mobile header image

logo-nieuw-jezus-komt-spoedig-1024x210

DRIE DINGEN DIE ONSCHULDIG LIJKEN – MAAR GEVAARLIJK ZIJN

 

door Roy Mac Donald

speedbootVier jongemannen, stapten enkele jaren geleden op een nacht na veel alcohol in een speedboot in de Suriname rivier, en raasden voort. Plotseling dook in het duister een onverlichte boot op, waartegen zij te pletter sloegen en allen kwamen om. Een “onschuldig” uitje werd ze fataal.

Er zijn dingen in het leven, waarvan je niet verwacht, dat het zo een gevaar zal lopen, zoals in Suriname veel fietsers ’s avonds zonder licht rijden. Of mensen die in de auto met hun cell phone (mobieltje) bellen. Of het eten van knippa’s of snoepjes terwijl je op je rug ligt. Meestal gebeurt er niets, maar het kan voorkomen dat het een keertje mis gaat, en dat kan rampzalige gevolgen hebben.

red-number-3

 

Zo zijn er in het leven een aantal dingen, die we doen zonder de gevaarlijke consequenties te overzien. Drie van deze dingen wil ik met je bespreken en je wijzen op de grote gevaren die aan ze verbonden zijn.

 

 

 

SPOTTEN

 

spotter 5De eerste is het spotten. We doen het allemaal wel eens, een lichte spot die iemand in de spotlight plaatst en die de lachers vaak meekrijgt. Anders wordt het, als het de bedoeling is om iemand, Gods beelddrager, openlijk belachelijk te maken, of erger: om te spotten met geestelijke zaken, zoals de kruisdood van Jezus of de wederkomst van Jezus om zijn gelovigen te komen halen.

 

 

charlieIk hoef u niet te vertellen hoe het moslims grieft, als hun religieuze voormannen worden bespot en hoe gevaarlijk dat kan zijn in Europa. Denk maar aan Charlie Hebdo. Maar Christenen zijn wat dat betreft, ondanks dat het ze ook grieft, wat milder met hun spotters, omdat de Bijbel ze leert: Heb je vijanden lief, bid voor ze en zegen ze.

Toch is de Bijbel duidelijk over spotters: God steekt zijn mening over ze niet onder stoelen of banken.

 

In Spreuken 1:22 roept de Wijsheid luide op de hoek der rumoerige straten: Hoelang zult gij,  onverstandigen, het onverstand lief hebben, zullen spotters aan spotternij een welgevallen hebben, en dwazen de kennis haten?

elizaIn het Bijbelboek 2 Koningen 2:23-25 staat er een bizar verhaal, dat nog eens onderstreept hoe God over spotters denkt en dat heel Israël toen heeft geleerd om geen spot te drijven met Godsgezanten. Geloof me, van toen af heeft niemand meer gespot met de nieuw aangestelde profeet Elisa.

De spottende knapen van Betel

23 Vandaar ging hij naar Betel. En toen hij de weg opklom, kwamen er kleine knapen uit de stad, die de spot met hem dreven en hem toeriepen: Kom op, kaalkop! Kom op, kaalkop! 24 Toen wendde hij zich om, zag hen en vervloekte hen in de naam des Heren. Toen kwamen er twee berinnen uit het woud en verscheurden tweeënveertig van die kinderen. 25 En hij ging vandaar naar de berg Karmel, en vandaar keerde hij terug naar Samaria.

ca_beer_fEen commentator zegt (in Amen Bijbelmagazine) De essentie van deze geschiedenis is, dat met een profeet van God de spot gedreven wordt, dus eigenlijk met God zelf. En daar moeten wel ongelukken van komen. Paulus waarschuwt in Galaten 6: “Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten”.

Hoe ik weet, dat spotten een gevaarlijke bezigheid is? Het kan Gods plannen belachelijk maken in de ogen van anderen, waardoor die de weg naar hun heil kunnen missen. Spotters kunnen mensen zonder dat ze het soms door hebben, op de verkeerde weg leiden. Daarom legt Psalm 1 de spotters in hetzelfde rijtje als de goddelozen en de zondaars, dat wil zeggen, mensen die op weg zijn naar de hel. Toen Jezus aan het kruis hing om voor onze zonden te sterven, waren de spotters talrijk. Velen van ze, die zich niet bekeerden, zijn vandaag, 2000 jaar later nog steeds in de hel, met onophoudelijk vuur, honger en dorst. Doe het niet, het is levensgevaarlijk! En als je het gedaan hebt, vraag Jezus om vergeving

VLOEKEN

 

vloeken 1Een andere bezigheid die veel voorkomt in ons land, en die zo onschuldig lijkt, dat het om de haverklap wordt gedaan, is het vloeken. Als iemand zijn of haar teen heeft gestoten is het bijna onvermijdelijk. Ook als we gewoon iets vergeten zijn, of als we iets zoeken en niet kunnen vinden, is Sh… een lievelingsuitdrukking om ons ongenoegen mee aan te duiden. Onschuldig? Neen, geen goede zaak.

 

Ernstiger wordt het, als je een vloek over iemand uitspreekt, omdat die persoon je kwaad of schade heeft berokkend, of omdat je teleurgesteld bent in je kind en je zegt lelijke dingen tegen hem of haar. Onschuldige zaken? Een Surinaamse uitdrukking zegt: Mama mofo na bana watra, wat aangeeft dat een vloek van een moeder naar haar kinderen vaak uitkomt!

 

 

boze vrouw2Uitspraken als “Val dood!” of “Krijg de kelere (cholera!)”, of als iemand je veel kwaad heeft gedaan: “Mi wins’ wan oto nak’en” en “I hope he burns in hell” zijn niet mals. Maar het zijn vloeken tegen schepsels waarvoor Jezus ook Zijn leven heeft gegeven aan het kruis! Daarom eist God van Zijn kinderen, dat zij hun vijanden niet vervloeken, maar zegenen!

 

 

 

 

dem.Je moet weten, dat vloeken in de geestelijke wereld ernstige gevolgen kunnen hebben. Ze geven boze machten de kans om hun sinister werk te doen, ze openen deuren voor demonen, naar degene die wordt vervloekt, als deze persoon niet onder bescherming staat van het Bloed van Jezus.

 

 

 

 

abraham-promiseMaar ook degene die vervloekt, wordt door God zelf onder een vloek gebracht. In Genesis 12:3 zegt God aan Abraham, Zijn vriend: Ik zal zegenen wie u zegent, EN WIE U VERVLOEKT, ZAL IK VERVLOEKEN. En deze belofte geldt voor zijn gehele nageslacht van Joden en gelovige Christenen.

En vloeken hebben ook de eigenschap om door te werken in de volgende geslachten, tot het vierde geslacht van degenen die God haten (Exodus 20:5).

 

 

 

Vloeken zijn ijdele woorden, waarvan Jezus zelf ons in Matteὒs 12:36 waarschuwt

grote witte troonMaar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels. Dat wil zeggen, als je vόόr je sterft, geen vergeving hebt gevraagd voor je zonden, je op de dag des oordeels voor de Grote Witte Troon zal verschijnen (Openbaring 20:11-15) en van elke uitgesproken vloek rekenschap zal worden gevraagd en die zullen meehelpen om de eeuwige strafmaat te bepalen.

 

Alles wat je zegt, wordt namelijk genoteerd. Maak voor jezelf een berekening, als je 20 keer per week vloekt en dus per jaar 1000 keer en na 10 jaar 10 0000 keer. En ze zullen allen tegen je getuigen op die dag van grote ellende! En bij twee of drie getuigen staat een zaak vast, dus je maakt geen schijn van kans op enige vermindering van de strafmaat in de poel des vuurs!(Openbaring 20:12)

 

to the cross

Om ons vrij te maken van elke vloek, en van de zonde om te vloeken, heeft Jezus aan het Kruis de vloek voor ons gedragen. En dat is een wonderbare voorziening voor onze verlossing, waardoor de zegen van God kan vrijkomen in ons leven. Daarom raad ik degenen die wel eens vloeken ten sterkste aan om dit niet-onschuldig bedrijf te verlaten en je spreken door Jezus en Gods Geest te laten beheersen. Bekeer je!

 

 

 

 

VERLEIDINGEN

 

sexy ladyHet lijkt een hoogst onschuldige gewoonte, dat jonge meisjes en vele vrouwen graag sexy willen zijn naar buiten toe. Dat wil zeggen, dat ze in hun kleding en beweging de bewondering dan wel sexual appetite van mannen willen opwekken. Misschien doen sommigen het niet speciaal daarvoor en is het gewoon een manier om zichzelf uit te drukken als vrouw of jong meisje. Maar het over-all effect is, dat het de mannen bekoort, om het op zijn zachts uit te drukken. En in vele gevallen wekt deze actie sterke gedachten en gevoelsens op die te omschrijven zijn als lust, wellust of begeerten. Superkorte mini rokjes, laag uitgesneden bloesjes, doorzichtige kleding, revealing dresses,  lange splitten, laagzittende broeken, bikini’s,  string in de bil en ga zo maar door!

Ik geloof, dat vele vrouwen daarmee beseffen, dat ze over een zekere macht beschikken, waarmee ze de mannen en hun gevoelens kunnen beheersen en manipuleren. Het lijkt soms op een soort social game.

 

visnet_0

Ook lijkt deze typisch vrouwelijke activiteit een manier te zijn om uit te zien naar een partner van hun keuze, alsof je een net uitgooit om die heerlijke anjoemara te vangen. Maar daarmee worden vele andere vissen in het net gelokt, die dan afgewezen worden.

 

 

 

 

Wat deze drang van vrouwen tot gevolg heeft, heb ik uit de eerste hand kunnen zien als leraar op de middelbare school, in de tijd, toen er nog geen schooluniformen bestonden. Vele meisjes kwamen naar school met laag uitgezakte spijkerbroeken, die vlak boven hun poesjes stopten; en korte bloesjes, die hun navels de vrije inkijk gaven.

versuft_en_verward_t_shirts-rb85da0ce05364efc8c341e8bf1ca87aa_jyr6t_324En als ik les gaf, dan merkte ik, dat de meeste jongens met glazige ogen zaten te staren in het niets. De hele les ontging ze volkomen. Ze waren als gehypnotiseerd en konden zich totaal niet concentreren. In hun gedachten zagen ze buiten een wandelende expositie van Erwien de Vries.

 

 

 

 

 

 

 

middelbare scholieren

 

Dit is voor ons Christenen een gebedskwestie geworden. En toen het besluit viel, om lange schooluniformen in te voeren, waren de protesten…van de meisjes! oorverdovend. Maar de uniformen kwamen er, en het probleem loste zich op.

 

 

 

 

facebookSexy foto’s van jezelf op je facebookpagina, of sexy kleding en bewegen in het openbaar lijken onschuldig, maar ze kunnen jongens en mannen in grote verleiding brengen en zondige lustgevoelens teweeg brengen. En als je dat op je geweten hebt, dan zit je in grote problemen! Niet dat je de politie of de rechter op je dak krijg. Er bestaan bij mijn weten geen wetten tegen dit soort gedrag, omdat ze op zichzelf geen criminele activiteiten schijnen te zijn.

 

 

De problemen beginnen op te doemen als we weten, wat de mening is van de Allerhoogste Rechter over deze zaken. God wil zijn kinderen beschermen tegen alle onheil, maar ook tegen verleidingen tot zonde. In de Jacobusbrief 1:13 zegt de apostel: Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word van Gods wege verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking.

Dan geeft Jezus in Matteὒs 18:7 een zeer ernstige waarschuwing:

gevangenis7 Wee de wereld om de verleidingen tot zonde. Want er moeten verleidingen komen, maar wee die mens, door wie de verleiding komt.

Laat dit even goed doordringen. Deze wereld staat reeds onder het oordeel vanwege de verleiding tot zonde. En ze kan niet anders, dan deze zonde te blijven doen in rebellie tegen God. Maar de strafmaat tegen degene die de verleiding brengt zal ongehoord groot zijn!

 

 

Dus dame, als jouw kleding en houding als verleidelijk overkomt, en christenmannen tot onreine gedachten brengt, weet dat je toekomst er alles behalve goed uitziet. Op het einde van je rit wacht er een wrekende God, die je betaald zal zetten, wat je Zijn zonen hebt aangedaan, toen ze in zonde vervielen en daardoor soms hun redding hebben verspeeld. Galaten 6:7 waarschuwt je: “Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten.”  En Hebreeën 10:27 geeft het exact aan: “Er wacht een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur, dat de wederspannigen zal verteren”. 

Mary-RedemptionMeisjes, jonge en oudere dames, na deze ellendige boodschap wil ik toch eindigen met goed nieuws. Het is nog niet te laat om een beroep te doen op Gods barmhartigheid en vergeving te vragen voor al die keren, dat je andere mannen hebt verleid, bewust of onbewust, met je kleding, je gedrag, je bewegingen en de woorden van je mond.

Hij zal je vergeven en je accepteren als Zijn dochter en je een Geest van reinheid en zuiverheid geven, en een zachtmoedige geest als inwendig sieraad. En…als je bij Hem komt in de hemel, zal hij je maken tot een van de mooiste en bevalligste vrouwen die er ooit op de aarde hebben bestaan. Je mag er ook hier en nu goed en aantrekkelijk uitzien, maar verleidelijkheid als een femme fatal, dat is iets anders.

 

 

En daarmee heb ik je drie zaken gegeven, die onschuldig lijken , maar die zeer veel gevaar inhouden. Natuurlijk is er meer, maar als je bidt en met Gods Geest samenwerkt, zal Hij je alles openbaren. Nog één ding wil ik je hierbij wel doorgeven; belaster ook geen geestelijke leiders, al ben je het niet met ze eens, al heb je kritiek op hun doen en laten. Het zijn gezalfden van God, en als je ook al is het met woorden, meestal laster en roddel, aan ze komt, kun je je daarmee grote problemen op de hals halen. Je onteert God.

Dan wil ik met een woord van Ezechiel 33:11 zeggen: Bekeert u, bekeert u van uw boze wegen, waarom zoudt gij sterven? Uit het dagtekstenboekje van de EBG, donderdag 2 juni 2016!

like_us_facebook-200 50

 

 

 


 

like_us_facebook-200 50

 NIEUW OP DEZE WEBSITE:


JOEYS MOOISTE MOMENT

door Roy Mac Donald

De zanger met die prachtige warme stem, Joey is niet meer onder ons. Maar vooral zijn zangtalent zal nog lang ons hart blijven opvrolijken.
Waarom dit artikel? Omdat het verhaal van Joey nog  niet is afgelopen. Over dit en het aandeel van de muziek gaat dit artikel.
Veel leesplezier

klik hier

 

 

 


az geeltjeEEN NIEUWE WIND DOOR HET AZ?

Hoe kunnen we veranderingen brengen in een onhoudbare situatie?

door Roy Mac Donald

Maart 2018

KLIK HIER

 

 


130rlgBENT U EEN NIEUWE WIJNZAK VOOR DE NIEUWE WIJN?

Door de nieuwe wijn kunnen de oude wijnzakken scheuren en dan gaat de wijn verloren.

Lezen en herlezen!

door Roy Mac Donald

februari 2018

 

KLIK HIER

 


 

 

he's the bossWIE IS DE BAAS?

Hoe oefen je geestelijk gezag uit?

door Roy Mac Donald

3 oktober 2017

 

 


cf411a2024_1400764298_Luiaards-slapen-tussen-de-15-en-20-uur-per-dag__list-noupDE LUIAARD. VOEL JE JE AANGESPROKEN? IK SOMS WEL!

door Roy Mac Donald

 

 

 

 

 


 

 

 

 

  • argeloos als duiven

ARGELOOS ALS DUIVEN ALS SCHAPEN ONDER DE WOLVEN

hoe kan je effectief evangeliseren?

door Roy Mac Donald

 

door Roy Mac Donald

 

 

 

door Roy Mac Donald

 

 

 

 

Zijn er sterke verkeerde emoties en eigenschappen die je vrede en evenwicht steeds verstoren?

Hier volgt een Bijbelse oplossing voor het vraagstuk waar de hele mensheid in zit.

door Roy Mac Donald

 

– door Roy Mac Donald

Een helder artikel over de kenmerken van een lauwe Christen. Zo kun je voor jezelf bepalen of je tot die groep behoort en besluiten het roer om te gooien. Het artikel sluit af met 2 krachtige gebeden.

 

– door Roy Mac Donald

God is liefdevol, maar Hij haat de zonde. In onze dagen wordt niet vaak meer gesproken over Gods Heiligheid en de vreze Gods.

 

 

– door Roy Mac Donald

Ieder mens heeft zijn of haar tekortkomingen, ook Christenen. Maar God en de wereld stellen hogere eisen aan Christenen in hun gedrag.  Hoe kunnen we hieraan voldoen? In dit artikel staat een sleutel en vijf gouden regels.– door Roy Mac Donald

 

door Roy Mac Donald 0ktober 2016    Klik hier

 

 

  • volledige bevrijding miniatuur youtube.pub

GEBED VOOR VOLLEDIGE BEVRIJDING

Audio gebed met Nederlandse ondertiteling. Krachtig en om bij regelmaat te bidden.  Klik hier

 

DE EERSTE LIEFDESBRIEF – HET BLIJFT JE ALTIJD BIJ

 

God is verliefd en heeft dan ook de mooiste liefdesbrief geschreven!  – door Roy Mac Donald, 24 september 2016

 

door Roy Mac Donald en Kim Cash Tate

 

 

 

 

door Roy Mac Donald 2 september 2016

 

 

 

  • genezen 3Many Will Be Healed While Watching This Video! | Sid Roth’s It’s Supernatural!

    Met engelse ondertiteling

    Klik hier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • doDE CRISIS EN ONS AANDEEL DAARIN – 4 DON’TS  – door Roy  Mac Donald 8 maart 2016

 

 

 

 

 

De Nieuwe Bijbel Vertaling, gesproken en gedramatiseerd door Surinaamse Christenen. Romeinen 10:17 zegt: Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Het gehele Nieuwe Testament is hierin opgenomen. Veel luisterplezier en geestelijke groei!

Klik hier

 

 

 

 

 

  • Nieuw: MANNENAANGELEGENHEDEN artikelen, video’s etc. voor mannen (in het menu). 

aankondiging mannen

→ mannen & hun rol

→ mannen & hun struggles

 

 

 

 

 

 

 

 

wat men niet wil horen 2

smartblock warroom

smartblock zondaarsgebed

 

healing room smartblock

surinaamse vlag smartblock

smartblock profetieen

smartblock goede preken

website logo

Aanbevolen websites om je geestelijk te verrijken: