mobile header image

logo-nieuw-jezus-komt-spoedig-1024x210

BENT U RELIGIEUS OF HEEFT U EEN RELATIE MET GOD?

 

door Roy Mac Donald

Print Friendly

 

hete of koude koffie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

religie 2Een gekke vraag, zou u op het eerste gezicht kunnen denken. Welke religieuze mens gelooft niet in God? En als je in God gelooft, dan heb je toch hoe dan ook een relatie met Hem? Dan zal Hij je toch zien en je af en toe uit een nood helpen?

Ik denk, dat er veel mensen zijn, die zo denken. Ze geloven in een god of zelfs in God. En dat is voldoende. Ze zeggen dan, natuurlijk ken ik God en ben ik dus religieus. Of ze zeggen: Mijn ouders zijn van de kerk en ik heb de goede dingen van ze geleerd. Soms zegt men: Ik ga wel niet elke zondag naar de kerk, maar ik bid af en toe wel eens. Anderen zeggen: Ik kom uit een Moslim gezin en ga regelmatig naar de moskee.

 

Hindu-wedding-cards-onlineSommige van ons geloven, dat als je gaat bidden, dat je eerst een kaars moet branden, of dat alleen een priester voor je kan bidden, of dat je voor een beeldje moet staan of knielen, zodat je gebeden iets kunnen uitrichten.

Er zijn mensen, die geloven, dat ze behouden zijn (kinderen van God), omdat ze lid zijn van een gemeente of omdat hun ouders tot een bepaalde kerk behoren. Als je ze vraagt, of ze gelovig zijn, zeggen ze: Ik ben katholiek, of: Ik ben moslim en ik vast tijdens de Ramadan. Sommige mensen hebben een bepaalde ceremonie nodig, bijvoorbeeld een kerkdienst of de aanwezigheid van een pastor, dominee, pater of pandit, om dat speciaal gevoel te krijgen, dat je op “heilige grond” staat. Bijvoorbeeld bij een huwelijk, een bigi jari of een begrafenis.

En dat, terwijl de Bijbel ons duidelijk maakt, dat we TE ALLE TIJDE CHRISTUS MOETEN AANDOEN ALS ONZE GERECHTIGHEID. (1 Petrus 2:24) Dat wil zeggen: als we Godvruchtig leven, is Jezus altijd bij ons. Daarom wordt Hij ook Immanuel genoemd: God met ons! Alleen een hart, dat op God gericht is, kan iets van God verwachten.

 

Ook zeggen sommige mensen wel eens: mijn ouders zijn gelovige mensen, ze zijn van de kerk.

Maar laten we deze zaak eens goed bekijken. Iemand heeft ooit eens opgemerkt, dat als je in een garage woont, kan je net zo lang toeteren, maar je zal nooit een auto worden.  Als je ouders christenen zijn, kan je misschien een Christelijke opvoeding hebben gehad, maar volgens de Bijbel ben je nog niet gered van het oordeel.

leugenaar

DE LEUGENAAR EN MISLEIDER

Mag ik u een vraag stellen?

Wie denkt u, is de meest sluwe, doortrapte leugenaar en misleider die invloed heeft op onze aarde? Natuurlijk weet u dat: de satan.

 • Hij heeft duizenden jaren ervaring, hoe hij u en mij een hak kan zetten.
 • Zijn groot voordeel hierbij is, dat hij onzichtbaar is, dus u ziet hem niet, en u kent zijn strategieën niet, en de plannen die hij tegen ons smeedt, om ons in zijn macht te houden.
 • Hij heeft het eerste mensenpaar reeds bedrogen en ze voorgehouden, dat ze God niet nodig hadden om hun eigen ding te doen.
 • Toen werd de relatie die de mens had met God, verbroken.

 

 

Laat me u een belangrijk ding toevertrouwen.

Religie is het meest gewiekste wapen, dat de vijand gebruikt, om de mensheid te misleiden en van God af te houden.

Reeds Kaïn, geïnspireerd door de duivel, wilde God een bloedloos offer van landbouwproducten brengen, die echter door God niet werd geaccepteerd, waarna hij zijn broer Abel, die wel in de gunst stond bij God, omdat hij een lam ten offer bracht, vermoordde.

 

cainReeds daar zien we: Abel had een relatie met God en gehoorzaamde Hem door te handelen naar de eis van God in verband met de zonde.

Kaïn daarentegen deed slechts een “religieuze” handeling die geen enkele waarde had voor God.

Net zo kan het branden van kaarsen, het maken van bedetochten, het uitdelen van aalmoezen, het drie keer per dag bidden, het dienen van goden of mensen of materiele goederen, allerlei rituelen, zelfs het bezoeken van een kerk of welke religieuze handeling dan ook geen enkel effect sorteren als er niet een echte kind-Vader relatie is met God. 

Denk als Christen niet te snel bij jezelf, dat je niet religieus bent. Een goede screening door de Here kan hierover veel duidelijkheid geven. Je kan alvast beginnen bij jezelf na te gaan, welke onderdelen van het geloofsleven voor jou belangrijk zijn zijn en welke minder belangrijk. Is je kerkbezoek, waar je gezien wordt, belangrijker dan je Stille Tijd met God? Er zijn veel Christenen die geen Stille Tijd houden. Toch behoort dat tot een van de intiemste momenten met je hemelse Vader en is het een must voor je relatie met Hem.

Een ander voorbeeld is verootmoediging. Hoe ga je daarmee om, is het snel snel, (Here vergeef me) of ga je de diepte in en heb je WERKELIJK berouw over je zonde? Besef je, welk verdriet je de Here hebt aangedaan, en doe je een ernstige belijdenis?

gospelmusicZing je in de kerk of thuis, omdat je het leuk vindt om te zingen, of omdat je de Here werkelijk wil aanbidden met geheel je hart, ziel en verstand/ Meen je wat je zingt en ben je bereid datgene wat je zingt ook in je leven toe te passen?

“Heer ik geef U mijn hart, ik geef U mijn ziel, ik leef alleen voor U” Bedoel je dit alles werkelijk, of is dit slechts een mooi liedje dat bij je religieuze gewoonten hoort? Is er werkelijke overtuiging van jouw kant?” Indien niet, dan ben je slechts religieus, en dat kan heel mooi klinken, maar het heeft geen enkele waarde voor God.

“Stap voor stap wordt ‘t land veroverd, langzaam maar zeker gaan wij door”. Meen je dit werkelijk als je zingt? Ben je bezig stap voor stap Suriname te veroveren voor Jezus en hoe doe je dat? Of is dat slechts een religieuze gedachte zonder de kracht van geloof?

 

 

verootmoedigenVerootmoedig je en vraag de Heer om je te screenen of er religieuze zaken in je leven spelen. Schroom daarbij niet om plat op je gezicht te gaan en je hart aan Hem over te geven zodat Hij het kan doorgronden, zoals we wel zingen”Heer doorgrond mijn hart, maak het recht voor U”.

Een relatie met de levende God is er één van wederzijds contact, wederzijdse liefde en van de vreze Gods,

die maakt, dat je te alle tijde rekening houdt met Zijn wensen, verlangens, bevelen en aanwijzingen.

Die zijn alle te vinden in Zijn woord, de Bijbel.

Alleen binnen die relatie zal er een verlangen zijn om God dagelijks te zoeken, vooral in gebed en in het lezen van Zijn woord en Hem te aanbidden en gehoorzamen.

 

kruistattoo2Een juiste omschrijving van religie is, dat bij deze manier van denken mensen geloven dat ze iets moeten doen (bepaalde werken of uiterlijke handelingen) om de gunst van (een) god of van God te verwerven. Bijvoorbeeld door een beeldje in huis te zetten en te vereren, of regelmatig naar de kerk, de moskee of de mandir te gaan. Of een boeddhabeeldje in de tuin of in huis: waarbij u zonder het te weten, boze machten uitnodigt in uw leven. Maar de Bijbel leert ons, dat wij niets kunnen doen om God te behagen, omdat we een volkomen verdorven natuur hebben. Er woont niets goeds in ons.

 

Paulus zegt in Romeinen 7:18 Want ik weet, dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. Immers, het wensen is wel bij mij aanwezig, maar het goede uitwerken kan ik niet.

 

kruisDaarom heeft God, uit liefde voor de mens, zelf het initiatief  genomen, om de mens te redden.

In Johannes 3:16 staat het:

Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

 

 

 • Dus God heeft alle stappen gezet, om ons te redden van de eeuwige straf, die de zonde in ons heeft verdient.

 • We hoeven slechts aan te nemen, wat Hij voor ons heeft bewerkstelligd, door Jezus aan te nemen als onze Heiland en Redder.

 

christ-samaritan-woman-at-well-living-water-simon-dewey-3RELIGIE EN DE SAMARITAANSE VROUW BIJ DE PUT

God zoekt mensen op, met wie Hij een relatie wil opbouwen. In Johannes 4 raakte Jezus bij de put van Jacob aan de praat met een Samaritaanse vrouw. Zij bleek erg religieus te zijn. Ze stelde daarom ook religieuze vragen, zoals: Ik zie, dat u een profeet bent; kunt u me zeggen, waar we moeten aanbidden, in Jeruzalem of bij deze berg, waar Jacob heeft gewoond? Met andere woorden, bij welke kerk kunnen we het beste zijn om God te vinden?

Toen zei Jezus tegen haar: (vers 23-26) ”De ure komt, en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.”

Daarmee zei Jezus aan haar, dat aanbidding een hartszaak is, gebaseerd op de Waarheid dat God een levende God is, die verlangt naar ons.

De vrouw zeide tot Hem: Ik weet, dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt; wanneer die komt, zal Hij ons alles verkondigen.

Jezus zeide tot haar: “Ik, die met u spreekt, ben het.”

 

Deze vrouw, een zondares, die een buitenechtelijke relatie onderhield, kwam op dat moment, dat zij Jezus als Messias, als Verlosser accepteerde, tot geloof, werd vervuld met de Heilige Geest, liet haar kruik achter, ging heen en bracht een grote massa mensen naar Jezus.

Zij liet haar religieus leven, die haar dorst naar God nooit kon lessen, achter zich en verbond zichzelf met haar Verlosser. Ze kwam in een relatie met Christus en werd gered van het oordeel dat boven alle mensen hangt. Ze werd zelfs een evangeliste.

Hiermee heb ik u willen aangeven wat het verschil is tussen religie en een echte relatie met God.

canstock8430743Religie kan nooit de dorst naar God lessen. Deze vrouw moest elke dag weer naar de put om water te halen.

Religie kan nooit de zonden uit je leven verwijderen. Ze bad op de berg van Jacob maar leefde in zonde.

Religie kan nooit je hartsgesteldheid veranderen. Ze had het al met 5 andere mannen geprobeerd, en deze was niet eens van haar.

Religie kan nooit die diepe bevrediging en vreugde geven, die een relatie met Jezus kan brengen. Voor het eerst ervoer deze vrouw de diepe vreugde van verlossing, omdat ze een ontmoeting kreeg met haar Verlosser.

 

Richard the LionheartReligie kan de mensen goede dingen leren, maar het kan ook behoorlijk intolerant zijn. De kruisvaarders, die met hun zwaarden het beloofde land wilden gaan veroveren, in het teken van het kruis van Christus, in opdracht van de paus, waren religieus.

Ze gingen niet als nederige, vriendelijke zendelingen of missionarissen op pad om de mensen de liefde van Christus te tonen, maar als koelbloedige conquistadors. Dat is niet wat Jezus bedoelde, toen Hij zei: “Gaat dan henen en maakt al de volken tot mijn discipelen”

childsuicidebelt2In de naam van religie worden vandaag de dag vele mensen vermoord doordat zelfmoordenaars uit religieuze overwegingen zichzelf opblazen, vlak nadat ze de naam van hun god hebben aangeroepen.

 

 

 

 

 

Religie sust mensen geestelijk in slaap en geeft geen enkele prikkel om God lief te hebben met geheel je hart, geheel je ziel, geheel je verstand en je naaste als jezelf.

Alleen een echte relatie met God, door een ontmoeting met de gekruisigde en opgestane Jezus, kan in ons de echte liefde wekken voor God en voor onze medemensen en ons zo klaarmaken voor de eeuwigheid in de hemelse wereld.

Religie, al gaat het gepaard met een “goed” leven, brengt ons slechts in de gevangeniskooien van satan en uiteindelijk in een eeuwigheid zonder God.

Maak zoals Jozua een duidelijke keuze, wie je dienen wilt, Jezus of een andere god. Zeg dan: Maar ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen. (Jozua 24:15). En dien Hem dan door Hem te gehoorzamen, Hem te aanbidden en Hem te volgen.

Dit kan alleen, als je Jezus hebt uitgenodigd in je leven en Hem als Heer en Verlosser te erkennen. En als je Hem gevraagd hebt om je je zonden te vergeven. Dan komt de Heilige Geest in je wonen en zal je de  kracht geven om Jezus te gehoorzamen. Je bent dan gered voor de eeuwigheid en je liefde voor Christus kan dan steeds meer gaan groeien. Je zal gebedsverhoringen ervaren, je zal zien hoe de genade van God in je leven werkt.

Je krijgt een honger naar Gods Woord, de Bijbel. Na enige tijd zal je merken, dat Gods hand met je is, en deuren voor je opent, andere deuren (die je kunnen schaden) sluit. Hij brengt mensen op je pad, die je verder kunnen helpen in je geestelijke groei.

Maar ook zal je geconfronteerd worden met de duivel, die niet blij is met deze ontwikkeling,

 • omdat hij God haat, en Jezus hem heeft verslagen en ontwapend aan het kruis,
 • en omdat je nu hebt besloten om Jezus te dienen.
 • Satan zal je op allerlei manieren trachten tegen te werken en zelfs proberen je te vernietigen.
 • Eén ding kan hij niet doen, en dat is, om je behoudenis ongedaan te maken.
 • Je bestemming is zeker, dat is het hemelse paradijs.

En zo zal je relatie met God zich steeds meer verdiepen. En dat heeft niets meer te maken met religie. Je bent nu daar ver bovenuit gestegen. Je heerst nu met Jezus over alle boze machten en je hebt beloften en zekerheden die een religieus mens niet heeft. Je bent nu een wedergeboren Christen.

Een goed advies: Om een goed beeld te krijgen van Wie Jezus is, en wat Hij voor je kan betekenen en wat God voor je heeft bewerkstelligd, neem vanmiddag of vanavond de tijd en lees HET EVANGELIE VAN JOHANNES. Je zal onder de indruk komen van Gods Meesterwerk: het werk van de Verlosser en het zal je helpen om de juiste keuze te maken. Ik zou willen zeggen, de beste keuze die je in je leven kan maken, want daardoor wordt je een kind van God en ontvang je het eeuwig leven.

Als je een echte relatie met Jezus wilt hebben, neem dan de komende 10 minuten om het zondaarsgebed te kunnen bidden. Klik hier

 

Paramaribo 28 juli 2016


 

 

like_us_facebook-200 50

 NIEUW OP DEZE WEBSITE:


JOEYS MOOISTE MOMENT

door Roy Mac Donald

De zanger met die prachtige warme stem, Joey is niet meer onder ons. Maar vooral zijn zangtalent zal nog lang ons hart blijven opvrolijken.
Waarom dit artikel? Omdat het verhaal van Joey nog  niet is afgelopen. Over dit en het aandeel van de muziek gaat dit artikel.
Veel leesplezier

klik hier

 

 

 


az geeltjeEEN NIEUWE WIND DOOR HET AZ?

Hoe kunnen we veranderingen brengen in een onhoudbare situatie?

door Roy Mac Donald

Maart 2018

KLIK HIER

 

 


130rlgBENT U EEN NIEUWE WIJNZAK VOOR DE NIEUWE WIJN?

Door de nieuwe wijn kunnen de oude wijnzakken scheuren en dan gaat de wijn verloren.

Lezen en herlezen!

door Roy Mac Donald

februari 2018

 

KLIK HIER

 


 

 

he's the bossWIE IS DE BAAS?

Hoe oefen je geestelijk gezag uit?

door Roy Mac Donald

3 oktober 2017

 

 


cf411a2024_1400764298_Luiaards-slapen-tussen-de-15-en-20-uur-per-dag__list-noupDE LUIAARD. VOEL JE JE AANGESPROKEN? IK SOMS WEL!

door Roy Mac Donald

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 • argeloos als duiven

ARGELOOS ALS DUIVEN ALS SCHAPEN ONDER DE WOLVEN

hoe kan je effectief evangeliseren?

door Roy Mac Donald

 

door Roy Mac Donald

 

 

 

door Roy Mac Donald

 

 

 

 

Zijn er sterke verkeerde emoties en eigenschappen die je vrede en evenwicht steeds verstoren?

Hier volgt een Bijbelse oplossing voor het vraagstuk waar de hele mensheid in zit.

door Roy Mac Donald

 

– door Roy Mac Donald

Een helder artikel over de kenmerken van een lauwe Christen. Zo kun je voor jezelf bepalen of je tot die groep behoort en besluiten het roer om te gooien. Het artikel sluit af met 2 krachtige gebeden.

 

– door Roy Mac Donald

God is liefdevol, maar Hij haat de zonde. In onze dagen wordt niet vaak meer gesproken over Gods Heiligheid en de vreze Gods.

 

 

– door Roy Mac Donald

Ieder mens heeft zijn of haar tekortkomingen, ook Christenen. Maar God en de wereld stellen hogere eisen aan Christenen in hun gedrag.  Hoe kunnen we hieraan voldoen? In dit artikel staat een sleutel en vijf gouden regels.– door Roy Mac Donald

 

door Roy Mac Donald 0ktober 2016    Klik hier

 

 

 • volledige bevrijding miniatuur youtube.pub

GEBED VOOR VOLLEDIGE BEVRIJDING

Audio gebed met Nederlandse ondertiteling. Krachtig en om bij regelmaat te bidden.  Klik hier

 

DE EERSTE LIEFDESBRIEF – HET BLIJFT JE ALTIJD BIJ

 

God is verliefd en heeft dan ook de mooiste liefdesbrief geschreven!  – door Roy Mac Donald, 24 september 2016

 

door Roy Mac Donald en Kim Cash Tate

 

 

 

 

door Roy Mac Donald 2 september 2016

 

 

 

 • genezen 3Many Will Be Healed While Watching This Video! | Sid Roth’s It’s Supernatural!

  Met engelse ondertiteling

  Klik hier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • doDE CRISIS EN ONS AANDEEL DAARIN – 4 DON’TS  – door Roy  Mac Donald 8 maart 2016

 

 

 

 

 

De Nieuwe Bijbel Vertaling, gesproken en gedramatiseerd door Surinaamse Christenen. Romeinen 10:17 zegt: Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Het gehele Nieuwe Testament is hierin opgenomen. Veel luisterplezier en geestelijke groei!

Klik hier

 

 

 

 

 

 • Nieuw: MANNENAANGELEGENHEDEN artikelen, video’s etc. voor mannen (in het menu). 

aankondiging mannen

→ mannen & hun rol

→ mannen & hun struggles

 

 

 

 

 

 

 

 

wat men niet wil horen 2

smartblock warroom

smartblock zondaarsgebed

 

healing room smartblock

surinaamse vlag smartblock

smartblock profetieen

smartblock goede preken

website logo

Aanbevolen websites om je geestelijk te verrijken: