mobile header image

logo-nieuw-jezus-komt-spoedig-1024x210

ALS MEN JE VRAAGT OM VOOR ISRAËL TE BIDDEN, HIER ZIJN ENKELE BELANGRIJKE PUNTEN

Door Roy Mac Donald

 

bidden voor israel

 

Bidden voor Israël is ongetwijfeld de belangrijkste manier om het Joodse volk te zegenen. Het volk dat ons de Heilige Schrift (de Bijbel), de grote profeten en onze Messias, Jezus, heeft gegeven heeft nu onze gebeden hard nodig, om stand te houden in deze Godsvijandige en anti Israël wereld. En ook om haar missie in het Plan van God te volbrengen. Elk gebed dat God gunst vraagt voor dit bijzondere volk, is meer dan welkom. Maar er kan ook effectief (en strategisch) gebeden worden voor Israël.

Paulus zegt in 2 Korintiërs 3:26 Ik ben geen vuistvechter, die zomaar in de lucht slaat.
Hiermee bedoelt hij te zeggen, dat we dus niet vele luchtslagen moeten doen, dus gebeden met weinig relevantie, en dan hopen dat eentje echt doel treft.

Elke klap aan de tegenstander moet raak zijn. De duivel moet weten wie de baas is!

1. Laat je gebed voorafgaan aan de lofprijs aan de God van Israël, die bezig is met een meesterwerk met betrekking tot het Joodse volk.

2. Volg vooral Gods leiding en prioriteiten.

3. Luister naar de stem van Gods Geest, lees Romeinen 9-11 (eventueel in een gemakkelijke vertaling).

4. Tracht wekelijks een beetje op de hoogte te blijven van de gebeurtenissen rond Israël. Info over Israël (ook wekelijkse) vindt u op onze website www.Jezuskomtspoedig.com in ons Israël-blok.

 

Hierdoor zullen we in staat zijn

om goede en welgerichte slagen toe te brengen aan de vijand
en de juiste wegen voor God te banen,
zodat Hij een machtig werk kan doen voor Zijn geliefd volk.

Er zijn vele gebedspunten mogelijk voor Israël

en als u er een of meer op het hart hebt, dan moet u dat zeker in uw gebeden betrekken.

We hebben hieronder dan ook tien gebedspunten gezet, die ons vanuit Bijbels oogpunt relevant lijken  om ze op regelmatige tijden in onze gebeden te verwerken.

Een goed advies aan beginners: bid deze gebedspunten eerst voor jezelf in je privé gebedtijden. Het hoeft niet perfect of volledig te zijn, en je hoeft niet alle punten in hetzelfde gebed te verwerken. Bid wat je hart je geeft. (It’s the Holy Gost speaking!). Vraag de Here om vrijmoedigheid en weet dat Hij in die ure bij je is en je zal geven te spreken! En wees daarna bereid, als je gevraagd wordt om voor Israel te bidden, met de groep een goed gebed “naar Boven” te sturen, ondersteund door de rest van de groep! Je mag ook van tevoren je gebed (of je gebedspunten) opschrijven. Je mag ook vragen aan degene die de leiding heeft, of je voor Israël mag bidden.

Gebedspunten voor Israël

1 Bidden voor de vrede van Jeruzalem.

Jeruzalem-2Vier hoofdzaken:
1. Laat de Here voorkomen, dat Jeruzalem verdeeld wordt en bid, dat Hij erin voorziet dat het Joodse volk haar verdere plannen met Jeruzalem (bouwprojecten enz.) kan uitvoeren.
2. Dat er door goede en strenge maatregelen en door Gods genade een einde komt aan de aanvallen tegen Joodse mensen door messteken en andere terreurdaden.
3. Maar ook dat de weg wordt bereid voor de komst van de Vredevorst (Jezus), als het Joodse volk zal uitroepen: Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. Matteὒs 23:39
Dan zal Jeruzalem bestendige vrede ervaren.
4. Maar we kunnen de Heer ook vragen om het Joodse volk veel bemoediging en rust te geven bij de toenemende vijandschap van de wereld.

 

Psalm 122 maant on aan:
Bidt Jeruzalem vrede toe:
mogen wie u liefhebben, rust genieten;
vrede zij binnen uw muur,
rust in uw burchten.
Om mijn broeders en mijn vrienden
wil ik zeggen: vrede zij in u;
om het huis van de Here, onze God,
wil ik het goede voor u zoeken.

 

2 Bidden voor het geestelijk herstel van Israël (Romeinen 11: 25-27)

 

Dat wil zeggen, dat Israël haar ware Messias, Jezus gaat leren kennen en daardoor tot behoudenis komt. Joden hebben ons Jezus gegeven, wij dienen ze weer in contact te brengen met Hem! (denk aan de profetische gebeurtenissen rond de 108 jarige Rabbi Kaduri, die wees op Jezus en van de twaalfjarige Nathan die tijdens de laatste bloedmaan stierf en na een kwartier weer tot leven kwam met een belangrijke Messiaanse boodschap). De info is ook uitgebreid op ons Israël-blok op video-films.

Bid dat vele Joodse mensen de moed zullen hebben om een radicale keuze voor Yeshua (Jezus) te maken.

 

3 Bidden dat de Joden die nog buiten Israël wonen Alija maken.

 

Ethiopische JodenDat wil zeggen, dat ze voorgoed naar Israël terugkeren. Dat is volledig volgens het Plan van God, die wil, dat het Joodse volk in haar eigen land komt wonen.
In Jesaja 60:4 kondigt Hij dan ook meer dan 2500 jaar geleden aan:

Hef uw ogen op en zie rondom (dus dat wil zeggen, ze komen van overal: letterlijk uit alle landen en streken, zoals nu het geval is!) zij allen verzamelen zich, komen tot u; uw zonen komen van verre en uw dochters worden op de heup aangedragen. Dan zult gij het zien en stralen van vreugde.
In vers 8 geeft de Alwetende zelfs aan, met welk vervoersmiddel Zijn volk zou terugkeren naar Israël: 8 Wie zijn dezen, die als een wolk komen aangevlogen en als duiven naar hun til?

Zie ook Jesaja 43:5-6 om te zien dat het de wil van God is, dat allen terugkeren naar Israël.

4 Bidden voor de gelovigen in Israël

.
christenen IsraelHoewel het aantal Christenen (Messiaanse Joden) de laatste tijd sterk groeit, zijn er over het gehele volk gerekend nog erg weinig.

En het is niet gemakkelijk, om een volk dat eeuwenlang zo vijandig bejegend is door valse en ware christenen, te laten geloven dat Jezus hun Messias is.

Israël is een democratisch land en vervolgt geen Christenen en ook geen Moslims

Maar onder de streng orthodoxe Joden laaien er soms wat vijandigheden op tegen Christelijke Joden.

Men ziet Christelijke Joden als verraders van het Jodendom.

 

Er is veel moed, vastberadenheid en wijsheid nodig om als gemeente in Israël te evangeliseren onder Joden.

Ook zijn er arbeiders en financiële fondsen nodig. Evangelie heeft ook een prijs!

 

Laten we deze dappere helden ondersteunen met onze gebeden.

Dat is het minste (en toch het belangrijkste) dat we voor ze kunnen doen,

en daarmee direct deel kunnen hebben aan de bekering van Israël.

Ze hebben onze gebeden hard nodig om te kunnen volharden in deze opgedragen taak!
Psalm 126: 5-6 leert ons: Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Hij gaat al wenende voort, die de zaadbuidel (het Woord van het evangelie van Jezus!) draagt; voorzeker zal hij komen met gejuich, dragende zijn schoven (de kostbare geredde zielen).

 

5 Bid voor de Christelijke bedieningen in Israël.

 

Er zijn allerlei Christelijke activiteiten, zoals “The International House Of Prayer” op de berg Zion, waar er dag en nacht non-stop wordt gebeden voor Israël en de wereld (ook voor Suriname!).
In Jesaja 56:7 verklaart de Here: hen zal Ik brengen naar mijn heilige berg en Ik zal hun vreugde bereiden in mijn bedehuis; hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op mijn altaar, want mijn huis zal een bedehuis heten voor alle volken.

 

Bid ook voor Christenen voor Israël, die meehelpen om arme Joden (die vaak in erbarmelijke omstandigheden leven, naar Israël terug te brengen.
Bid ook voor de Stichting Vrienden van Israël , een internationale organisatie die middels conferenties, artikelen en andere activiteiten het evangelie wil bevorderen onder Joden en niet-Joden.

Voor de links naar de betreffende organisaties, zie onderin deze presentatie

.

Ook zijn er organisaties die meewerken aan de hervestiging (Aleija) van Joden in Israël

door het aanwerven van fondsen,

die arme Joden helpen met de eerste opvang,

en andere die als wachters op de muur continu bidden voor Israël enz. enz.

en andere bedieningen.

 

Ook zij hebben grote behoefte aan gebed om hulp en gunst van God te verkrijgen.

 

6 Bid voor het werk van “The International Christian Embassy Jerusalem”. Zie Jesaja 40:1-5.

 

ICEJ-Feast-of-Tabernacles-Celebration-in-Jerusalem

 

Deze groep onbetaalde “ambassadeurs” uit de hele wereld zet zich in om Israël te promoten en dit land te verdedigen tegen alle laster en leugen die de vijand wereldwijd tegen Israël organiseert. Jouw gebed zal dit werk enorm ondersteunen. Onderin hebben we een link naar een presentatie van de directrice over hun werk.

 

7 Bid dat de Heer Israël beschermt tegen de vijandige machten die tegen haar in stelling worden gebracht.

 

Israël wordt belaagd door vele vijanden, waarvan sommige als Iran, Rusland, Turkije en Syrië zeer gevaarlijk zijn.

Het is de duivel gelukt om de hele Verenigde Naties (op enkele landen na) tegen Israël te keren.

Er is nog nooit een land geweest met zoveel vijanden!

Als we Israël niet ondersteunen met machtig gebed, kan dit land het erg moeilijk krijgen in deze vijandige wereld, die uit is op haar totale vernietiging en de uitroeiing van elke Jood!

 

Dit is de vijandschap tegen God, die hiermee openbaar is geworden!

luchtmacht2Israël strijd met militaire middelen onze strijd (de bescherming van Jeruzalem, zodat de Messias samen met ons zijn entree daar kan maken!)

 

Laten wij met geestelijke middelen (gebed) Israëls strijd mee helpen strijden.

 

 

Overigens zal volgens de Bijbel geen enkele macht in staat zijn om Israël te verdrijven of te vernietigen, maar onze gebeden zijn belangrijk in dit Plan van God.

Lees de indrukwekkende Psalm 18 in zijn geheel, om een volledig beeld te krijgen!

 

8 Bidden voor de regering van Israël

 

netanyahu2De regering van Israël, met name de premier, Benjamin [Bibi] Netanyahu, heeft veel wijsheid, moed en durf nodig om dit land, dat van alle kanten belaagd, belasterd en geboycot wordt te kunnen leiden.

Als er één persoon op deze aardbodem onze gebeden nodig heeft, is hij het wel!

Bid, dat hij in de vreze des Heren zijn ambt zal vervullen

en dat de Here hem veel wijsheid en moed geeft om het te maken.

 

De boodschap aan Josua in Josua 1:6 geeft de Here vandaag aan Bibi:

Wees sterk en moedig, want gij zult dit volk het land doen beërven, dat Ik hun vaderen gezworen heb hun te zullen geven.

Bedenk wel, dat nog veel van dit land (bijv, heel Jordanië!) God aan Israël heeft gegeven!

 

9 Bidden voor de ontmaskering van de Grote Leugen in de reguliere berichtgeving over Israel

msm-weapons-of-mass-deception-mediaDe media en daarmee de berichtgeving over Israël zit zo vol anti-Joodse, anti-Israël en anti-semitische presentaties, artikelen en journalistiek, dat ze daarmee hele naties vergiftigen met een haat tegen de Joden. Dat is het werk van satan, die als de vorst van de macht der lucht en als meester-manipulator en drijver deze media controleert. Neem je autoriteit over deze illegale macht, de vader der leugen en misleiding en bid ervoor, dat deze leugens en misleiding steeds meer ontmaskerd worden. Vraag de Heer om de valse berichtgeving te verwarren en te doorkruisen, en juiste informatie te verspreiden over alles wat met Israël te maken heeft. Laat de Here het internet, You Tube, Facebook en andere alternatieve media gebruiken om de waarheid aan het licht te brengen. Als we niet bidden, heeft de vijand vrij spel, maar als we tot God gaan, beginnen er zaken te veranderen of zich te openbaren. Vergeet niet dat Jezus deze oude vijand, de overheden en machten  reeds 2000 jaar geleden heeft ontwapend en openlijk ten toon gesteld en tot een schouwspel heeft gemaakt en zo over hen heeft gezegevierd. (Kolossenzen 2:15) Dat moeten wij nu ook doen. We moeten niet accepteren dat ze hun leugens blijven spuien over Gods volk en over de Christenen.

10 Bidden voor de relatie tussen Suriname en Israël

Minstens deze zes zaken
1. Regeringsniveau. Dat onze regering goede betrekkingen met Israël gaat onderhouden tot wederzijds voordeel en dat wij moedig tegen de stroom in Israël gaan verdedigen op internationale podia! Vraag de Here om dit te bewerkstelligen bij onze beleidsmakers. You’ve got the prayer-power!
2. Het Israël Comité dat zich op bewonderingwaardige wijze inzet voor Israël (Bid o.a. voor visie en arbeiders)

 

3. Gemeenten. Bid vooral, dat de Christelijke kerken in ons land tijdens de eredienst en de gebedsdiensten (liefst aan het begin) wekelijks gaan bidden voor Israël; en dat de gemeenteleden meer gaan leren over wat de Bijbel zegt over Israël in de laatste dagen (Psalm 83, Ezechiël 37, 38 en 39 en Jesaja 60).

 

4. Christenen. Bid, dat er een steeds urgentere awareness gaat ontstaan met betrekking tot Israël, dat ze steeds beter geïnformeerd zijn over Israël en ook kunnen opkomen voor Israël als de situatie dit vereist. God zoekt zulke mensen die de leugen kunnen ontmaskeren; en dat ze ook steeds vaker gaan bidden voor Israël. Op onze website www.jezuskomtspoedig.com is er veel info!

 

5. Individuele personen (al zijn ze geen Christenen) mogen weten, dat God gunst verleent aan iedereen die het voor Israël opneemt, of op andere wijze zijn/haar solidariteit met dit land toont. (Genesis 12:3). De kwestie rond Israël is overigens een uitstekende gelegenheid om Gods onvoorwaardelijke liefde te tonen en het evangelie te brengen aan niet-gelovigen. Maar dan moet je jezelf goed voorbereiden. We beschikken op de website www.jezuskomtspoedig.com over veel materiaal in ons Israël-blok.

 

6. Onze media en nieuwsvergaarders, dat ze de leugens van de internationale nieuwsagentschappen en buitenlandse Israël-vijandige media, die onder controle van de satan blijken te zijn, niet klakkeloos overnemen, maar dat ze ook betrouwbare bronnen raadplegen, die ook beschikbaar zijn op onze website.
In Psalm 60:15 geeft onze trouwe Heiland deze belofte aan de meest getergde natie ter wereld:
Terwijl gij eertijds verlaten waart en gehaat, zodat niemand door u heen trok, zal Ik u stellen tot een eeuwige praal, tot een vreugde voor geslacht op geslacht.
En in Jesaja 49:6-7 > Ik stel u tot een licht der volken, opdat mijn heil reike tot het einde der aarde. Zo zegt de Here, Israëls Verlosser, zijn Heilige, tot de diep verachte, de bij het volk [de volken] verafschuwde, de knecht van heersers: Koningen zullen dit zien en opstaan; vorsten, en zich nederbuigen, ter wille van de Here, die getrouw is, de Heilige Israëls, die u verkoren heeft.

 

luchtmachtOok wordt Israël aangemoedigd de moed niet op te geven in Jesaja 40:28-31, waarin zelfs hun superieure luchtmacht wordt bezongen! Look it up!

 

 

Laat me herhalen wat ik in het begin heb gezegd; als je nog een beetje onzeker bent, oefen deze punten thuis in je privé gebedstijden (oefening van de godsvrucht), Twee weken is meer dan voldoende. Hou je gereed als je in de groep gevraagd wordt om voor Israel te bidden. Zorg dat je je aantekeningen (gebedspunten of een uitgewerkt gebed) bij je hebt. Grijp eventueel zelf de gelegenheid om de leiding te vragen of je een gebed mag bidden voor Israël.

NB Lees dit artikel net zo vaak, dat deze belangrijke punten kunnen blijven hangen in je geest. Herhaling is een must, als je je kennis echt wil laten toenemen! Zo kun je ook zelf goede informatie doorspelen aan anderen.

 

AANBEVOLEN INFORMATIE

Voor ons Israël-blok, klik hier

Voor de pogingen om Jeruzalem te verdelen, klik hier

Voor informatie over The International Christian Embassy Jerusalem  klik hier

Voor de gebeurtenissen rond Rabbi Kaduri, die aangaf wie de Messias is, klik hier(1), dan hier(2).

Voor de gebeurtenissen rond de 15 jarige Nathan, die opstond uit de dood en aangaf dat hij een ontmoeting had met de Messias. Zijn verslag wordt

wel serieus genomen. Klik hier (1) en hier (2) en hier ( 3)

Voor de website van de Stichting Vrienden van Israël, klik hier

Voor de website van Christenen voor Israël, klik hier

Voor de Facebook van Het Israël Comité Suriname, klik hier

Over de media en Israël, (klik hier 1) en (hier 2)

Voor betrouwbare breaking news over Israel en het Midden-Oosten, klik hier (1) en hier (2)

Voor goede artikelen over Israel, Klik hier (1) en hier (2).

Voor een goed gebed om meer vrijmoedigheid en zekerheid in het geloof om te bidden Klik hier


 

like_us_facebook-200 50

UITGELICHTE ARTIKELEN:

 


 130rlg

BENT U EEN NIEUWE WIJNZAK VOOR DE NIEUWE WIJN?

Door de nieuwe wijn kunnen de oude wijnzakken scheuren en dan gaat de wijn verloren.

Lezen en herlezen!

door Roy Mac Donald

KLIK HIER


argeloos als duiven

ARGELOOS ALS DUIVEN ALS SCHAPEN ONDER DE WOLVEN

 

 

hoe kan je effectief evangeliseren?

door Roy Mac Donald


JOEYS MOOISTE MOMENT

door Roy Mac Donald

De zanger met die prachtige warme stem, Joey is niet meer onder ons. Maar vooral zijn zangtalent zal nog lang ons hart blijven opvrolijken.
Waarom dit artikel? Omdat het verhaal van Joey nog  niet is afgelopen. Over dit en het aandeel van de muziek gaat dit artikel.
Veel leesplezier

klik hier


cf411a2024_1400764298_Luiaards-slapen-tussen-de-15-en-20-uur-per-dag__list-noup

 

DE LUIAARD.

VOEL JE JE AANGESPROKEN? IK SOMS WEL!

door Roy Mac Donald

klik hier


kracht van lofprijs en aanbidding

 

 

 

 

 

LOFPRIJS EN AANBIDDING ONSCHATBAAR EN KRACHTIG

door Roy Mac Donald

klik hier


LAST VAN BEGEERTENHEB JE OOK LAST VAN VERKEERDE BEGEERTEN?

 

Zijn er sterke verkeerde emoties en eigenschappen die je vrede en evenwicht steeds verstoren?

Hier volgt een Bijbelse oplossing voor het vraagstuk waar de hele mensheid in zit.

door Roy Mac Donald

 vergevenVERBITTERING HOUDT ONS GEVANGEN. HOE KAN IK IEMAND VERGEVEN?

door Roy Mac Donald

klik hier

 


volledige bevrijding miniatuur youtube.pub

 

 

GEBED VOOR VOLLEDIGE BEVRIJDING

Audio gebed met Nederlandse ondertiteling. Krachtig en om bij regelmaat te bidden.

Klik hier

 


liefdesbriefDE EERSTE LIEFDESBRIEF – HET BLIJFT JE ALTIJD BIJ

 

God is verliefd en heeft dan ook de mooiste liefdesbrief geschreven!

door Roy Mac Donald,

klik hier


 

WAT NEbagageEM JE MEE NAAR DE HEMEL? Kun je in feite bij de Opname of als je bent gestorven wel dingen meenemen? Lees hier over de how’s en why’s.

door Roy Mac Donald

klik hier

 


What-is-the-Roman-Road-to-Salvation-750x400

“THE ROMAN ROAD”, EEN ROUTE VOOR BEKERING UIT DE BRIEF AAN DE ROMEINEN. – bewerkt door Roy Mac Donald

klik hier


BijbelLuister Bijbel

De Nieuwe Bijbel Vertaling, gesproken en gedramatiseerd door Surinaamse Christenen. Romeinen 10:17 zegt: Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Het gehele Nieuwe Testament is hierin opgenomen. Veel luisterplezier en geestelijke groei!

Klik hier


Na Nyun Teluisterenstamenti, wan Yere Bijbel fu arki en leysi in Sranan Tongo

 

 

 

 


Nieuw: MANNENAANGELEGENHEDEN artikelen, video’s etc. voor mannen (in het menu). 

aankondiging mannen

→ mannen & hun rol

→ mannen & hun struggles

 

 

wat men niet wil horen 2

smartblock warroom

smartblock zondaarsgebed

 

healing room smartblock

surinaamse vlag smartblock

smartblock profetieen

smartblock goede preken

website logo

Aanbevolen websites om je geestelijk te verrijken: