mobile header image

logo-nieuw-jezus-komt-spoedig-1024x210

10 Torens en een Voormuur

Een overdenking van Roy Mac Donald

 

torens

In Psalm 48 staat de volgende passage:

Gaat rondom Sion en trekt eromheen,
telt haar torens,
richt uw aandacht op haar voormuur,
doorwandelt haar paleizen,
opdat gij het aan het volgende geslacht kunt vertellen:
Waarlijk, zo is God, onze God, voor eeuwig en altoos:
tot de dood toe zal Hij ons leiden.

 

Toen ik over deze passage nadacht, bestudeerde ik enkele Bijbelcommentaren, die me op weg hielpen. En door reflectie kon de Heer mij verder helpen.

De commentaren: Als er vroeger in Jeruzalem een feest was gevierd, of als er een militaire aanval was geweest op de stad, dan werden na afloop inspecties uitgevoerd om te zien of alle verdedigingswerken nog in goede conditie waren, als er geen scheuren of breuken of verzwakkingen waren, die dan moesten worden gerepareerd of versterkt. Zo moeten we ook van tijd tot tijd ons eigen leven inspecteren en nagaan of er geen verzwakkingen zijn in onze verdediging. Dan volgt een tijd van reparaties.

inspectieMijn reflecties: Als we een grote storm of lawine of vijandelijke aanval verwachten, als de weersvoorspelling hevig onweer voorspelt, als we hebben vernomen, dat een gemene vijand een zware aanval op ons voorbereidt, als we weten, dat een bende onze buurt terroriseert, of als God een great shake voorbereidt (Zie Hebr 12:26 Nog eenmaal zal Ik), dan is het tijd om wakker te worden en inspecties uit te voeren. Hoe doen we dat?

Gaat rondom Sion. Dat wil zeggen pleeg een grondige inspectie. Laten we tot in details nagaan of er geen scheurtjes of breuken zijn in onze muren, of onze sloten goed functioneren. Is onze telefoonlijn in orde? (gebedskracht) Hebben we voldoende beltegoed? (olie in de lamp) Zijn onze wapens in goede conditie? Is onze hond waakzaam, of te vriendelijk tegen iedereen? Werkt mijn alarm systeem perfect? Is de alarmbel in goede staat?
Jullie zullen wel begrijpen dat ik hier over geestelijke zaken spreek. Deze inspectie plegen we dan ook met de hulp en leiding van God’s Geest, die aan ons zal openbaren, waar er breuken of tekortkomingen zijn, zeker indien wij er expliciet om vragen. Ook zal Hij ons helpen bij de reparaties.

Laat mij hieraan direct toevoegen, dat dit werk niet één grote klus is, maar in gedeelten moet worden gedaan, zodat elke verbetering, versterking of reparatie goed en met de nodige concentratie kan worden uitgevoerd. Concentreer je daarbij niet op alle torens tegelijk, maar neem enkele onder de loep.

tel torensTelt haar torens. Dat wil voor mij betekenen, dat er een bepaald aantal torens zijn, en dat ik dien na te gaan of alle torens er staan en in goede staat zijn.
Wat zijn die torens in mijn en ons leven? Torens zijn hoge, sterke structuren, die macht uitstralen naar tegenstanders.
De Bijbel zegt in Spreuken 18:10: De naam des Heren is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.

Welke sterke torens hebben we als gelovigen en als leiders?

toren1

 

 

 

 

liefde van Jezus

Onze eerste toren is onze eerste liefde: Jezus. Hoe is mijn relatie met Jezus? Heb ik van uur tot uur contact met deze, mijn geliefde, denk ik net zoveel aan Hem, zoals ik aan mijn geliefden denk? Als deze toren niet in goede staat is, dan hebben we een groot probleem:

liefde van jezus2

Volgens Openbaring 2:5 zijn we dan van grote hoogte gevallen, en lopen we de kans, om door de Heer zelf van onze ereplaats te worden weggenomen, indien we ons niet bekeren. (zie Openbaring 2:5).

Meer weten? Klik hier

 

 

toren2

 

 

 

 

de Vader

Dan hebben we de toren, die staat voor onze liefde tot onze hemelse Vader. Hij verdient een voorname plaats in ons leven, want het is door Zijn liefde, dat we gekend en gered zijn en geroepen en bevestigd. (1 Petrus 5:10). We hebben zoveel aan Hem te danken. Het zou van grove ondankbaarheid getuigen als we Hem geen hoge prioriteit gaven in ons leven. Indien we Hem de afgelopen tijd hebben verwaarloosd, laten we ons verootmoedigen en de verkeerdheid van ons hart belijden. Laat onze Hemelse Vader door de Heilige Geest ons hart doorgronden en ons op de eeuwige weg leiden. (Ps 139: 29).

Meer weten? Klik hier

toren3

 

 

 

heilige geestDan is er de toren die staat voor onze relatie met de Heilige Geest. Hij woont in ons en is dichterbij dan wie dan ook in ons leven. Hij is de behulpzame vriend, die klaar staat om ons met alles te helpen. Hij leidt ons tot een vruchtbaar geestelijk leven, onderwijst ons uit het Woord en werkt aan onze relatie met de Vader en de Zoon. Laten we een awareness ontwikkelen voor de aanwezigheid en het omvangrijk werk van de Geest en laten we leren steeds weer met Hem te communiceren. We hebben de beste coach ter wereld direct ter onzer beschikking. Laat Hem niet werkloos zitten, doordat je alles zelf wilt doen. Dat zou een ernstige belemmering zijn voor onze geestelijke groei. Is de negenvoudige vrucht van de Heilige Geest zichtbaar in mijn leven (Galaten 5:22)?

Meer weten? Klik hier

toren4

 

 

 

 

gebedDe volgende toren die we moeten inspecteren is die van ons gebedsleven en onze voorbede. Hoe is ons gebedsleven? Spurgeon, de prins van de predikers heeft in “Pastorale Adviezen deel 1” gezegd, dat geestelijke leiders meer nog dan anderen aanhoudend moeten bidden, zoals Jezus zelf ons heeft bevolen. Dit geldt tevens voor alle gelovigen. Laten we onszelf behoeden voor geestelijke verschrompeling. Als deze toren niet in optimale conditie is, hebben we als Christenen een groot probleem. Onze impact zal zwakjes zijn, zonder het goddelijk gezag dat erbij hoort. Laten we nagaan of ons gebedsleven voldoet aan de norm, die de Heer zelf heeft gesteld. Indien niet, dan kunnen we de Heilige Geest vragen om ons daarbij te assisteren en ons een hart van gebed en voorbede te geven.

Meer weten? Klik hier

toren5

 

 

 

 

de bijbelDan hebben we de toren van ons bijbellezen en bijbelstudie. Is deze toren in goede staat? Hoe staat het met onze trouw met betrekking tot de Schrift? Lezen we dagelijks en bestuderen we zeer regelmatig het Woord? Als dat niet het geval is, dan zal ons geloof schipbreuk lijden. Als de vijandelijke aanval er is, dan zullen we de moed verliezen en bestaat het gevaar, dat we ons overgeven aan een meedogenloze vijand en onze Heer verloochenen! Ook moeten we als christenen door talrijke tribulations gaan, die God zelf beschikt, zodat ons geloof getest en versterkt kan worden. Het Woord bevat alle vitaminen en voedingsmiddelen om ons sterk te houden, vooral in het uur van de grote nood. Het legt de basis voor een stabiel geloof. Laten we dan ook ernst maken met dit aspect van ons geloofsleven. Laten we de discipline opbrengen om intensief met God’s Woord bezig te zijn. Het kost tijd, maar dat is een Gode welgevallig offer!
Howard G. Hendricks zegt over de noodzaak van Bijbelstudie:’ The study of the Bible is rigueur (uitermate noodzakelijk) for the Christian. More than a duty, it provides protection for the daily battle, comfort for dashed hopes, and continuing education for a life that is worth living’.

Meer weten? Klik hier

toren6

 

 

 

lofprijsDe volgende toren is die van lofprijzing en aanbidding. Is die toren in takt? Neem ik op dagelijkse basis tijd om de Heer te loven om Zijn grote werken en om Hem te danken voor wat Hij voor mij heeft gedaan? Eer ik Hem dagelijks voor het kruis? Lofprijzing is een geweldig wapen tegen de vijand, en het geeft de legerscharen van God gelegenheid om doorbraken te krijgen tegen de machten der duisternis. Door onze lofprijzing gebeuren er machtige dingen in de bovennatuurlijke wereld. We strijden mee met God’s engelen en helpen mee om overwinningen te bewerkstelligen. Is er genoeg aanbiddingsmuziek in ons huis? Nog een machtig wapen tegen de vijand! Het reinigt ons huis van alle negatieve invloeden en het verijdelt plannen van de vijand tegen mij en mijn huis. Laat er geen afbrokkeling of scheuren zijn in die toren. Time for an overhaul? Check it out!

Meer weten en horen? Klik hier

toren7

 

 

 

stille tijdDe zevende toren is onze stille tijd, onze intieme tijd met de Heer. Nemen we dagelijks een tijd waarin we ons terug trekken op een rustige plek waarin we absoluut niet gestoord worden, en spreken we met de Heer, lezen we Zijn Woord en luisteren we naar Hem? Luisteren we naar vermaning, bemoediging, instructies, correctie enz.? Letten we er daarbij op, dat, als de Heer door Zijn Woord tot ons hart spreekt, we ons committen om ook daadwerkelijk te doen, wat Hij ons opdraagt of van ons verlangt? Neem de vermaning aan uit Hebr. 3:15: Heden, indien gij zijn stem hoort, verhardt uw harten niet.

Meer weten? Klik hier

toren8

 

 

 

evangelisatieDe volgende toren is die van wat ik zou noemen the drive for evangelism, een verlangen, dat als van nature bij iedere wedergeboren christen aanwezig moet zijn, namelijk het delen van de blijde boodschap van verlossing, met de verlorenen. Bij ons zou die drang de vorm moeten aannemen van het actief zoeken naar wegen, hoe onze gemeente en wij persoonlijk de boodschap van Christus optimaal kunnen verspreiden. Vooral, omdat dat in feite onze missie is. Gaat henen was de laatste boodschap en de punchline van onze opgestane Heer aan Zijn discipelen, dus ook aan ons. Is dat vuur nog in mij aanwezig? Zo niet: knieologie!

Meer weten? Klik hier

toren9

 

 

 

 

vasten

 

Toren nummer 9 is het vasten. Breng ik mezelf ertoe, om regelmatig te vasten? Vasten is een belangrijk onderdeel van onze geestelijke groei en toont onze gehoorzaamheid aan de Heer, plus onze geheiligde wil, om lichaam en ziel onder discipline te brengen van onze geest en van de Heilige Geest. Het geeft ons gelegenheden om God steeds beter te verstaan en met power from on high tot Hem te roepen ter verbreking van banden en oplossen van moeilijke problemen.

Meer weten? Klik hier

toren10

 

 

 

visieDe tiende toren is wat ik zou willen noemen the prophetic vision. De vraag die ik mezelf stel is: heb ik een goed bijbels perspectief op de tijd waarin we leven? De tijd, waarin de zegels van Daniel nu worden verbroken, zodat we kunnen begrijpen, wat er zich nu afspeelt en hoe dit alles uiteindelijk zal worden uitgewerkt door Degene, die alle dingen bepaalt en tot voleinding brengt? Petrus zegt met het gezag van de Heilige Geest tot ons: En wij achten het profetisch woord (daarom) des te vaster, en gij doet wèl er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. (2 Pet 1:19). Kunnen we de aanstormende apocalyptische paarden van Openbaring 6 reeds waarnemen? Horen we hun hoefgetrappel en gestamp? Vraag je hemelse Vader om je de tekenen te laten zien die wijzen op de spoedige komst van Jezus om Zijn bruidsgemeente te halen.

In het blok “Nieuw op deze website” top (het gele blok rechts op de pagina) worden regelmatig artikelen over actuele gebeurtenissen en ontwikkelingen geplaatst met een Bijbels/profetische visie daarop.

 

 

Naast de torens is er nog een andere inspectie:

Vers 14 van onze psalm 48 zegt: Richt uw aandacht op haar voormuur.
voormurenIk zie de voormuur als onze wapenrusting (klik) (Efeziërs 6:10-18), die de Heer ons gegeven heeft, omdat Hij weet, dat we in een all out war verwikkeld zijn met een meedogenloze vijand. Deze wapenrusting moet dan ook in alle delen goed in takt zijn. Er mogen geen openingen of breuken erin zijn, want dan kan de vijand keihard toeslaan. Als onze wapenrusting in goede staat is, zijn we in feite onaantastbaar en superieur tegenover onze vijand. Dus ook deze, onze voormuur behoeft een grondige inspectie. Let the Spirit move about it! He has all the tools!

Dit zijn de tien torens en de voormuur, zoals ik dat zie, en die ik, vooral in deze tijd, op regelmatige basis dien te inspecteren op onvolkomenheden, zodat, als de crisis of rampspoed of bezoeking daar is, ik door God’s genade in de overwinning mag staan. Tien is het getal van de volledigheid, zoals onze 10 vingers en de tien geboden ons duidelijk maken. Laten wij dan ervoor zorgen, om alle 10 torens en onze voormuur in goede staat te houden, want de echte boze dagen en de bezoekingen komen eraan, en dan moeten we geestelijk goed voorbereid zijn.

Laat er geen grote spijt zijn in het kwade uur, dat we belangrijke geestelijke zaken hebben verwaarloosd. Ik moet van mijn kant belijden, dat enkele van mijn torens nog verbetering en versterking nodig hebben. Maar ik heb goede moed, want ik weet, dat mijn Verlosser me zal bijstaan om alles in orde te brengen. Genesis 18:14 zegt: Zou voor de Here iets te wonderlijk zijn? En in Lucas 18:27 zegt de Here Jezus: Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. God’s wil is dat we onberispelijk voor Zijn aangezicht wandelen (Genesis 17:1). Hij zal ons daarbij krachtig bijstaan. (Jesaja 41:10).

Dan is er nog een versregel bij vers 14, die bij deze passage hoort en die mijn aandacht trok.
Doorwandelt haar paleizen,opdat gij het aan het volgende geslacht kunt vertellen.

 Paleis 2Ik kwam er niet uit, welke geestelijke betekenis of toepassing ik eraan moest geven. Toen kwam C. H. Spurgeon mij te hulp met zijn gedegen boek (site) over de psalmen: Ik zal het aan hem overlaten om de boodschap te geven:
“Consider her pallaces. Examine with care the fair dwellings of the city. (U weet dat u een stad op een berg bent, R.M.). Let the royal promises which afford quiet resting places for believers be attentively inspected. See how sound are the defences, and how faire are the pleasaunces of “that ancient citie”, of which you are citizens. A man should be best aquainted with his own home; and the church is our dear and blest abode..That ye may tell it to the generation following. An excellent reason for studious observation. We have received and we must transmit. We must be students that we may be teachers. The debt we owe to the past we must endeavour to repay by handing down the truth to the future.”

oaseDus, laat anderen genieten van de heerlijke bronnen, die God in ons heeft ontsloten, en die ook in onze bedieningen en in onze gemeente zichtbaar worden, als we door goede zorg en onderhoud en veel gebed onszelf tot reine kanalen maken, waardoor God’s genade rijkelijk kan stromen. Laat deze tempel van de Heilige Geest een werkelijke, ware oase zijn van God’s rust en voorzienigheid, een plaats van verkwikking en vernieuwing, waar anderen nieuwe kracht en inspiratie kunnen ontvangen. En geef dit alles door aan onze jongeren, zodat zij ook in onze sporen kunnen gaan en God behagen.

 

spirit-filled-lifeVoor mezelf weet ik, dat alleen door de genade van de Heer dit in mij verwezenlijkt zal worden, maar gelovigen, laten wij ervoor gaan. Maak uw partner deelgenoot van dit proces, en trek samen met haar/hem op. Ga samen God’s woord bestuderen en laten inwerken. Let God have His way. Hij zegt: Zie, Ik maak iets nieuws! Begin bij mij, Here. Haal weg, wat niet bij me past, alles wat me belemmert om verder te groeien in geloof en godsvrucht. Help me Here. Heilige Geest, doe uw werk in mij! Maak mij tot een bastion van kracht, een schuilplaats voor hen, die in nood zijn, maar een verschrikking voor de vijand!

 

In Fil 2:13 zegt Paulus: Want God is het, die om Zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt.
Ps 48:15 Waarlijk zo is onze God. Tot de dood toe zal Hij ons leiden.

 

Maar wij behoren God te allen tijde om u te danken, door de Here, geliefde broeders, dat God u als eerstelingen Zich verkoren heeft tot behoudenis, in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid. Daartoe heeft Hij u ook door (het) evangelie geroepen tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Here Jezus Christus. (2 Tess 2:13)

oud muur

 

Doe wel aan Sion naar uw welbehagen, bouw de muren van Jeruzalem.

(Psalm 51:20)

God doet in haar paleizen Zich kennen als een burcht.
Want zie, koningen kwamen bijeen, zij trokken gezamenlijk op;
zodra zij het zagen, stonden zij ontzet, werden verschrikt, vluchtten weg.
Beving greep hen daar aan, smart als van een die baart.
Door de oostenwind verbreekt Gij de schepen van Tarsis.

(Psalm 48:4-8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

like_us_facebook-200 50

UITGELICHTE ARTIKELEN:

 


 130rlg

BENT U EEN NIEUWE WIJNZAK VOOR DE NIEUWE WIJN?

Door de nieuwe wijn kunnen de oude wijnzakken scheuren en dan gaat de wijn verloren.

Lezen en herlezen!

door Roy Mac Donald

KLIK HIER


argeloos als duiven

ARGELOOS ALS DUIVEN ALS SCHAPEN ONDER DE WOLVEN

 

 

hoe kan je effectief evangeliseren?

door Roy Mac Donald


JOEYS MOOISTE MOMENT

door Roy Mac Donald

De zanger met die prachtige warme stem, Joey is niet meer onder ons. Maar vooral zijn zangtalent zal nog lang ons hart blijven opvrolijken.
Waarom dit artikel? Omdat het verhaal van Joey nog  niet is afgelopen. Over dit en het aandeel van de muziek gaat dit artikel.
Veel leesplezier

klik hier


cf411a2024_1400764298_Luiaards-slapen-tussen-de-15-en-20-uur-per-dag__list-noup

 

DE LUIAARD.

VOEL JE JE AANGESPROKEN? IK SOMS WEL!

door Roy Mac Donald

klik hier


kracht van lofprijs en aanbidding

 

 

 

 

 

LOFPRIJS EN AANBIDDING ONSCHATBAAR EN KRACHTIG

door Roy Mac Donald

klik hier


LAST VAN BEGEERTENHEB JE OOK LAST VAN VERKEERDE BEGEERTEN?

 

Zijn er sterke verkeerde emoties en eigenschappen die je vrede en evenwicht steeds verstoren?

Hier volgt een Bijbelse oplossing voor het vraagstuk waar de hele mensheid in zit.

door Roy Mac Donald

 vergevenVERBITTERING HOUDT ONS GEVANGEN. HOE KAN IK IEMAND VERGEVEN?

door Roy Mac Donald

klik hier

 


volledige bevrijding miniatuur youtube.pub

 

 

GEBED VOOR VOLLEDIGE BEVRIJDING

Audio gebed met Nederlandse ondertiteling. Krachtig en om bij regelmaat te bidden.

Klik hier

 


liefdesbriefDE EERSTE LIEFDESBRIEF – HET BLIJFT JE ALTIJD BIJ

 

God is verliefd en heeft dan ook de mooiste liefdesbrief geschreven!

door Roy Mac Donald,

klik hier


 

WAT NEbagageEM JE MEE NAAR DE HEMEL? Kun je in feite bij de Opname of als je bent gestorven wel dingen meenemen? Lees hier over de how’s en why’s.

door Roy Mac Donald

klik hier

 


What-is-the-Roman-Road-to-Salvation-750x400

“THE ROMAN ROAD”, EEN ROUTE VOOR BEKERING UIT DE BRIEF AAN DE ROMEINEN. – bewerkt door Roy Mac Donald

klik hier


BijbelLuister Bijbel

De Nieuwe Bijbel Vertaling, gesproken en gedramatiseerd door Surinaamse Christenen. Romeinen 10:17 zegt: Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Het gehele Nieuwe Testament is hierin opgenomen. Veel luisterplezier en geestelijke groei!

Klik hier


Na Nyun Teluisterenstamenti, wan Yere Bijbel fu arki en leysi in Sranan Tongo

 

 

 

 


Nieuw: MANNENAANGELEGENHEDEN artikelen, video’s etc. voor mannen (in het menu). 

aankondiging mannen

→ mannen & hun rol

→ mannen & hun struggles

 

 

wat men niet wil horen 2

smartblock warroom

smartblock zondaarsgebed

 

healing room smartblock

surinaamse vlag smartblock

smartblock profetieen

smartblock goede preken

website logo

Aanbevolen websites om je geestelijk te verrijken: