mobile header image

logo-nieuw-jezus-komt-spoedig-1024x210

DE NAAM MET DE GROOTSTE COSMISCHE NUCLEAIRE LADING EN MACHT TER WERELD - AAN JOU GEGEVEN OM TE GEBRUIKEN!

 

 

Er is een naam, die alle machten van de duisternis vrezen. Als kinderen deze naam gebruiken, nemen deze boosaardigheden de benen, of wel de poten. Omdat de Macht en de Persoon, die erachter staat, deze kinderen serieus neemt en zeer gevreesd is.

 

 

 

 

Wat is eigenlijk de betekenis van een naam?

We geven zelfs onze honden, katten en vogels een naam. Dit, om ze te onderscheiden van elkaar. Je zou je de verwarring moeten indenken, die zou ontstaan in een groot gezin, waarin niemand een naam had. Wie moet wat doen? Wie heeft dit gedaan? Wie moet opdraven voor dit of dat? Het zou niet werken.

 

 

 

Vandaar dat God reeds de eerste persoon in Zijn schepping een naam Adam gaf, wat zo iets betekent als “uit rode aarde gemaakt”. Adam noemde de beauty die God aan hem gaf: Eva, wat betekent “moeder van alle mensen en geslachten.” Dus jouw eerste grootmoeder.

We zullen sommige namen als Kaïn, Nero, Judas en Goliath niet gauw aan een van onze kinderen geven, omdat er een nare geschiedenis aan verbonden is, die we niet met ons kind willen verbinden.

 

 

 

 

 

Vele honden heten Nero, en elke hond kent naast “woef” (de betekenis is mij totaal onbekend) maar één ander woord: kaïn, kaïn, kaïn! En hij gebruikt het nooit als hij zijn baasje begroet of als hij een kluifje krijgt! Met dat ene woord roept hij ook nog de verkeerde persoon aan! De eerste moordenaar!

Daar heb je het al. Het is gezegd. Een naam heeft verbinding met de persoon,

die die naam draagt, good or bad. Vroeger was dat nog sterker het geval.

Toen Abram een vriend van God werd en de grootste gelovige uit de geschiedenis, veranderde God zijn naam in Abraham: “vader van vele volkeren”, wat hij ook geworden is.

Hij is de vader geworden van het hele Joodse uitverkoren volk, van alle Arabieren, van de Jordaniërs (uit Lot en zijn dochters), van alle gelovige Christenen, waar ook ter wereld, levenden en naar huis geroepenen. (waar? Galaten) Dus van miljarden mensen, ontelbaar. Abraham staat ook bekend als de vader der gelovigen.

 

 

 

Daarom dat in de westers-christelijke wereld de namen John en Peter (Johannes en Petrus), Jan en Piet, Jean en Pierre, Juan en Pedro tot de bekendste en meest voorkomende namen  behoren, omdat deze mensen, Johannes en Petrus, evenals Paulus, David, Jonathan,  Sara, Rachel en Lea tot de beroemdste en grootste helden uit de geschiedenis van de Christelijke wereld behoren.

Bij de naamgeving verbinden we onbewust onze kinderen aan deze beroemde,

positieve leiders.

Daarom heeft vrijwel iedere familie in ons land iemand met één van deze namen.

 

 

 

Er zijn vele beroemde namen en vele namen die men niet eens openlijk durft te noemen, omdat ze gevreesd zijn.

Maar er is één Naam die is gegeven

boven elke andere naam:

namelijk de naam: Jezus.

 

Niet zolang geleden vroeg een Christenzus me “broeder Roy, kan satan de naam van Jezus uitspreken?”

Toen vertelde ik haar een geschiedenis, of was het een anekdote met een kern van waarheid?

 

Een jongeman, had zijn ziel aan de duivel verkocht, en hij had van de satanische machten een opleiding gekregen om Christenen te vernietigen.

Op een dag kreeg hij van de big boss, satan himself, zijn eerste opdracht

om een vurig klein kerkje te gaan infiltreren en vernietigen.

Na enige tijd moest hij bij satan verslag komen doen van zijn activiteiten.

 

 

Satan zat op zijn troon (zie Openbaring 2:13),

te midden van zijn grootvorsten en andere hoge boze machten.

 

En onze nieuwe demonische vriend begon met zijn verslag,

terwijl hij eerbiedig voor de troon van deze grote machthebber stond.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hij zei: Er was daar een vurige predikant aan het prediken over Jezus.

En op het moment dat deze jongeman de naam Jezus noemde,

was het alsof een verschrikkelijke bliksemschicht en donderslag

door de hele satanische bijeenkomst woedde.

Satan donderde met een grote smak van zijn troon

plat op zijn gezicht op de grond.

 

Al zijn grootvorsten werden met harde klappen weggeslingerd

en raakten zwaar gewond.

 

 

 

Toen zei de woedende duivel ziedend

tegen onze nieuwbakken menselijke demon,

die dus nog veel moest leren:

 

Luister eens jongeman, noem nooooit meer

deze naam in onze nabijheid,

want je ziet zelf, wat de gevolgen voor ons zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In ieder geval begreep deze jongen,

dat Jezus onmetelijk machtiger was, dan zijn nieuwe boss

en bekeerde zich spoedig tot Jezus,

omdat hij wist dat deze de duivel onherroepelijk zou verslaan.

 

Als reeds Zijn naam zoveel power  had, laat staan The Man Himself!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerder genoemde zuster had me ook kunnen vragen,

waarom zoveel ongelovigen ongestraft

kunnen spotten met deze Naam.

 

Dan zou ik antwoorden:

Vanwege de bijzondere positie

die de mens inneemt als beelddrager van God

en vanwege het feit dat God een genadige en vergevende God is.

Hoewel…als de genadetijd voorbij is,

bijvoorbeeld als de persoon sterft,

dan zal de toorn van God zwaar neerkomen op al deze spotters.

 

Zolang ze nog op aarde leven, kunnen ze uiteindelijk vergeving vragen

voor alle zonden, alsook het ijdel gebruik van

of het spotten met de naam van Jezus en van God.

Dat geldt alleen voor mensen.

Niet voor engelen of andere wezens.

Die zullen nooit vergeving ontvangen van deze Hoogheilige God!

 

Mensen, moet je weten, zijn namelijk een deel van God,

omdat God Zijn adem, Zijn Geest heeft ingeblazen in iedereen, die leeft,

vanaf het eerste begin in je moederschoot.

Pas als je sterft, zal deze adem, deze geest van God

je lichaam verlaten en terug keren naar God.

 

 

 

 

Maar de toekomst van de ziel is hemel of hel!

 

De kracht van de naam van Jezus is Hem

door de Vader gegeven, na Zijn volbrachte werk aan het Kruis,

waar Hij onder de meest barbaarse en

verschrikkelijke omstandigheden de prijs

voor onze zonden heeft betaald aan dit vloekhout,

zodat Hij het reddingswerk van God

voor ons mensen voortgang kon laten vinden.

In Jesaja 53:10 staat het letterlijk:

Maar het behaagde de Here hem te verbrijzelen.

Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben,

zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben

en het voornemen des Heren zal door zijn hand voortgang hebben.

In Filippenzen 2:9 zegt Paulus dan ook

Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd

en Hem de naam boven alle naam geschonken,

 

 

 

 

In die naam kunnen zieken worden genezen

(“Wees genezen van deze kwaal in de naam van Jezus”)

In die naam kunnen boze geesten uitgedreven worden

(“In Jezus’ naam gebied ik deze boze geest uit haar/hem te varen en naar dorre streken te gaan”).

In de naam van Jezus kun je angst bestraffen,

negatieve omstandigheden aanspreken

en doen verdwijnen.

(“Ik bind deze geest van ruzie en conflict die onze familie verscheurt

of bedreigt, in de naam van Jezus.”)

 

In de naam van Jezus kun je zelfs het weer beïnvloeden.

Jacobus, de halfbroer van Jezus zegt:

Elia was slechts een mens zoals wij en hij bad een gebed,

dat het niet regenen zou, en het regende niet op het land,

drie jaar en zes maanden lang;  Jacobus 5:17

 

 

 

 

 

De Christenen in Florida trokken vorig jaar massaal

tegen de aanstormende orkaan op,

en deden de koers van dit monster afbuigen,

in de naam van Jezus!

 

 

 

 

Ze kenden zeer waarschijnlijk de geschiedenis van Jezus

en de discipelen op het door een orkaan bedreigde schip in Matteüs 8:26:

En Hij (Jezus) zeide tot hen: Waarom zijt gij bevreesd, kleingelovigen?

Toen stond Hij op en bestrafte de winden en de zee,

en het werd volkomen stil.

 

Hij noemde ze kleingelovigen, omdat,

toen Hij sliep, ze allemaal in paniek geraakten,

toen het schip dreigde ten onder te gaan

en geen gebruik maakten van de kracht

die Jezus ze geschonken had.

 

In Jezus naam kunnen er geweldige

vermenigvuldigingen plaats vinden,

zoals de wonderbaarlijke brood en vis vermenigvuldigingen

waarmee Jezus met enkele broden en een paar vissen

menigten van duizenden volgelingen voedde. (Matteüs 14 en Lukas 9).

 

 

 

En Petrus zegt in zijn bede aan de lezers:

Genade en vrede

worde u vermenigvuldigd

door de kennis van God

en van Jezus, onze Heer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zal ik u een geheimpje verklappen?

Als ik wekelijks wat baantjes ga trekken in het zwembad,

vraag ik de Heer om alle positieve effecten van de oefeningen

te vermenigvuldigen, zodat mijn oefeningen meer resultaten hebben,

dan ze anders zouden hebben.

Dat doe ik in die wonderbare naam!

 

 

 

Sommige vrouwen in ons land zeggen in hun strijd-enthousiasme

tegen de duivelse machten : In de naam van Sjeses.

Niet verkeerd.

God heeft goed verstaan wat u bedoelt

en zal op de naam van Zijn Zoon Jezus reageren

met de verhoring van jouw gebed!

 

 

 

Toen Jezus werd bespot, en dat toeliet om ons te redden,

hebben de Romeinse soldaten ook een doornenkroon gevlochten

en op het hoofd van Jezus geplaatst en er

vervolgens met een riet stevig op getimmerd,

omdat Hij Zichzelf tot Koning had verheven.

 

 

Deze doornenkroon was voor ons bedoeld,

vanwege onze opschepperijen,

egoïsme en egocentrisme,

 

want we zitten op onze eigen troon

 

 

en bepalen zonder God zelf ons eigen leven.

 

Maar Jezus droeg deze schuld,

zodat we van de Vader konden ontvangen

het koninklijk en priesterlijk gezag

 

(zie 1 Petrus 2:9)

Gij echter zijt een uitverkoren geslacht,

een koninklijk priesterschap Gode ten eigendom,

om de grote daden te verkondigen van Hem,

die u uit de duisternis geroepen heeft

tot zijn wonderbaar licht.

 

 

De doornenkroon (vloek) heeft jou het goddelijk gezag,

een kroon van heerschappij gegeven,

om jouw bevelen aan machten en omstandigheden te geven.

Dit alles natuurlijk in die wonderbare naam van Jezus.

 

 

 

Enkele voorwaarden om de kracht

van deze naam extra te activeren.

 

 

 

Hoe kun je de kracht van deze naam

in een hogere versnelling brengen?

 

Ten eerste, om deze naam wettig te gebruiken,

moet je je leven volledig overgeven aan Jezus,

 

 

 

anders kunnen de duistere machten

je behoorlijk te grazen nemen.

Ze weten precies wat jouw positie is:

van Jezus of behoor je aan jezelf,

dus aan de duivel.

 

Een prachtig voorbeeld staat in het Bijbelboek

Handelingen 19:13-17

het beruchte voorbeeld van de zonen van Skevas

 13 En ook enige van de rondreizende Joodse geestenbezweerders waagden het over hen, die zulke boze geesten hadden, de naam van de Here Jezus te noemen met de woorden: Ik bezweer u bij de Jezus, die Paulus predikt. 14 Het waren nu zeven zonen van een zekere Skevas, een Joodse overpriester, die dit deden.

15 Maar de boze geest antwoordde en zeide tot hen: Jezus ken ik en van Paulus weet ik, maar wie zijt gij? 16 En de mens, in wie de boze geest was, sprong op hen af, overweldigde hen tezamen en bleek zoveel sterker dan zij, dat zij zonder kleren en gewond uit dat huis moesten vluchten. 17 En dit werd bekend aan allen, Joden en Grieken, die te Efeze woonden, en vrees overviel hen allen, en de naam van de Here Jezus werd grootgemaakt.

 

 

 

 

 

 

Als je Jezus toebehoort en je hebt je zonden beleden

en je draagt niemand een kwaad hart toe,

dan heb je het wettig recht

om elke satanische macht

of ongewenste situatie of belemmering aan te pakken

en te verwijderen of te vernietigen

in de naam van Jezus

 

Ten tweede: Als je situaties, omstandigheden, belemmeringen

of machten aanspreekt, moet je dit in het volle geloof doen,

dat je een kind bent van God en dat Jezus je steeds zal bijstaan.

Je geloofsleven zal je helpen om steeds in de overwinning te staan.

 

 

 

Ten derde: Als je God vertrouwt, geef nooit op!

Sommige Christenen denken na enkele dagen:

a san dies n’e jepi.

Misschien wil God me niet echt helpen.

En dan geven ze de strijd op

en satan lacht ze uit en bespot je Heiland.

 

Volharding is een belangrijke eigenschap in de geestelijke strijd

en in het gebedsleven.

 

Ten vierde: Begin, om je geloofsleven aan te wakkeren,

met lofprijs en aanbidding

of zing een lied

of luister naar goede evangelische muziek,

voordat je met de echte strijd begint,

tenzij de omstandigheden van dien aard zijn,

dat je onmiddellijk moet handelen.

 

 

 

 

Ten vijfde: Trek reeds bij het begin van de dag je geestelijke wapenrusting aan

uit Efeze 6:13-17,

zodat geestelijke machten en situaties je niet kunnen verrassen,

 

maar je bent altijd als een goed soldaat gereed

om te strijden, als de duivel weer wilt aanvallen

 

De naam van Jezus maakt je tot een kracht

waartegen de gehele legermacht van satan niet is op gewassen.

Toen Jezus uit de dood verrees en Zijn Gemeente stichtte,

gaf Hij Zijn gemeente al de macht en de sleutels,

die Hij van de Vader had ontvangen.

 

Hij zegt in Matteüs 28:18 Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.

Gaat dan henen en maakt al de volken tot mijn discipelen…

en zie, Ik ben met u, al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

Lees niet te snel over deze wonderlijke

en ongelovelijke passage!

 

 

 

De Heer geeft ons hier als Zijn volgelingen

een gezag, dat nog nooit,

sedert Adam, aan iemand

of een supermacht is gegeven.

 

De duivel moest er ook aan wennen.

Tot dan toe, vóór de kruisiging

had hij onbeperkte macht en toegang tot alle mensen,

en kon iedereen onder zijn invloed brengen.

 

Satan kon zelfs de hogepriesters en knappe schriftgeleerden van Israël

en de vertegenwoordiger van het Romeins gezag, Pilatus,

tegen Jezus ophitsen om Hem ter dood te brengen.

 

Hij kon zelfs de trouwste apostelen van Jezus

er toe brengen Hem in de steek te laten,

toen Hij zich gevangen liet nemen

om gemarteld en gekruisigd te worden.

 

Maar nu werd satan geconfronteerd

met een nieuw mensenras,

bestaande uit mensen uit alle volken

die er waren op aarde.

 

 

 

En dit ras had meer macht dan hij.

Meer nog, deze mensen konden hem opdragen

om te doen wat zij wilden,

als zij de naam van Jezus gebruikten.

Hij had geen enkele directe toegang tot deze mensen,

zolang zij in de gerechtigheid van Jezus Christus wandelden.

 

 

 

 

 

Satan kon elke president, politicus, ondernemer,

generaal en leger onder zijn macht brengen en houden.

Hij kon ze tegen elkaar uitspelen

en zelfs elkaar laten vernietigen.

Hij had overal vrij spel,

behalve bij de echte volgelingen van Jezus.

 

 

 

Wat haatte hij hen, die zijn macht tartten.

Satan werd het meest gefrustreerde wezen

dat de aarde doorkruiste om zijn slachtoffers te zoeken

en te verslinden.

Met zijn gehele leger van grootvorsten, vorsten,

boze machten in de hemelse gewesten,

slangen en schorpioenen,

demonen en alle andere boosdoeners

was hij niet opgewassen tegen zelfs kinderen,

die de naam van Jezus gebruikten.

 

 

 

Queen Mary van Schotland moet hebben gezegd

dat zij meer bevreesd was voor de gebeden van John Knox

dan voor welk buitenlands leger dan ook. Hij kon deze superslechte vrouw effectief bestrijden en aftjappen en elke boze actie van haar ondermijnen. Hij bezorgde haar nederlaag op nederlaag.

Hij bad in de naam van Jezus

 

Deze nieuwe scheppingen van God hadden

een macht die satan zelf nooit had gehad,

namelijk alle macht in de hemel en op de aarde,

plus nog de sleutels van de hemel,

van het dodenrijk en de dood.

Alles wat zij op aarde bonden,

was in de hemel gebonden.

 

Alles wat zij op aarde ontbonden,

was in de hemel los gemaakt

of vrij gezet.

 

 

 

 

 

 

Doden konden worden opgewekt,

dodelijke ziekten werden genezen,

criminelen werden bekeerde volgelingen van Jezus,

publieke vrouwen die openlijk in zonde hadden geleefd,

werden kuise volgelingen van Jezus, en dat op grote schaal.

 

Wil je uit de macht van de boze treden?

Wil je je door Jezus en de Heilige Geest laten leiden

om als overwinnaar door dit leven te gaan?

 

 

Wil je je onderwerpen aan de Koning der koningen

en de Heer van de hemelse heerscharen,

degene die alle macht heeft over sprinkhanen en houtluizen,

over bankiers en politieke heersers,

over satan en zijn hele bende,

over alle orkanen en aardbevingen op deze aarde,

over elke levende ziel hier op aarde?

 

Wil je een volgeling worden van Jezus

en een wettelijk recht krijgen om

in Zijn naam rechtvaardige daden te verrichten

en je familie te beschermen,

om verloren zielen te redden?

Als je dit alles wil, klik op deze link.

like_us_facebook-200 50

UITGELICHTE ARTIKELEN:

 


 130rlg

BENT U EEN NIEUWE WIJNZAK VOOR DE NIEUWE WIJN?

Door de nieuwe wijn kunnen de oude wijnzakken scheuren en dan gaat de wijn verloren.

Lezen en herlezen!

door Roy Mac Donald

KLIK HIER


argeloos als duiven

ARGELOOS ALS DUIVEN ALS SCHAPEN ONDER DE WOLVEN

 

 

hoe kan je effectief evangeliseren?

door Roy Mac Donald


JOEYS MOOISTE MOMENT

door Roy Mac Donald

De zanger met die prachtige warme stem, Joey is niet meer onder ons. Maar vooral zijn zangtalent zal nog lang ons hart blijven opvrolijken.
Waarom dit artikel? Omdat het verhaal van Joey nog  niet is afgelopen. Over dit en het aandeel van de muziek gaat dit artikel.
Veel leesplezier

klik hier


cf411a2024_1400764298_Luiaards-slapen-tussen-de-15-en-20-uur-per-dag__list-noup

 

DE LUIAARD.

VOEL JE JE AANGESPROKEN? IK SOMS WEL!

door Roy Mac Donald

klik hier


kracht van lofprijs en aanbidding

 

 

 

 

 

LOFPRIJS EN AANBIDDING ONSCHATBAAR EN KRACHTIG

door Roy Mac Donald

klik hier


LAST VAN BEGEERTENHEB JE OOK LAST VAN VERKEERDE BEGEERTEN?

 

Zijn er sterke verkeerde emoties en eigenschappen die je vrede en evenwicht steeds verstoren?

Hier volgt een Bijbelse oplossing voor het vraagstuk waar de hele mensheid in zit.

door Roy Mac Donald

 vergevenVERBITTERING HOUDT ONS GEVANGEN. HOE KAN IK IEMAND VERGEVEN?

door Roy Mac Donald

klik hier

 


volledige bevrijding miniatuur youtube.pub

 

 

GEBED VOOR VOLLEDIGE BEVRIJDING

Audio gebed met Nederlandse ondertiteling. Krachtig en om bij regelmaat te bidden.

Klik hier

 


liefdesbriefDE EERSTE LIEFDESBRIEF – HET BLIJFT JE ALTIJD BIJ

 

God is verliefd en heeft dan ook de mooiste liefdesbrief geschreven!

door Roy Mac Donald,

klik hier


 

WAT NEbagageEM JE MEE NAAR DE HEMEL? Kun je in feite bij de Opname of als je bent gestorven wel dingen meenemen? Lees hier over de how’s en why’s.

door Roy Mac Donald

klik hier

 


What-is-the-Roman-Road-to-Salvation-750x400

“THE ROMAN ROAD”, EEN ROUTE VOOR BEKERING UIT DE BRIEF AAN DE ROMEINEN. – bewerkt door Roy Mac Donald

klik hier


BijbelLuister Bijbel

De Nieuwe Bijbel Vertaling, gesproken en gedramatiseerd door Surinaamse Christenen. Romeinen 10:17 zegt: Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Het gehele Nieuwe Testament is hierin opgenomen. Veel luisterplezier en geestelijke groei!

Klik hier


Na Nyun Teluisterenstamenti, wan Yere Bijbel fu arki en leysi in Sranan Tongo

 

 

 

 


Nieuw: MANNENAANGELEGENHEDEN artikelen, video’s etc. voor mannen (in het menu). 

aankondiging mannen

→ mannen & hun rol

→ mannen & hun struggles

 

 

wat men niet wil horen 2

smartblock warroom

smartblock zondaarsgebed

 

healing room smartblock

surinaamse vlag smartblock

smartblock profetieen

smartblock goede preken

website logo

Aanbevolen websites om je geestelijk te verrijken: