mobile header image

logo-nieuw-jezus-komt-spoedig-1024x210

DE CRISIS EN ONS AANDEEL DAARIN – 4 DON’TS

Door Roy Mac Donald
waterkant-klimages of SurNiemand kan het ontkennen. Ons land is er beroerd aan toe, in velerlei opzicht. Wie geen “vreemdeling in Jeruzalem ” is hoeft hierover geen gedetailleerde informatie. En de crisis schijnt van dag tot dag erger te worden. De prijzen vliegen de pan uit.

 

En de oordelende vingers wijzen schuldigen aan.

 

Maar er zijn niet velen, die in overweging nemen, dat wijzelf, Christenen, medeschuldig zouden kunnen zijn, door onze houding en ons handelen. En als er geen verootmoediging (schuldbelijdenis) is, dan is er ook geen herstel. Laten we aanpakken en verandering brengen!

2 Kronieken 7:14 zegt: en Mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen.
Waarin hebben we dan gefaald? Hier volgen 4 “Don’ts” waarmee we elkaar kunnen bemoedigen te doen wat God van ons verlangt.

Ten eerste: onze houding naar Israël toe.

Huilende-wolven02We zijn met het koor van de satan en de door hem gecontroleerde wereld en de pers meegegaan in het wolvengehuil tegen Israël. We zijn in de leugens van de duivel gevangen, die Israël beschuldigt van alles dat verkeerd is.

 

 • We spreken van “de door Israël bezette gebieden”, terwijl het om land gaat, dat rechtens en door Gods uitverkiezing aan Israël toebehoort.

 

 • We spreken van “Israëlische agressie tegen Palestijnse slachtoffers”, terwijl het Joodse volk haar voortbestaan wil zekerstellen tegen een vooruit geschoven pion van dodelijke vijanden, de P.A. en Hamas. Het is niet de eerste keer dat de duivel heeft getracht alle Joden uit te roeien! Denk aan de Holocaust en aan de geschiedenis van Ester (Haman!)

 

 • United Nations General Assembly votes on draft resolution condemning Syrian violenceWe gaan mee met de verdelingsplannen om een Palestijnse staat op te richten, en zo mee te werken aan de oprichting van een terroristenstaat op Israëlisch grondgebied. Een staat die niets anders wil, dan de volledige vernietiging van Israël als staat en daardoor de doorkruising van Gods plannen (waaronder de landing van Jezus in Jeruzalem).

Kijk, dit alles grieft God, omdat de haat tegen de Joden een haat is tegen God. Het Joodse volk is namelijk een lichaamsdeel van God, en wel Zijn meest gevoelige: Zijn oogappel. (Psalm16:8).

 

Jodenhaters vallen onder een vreselijke vloek, namelijk die van God.

abrahamIn Genesis 12:3 belooft God aan Abraham en zijn nageslacht (Isaak, Jacob en de twaalf stammen van Israël):
Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal ik vervloeken.
Denk niet dat God zomaar, voor grap deze belofte heeft gedaan. En dat het in deze tijd niet meer telt. Het is bittere ernst en God is geen man dat Hij liegen zou en er is bij Hem geen aanneming des persoons (no respecter of persons). Handelingen 10:34.

Als je nou Christen bent of niet, als je het Joodse volk met je daden en opvattingen vervloekt of verwerpt, dan roep je een vloek van God over je.

Ik heb zelf een sterk vermoeden, dat veel van wat de Christenen overkomt in het Midden-Oosten, te maken heeft met hun houding tegenover Israël! In hun angst en gewilligheid om door hun Arabische Moslim broeders geaccepteerd te worden, hebben ze de kant van de Moslims gekozen tegen Israël. Dit heeft ze niet geholpen, want ze staan bloot aan de ergste vervolgingen door Arabische Moslims! En ze behoren ook tot de vluchtelingen. Klik hier

 

Ook de anti-Israël Christenen in Nederland krijgen het steeds moeilijker. Hun kerken lopen leeg!

In ieder geval worden de meest vijandige anti-Israël naties getroffen door allerlei rampspoed. De Goddelijke wet werkt feilloos.

En omdat de anti-Israël acties en houding nu wereldwijd zijn, zijn de crises en rampen ook wereldwijd.

 

 

Storm2En omdat Suriname ook meegegaan is in de stemming voor een Palestijnse staat,

en omdat vele Surinamers zich tegen Israël uitspreken

en er weinig openlijke solidariteit is met dit dappere volk dat steeds meer alleen staat,

wordt ook Suriname getroffen door Gods oordelen.

support israelVerander je houding ten aanzien van Israël,
1. door God te vragen deze verkeerde hartsgesteldheid (tegen Israël) te verwijderen,

2. en door kennis te nemen van de werkelijke gang van zaken (lees Romeinen hoofdstukken 9-11) Klik hier

3. en ons blok Ontvang uw zegen door Israël te zegenen met veel correcte informatie over dit gezegend land. Klik hier

4. door de Heer te vragen en na te denken over hoe je het beste je solidariteit met Israël in de praktijk kan brengen

Als er in je gemeente of de gebedsdienst nog niet regelmatig voor Israël wordt gebeden, kun je beginnen je voorganger te vragen om hiermee te beginnen en zo de extra zegen van God over deze gemeente te storten.

 

(Misschien een fonds helpen oprichten om arme Joden uit Oost-Europa naar Israël te kunnen laten gaan, of lid worden van het Israël Comité) Klik hier

Let wel: Als je ten aanzien van Israël een fundamentele mindshift hebt ondergaan, zal de Here je bezoeken met de zegeningen van Abraham, van Isaak, van Jacob en van de zegeningen van alle zonen van Jacob. Klik hier.

 

Ten tweede: de Overheid

republiek surMaar er is meer, in relatie tot de crisis in ons land.
Ook is er de houding naar de Overheid.
De Bijbel zegt bij monde van Paulus, die in de tijd van keizer Nero schreef:

Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden, die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door God gesteld.  Wie zich dus tegen de overheid verzet, wederstaat de instelling Gods, en wie dit doen, zullen een oordeel over zich brengen. (Romeinen 13:1-2).
Ook dit is niet zomaar een statement die je de vrijheid geeft om deze te volgen of niet, of die rekening houdt met je politieke keuze.

Natuurlijk moeten we God meer gehoorzamen dan het gezag dat boven ons staat.

ministerMaar als God voorzien heeft in een bepaalde regering, dan heeft Hij daar een bedoeling mee. Als je je verzet tegen die overheid, dan verzet je je tegen een instelling die God heeft gegeven, en dan haal je een oordeel over je. En dat is niet slechts een algemene statement, maar een zeer persoonlijke. Je zal buiten de gunst van God vallen.

(Ik praat hier niet over verkiezingsstrijd en verkiezingsleuzen, maar zelfs daarin moet door Christenen de nodige voorzichtigheid betracht worden).

In 1 Timoteus 2:1-4 zegt het Schriftwoord:
Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen, 2 voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. 3 Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, 4 die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen.

agenda-gebedsuur

 

Overigens wil ik wel kwijt, dat de situatie in een land niet in de eerste plaats afhangt van deze of gene regering of staatshoofd, maar van de gelovigen, zij die een intieme relatie hebben met Degene die de macht heeft om verandering te brengen. (Klik)

 

 

 

 • Machthebbers hebben een politieke verantwoordelijkheid, waarvoor ze ook verantwoording zullen moeten afleggen.

 

 • Maar wij gelovigen hebben een hogere, geestelijke verantwoordelijkheid.

 

 • Wij kunnen het beleid bestendigen of ombuigen, aanpassen of veranderen,

          doordat we in onze persoonlijke gebedstijd en samen met andere Christenen zaken in gebed brengen.
Een politieke Overheid is niet opgewassen tegen de boze machten in de hemelse gewesten, die hun bommen van rampspoed vanuit de geestelijke sferen afvuren op ons land. Zeker niet als er sprake is van toelating “van Hoger Hand”.

Alleen wij Christenen kunnen een banier van gebed tegen hem inbrengen.

De Bijbel zegt:

Als de vijand zal komen gelijk een stroom, zal de Geest des Here een banier tegen hem oprichten. (Statenvertaling: Jesaja 59:19.)
En zolang dit niet op nationale schaal geschiedt, zal de Here in ieder geval Zijn trouwe kinderen beschermen.
2 Petrus 2:9 geeft ons de verzekering:

Dan weet de Here de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen.

En Psalm 91:3-4 belooft ons: Want Hij is het, die u redt van de strik des vogelvangers, van de verderfelijke pest.  Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser.

Dus, in plaats van kritiek te leveren of te klagen over onverkwikkelijke zaken, moeten we de hemel bestormen en aanhoudend bidden, totdat er actie komt van de regering of vanuit andere hoek. Natuurlijke actie of bovennatuurlijke actie. In ieder geval zullen de echte bidders weinig last hebben van de crisis.

Laten we onze gevoelens ten aanzien van de zittende regering opzij zetten en de Bijbel gehoorzamen.

Laten we bidden voor alle hooggeplaatsten en voor alle mensen,

opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden

in alle godsvrucht (dat je leven goede vrucht voortbrengt!) en waardigheid.

God zal zich daar zeer over verheugen, want Zijn grote wens is, dat iedereen tot geloof komt.

 

Dat laatste geeft ons een duidelijke indicatie, dat, als we niet voor de Overheid, de hooggeplaatsten en alle mensen bidden, niet alle mensen gered kunnen worden! Dus de grootste verantwoordelijkheid over de gang van zaken in het land ligt bij ons, gelovigen in Christus Jezus! Wij zijn net als Adam de hoofdverantwoordelijken. Wij zijn het zout der aarde en het licht van de wereld. (Matteὒs 5:13,14). Laten we dat goed vasthouden.
Laten we nogmaals de ernstige vermaning van God goed voor ogen houden en erover mediteren:

Nu zal, hoop ik,  2 Kronieken 7:14 duidelijker worden
en Mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen.

 

In deze tekst zijn 4 voorwaarden, aan Christenen gegeven
1. verootmoediging, dus belijden van eigen zonden, van de familie en die van de natie.

 

2. bidden, dus aanhoudend roepen tot de Here.

 

3. Gods aangezicht zoeken, dus zich afzonderen met God en Hem laten spreken, in de eerste plaats door Zijn Woord biddend te lezen. Houd trouw je stille tijd! Klik hier

 

4. Bekeren van je boze wegen. Wat niet hoeft te betekenen dat je een crimineel bent, maar dat je afziet van bitterheid, onvergevingsgezindheid, liefdeloosheid, geldzucht, naijver, ontoelaatbare seks en seksuele fantasieën, alle vormen van verslavingen (afgoderij!). We hebben een aantal goede gebeden om van deze zaken af te komen. Klik hier

 

Ten derde, onze houding ten opzichte van ons land.

paspoort_surinameHoe ons land zal “varen” heeft veel te maken met wat wij vinden en uitspreken over Suriname.

Weet dat je tong een macht is, die nooit mag worden onderschat?

Spreuken 18:21 21 zegt:  Dood en leven zijn in de macht der tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten.
En de brief van Jacobus zegt over de macht van de tong het volgende:

the tongueZie, ook de schepen, ofschoon zij zo groot zijn en door sterke winden voortgedreven worden, worden door een zeer klein roer gestuurd, waarheen maar het believen van de stuurman wil.  Zo is ook de tong een klein lid en voert toch een hoge toon. Zie, hoe weinig vuur een groot bos in brand steekt. Ook de tong is een vuur, zij is de wereld der ongerechtigheid; de tong neemt haar plaats in onder onze leden, als iets, dat het gehele lichaam bezoedelt en het rad der geboorte in vlam zet, terwijl zij zelf in vlam gezet wordt door de hel. (Jacobus 3:4-6).

 

Als je dit alles weet, weet dan, wat je met je tong doet! Je kan grote schade berokkenen aan jezelf en aan anderen en je kan situaties verergeren.

 

 

 • God heeft ons geroepen om anderen te zegenen en Zijn koninkrijk uit te breiden.

 

 • We moeten onverkwikkelijke situaties bij de Here brengen en bidden om veranderingen.

 

 • Maar in geen geval moeten we negatieve gedachten koesteren

 

 • of woorden gebruiken die een situatie kunnen verergeren,

 

boze manWoorden zoals:

“Ik had wel verwacht, dat dit verkeerd zou uitlopen”,

of, “deze situatie zal van kwaad tot erger worden”,

of: “zo is de werkgever nu eenmaal, hij zal nooit veranderen”,

of: “Ik houd niet van die en die groep, of van die mensen”,

of “het zal nog slecht aflopen met ons land”,

of: “zo zijn Surinamers nou eenmaal, ze zijn lui en onverantwoordelijk”.

 

Dat zijn woorden die ons land zeker geen zegen brengen, in tegendeel we beladen het met vloeken, zonder dat we daar erg in hebben.

Daarom dat de Bijbel ook zegt in Hosea 4:6

Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis.

 

Laten we onze houding ten opzichte van ons land radicaal wijzigen. We hebben als Christenen de plicht om dit stukje land dat de Here ons gegeven heeft, met liefde en zorg te bejegenen alsof het ons erf (Sranan Bromtjie Djari) en ons gezin (Famir’Man) was. I Love SU!

prayer-5Dat zouden we kunnen doen door:
• De Here te vragen om ons deze vaderlandsliefde in ons hart te geven. Alleen Hij kan diepe hartsveranderingen bewerkstelligen! Hij zal het ook doen, want het past in Zijn plan.

“Heer leer me steeds meer van mijn land te houden en dit volk te koesteren als mijn volk”

Regelmatig te bidden voor je land en volk. Voor gebeden over Suriname: Klik hier

Door mee te doen aan, of het opstarten van een project om een nijpend probleem op te lossen. Er is veel behoefte aan vrijwilligers werk

 . Door te participeren in nationale gebedsbijeenkomsten en in groepsgebeden aan het werk of op school. (Klik hier) Vaderlandsliefde in full swing!

Door het ondersteunen van een kindertehuis of behoeftige senioren.

Help mee met de kritiek op het land te stoppen door er een positieve draai aan te geven of door te vragen wat die persoon zijn/haar aandeel is in de opbouw van ons land. “Als je niets anders kan, kun je altijd nog bidden of een sticker plaatsen op je vervoersmiddel!”

 Ten vierde. Onze houding naar de Heer.

Een van de redenen waarom het zo slecht gaat met ons land is

onze houding als Christenen naar God toe.

 

We leven vaak ik-gericht (ego-centrisch) in plaats van christo-centrisch. Bij onze bekering hebben we wel aan de Heer gevraagd om onze Heer en Verlosser te worden. In de praktijk van ons leven accepteren we Jezus wel als onze Verlosser, vooral als we in de problemen zijn.

Maar als Heer erkennen we Zijn Heerschappij niet over ons leven.

troon

Je behoort niet meer op de troon van je eigen  leven te zitten, maar deze af te staan aan Jezus. Daar komt in de praktijk niet veel van terecht. Dat wil zeggen, dat we onze afspraken met God niet nakomen. We blijven ons eigen ding doen en laten God te vaak erbuiten. Dat heet ontrouw en dan brengen we God tot toorn.

ScorpionKingDaarom laat de Here de sprinkhaan, de verslinder en de kaalvreter hun werk doen, totdat wij gaan beseffen, dat we Zijn wil moeten doen in ons leven. Lees in de Bijbel: Haggai   1:4-11 en Joël 1:4-5.

Jesaja 45:6-7: Ik ben de Here en er is geen ander, die het licht formeer en de duisternis schep, die het heil bewerk en het onheil schep; Ik de Here doe dit alles.

Maak de Here Jezus tot Heer en Koning over je leven. Geef Hem het absolute gezag over alles in je leven.

Dan en alleen dan zal je de leiding kunnen ervaren van Gods Geest.

En Hij zal je helpen om het plan van God met je leven te verwezenlijken.

Dan gaat het niet meer om: Here wil mij en mijn plannen zegenen,

maar: Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede in mijn leven.

Dan gaat het niet meer in de eerste plaats om mijn privé-zaken, maar: Uw koninkrijk kome en breke door, in mijn huis, in mijn werk, in mijn leven.

 

Als we met die geestelijke gesteldheid leven, zullen we
steeds meer de godsvrucht beoefenen,

de Bijbel dagelijks gaan lezen en overdenken,

steeds meer gaan bidden,

de bidstonden in de gemeente regelmatig bezoeken (waar standaard gebeden wordt voor land en volk en voor speciale noden.)

Gods leiding in ons leven steeds duidelijker gaan ervaren.

 

4sportsDus, schematisch samenvattend, laten we de vier DONT’S veranderen in DO’S

 1. Onze houding ten aanzien van Israël
 2. Onze houding tegenover het gezag dat boven ons is gesteld
 3. Onze houding met betrekking tot ons land en volk
 4. De erkenning van Gods soevereiniteit over ons leven.

 

love su

Zo zal ons land veel aan ons hebben en kunnen we (in onze gebedskamer) formidabele bijdragen leveren aan ons geliefd Suriname. En dan zal het werkelijk zijn : God zij met ons Suriname, Hij verheff’ ons heerlijk land. Gado de wi fesi man

Paramaribo 8 maart 2016

 

 

Als je meer wilt weten over hoe je Jezus tot Heer van je leven kunt maken, lees en bestudeer mijn artikel: Onderwerp je aan God en wedersta de duivel. Hoe doe je dat? Klik hier

Als je je geestelijk wilt sterken om een krachtig en overwinnend leven te leven kun je de Proclamaties van Sid Roth (Nederlandse vertaling) dagelijks lezen (6 minuten) Klik hier

 

 

 


 

 

like_us_facebook-200 50

UITGELICHTE ARTIKELEN:

 


 130rlg

BENT U EEN NIEUWE WIJNZAK VOOR DE NIEUWE WIJN?

Door de nieuwe wijn kunnen de oude wijnzakken scheuren en dan gaat de wijn verloren.

Lezen en herlezen!

door Roy Mac Donald

KLIK HIER


argeloos als duiven

ARGELOOS ALS DUIVEN ALS SCHAPEN ONDER DE WOLVEN

 

 

hoe kan je effectief evangeliseren?

door Roy Mac Donald


JOEYS MOOISTE MOMENT

door Roy Mac Donald

De zanger met die prachtige warme stem, Joey is niet meer onder ons. Maar vooral zijn zangtalent zal nog lang ons hart blijven opvrolijken.
Waarom dit artikel? Omdat het verhaal van Joey nog  niet is afgelopen. Over dit en het aandeel van de muziek gaat dit artikel.
Veel leesplezier

klik hier


cf411a2024_1400764298_Luiaards-slapen-tussen-de-15-en-20-uur-per-dag__list-noup

 

DE LUIAARD.

VOEL JE JE AANGESPROKEN? IK SOMS WEL!

door Roy Mac Donald

klik hier


kracht van lofprijs en aanbidding

 

 

 

 

 

LOFPRIJS EN AANBIDDING ONSCHATBAAR EN KRACHTIG

door Roy Mac Donald

klik hier


LAST VAN BEGEERTENHEB JE OOK LAST VAN VERKEERDE BEGEERTEN?

 

Zijn er sterke verkeerde emoties en eigenschappen die je vrede en evenwicht steeds verstoren?

Hier volgt een Bijbelse oplossing voor het vraagstuk waar de hele mensheid in zit.

door Roy Mac Donald

 vergevenVERBITTERING HOUDT ONS GEVANGEN. HOE KAN IK IEMAND VERGEVEN?

door Roy Mac Donald

klik hier

 


volledige bevrijding miniatuur youtube.pub

 

 

GEBED VOOR VOLLEDIGE BEVRIJDING

Audio gebed met Nederlandse ondertiteling. Krachtig en om bij regelmaat te bidden.

Klik hier

 


liefdesbriefDE EERSTE LIEFDESBRIEF – HET BLIJFT JE ALTIJD BIJ

 

God is verliefd en heeft dan ook de mooiste liefdesbrief geschreven!

door Roy Mac Donald,

klik hier


 

WAT NEbagageEM JE MEE NAAR DE HEMEL? Kun je in feite bij de Opname of als je bent gestorven wel dingen meenemen? Lees hier over de how’s en why’s.

door Roy Mac Donald

klik hier

 


What-is-the-Roman-Road-to-Salvation-750x400

“THE ROMAN ROAD”, EEN ROUTE VOOR BEKERING UIT DE BRIEF AAN DE ROMEINEN. – bewerkt door Roy Mac Donald

klik hier


BijbelLuister Bijbel

De Nieuwe Bijbel Vertaling, gesproken en gedramatiseerd door Surinaamse Christenen. Romeinen 10:17 zegt: Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Het gehele Nieuwe Testament is hierin opgenomen. Veel luisterplezier en geestelijke groei!

Klik hier


Na Nyun Teluisterenstamenti, wan Yere Bijbel fu arki en leysi in Sranan Tongo

 

 

 

 


Nieuw: MANNENAANGELEGENHEDEN artikelen, video’s etc. voor mannen (in het menu). 

aankondiging mannen

→ mannen & hun rol

→ mannen & hun struggles

 

 

wat men niet wil horen 2

smartblock warroom

smartblock zondaarsgebed

 

healing room smartblock

surinaamse vlag smartblock

smartblock profetieen

smartblock goede preken

website logo

Aanbevolen websites om je geestelijk te verrijken: