mobile header image

logo-nieuw-jezus-komt-spoedig-1024x210

BEN JE BANG VOOR GOD? I think you’d better be!!

Door Roy Mac Donald

 

Elke persoon die zichzelf een Christen noemt,

weet dat God liefde is.

De grootste daad van liefde die ooit werd gedemonstreerd

was het gaan van Jezus naar het kruis.

Daar droeg Hij de zonden van heel deze Gods-vijandige wereld,

van allen, die Hem als Verlosser hebben afgewezen.

 

Gods liefde, die Hij dagelijks aan ons laat zien, is onbetwistbaar. Paulus zegt in Handelingen 17:25 “Daar Hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft”.

family-dinnerDeze dingen zijn voor de meeste mensen zo vanzelfsprekend,

dat ze menen dat dit ook zo hoort te zijn.

Als een soort grondrecht dat voor iedereen geldt.

Daarom dat de meesten niet eens de tijd nemen om Degene te danken en te aanbidden, die dit mogelijk heeft gemaakt.

We eten, we lachen, we genieten, we huilen, en doen en daarna zien we wel weer.

 

 

Het laatste waar de meesten zich druk om maken is God.

Voor sommigen is Hij nog “die man daarboven, die ervoor zorgt, dat alles weer op zijn pootjes komt.

Voor anderen bestaat Hij als een soort Verzekering bij Ongevallen.

GOD OOK ANDERS BEKEKEN.

Maar ik zou je God ook van een andere kant willen laten zien,

zodat je toch een meer volledig beeld van Hem kan krijgen.

Hij is de beste Vader die je je zou kunnen wensen,

rechter-hamer-610x280maar Hij is in de eerste plaats een heilige God die de zonde haat.

En de zonde moet worden geoordeeld, er moet een vonnis komen.

God is dan ook de meest Rechtvaardige en de strengste Rechter

alsook de meest meedogenloze Executeur, als het gaat om het uitvoeren van het vonnis.

fire3Fuoco 4Jezus heeft het zelf zo uitgedrukt: “En weest niet bevreesd voor hen, die wèl het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel.   Matteüs 10:28

 

 

EEN PAAR REALITEITEN

DIE MEN VAAK OVER HET HOOFD ZIET.

De Bijbel staat vol van goede dingen en passie van God voor de mensen.

Maar ik wil hier vier realiteiten aanhalen,

die je een grote vrees voor God moeten geven,

ZODAT JE WEET MET WIE JE TE DOEN HEBT,

en zodat je weet hoeveel moeite je moet doen,

om Zijn geboden te doen

en zodat je leert Hem te aanbidden

en je behoudenis te bewerken met vreze en beven Filippenzen 2:12.

 

DE TOORN VAN GOD 1:  GOD VERNIETIGT ALLE LEVEN OP AARDE.

zondvloed3God vernietigde door de Zondvloed

het gehele bestaande leven van mensen en dieren op aarde,

omdat er geen gerechtigheid meer bestond.

Niemand hield meer rekening met Gods heiligheid.

 

 

 

 

 

ark 2Slechts Noach, een rechtvaardig man, vond genade in de Ogen van God.

Hij en zijn gezin  (8 mensen),   werden gered

en van alle diersoorten een klein aantal,

zodat God Zijn plan met de mensheid kon voortzetten.

 

ark 1Alle overige miljoenen of miljarden mensen kwamen genadeloos om in het water

door het oordeel van Jahwe.

Geen berg of gebied was hoog genoeg om zelfs maar één persoon te redden.

Als je een beetje voorstellingsvermogen hebt, zul je wel beseffen,

dat er wereldwijd  vreselijk gegil en wanhopig geroep was.

Iedereen, ja iedereen wist, dat zijn einde was aangebroken.

Ook zullen duizenden hebben gebonsd en gesmeekt

om alsnog in de ark van Noach te worden toegelaten.

Maar God had de deur zelf dichtgemaakt. Hij opent, Hij sluit! Hij is zeer te vrezen.

Zo zal het ook gaan als Jezus Zijn Bruidsgemeente komt ophalen.

 

DE TOORN VAN GOD 2: GODS OORDEEL OVER EGYPTE EN HAAR FARAO

slaveryToen de Israëlieten als slaven in Egypte dienstdeden,

kwam Mozes namens God Farao aanzeggen, dat hij het volk moest vrijlaten

om Hem (Jahwe) te gaan aanbidden.

Maar Farao weigerde om zijn kostbare lading te laten gaan.

 

 

 

 

plagen 3plagen 1Ook niet, nadat God negen plagen in Egypte deed uitbreken,

die verschrikking teweeg brachten

en het land bijna volkomen verwoestte.

De Egyptenaren bleven zich verzetten tegen de Almachtige.

Toen ging God over tot een maatregel die ongehoord zwaar was,

en die Farao en de zijnen eindelijk deden buigen voor God,

die niet met zich laat spotten.

3-5_pharaoh-son-dead

Van elk Egyptisch gezin werd de eerstgeborene in één nacht gedood.

Ook de oudste zoon van Farao ging eraan!

firstbornDe Bijbel zegt het met weinig woorden:

“En er was luid gejammer in heel Egypte” Exodus 12:30

Er steeg een luid gegil, gebrul, gehuil en geween op,

die de hele nacht voortduurde.

 

Iedereen was zijn oudste zoon, dochter, broer of zuster in één keer kwijt.

Vele vaders en moeders stierven in diezelfde nacht.

 

uittochtEn de volgende dag konden de Israëlieten vertrekken,

nadat ze van elke Egyptische familie

goud, zilver en andere rijkdommen hadden gekregen.

Men gaf alles om af te zijn van de plagen van Jahwe!

Egypte was van een trotse natie

tot een van de zieligste landen geworden in de wereld.

Nooit meer in al die duizenden jaren heeft dit land een grote rol van betekenis gespeeld.

 

DE TOORN VAN GOD 3: GOD TOONT ZIJN VOLK, DAT ZIJ HEM ALLE EERBIED, RESPECT EN AANBIDDING MOETEN GEVEN.

Toen God de Israëlieten (zo een 3 miljoen zielen) uit Egypte had bevrijd,

liet Hij Mozes ze naar de berg Sinaï brengen.

Daar zij Jahwe:

“Ga, daal af en klim met Aäron naar boven;

maar de priesters en het volk mogen niet doordringen om tot de Here op te klimmen,

opdat Hij niet tegen hen losbreke.” Exodus 19:24

Mount-SinaiToen het volk rond de berg stond,

begonnen zich bij de berg verschijnselen voor te doen,

die iedereen deed verbleken van schrik

“En het gehele volk was getuige van de donderslagen, de bliksemstralen, het geluid van de bazuin, en de rokende berg.

Toen het volk dit zag en de stem van God hoorde,

beefde het en bleef van verre staan.”

Exodus 20:18 en Hebreeën 12:18-19

Kun je je er een voorstelling van maken, wat er daar gebeurde?

Zware rookwolken uit de berg,

ongehoorde, angstwekkende bulderende donderslagen

en bliksemschichten die oogverblindend waren,

terwijl engelen boven dit alles een hemelse bazuin bliezen

terwijl God tot ze sprak.

 

screamingmanDaar wil je niet bij zijn, al was je een commando trooper in het Amerikaanse leger.

De verschijning van Jahwe,

die de zon en alle sterren hun nucleaire energie heeft aangestoken,

gaat letterlijk alles te boven.

 

Een diepe, heilige schrik zat er in.

In vers 19 zeiden ze dan ook aan Mozes:

“Spreekt gij met ons, dan zullen wij horen;

maar God spreke niet met ons,

opdat wij niet sterven.”

God had zich aan Zijn volk getoond als een zeer te vrezen God, zodat ze Zijn geboden zouden onderhouden.

 

 

DE TOORN VAN GOD 4:  DE PLAATS VAN DE EEUWIGE STRAF

Hell3Er is een plaats, waar elke zondaar naar toe gaat, als hij/zij de laatste adem hier op de aarde heeft uitgeblazen. Op vele plaatsen in de Bijbel, Gods betrouwbare Woord, wordt over deze plaats gesproken.

Het staat bekend als Hades, Sje’ol of de Hel.

 

 

 

 

 

Maar onze Heiland heeft ons veel informatie  gegeven over deze plaats. In een van Zijn verslagen vertelt Hij het volgende.

 

12-the-rich-man-soul-went-to-hadesEen rijke zondaar stierf en werd begraven. Hij ging regelrecht naar het dodenrijk (Hades). Toen hij zijn ogen opensloeg, kronkelde hij van de pijnen. Tijdens zijn leven hield hij schitterende feesten, maar op deze plaats was er niets te eten.

 

Ook had hij een afschuwelijke dorst, die nooit meer gelest zou worden, omdat er in het dodenrijk niets te drinken of te eten is. De vlammen zorgen voor een pijn, die elke pijnlijke ziekte of ingreep op aarde tot een picknick party maakt.

 

Het ergste was, dat hij steeds geconfronteerd werd met het goede leven en de heerlijkste dissen. Jezus spreekt van Abrahams schoot. Maar hij kon er nooit bij komen, omdat er een onoverbrugbare kloof (of misschien een onbreekbare glazen muur?) was, Lucas 16:23.  Psalm 23:5 zegt: “Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen”.

 

Een ongelukkiger leven is niet denkbaar voor deze zondaar, die niet in de vreze Gods had geleefd, en nu een eeuwige straf onderging die ondragelijk was. Dat was God’s antwoord op een leven zonder God.

 

HOE IS DE TOESTAND NU?

hell-burningIn deze situatie verkeren miljarden mensen, die in het binnenste der aarde hetzelfde lot ondergaan, zonder dat ze ooit kunnen uitzien op een dag van genade of kwijtschelding.

 

En dagelijks gaan ontelbaren naar deze plaats van eeuwige verdoemenis. En dat is slechts het voorspel van Gods eeuwige straf. Men noemt Hades dan ook een “wachtkamer” voor wat er daarna komen gaat, namelijk de Poel des Vuurs, in de Bijbel ook genoemd de Poel van Vuur en Zwavel.

 

Sommige mensen zeggen, dat de hel hier op aarde is (vooral als het erg slecht gaat.) Maar ik kan u verzekeren met de gegevens uit Gods Woord, dat voor degenen die nu in de hel zijn, de aarde met al haar verschrikking en ellende een paradijs is, waarvoor ze alles zouden geven om er een paar seconden te mogen vertoeven.

 

 

Op een andere wijze beleven de gereddenen die bij Jezus in de hemel zijn de aarde met alle leuke en lieve momenten als een plaats van diepe duisternis, waar ze nooit meer naar toe willen. Het ware Licht is in de hemel, terwijl op aarde de duisternis slechts wordt onderbroken door de aanwezigheid van Gods kinderen hier.

 

WE LEVEN IN DE LAATSTE DAGEN

De dagen waarin wij leven, worden aangeduid als de laatste dagen, omdat de zonde en de goddeloosheid enorm zijn toegenomen. Tot in de leiding van naties worden Gods wetten met de voeten getreden. De boosheid van het hart is ten top gestegen. Wat zal de Here doen?

Jesaja 13:9 zegt het duidelijk en helder:

Zie, de dag des Heren komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om de aarde tot een woestenij te maken en haar zondaars van haar te verdelgen.”.  Deze dag  des Heren staat nu aan te komen. Wie zal haar kunnen weerstaan?

 

HOE STAAT HET MET JOU?

Ben je bang voor God?

Voor Degene die je adem in deze nacht kan weghalen? (Lucas 12:20)

Voor Degene, die je lever, je nieren je hart, je maag, je longen of je hersenen met één beweging kan laten disfunctioneren?

Voor Degene, die je begeerten in de eeuwigheid in een toestand van onbevredigdheid kan laten?

Die je spijt en berouw voor altijd kan laten toenemen zonder ooit te verdwijnen?

Neen?

dwaasIn Gods Woord wordt dat grote dwaasheid genoemd

(de woorden dwaas/dwaasheid/dwazen komen ruim 170 keer voor in de Bijbel

en hebben te maken met dat mensen de waarheid verwerpen).

 

Mijn liefdevol advies is,

dat je zo snel mogelijk de Heer om opheldering vraagtof deze dingen zo zijn.

Hij zal je zeker antwoord geven.

Als Hij dit voor je heeft bevestigd,

neem dan de stap om Hem oprecht

en met een verbroken hart om vergiffenis te vragen voor je zonden.

Vraag Jezus om in je hart te komen

en je Heer en Verlosser te worden.

Hij zal dan je Pleitgrond zijn, die maakt,

dat het Verterend Vuur van Jahwe je niet verslindt. (Hebreeën 12:29).

Dat is ook de wil van de Vader, die ook jou lief heeft

en niet wil, dat je verloren gaat.

Hij verlangt ernaar, dat je zijn zoon of dochter wordt.

Jezus wil je komen weghalen en brengen naar Zijn woningen, voordat de grote storm hier op aarde losbreekt.

 

“De Here der heerscharen, Hèm zult gij heilig achten en Hij moet het voorwerp van uw vrees en Hij moet het voorwerp van uw schrik zijn.” Jesaja 8:13

“Vreest de Here, gij, zijn heiligen, want wie Hem vrezen, hebben geen gebrek.” Psalm 34:10

Voor meer informatie over dit onderwerp, ga naar ons block “WAT MEN NIET WIL HOREN”  > klik hier

 

Roy Mac Donald

Paramaribo 29 oktober 2016

like_us_facebook-200 50

 NIEUW OP DEZE WEBSITE:


JOEYS MOOISTE MOMENT

door Roy Mac Donald

De zanger met die prachtige warme stem, Joey is niet meer onder ons. Maar vooral zijn zangtalent zal nog lang ons hart blijven opvrolijken.
Waarom dit artikel? Omdat het verhaal van Joey nog  niet is afgelopen. Over dit en het aandeel van de muziek gaat dit artikel.
Veel leesplezier

klik hier

 

 

 


az geeltjeEEN NIEUWE WIND DOOR HET AZ?

Hoe kunnen we veranderingen brengen in een onhoudbare situatie?

door Roy Mac Donald

Maart 2018

KLIK HIER

 

 


130rlgBENT U EEN NIEUWE WIJNZAK VOOR DE NIEUWE WIJN?

Door de nieuwe wijn kunnen de oude wijnzakken scheuren en dan gaat de wijn verloren.

Lezen en herlezen!

door Roy Mac Donald

februari 2018

 

KLIK HIER

 


 

 

he's the bossWIE IS DE BAAS?

Hoe oefen je geestelijk gezag uit?

door Roy Mac Donald

3 oktober 2017

 

 


cf411a2024_1400764298_Luiaards-slapen-tussen-de-15-en-20-uur-per-dag__list-noupDE LUIAARD. VOEL JE JE AANGESPROKEN? IK SOMS WEL!

door Roy Mac Donald

 

 

 

 

 


 

 

 

 

  • argeloos als duiven

ARGELOOS ALS DUIVEN ALS SCHAPEN ONDER DE WOLVEN

hoe kan je effectief evangeliseren?

door Roy Mac Donald

 

door Roy Mac Donald

 

 

 

door Roy Mac Donald

 

 

 

 

Zijn er sterke verkeerde emoties en eigenschappen die je vrede en evenwicht steeds verstoren?

Hier volgt een Bijbelse oplossing voor het vraagstuk waar de hele mensheid in zit.

door Roy Mac Donald

 

– door Roy Mac Donald

Een helder artikel over de kenmerken van een lauwe Christen. Zo kun je voor jezelf bepalen of je tot die groep behoort en besluiten het roer om te gooien. Het artikel sluit af met 2 krachtige gebeden.

 

– door Roy Mac Donald

God is liefdevol, maar Hij haat de zonde. In onze dagen wordt niet vaak meer gesproken over Gods Heiligheid en de vreze Gods.

 

 

– door Roy Mac Donald

Ieder mens heeft zijn of haar tekortkomingen, ook Christenen. Maar God en de wereld stellen hogere eisen aan Christenen in hun gedrag.  Hoe kunnen we hieraan voldoen? In dit artikel staat een sleutel en vijf gouden regels.– door Roy Mac Donald

 

door Roy Mac Donald 0ktober 2016    Klik hier

 

 

  • volledige bevrijding miniatuur youtube.pub

GEBED VOOR VOLLEDIGE BEVRIJDING

Audio gebed met Nederlandse ondertiteling. Krachtig en om bij regelmaat te bidden.  Klik hier

 

DE EERSTE LIEFDESBRIEF – HET BLIJFT JE ALTIJD BIJ

 

God is verliefd en heeft dan ook de mooiste liefdesbrief geschreven!  – door Roy Mac Donald, 24 september 2016

 

door Roy Mac Donald en Kim Cash Tate

 

 

 

 

door Roy Mac Donald 2 september 2016

 

 

 

  • genezen 3Many Will Be Healed While Watching This Video! | Sid Roth’s It’s Supernatural!

    Met engelse ondertiteling

    Klik hier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • doDE CRISIS EN ONS AANDEEL DAARIN – 4 DON’TS  – door Roy  Mac Donald 8 maart 2016

 

 

 

 

 

De Nieuwe Bijbel Vertaling, gesproken en gedramatiseerd door Surinaamse Christenen. Romeinen 10:17 zegt: Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Het gehele Nieuwe Testament is hierin opgenomen. Veel luisterplezier en geestelijke groei!

Klik hier

 

 

 

 

 

  • Nieuw: MANNENAANGELEGENHEDEN artikelen, video’s etc. voor mannen (in het menu). 

aankondiging mannen

→ mannen & hun rol

→ mannen & hun struggles

 

 

 

 

 

 

 

 

wat men niet wil horen 2

smartblock warroom

smartblock zondaarsgebed

 

healing room smartblock

surinaamse vlag smartblock

smartblock profetieen

smartblock goede preken

website logo

Aanbevolen websites om je geestelijk te verrijken: