


 130rlg

BENT U EEN NIEUWE WIJNZAK VOOR DE NIEUWE WIJN?

Door de nieuwe wijn kunnen de oude wijnzakken scheuren en dan gaat de wijn verloren.

Lezen en herlezen!

door Roy Mac Donald

KLIK HIER


argeloos als duiven

ARGELOOS ALS DUIVEN ALS SCHAPEN ONDER DE WOLVEN

 

 

hoe kan je effectief evangeliseren?

door Roy Mac Donald


JOEYS MOOISTE MOMENT

door Roy Mac Donald

De zanger met die prachtige warme stem, Joey is niet meer onder ons. Maar vooral zijn zangtalent zal nog lang ons hart blijven opvrolijken.
Waarom dit artikel? Omdat het verhaal van Joey nog  niet is afgelopen. Over dit en het aandeel van de muziek gaat dit artikel.
Veel leesplezier

klik hier


cf411a2024_1400764298_Luiaards-slapen-tussen-de-15-en-20-uur-per-dag__list-noup

 

DE LUIAARD.

VOEL JE JE AANGESPROKEN? IK SOMS WEL!

door Roy Mac Donald

klik hier


kracht van lofprijs en aanbidding

 

 

 

 

 

LOFPRIJS EN AANBIDDING ONSCHATBAAR EN KRACHTIG

door Roy Mac Donald

klik hier


LAST VAN BEGEERTENHEB JE OOK LAST VAN VERKEERDE BEGEERTEN?

 

Zijn er sterke verkeerde emoties en eigenschappen die je vrede en evenwicht steeds verstoren?

Hier volgt een Bijbelse oplossing voor het vraagstuk waar de hele mensheid in zit.

door Roy Mac Donald

 vergevenVERBITTERING HOUDT ONS GEVANGEN. HOE KAN IK IEMAND VERGEVEN?

door Roy Mac Donald

klik hier

 


volledige bevrijding miniatuur youtube.pub

 

 

GEBED VOOR VOLLEDIGE BEVRIJDING

Audio gebed met Nederlandse ondertiteling. Krachtig en om bij regelmaat te bidden.

Klik hier

 


liefdesbriefDE EERSTE LIEFDESBRIEF – HET BLIJFT JE ALTIJD BIJ

 

God is verliefd en heeft dan ook de mooiste liefdesbrief geschreven!

door Roy Mac Donald,

klik hier


 

WAT NEbagageEM JE MEE NAAR DE HEMEL? Kun je in feite bij de Opname of als je bent gestorven wel dingen meenemen? Lees hier over de how’s en why’s.

door Roy Mac Donald

klik hier

 


What-is-the-Roman-Road-to-Salvation-750x400

“THE ROMAN ROAD”, EEN ROUTE VOOR BEKERING UIT DE BRIEF AAN DE ROMEINEN. – bewerkt door Roy Mac Donald

klik hier


BijbelLuister Bijbel

De Nieuwe Bijbel Vertaling, gesproken en gedramatiseerd door Surinaamse Christenen. Romeinen 10:17 zegt: Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Het gehele Nieuwe Testament is hierin opgenomen. Veel luisterplezier en geestelijke groei!

Klik hier


Na Nyun Teluisterenstamenti, wan Yere Bijbel fu arki en leysi in Sranan Tongo

 

 

 

 


Nieuw: MANNENAANGELEGENHEDEN artikelen, video’s etc. voor mannen (in het menu). 

aankondiging mannen

→ mannen & hun rol

→ mannen & hun struggles

 

 

wat men niet wil horen 2

smartblock warroom

smartblock zondaarsgebed

 

healing room smartblock

surinaamse vlag smartblock

smartblock profetieen

smartblock goede preken

website logo

Aanbevolen websites om je geestelijk te verrijken: