mobile header image

logo-nieuw-jezus-komt-spoedig-1024x210

GEESTELIJKE ANEMIE, EEN GEVAARLIJKE AANDOENING. WAT DOE IK ERAAN?

door Roy Mac Donald

 
lusteloosheidDe schrijver van het befaamd boek Hebreeën zegt ergens: “…opdat gij niet door matheid van ziel verslapt”. En de profeet Jesaja: “…zij wandelen, maar worden niet mat”.
Ik heb dit woord “matheid” opgezocht, en vond de volgende betekenissen: lusteloosheid, apathie, futloosheid, indolentie, onlust, onverschilligheid.

Dat zijn de typische verschijnselen van bloedarmoede oftewel anemie.
Mensen die aan bloedarmoede lijden (anemisch zijn), hebben het erg moeilijk. Ze zijn tot bijna niets in staat. Kinderen ervaren de school en het schoolwerk als iets weerzinwekkends. Volwassenen hebben een gruwelijke afkeer van hun werk. Het leven is een moeilijke opgave!

 

ijzerb12Volgens mijn gewonnen info is de meest voorkomende oorzaak van bloedarmoede een ijzertekort. In de volksmond ook wel ‘een ijzergebrek’ genoemd.

Andere oorzaken zijn;
• Het vroegtijdig kapotgaan van rode bloedcellen (hemolytische bloedarmoede)
• Tekort aan vitamine B12 (pernicieuze anemie)
• Erfelijke aandoeningen die ervoor zorgen dat je te weinig hemoglobine aanmaakt, of dat je hemoglobine, de drager die zuurstof naar de cellen voert, maar weinig zuurstof kan vervoeren.
De symptomen van bloedarmoede zijn onder andere zwakte en vermoeidheid. Bij ernstige bloedarmoede kun je kortademig worden bij de geringste inspanning. Je huid en lippen worden bleek. De vermoeidheid kan gepaard gaan met hoofdpijn, duizeligheid en mogelijk flauwvallen. Bij sommige vormen kunnen neusbloedingen optreden, je tong doet zeer, en je handen en voeten “slapen”.

 

artsZonder medische achtergrond, kan ik u adviseren om, als u hebt ontdekt, dat u anemisch bent,

of als u enkele van deze verschijnselen bij uzelf of uw kind constateert,

een arts te raadplegen

 

 

verstreute Pillen

verstreute Pillen

en dat u in ieder geval dagelijks multivitaminen met ijzer en B12 (supplementen) moet innemen.

Dat zal uw leven enorm veraangenamen en uw werklust weer doen toenemen.

 

 

 

 

Zorg er dan voor, dat u de volgende zaken tot pilaren maakt van uw leven:

lopen2goede voeding,

 

goede beweging

 

en voldoende rust.

 

En gebed!

 

 

MAAR HOE STAAT HET MET GEESTELIJKE ANEMIE?

 

darkness_to_light_vietnam-war-in-picture-03Op het moment dat we Jezus in ons leven hebben aangenomen als onze Heiland, dan belanden we in een compleet nieuwe situatie.

We zijn uit het rijk der duisternis overgebracht in het Koninkrijk van Jezus.

En daarmee bevinden we ons in geestelijk oorlogsgebied,

 

een “war zone” tegenover de machten van de duisternis,

die het op ons gemunt hebben.
En als we ons niet sterken tegen deze hardvochtige horden van satan, kunnen nare dingen ons overkomen:

 

de vijand is erop uit om ons te vernietigen.

Jezus zegt: De dief komt niet dan om te stelen, te slachten en te verdelgen. Johannes 10:10

 

 

Hebreeën 2:3:

Hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is door de Here, en door hen, die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze ons is overgeleverd, terwijl ook God getuigenis daaraan geeft door tekenen en wonderen en velerlei krachten en door de Heilige Geest toe te delen naar zijn wil.
Dus God belooft ons een bovennatuurlijk leven in overwinning, indien we de weg van Zijn heil volgen.

 

En als we geestelijk anemisch zijn, dat wil zeggen,
dat ons geloof niet veel voorstelt
en ons gebedsleven zwak is,

 

attackdan vormen we een gemakkelijke prooi voor deze meedogenloze vijand.
Hij intimideert ons,

hij brengt ons de ene nederlaag na de andere toe,

hij ziet erop toe, dat we geen goede getuigenis hebben,

hij brengt obstakels voor onze groei in Christus,

en als we niet zouden worden beschermd, zou hij ons de volkomen vernieling in jagen.

 

 

 

Laten we teruggaan naar de oorzaken van bloedarmoede,
om de geestelijke componenten te ontdekken
die een rol kunnen spelen bij geestelijke anemie.

 

2014_05_26_HorenDoenTekort aan ijzer en aan vitamine B12

wijst ons op een tekort aan de juiste geestelijke medicijnen:
het Woord van God dat de bouwstoffen bevat voor onze geestelijk energie.
We zullen verderop enkele van deze geestelijke medicijnen met u doornemen.

 

 

 

 

rode bloedcellenEen andere oorzaak is het kapot gaan van bloedcellen
Dit zou een beeld kunnen zijn van je geloofsleven dat afbrokkelt.

Door deze vernietiging van bloedcellen kan er niet genoeg zuurstof in het bloed worden getransporteerd naar de cellen:

 

Bij geestelijke anemie kan de kracht van God niet worden vrijgezet, omdat je geloof afneemt of niet functioneert. Daardoor kunnen er geen tekenen en wonderen plaatsvinden (het bovennatuurlijk leven). (Hebreeën 11:6)

 

 

erfelijkheidEen van de oorzaken van anemie, zoals gezegd, zou kunnen zijn:
erfelijke aandoeningen,
dat wil zeggen overgeërfde kwalen.

Bijbelleraars als Derk Prince erkennen het bestaan van generatievloeken,

waardoor allerlei verkeerdheden door familiebanden worden overgedragen aan het volgende geslacht,
doordat het voorgeslacht in diepe zonden is gevallen.
In Exodus 20: 5 zegt de Here: Want Ik, de Here, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten.

breaking-free-from-the-grip-of-generational-curse-1-638Daarom moeten wij, nieuwe schepselen van God, afbreken met het verleden,
en familievloeken van vorige geslachten verbreken in ons leven
en van ons nageslacht.

Daartoe zouden dus ook kunnen behoren lichamelijke en geestelijke apathie en anemie. Verbreek deze ketenen in de naam van Jezus, die de vloek voor ons heeft gedragen, door zelf aan het kruis tot vloek voor ons is geworden.

 

Voor het verbreken van banden en generatievloeken zullen we onderin deze presentatie enkele links plaatsen.

 

En als we bevrijd zijn van deze aandoening (of terwijl de bevrijding zich in trajecten voltrekt),
neem de bovengenoemde gezonde levensstijl aan en maak deze tot een vaste grondslag van je leven:

Een opa leest voor aan zijn kleindochter of kleinkind

Een opa leest voor aan zijn kleindochter of kleinkind

Gezonde voeding

– dat wil zeggen: voed je dagelijks met Gods Woord,

luister regelmatig naar goede preken

en lees goede geestelijke boeken en artikelen.

Wees een ijverige student van het gezonde woord.

Tracht het vergif van de wereld (voedselvergiftiging) te vermijden

en te neutraliseren door Gods Woord.

 

vrijwilligerswerkGezond Bewegen
– Zorg ervoor, dat je geestelijk in beweging blijft,

door het dagelijks toepassen van Gods woord in je spreken, activiteiten en besissingen.

door met anderen over het geloof te spreken,

door anderen te bemoedigen,

door te gaan evangeliseren,

door liefdadigheid (actieve betoon van genegenheid en liefde; laat de Heer je leiden, volg je hart).

In ieder geval,

schoei iedere morgen je voeten met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes (Efeziërs 6:15).

 

Bijbelapps voor de Ipad. foto: Anton Dommerholt 12-12-12 opdr 4227

Voldoende Rust
– Zorg ervoor, dat je ook iedere dag tijd vrijmaakt
om in de rust bij Jezus en de Vader te zijn.

Neem tijd voor gebed, aanbidding,

overpeinzing van Zijn Woord

en luisteren naar Zijn stem.

Jezus zelf nodigt je uit:
Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, Ik zal u rust geven. (Matteüs 11:28).

 

 

♦ – ♦- ♦- ♦- ♦

 

Dan wil ik, zoals beloofd, enkele ijzerhoudende en krachtige voedingselementen uit het Woord doorgeven om je te sterken. Neem ze driemaal daags in en doe dit zolang het nodig is

 

Hebreeën 12:3
jesus-calming-sea_1296840_inlVestigt uw aandacht dan op Hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt.

 

Hoe kunnen wij deze verslapping door matheid van ziel (deze geestelijke anemie) vermijden of genezen?

Als je voelt, dat je juist wanneer je actief moet zijn, dreigt in verslapping te geraken,

neem de tijd om je te concentreren op Jezus,

die met allerlei zondaren te maken kreeg en ze verdroeg

 

Wie waren de zondaren en wat was de tegenspraak?

Pharisees1. Jezus moest met veel geduld zijn volgelingen, die steeds hardleers bleken te zijn, onderwijzen. Hij bleef van ze houden.

2. De religieuze elite (farizeeën) en de schriftgeleerden weigerden Hem te erkennen, ondanks alle bewijzen dat Hij de Zoon van God was. In tegendeel trachtten ze steeds weer om Hem te strikken met hun vragen en acties. Hij verloor nooit zijn geduld, maar verkondigde hun de waarheid. zie o.a. Marcus hoofdstuk 2.

3. De hogepriesters beschuldigden Hem die nooit een zonde gepleegd had van godslastering. Hij liet ze hun gang gaan.

4. De Romeinse soldaten dreven de spot met Hem en martelden Hem op de meest bloeddorstige en beestachtige wijze. Hij had de macht om ze volledig te vernietigen. Hij had de direkte beschikking over meer dan 12 legioenen engelen (12 x 6000), maar Hij liet ze begaan en vroeg aan het kruis zelfs vergeving voor ze! Matteüs 26:53
Laten we deze tegenspraken en de reactie van Jezus hierop voor ogen houden. Dat zal als een krachtige medicijn wezen tegen geestelijke anemie.

 

Een ander ijzerhoudend Woord is Jesaja 53:7

passionHij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open.

 

Zijn ziel was in de uiterste nood en wanhoop,
waardoor matheid geen kans had om over te nemen!

 

Zo moeten ook wij in het diepe besef gaan leven,
het moet benauwd worden in onze ziel,
dat er mensen om ons heen voor eeuwig verloren gaan, als wij passief, anemisch blijven
en dus niets doen om deze zielen te redden.

 

Deze tekst zal, als wij erover mediteren, krachtig bijdragen
tot onze genezing van geestelijke lusteloosheid en apathie.
Het laat ons zien welke prijs voor onze redding is betaald.

Weet ook, als je nog in een na-traject van genezing van zwakte verkeert,
dat Paulus heeft gezegd in 2 Korintiers 12:9-10
Als ik zwak ben, dan ben ik machtig.
Zo wordt de kracht van Christus door mij heen vrijgemaakt.

Dus, al ben ik nog zo zwak, lichamelijk uitgeschakeld, kan ik nog krachtig bidden, en mijn gebeden kunnen grote dingen teweeg brengen!
Goede medicijn tegen elke vorm van anemie!

 

Pink-Power-Smoothie-4-markEfeziërs 3:16 geeft als een geestelijke ‘Power Smoothie’ geweldige versterking
God de Vader geve u, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid,
met kracht gesterkt te worden
door zijn Geest in de inwendige mens.

 

Maak dit tot een persoonlijke belijdenis om dagelijks te proclameren. Het is hemels krachtvoedsel.

 

 

 

 

audienceEn Hebreeën 12:1-2
1 Daarom dan, laten ook wij,
nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben,
afleggen alle last en de zonde,
die ons zo licht in de weg staat,
en met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt.
2 Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus,
de leidsman en voleinder des geloofs,
die, om de vreugde, welke vóór Hem lag,
het kruis op Zich genomen heeft,
de schande niet achtende,
en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods.

 

De wolk van getuigen rondom ons zijn niet alleen de opgevaren helden van het geloof uit Hebreeën 11,
maar tevens de actieve gelovigen die ook bereid zijn je te helpen,

als je weer vooruit wil gaan.

Bid en vraag de Heer om een mentor, iemand die als coach                                                                                                                                                               of geestelijke vriend/vriendin kan dienen om je te begeleiden. Klik hier voor een goede presentatie.

Bid en vraag de Heer om een buddy of een soulmate
met wie je samen kan optrekken,
praten, bidden, huilen en lachen.

Vraag bidders om voor je te bidden.

 

ENKELE PRAKTISCHE WENKEN

Dan wil ik enkele praktische wenken geven om te helpen uit deze toestand van geestelijke anemie te geraken.

bidden vo elkaar2Ga na de eredienst of tijdens de bidstond naar voren
en vraag om gebed. Vertel eerlijk,
dat je uit geestelijke sluimer wilt komen
en vurig wil worden voor de Heer.

 

Vraag aan volwassen Christenen om adviezen om je vuriger te maken.

 

Vraag anderen om voor je te bidden.

 

Leg een verzameling van Bijbelteksten aan
die je helpen in je wandel met de Heer.

 

Prik speciale Bijbelteksten aan de muur, op de deur of plak ze op de koelkast.

 

Op die manier wordt je steeds herinnerd aan Gods Woord                                                                                                                                                                en worden de teksten in je hart geplant (memoriseer ze).

 

Ga naar onze link Bruisend Christen zijn in de Praktijk (klik hier)
voor artikelen en video’s hoe je een vurige Christen kunt zijn.
op de website www.jezuskomtspoedig.com

 

Ga naar Gebeden tot Vrijzetting van het Vuur van God (klik hier)

 

Voor een machtig gebed om ons te sterken in de Heer en ons vrij te maken van gebondenheden  (Klik hier)

 

Over vloeken en de bevrijding daarvan, (klik hier)

 

Jesaja 40:31 zegt:

Wie-de-HEERE-verwachten-zullen-hun-kracht-vernieuwenWie de Here verwachten,
putten nieuwe kracht…zij wandelen, maar worden niet mat.

 • Dus, als je gaat leven in de verwachting van
  de spoedige komst van Jezus,
  en je realiseert je dat er weinig tijd meer is,
  dan weet je, dat je klaar moet staan
  om elk moment te kunnen vertrekken
  en dat je de goede boodschap aan familie en vrienden moet doorgeven.
  En de Here zal nieuwe kracht voor je vrijzetten
  om stand te houden.

 

 • En als je ‘s morgens met de verwachting van huis gaat,
  dat de Heer op deze dag Zijn zegeningen aan je zal brengen,
  (zie gebed van Apostle Tim)
  dan zul je uit Gods onuitputtelijke bron
  nieuwe kracht ontvangen om te doen,
  wat je moet doen. Hemelse adrenaline!

Paramaribo 22 maart 2016


 

like_us_facebook-200 50

UITGELICHTE ARTIKELEN:

 


 130rlg

BENT U EEN NIEUWE WIJNZAK VOOR DE NIEUWE WIJN?

Door de nieuwe wijn kunnen de oude wijnzakken scheuren en dan gaat de wijn verloren.

Lezen en herlezen!

door Roy Mac Donald

KLIK HIER


argeloos als duiven

ARGELOOS ALS DUIVEN ALS SCHAPEN ONDER DE WOLVEN

 

 

hoe kan je effectief evangeliseren?

door Roy Mac Donald


JOEYS MOOISTE MOMENT

door Roy Mac Donald

De zanger met die prachtige warme stem, Joey is niet meer onder ons. Maar vooral zijn zangtalent zal nog lang ons hart blijven opvrolijken.
Waarom dit artikel? Omdat het verhaal van Joey nog  niet is afgelopen. Over dit en het aandeel van de muziek gaat dit artikel.
Veel leesplezier

klik hier


cf411a2024_1400764298_Luiaards-slapen-tussen-de-15-en-20-uur-per-dag__list-noup

 

DE LUIAARD.

VOEL JE JE AANGESPROKEN? IK SOMS WEL!

door Roy Mac Donald

klik hier


kracht van lofprijs en aanbidding

 

 

 

 

 

LOFPRIJS EN AANBIDDING ONSCHATBAAR EN KRACHTIG

door Roy Mac Donald

klik hier


LAST VAN BEGEERTENHEB JE OOK LAST VAN VERKEERDE BEGEERTEN?

 

Zijn er sterke verkeerde emoties en eigenschappen die je vrede en evenwicht steeds verstoren?

Hier volgt een Bijbelse oplossing voor het vraagstuk waar de hele mensheid in zit.

door Roy Mac Donald

 vergevenVERBITTERING HOUDT ONS GEVANGEN. HOE KAN IK IEMAND VERGEVEN?

door Roy Mac Donald

klik hier

 


volledige bevrijding miniatuur youtube.pub

 

 

GEBED VOOR VOLLEDIGE BEVRIJDING

Audio gebed met Nederlandse ondertiteling. Krachtig en om bij regelmaat te bidden.

Klik hier

 


liefdesbriefDE EERSTE LIEFDESBRIEF – HET BLIJFT JE ALTIJD BIJ

 

God is verliefd en heeft dan ook de mooiste liefdesbrief geschreven!

door Roy Mac Donald,

klik hier


 

WAT NEbagageEM JE MEE NAAR DE HEMEL? Kun je in feite bij de Opname of als je bent gestorven wel dingen meenemen? Lees hier over de how’s en why’s.

door Roy Mac Donald

klik hier

 


What-is-the-Roman-Road-to-Salvation-750x400

“THE ROMAN ROAD”, EEN ROUTE VOOR BEKERING UIT DE BRIEF AAN DE ROMEINEN. – bewerkt door Roy Mac Donald

klik hier


BijbelLuister Bijbel

De Nieuwe Bijbel Vertaling, gesproken en gedramatiseerd door Surinaamse Christenen. Romeinen 10:17 zegt: Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Het gehele Nieuwe Testament is hierin opgenomen. Veel luisterplezier en geestelijke groei!

Klik hier


Na Nyun Teluisterenstamenti, wan Yere Bijbel fu arki en leysi in Sranan Tongo

 

 

 

 


Nieuw: MANNENAANGELEGENHEDEN artikelen, video’s etc. voor mannen (in het menu). 

aankondiging mannen

→ mannen & hun rol

→ mannen & hun struggles

 

 

wat men niet wil horen 2

smartblock warroom

smartblock zondaarsgebed

 

healing room smartblock

surinaamse vlag smartblock

smartblock profetieen

smartblock goede preken

website logo

Aanbevolen websites om je geestelijk te verrijken: