mobile header image

logo-nieuw-jezus-komt-spoedig-1024x210

Astrologie of Gods tekenen aan de hemel ?

Naar aanleiding van de toenemende informatie over de bloedmanen en andere hemelse tekenen gaf een broeder zijn eerlijke reactie op deze zaken. Hij zei onder meer:
ATT00002“Dat Joodse feestdagen precies samen vallen met bepaalde standen van hemellichamen kan dus ook wijzen op het bedrijven van astrologie en hoeft niet per se te maken te hebben met de dag en het uur.”

 

 

Met “de dag en het uur” bedoelde hij duidelijk, dat God zelf de dag en het uur heeft bepaald over de komst van Jezus om Zijn Gemeente op te halen. En Hij heeft dit aan niemand meegedeeld. Dat is natuurlijk waar, maar het is toch niet zo simpel om de hele kwestie van de tekenen aan de hemel weg te laten van de komst van Jezus. Want toen de discipelen in Matteὒs 24:3 aan Jezus vroegen wat het teken zou zijn van Zijn komst en van de voleinding der wereld, gaf Hij niet als antwoord: Dat zal ik je niet vertellen, want niemand dan alleen de Vader weet de dag of het uur. In tegendeel, Jezus heeft een hele rede gehouden om te wijzen op de tekenen, die op Zijn komst zouden wijzen!  En onder deze tekenen nemen de hemellichamen een belangrijke plaats in. Zie Matteὒs 24:29,30; Lucas 21:25-26.
Dat gezegd hebbende, wil ik meteen erbij vermelden, dat de Joden, Chaldeeën en andere volken zich schuldig hebben gemaakt aan aanbidding van deze hemellichamen en het toeschrijven van Goddelijke krachten en macht aan deze dode dingen.
Het Joodse volk heeft tegen beter weten in, in bepaalde tijden afgoderij bedreven met deze dingen. Inderdaad hebben ze eens de koningin des hemels aanbeden (Jeremia 7:18, Jeremia 44:17-19) en zich gebogen voor het heir des hemels (de hemelmachten en de sterren), wat in de ogen van God afzichtelijke afgoderij was. Ik denk dat dit een impact was van Babylon, waar vele Joden als banneling verbleven, en waar astrologie bedreven werd (De Babylonische ballingschap, waarheen God ze had gestuurd, wegens ongeneeslijke ongehoorzaamheid).
In het Oude Verbond was de Here zeer streng ten opzichte van afgoderij en sterrenwichelarij. In Deuteronomium 17:2,3,5 staat: Wanneer…een man of vrouw aangetroffen wordt, die doet wat kwaad is in de ogen van de Here….die andere goden gaat dienen en zich daarvoor neerbuigt, voor de zon of de maan of heel het heer des hemels, wat Ik verboden heb…gij zult ze stenigen.

Daarom zullen we heel voorzichtig moeten zijn met deze dingen. Gelukkig heeft de Here ons de Heilige Geest gegeven, die ons ook een geest van onderscheiding kan geven om te kunnen onderscheiden wat waar is en wat vals is. Astrologie leidt mensen in een web van valsheid en verwarring.
Astrologie is dan ook die vorm van afgoderij, waarbij men hemellichamen goddelijke macht toeschrijft om het menselijk lot te besturen.

ATT00007Zoals wordt gedaan met horoscoop en programma’s zoals “Wat zeggen de sterren?”. Velen geloven dat hun karakter en hun levensloop bepaald zijn door de stand van de sterren bij hun geboorte. Dit is in regelrechte tegenspraak met de Almacht van God, die ons gemaakt heeft naar Zijn beeld en die al onze dagen reeds in Zijn boek heeft opgeschreven, nog voor een daarvan bestond (Psalm 137:16). Niet de sterren, maar God bestiert ons leven. De psalmist zegt: Met al mijn wegen zijt gij vertrouwd (vers 3).
En dat gezegd hebbende, moeten we tevens vaststellen, dat alle sterren en hemellichamen door God geschapen zijn. En God schept niets zonder een doel.

 

In de Statenvertaling (die op dit stuk wat duidelijker is dan de NBG en andere vertalingen), zegt God in Genesis 1:14: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels om scheiding te maken tussen dag en nacht; en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden en tot dagen en jaren.
Het woord tekenen heb ik in mijn boek “2015- Komt Jezus de Zijnen dit jaar halen?” op blz 7 onder de loep genomen.
“Het Oude Testament is oorspronkelijk in het Hebreeuws geschreven. En het Hebreeuws woord dat met “tekenen” is vertaald, heeft de volgende betekenissen: signaal, aanduiding, banier (zoals de moderne billboard), waarschuwing, omen (gunstig of ongunstig voorteken, dat er iets zal gaan gebeuren).

Als we zien, wat God in Zijn Woord over de hemellichamen zegt, dan zouden we Hem, als we een volledig verdraaid beeld van Hem hebben, licht kunnen verdenken van astrologie te bedrijven.

Pleiades

Laten we naar een passage kijken in het Boek Job, hoofdstuk 38, waarbij God aan Job vragen stelt over zaken die God klaarblijkelijk wel doet. 31 Kunt gij de banden der Pleiaden binden (een sterrencluster in het sterrenbeeld stier, RM), of de boeien van de Orion (ook een sterrenbeeld RM) slaken? 32 Doet gij de tekens van de dierenriem ( Gordel met twaalf sterrenbeelden, ook wel Zodiac genoemd, RM) te rechtertijd opgaan, en bestuurt gij de Beer met zijn jongen? (dat is eveneens een sterrenbeeld, d.w.z. een bepaalde formatie van sterren, RM).
God doet niet aan astrologie, Hij veroordeelt het, het is een satanische ingreep in de scheppingsorde, om door misleiding de mensen het idee te geven dat hun leven wordt bestuurd door de stand van de sterren. De duivel heeft de dierenriem illegaal gecoupt (voor zover dat echt mogelijk is).
God is dus geen astroloog. Wel is Hij de grootste astronoom aller tijden, in de eerste plaats God created earthomdat Hij alle hemellichamen heeft gemaakt en hun baan heeft bepaald. In Jesaja 40:26 zegt Hij dan ook: Heft uw ogen naar omhoog en ziet: wie heeft dit alles geschapen? Hij, die het heer (St Vert: heir, dat is het hele leger, RM) daarvan in groten getale uitleidt en elk daarvan bij name roept door de grootheid zijner sterkte en omdat Hij geweldig is van kracht; er blijft niet één achter.
ster BethlehemOok heeft God een teken in de hemel gegeven om de wijze mannen te leiden naar de Koning der Joden die geboren zou worden, de ster van Bethlehem, klaarblijkelijk een constellatie waarbij Venus en Jupiter zo dicht bij elkaar waren, dat ze een zeer heldere ster vormden; een opvallend verschijnsel dat in onze dagen omstreeks 30 juni 2015 weer plaatsvond, en welke volgens sommigen een sterke profetische waarde heeft. Deze tijd en deze ster gaat over Jezus!
Ook zegt Jezus in Lucas 21:25: …”En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren…”. Dan zegt onze Heiland in vers 36: …”Waakt te alle tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen…”
Als we dus weten, dat God de zon, maan en sterren mede tot tekenen gemaakt heeft om ons aanwijzingen te geven, is dat niet, omdat deze hemellichamen ons lot zouden bepalen, maar dat God ons Zijn plannen en de tijdsorde daarvan wil duidelijk maken met behulp van deze hemellichamen. En dat kan Hij alleen.
zonsverduisteringNiemand kan de hemellichamen beïnvloeden dan alleen God. Niemand kan de maan rood kleuren op de juiste Bijbelse feestdagen dan alleen God. En als God zegt: de zon zal veranderd worden in duisternis (zonsverduistering), en de maan in bloed (bloedmanen), voordat de grote en geduchte dag des Heren komt, dan verbindt Hij de tekenen van deze hemellichamen aan Zijn oordelen die over de hele wereld zullen komen en een ieder zullen treffen (Openbaring 3:10).

 

Maar ook geloven wij, dat voor de grote oordelen (de tijd van de verdrukking), wij (althans allen die Jezus hebben liefgehad en hebben verwacht, Openb 3:10) opgenomen zullen worden om aan deze verschrikkingen te ontkomen.bloedmaan
En als u met mij en vele andere Bijbelkenners van oordeel bent, dat de Opname van de Gemeente vόόr de Grote Verdrukking zal plaatsvinden, dan kunnen we deze oordeelstekens tegelijkertijd zien als aanwijzingen van de komst van Jezus om ons uitredding te geven, voordat de echte storm losbarst. Natuurlijk kent niemand de dag en het uur. Maar Jezus maant ons sterk aan om op de tekenen te letten, zodat we toch wel sterke aanwijzingen krijgen omtrent Zijn komst. En deze aanwijzingen doet de Here middels tekenen op aarde en aan de hemellichamen.
Het Joodse volk is wel vaak in diepe zonde gevallen in hun lange geschiedenis, maar dit moet gezegd worden: ze hebben vele belangrijke tradities steeds levend weten te houden. Gods Woord is eeuwenlang ongeschonden bewaard, en de feesten (Gods feesttijden) zijn steeds weer opgepakt. Natuurlijk zullen er af en toe onzuiverheden ingeslopen zijn (echter niet in Gods Woord!), maar de hoofdzaken van de 7 feesten staan in Leviticus 23 en die zijn gebleven. Ook het trompettenfeest of het bazuinenfeest met haar laatste bazuin, een traditie die er al bestond, toen Paulus sprak over de Opname, dat die zou plaatsvinden bij de laatste bazuin (1 Korintiërs 15:51,52).
Als we dan weten, dat de volgende fase van Gods plan, de Opname in onze dagen zou kunnen tijd dringtplaatsvinden, vanwege al deze tekenen, dan betekent dit, dat we nu extra alert moeten zijn en ons niet meer laten afleiden door de dingen van de wereld. De tijd is hier en nu, dat we ons moeten klaarmaken. Paulus zegt in Romeinen 13:11: …”Gij verstaat immers de tijd wel, dat het thans voor u de ure is om uit de slaap te ontwaken. Want het heil is ons nu meer nabij, dan toen wij tot het geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij”… Heeft hij hier niet over onze dagen geprofeteerd?
Jesus is comingAls ik weet, dat ik misschien volgende maand op reis moet naar het buitenland, dan begin ik mijn voorbereidingen te doen, zoals te checken of mijn paspoort nog geldig is, mijn visum niet verlopen, ik begin wat extra valuta te sparen enz. Zonder alle mogelijke voorbereidingen is het niet mogelijk om buitenlands te reizen. Zonder voorbereiding zullen we ook de kans lopen om de Opname te missen. Daarom dat God ons zoveel tekenen geeft.

 

Daarom dat God ons de meest besproken maand September heeft gegeven om te beseffen dat er veel staat te gebeuren, en dat we nu echt klaar moeten staan. Daarom dat de Here de tekenen in de hemel heeft gegeven, die iedereen kan zien.

 

De bloedmanen en de zonsverduistering zouden we kunnen zien als een soort knipperlichten, die heel sterk onze aandacht moeten trekken. Ze hebben niets met astrologie te maken, maar alles met God, die ons op twee plaatsen in Zijn Woord (bij 2 getuigen staat een zaak vast) zegt: Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen (bloed en vuur en rookzuilen) op de aarde beneden: De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en doorluchtige (geduchte) dage des Heren komt. (Handelingen 2:19-20 en Joel 2:30-31)

 

Om al deze redenen zullen we ons moeten heiligen. Dat wil zeggen verootmoediging, dagelijkse verootmoedigingvervulling met de Heilige Geest, afleggen alle boosheid, alle zondige neigingen, dagelijkse aanbidding, veel gebed en veel Bijbellezen.
Ik hoop u met deze uiteenzetting een Bijbelse visie te hebben gegeven over de betekenis van de hemellichamen in het handelen van God met de mens en met de gelovigen.
Mijn advies is erover te bidden en de Heer om openbaring te vragen, zodat Hij u door Zijn Woord verder kan leiden in deze waarheid.
Roy Mac Donald

Paramaribo, 29 September 2015

 

=========================================================================

like_us_facebook-200 50

UITGELICHTE ARTIKELEN:

 


 130rlg

BENT U EEN NIEUWE WIJNZAK VOOR DE NIEUWE WIJN?

Door de nieuwe wijn kunnen de oude wijnzakken scheuren en dan gaat de wijn verloren.

Lezen en herlezen!

door Roy Mac Donald

KLIK HIER


argeloos als duiven

ARGELOOS ALS DUIVEN ALS SCHAPEN ONDER DE WOLVEN

 

 

hoe kan je effectief evangeliseren?

door Roy Mac Donald


JOEYS MOOISTE MOMENT

door Roy Mac Donald

De zanger met die prachtige warme stem, Joey is niet meer onder ons. Maar vooral zijn zangtalent zal nog lang ons hart blijven opvrolijken.
Waarom dit artikel? Omdat het verhaal van Joey nog  niet is afgelopen. Over dit en het aandeel van de muziek gaat dit artikel.
Veel leesplezier

klik hier


cf411a2024_1400764298_Luiaards-slapen-tussen-de-15-en-20-uur-per-dag__list-noup

 

DE LUIAARD.

VOEL JE JE AANGESPROKEN? IK SOMS WEL!

door Roy Mac Donald

klik hier


kracht van lofprijs en aanbidding

 

 

 

 

 

LOFPRIJS EN AANBIDDING ONSCHATBAAR EN KRACHTIG

door Roy Mac Donald

klik hier


LAST VAN BEGEERTENHEB JE OOK LAST VAN VERKEERDE BEGEERTEN?

 

Zijn er sterke verkeerde emoties en eigenschappen die je vrede en evenwicht steeds verstoren?

Hier volgt een Bijbelse oplossing voor het vraagstuk waar de hele mensheid in zit.

door Roy Mac Donald

 vergevenVERBITTERING HOUDT ONS GEVANGEN. HOE KAN IK IEMAND VERGEVEN?

door Roy Mac Donald

klik hier

 


volledige bevrijding miniatuur youtube.pub

 

 

GEBED VOOR VOLLEDIGE BEVRIJDING

Audio gebed met Nederlandse ondertiteling. Krachtig en om bij regelmaat te bidden.

Klik hier

 


liefdesbriefDE EERSTE LIEFDESBRIEF – HET BLIJFT JE ALTIJD BIJ

 

God is verliefd en heeft dan ook de mooiste liefdesbrief geschreven!

door Roy Mac Donald,

klik hier


 

WAT NEbagageEM JE MEE NAAR DE HEMEL? Kun je in feite bij de Opname of als je bent gestorven wel dingen meenemen? Lees hier over de how’s en why’s.

door Roy Mac Donald

klik hier

 


What-is-the-Roman-Road-to-Salvation-750x400

“THE ROMAN ROAD”, EEN ROUTE VOOR BEKERING UIT DE BRIEF AAN DE ROMEINEN. – bewerkt door Roy Mac Donald

klik hier


BijbelLuister Bijbel

De Nieuwe Bijbel Vertaling, gesproken en gedramatiseerd door Surinaamse Christenen. Romeinen 10:17 zegt: Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Het gehele Nieuwe Testament is hierin opgenomen. Veel luisterplezier en geestelijke groei!

Klik hier


Na Nyun Teluisterenstamenti, wan Yere Bijbel fu arki en leysi in Sranan Tongo

 

 

 

 


Nieuw: MANNENAANGELEGENHEDEN artikelen, video’s etc. voor mannen (in het menu). 

aankondiging mannen

→ mannen & hun rol

→ mannen & hun struggles

 

 

wat men niet wil horen 2

smartblock warroom

smartblock zondaarsgebed

 

healing room smartblock

surinaamse vlag smartblock

smartblock profetieen

smartblock goede preken

website logo

Aanbevolen websites om je geestelijk te verrijken: